Dalia Jazukevičiūtė. IMPERIJOS MOTERIS. – Vilnius: Baltos lankos, 2006. – 67 p.

       Dalios Jazukevičiūtės eilėraščių knyga, provokatyvaus dizaino ir pavadinimo, pasirodė po keturiolikos metų, praėjusių po knygos „Traukinys Nr. 183“. Po metų, pripildytų aistringos publicistikos, geros eseistikos, tekstų, rodančių ir prozininkės galimybes. Prisimena jos debiutas „Moksleivyje“, pačioje septinto dešimtmečio pabaigoje; išskirtinė energija, veržlumas, kartu – empatiška šiluma, pamatinis solidarumas su gyvenimu ir gyvenančiais. Ir dabar D. Jazukevičiūtė geba gynybiškai reaguoti į gyvenimą; rašydama lyg ir ne apie tai, sugeba įterpti nors kelis esmingus sakinius, kuriuos perskaito tie, kam jų reikia. Už visų tekstų slypi ta pati juos maitinanti versmė – atvira, nepridengta ir prisidengti negalinti sąmonė. O šiandieninis žmogaus pasaulis yra priedangų zona; pridengia pozos, kaukės, net šypsenos. Pridengia kovos, nors dažnai bekovojame tik už pačią galimybę kovoti.

       D. Jazukevičiūtės poezija kovoja už teisę jausti skausmą. Gal dar bendriau – tiesiog jausti. Arba būti gyvai, dar būti. Už erdvę, kurioje išliktų atvirumas. Gal dar paprasčiau – už poeziją, kurioj būtų girdėti tikras, nesuvaidintas žmogaus balsas, kenčiantis, kviečiantis, abejojantis, sakantis, norintis būti išgirstas. Moteriškas, mylintis. Atrodo, kad į literatūrą (o per fenomenologinį-hermeneutinį protokolą ir į literatūros kritiką ) grįžta naujasis biografizmas; autoriai keliasi iš numirusių (laikas po autoriaus mirties), savimi, savo atskira patirtimi, išgyvenimais, vaizduote ir kalba liudija, kaip tai yra, kaip yra gyvenimas ir kaip yra nuo jo neatskiriama, bet tiesiogiai nepatiriama mirtis. Knygos baigiamasis akcentas – eilėraštis „Godi gyvenimo ir mirties...“: „Godi gyvenimo ir mirties, / bet po šitiek mirties repeticijų / taip ir neišmokusi numirimo ilgos procedūros“. Intonacija, perimanti sąmonės būseną, kūno laikyseną. Stipriųjų, provokatyviųjų sąmonės galių sintaksinės-intonacinės transfigūracijos. Įtemptas, prieštaringas ir energetiškai veiksmingas jų ryšys su nuostatomis, kurias D. Jazukevičiūtė išsako poezijos knygos „Imperijos moteris“ palydimajame ir savaip programiniame žodyje: „Žinau, kad mano eilėraščiai patiks tiems žmonėms, kurie gyvena be odos. Tiems, kuriems Dievas neužaugino storos odos, nors jie kasdien šito prašo. Patiks tiems, kurie nesistengia paslėpti nuo savęs ir kitų, kad gyventi skauda, ir kurie žino, kad jie yra tikrai laikini“. Sukluskime – visi žinome, kad esame šioje žemėje, šiame gražiausiame iš gražiausių pasaulių laikinai, bet ir nežinome. Perspėjanti poezija – ne tai, kad turėtume kasdien barstytis galvas pelenais, o kad neprarastume transcendencijos jausmo, peržengimo būtinybės. Tą aukštąjį būties horizontą D. Jazukevičiūtė formuoja pagal krikščionybės trajektorijas, prie baikščios ir kartu išdidžios žmogaus sąmonės glausdama jas paradokso, ironijos linijomis. Savičiausiai: egzistenciniu atvirumu nebūčiai. Dievas – bet tas, su kuriuo kalbamasi ir tariamasi, kurio sprendimus stengiamasi palengvinti lanksčios sintaksinės ir semantinės ironijos fraze. Jau paminėto eilėraščio „Godi gyvenimo ir mirties…“ pabaiga: „aš visai nežinau / ką tau su manimi daryti / Dieve“. Arba Paskutinio teismo teisėjas, ištariantis pavargusiu balsu: „Sargybini, / įleiskite/ ją pagaliau dangun / ne pernelyg sugriežtinto režimo“ („Kai aš, sulaukus pagaliau eilės...“).

       Poezija, aistringai teigianti teisę jausti; jausti skausmą ir vieną svarbiausių jo versmių – meilę. Meilę, kurios nepatyrę mes liktume akli ir kurti. Teisę būti tokiai ar tokiam, kokie ateinam į šį pasaulį ir kokie iš jo išeiname, nedaug tepasikeitę, nedaug teišmokę. Tik praradę. Pagal meilės kalbą D. Jazukevičiūtė lieka artima svaigiajai rusų sidabro amžiaus moterų poezijai – pirmiausia Marinai Cvetajevai. Galima justi ar tik nujausti vieną kitą atgarsį („Mylėk mane už tai, kad laikina...“). Netgi artimumą tos poezijos įteisintiems prozaizmams.

       XX a. filosofija atsigręžė į kitą, į dialogą su kitu. Kodėl? Kad buvo pajausta (pirmiausia tų, kurie be odos, dramatiškai atvirų sąmonių), jog žmogų ima gaubti totali vienatvė, kurioje jis dūsta, jei nepajėgia įveikti į refleksiją, savianalizę linkusios prigimties, jei nesugeba tapti gyvenimo vartotoju. Gyvenimo gamyba ir gyvenimo vartojimas yra dvi to pačio reiškinio pusės; gaminama vartojimui, vartojama gaminimui. Vis labiau suartėja vartojimo ir gamybos procesai: atliekų verslas tampa vis pelningesnis. Kuo daugiau vartosime, tuo daugiau gamybos šansų turės atliekų perdirbėjai. Plonas lyg ūkas atmosferos sluoksnis virš mūsų, pramušamas ir naftų verslovių didesnio gaisro – kad ir nuo krintančių bombų Irake. Negalvojame apie tai. Nepajėgiame galvoti, jei norime gyvenimą pelningai vartoti.

       Kodėl apie tai kalbu? D. Jazukevičiūtės knyga prisitraukia ekologinį, o galiausiai egzistencinį kontekstą, nors kalba apie vienatvę, kurios neįmanoma įveikti; su ja reikia gyventi ir išgyventi. Jausmas, kad gyvenimas yra, bet ir nėra, nes jis yra kitaip, negu trokštama tų, kurie, poetės apibūdinimu, gyvena be odos. Dalis mūsų esame beodžiai, kad ir kaip trokštume turėti odą, dargi storą. Paradoksalu – be odos, o nepasiekiami, neprieinami, visiškai vieniši. Turėtų būti atskira tokių žmonių paskirtis – liudyti kitaip neprieinamas, nepasiekiamas patirtis, empatiją – įsijautimą į kitą, tarsi patekimą į kito tikrovę ar sapną. Gražus tekstas – „Sapnas“, lyg susitikimas su mirusiu seneliu, klausiančiu: „Kodėl tu kas naktį sapnuoji mane, / vaikeliuk? Mes mirę negalim padėti gyviesiems. Mes mirę toli ir arti / esam, bet nieko jau čia nebegalim“. O jeigu iš tiesų taip, jei tai, ką žinojo Vinco Krėvės senieji išminčiai, ateina iki mūsų beodžių sąmonių patirties, pasirodo kaip sapnas arba eilėraštis?

       Su mumis iš D. Jazukevičiūtės eilėraščių kalbasi „atlapa ir beprotė širdis“ („Aš netoli nuo jūsų gyvenau...“), mirtis ir savižudybė yra dvasinės savijautos žymenys, pasirodantys kartu su riba: dar. Kapinės – intymumo erdvė („Mano kapinės“):

Mano kapinės
kur tave palaidos
du paukščiai pavargo
giedoti 
ir užmigo
gelsvėjančiam krūme

 

 
(p. 15)

      
       Kitokio – trumpo, suderintų balsų eilėraščio modelis; jų rinkinyje tik keli, tokios šviesos properšos rudenio danguj. Be desperacijos, tragiškai ironizuojanti vaizduotė tarsi išjungta, tik momentinė pagava, būsena, įtraukianti aplinką, paukštį, krūmą.

       Didžioji D. Jazukevičiūtės eilėraščių dalis kitokia: intymi realybė, neturinti krantų („aš esu viskas kas nesibaigia / už mano krantų“ –“Aš esu viskas“). Gyvenimą žaidžia žmogus, pametęs žaidimo taisykles („Aš pamečiau gyvenimo taisykles“). Pametę taisykles, kur nors gražiai surašytas ar jas užmiršę, patenkame į didžiausios rizikos gyventi zonas. D. Jazukevičiūtė savo eilėraščiais kalba iš rizikos gyventi zonos. Iš panašios rizikos zonos, bet jau visai aptrauktos spygliuota šalčio viela, savo paskutiniais eilėraščiais mums kalbėjo Danutė Paulauskaitė. Ji neturėjo odos, bet neturėjo ir ironijos, stipraus savigynos ginklo. Negalėjo išsilaikyti. Jau galima matyti, kad dabartinė mūsų poezija šakojasi, bent du keliai jau matomi. Vienas – vis labiau rafinuotas, profesionalus, šaltas žaidimas taisyklėmis, niekad nepametamomis; taisyklėmis, kurias diktuoja postmodernizmo ar postpostmodernizmo eklektika ir gyvenimo pragmatika. Kitas – lyg grįžtantis į neišsemiamą gyvenimo patirtį, į neslepiamą savo gyvenimo ir savo mirties autorystę. D. Jazukevičiūtės eilėraščiai priklauso šiai krypčiai; dar daugiau – jie turi galimybių tapti viena iš tokio pasirinkimo manifestacijų. Kaip manifestacija parašytas ir knygos post scriptum: lygindama save su Jimu Morrisonu (kiek rizikinga), poetė teigia: „Aš irgi rašau eilėraščius tik tam, kad kovočiau už savo teisę jausti skausmą ir nustočiau gėdytis savo jausmų. Rašau apie mirtį, kuri yra mano dienų draugė, rašau apie vienatvę, kurios sumažinti žmonės yra nepajėgūs“. Gilioji arba ontologinė vienatvė nepriklauso nuo žmonių. Kadaise S. Kierkegaard'as, filosofas, davęs didžiausią akstiną egzistencijos filosofijai, savo aforizmuose, į rusų kalbą išverstuose Jurgio Baltrušaičio, sakė: apleistas ne žmonių, dėl to aš nesikankinčiau, apleistas laimingųjų džiaugsmo genijų...

       Tokia poezija, kurią dabar rašo D. Jazukevičiūtė, išjudina mūsų sąmonę, jei ją paliečia, išveda iš rafinuotos kritikos kalbos saugumo, verčia ieškoti kitų kelių. Vienas jų regimas kaip gyvenimo sociologija, giliųjų jo virpesių girdėjimas, perteikimas. Žmogaus vienatvė, tūkstančiai, milijonai vienatvių – vienas iš gyvenimo sociologijos turinių, esmingai priklausantis poezijai, pačiam vienišiausiam menui nuo pat savo pradžios. Literatūros sociologija turi gauti impulsų iš naujojo jos tyrinėjamų tekstų socialumo, mokytis suprasti jo turinį.

       Ar patys poetai turi jį aiškinti? Problema – žinome, kad dabar poetai noriai komentuoja savo tekstus, parašymo aplinkybes; tai dera su jau paminėta fenomenologinio-hermeneutinio protokolo tendencija – atskleisti, kaip ten viskas buvo. Problema todėl, kad eilėraštis, jei eilėraštis, žino daugiau už jį parašiusį, aiškinimas dažnai tik susiaurina jo prasmes. D. Jazukevičiūtė bando aiškinti ar aiškintis, iš kur kyla jos sunkieji, skaudieji motyvai: „Aš esu imperijos moteris“. Taip rinkinį ir pavadina „Imperijos moteris“. Reklamai gal ir gerai. Bet ontologinė vienatvės prasmė susvyruoja. Vienatvės imperijos yra visuotinesnės ir amžinesnės už žlungančias ir atsikuriančias imperijas. Tiesa, sociologiniai metmenys išlieka. Imperiniai, totalitariniai kėslai grėsmingai laužo likimus – ne tik tiesiogiai, bet ir utopijomis, pažadais, iliuzijomis. Kas įlūžta, nebeišsilygina.

       Skaitydama D. Jazukevičiūtės eilėraščius, itin jaučiau penkiasdešimtmečių, artėjančių prie šios ribos, ją peržengusių ar jau ir neperžengsiančių (kaip Gintaras Beresnevičius) pasaulį; tuos, kurių dvasia vienišėja ir iš kūrybingumo, vis mažiau pritaikomo, vis mažiau reikalingo. Drama, kurią ima justi itin gabūs humanitarai, pralaimintys gyvenime ir dėl vis mažėjančių galimybių laimėti. D. Jazukevičiūtės poezija mano sąmonei priartino G. Beresnevičiaus kontekstą. Humanistikos horizontuose iš žmonių, iškilusių per Nepriklausomybės laiką, jis buvo talentingiausias; bet, apleidžiamas gyvenimo taisyklių, gyveno didelės, o gal ir maksimalios rizikos zonoje. Negalėčiau pasakyti, iš kur sąmonėje atsiranda tos sąsajos: iš Dalios eilėraščių skaitymo, iš intencijų, kurios yra sužadintos tos neteisingos mirties, iš to, kad jie abudu priklauso tai pačiai kartai, tos kartos gabiesiems ir rizikingiesiems (nežinau, ar jie buvo pažįstami).

       D. Jazukevičiūtė atstovauja moteriškam kalbėjimui ir rašymui, atvirai ir prisistato kaip moteris, kaip moteriškai sutelktas subjektas. Tradicija, kuri ateina ir iš lietuvių poezijos – iš vis dar gyvybingos Birutės Pūkelevičiūtės poetinės „Metūgių“ (1951) linijos, iš moterų kūrybai vis dar svarbios Salomėjos Nėries tradicijos. D. Jazukevičiūtė yra parašiusi įdomią esė apie Salomėją, apie jos priartėjimą, atradimą. Man ji labai patiko – gal įdomiausia, kas buvo pasakyta didžiosios poetės šimtmečiui. Ir „Imperijos moteris“ Salomėją priartina – moteriško kalbėjimo ir rašymo gyvybine ir gynybine energija, aistra ir išdidumu:

Taip, moteris. Bet man negėda
maištauti šlykščiai ir juokingai.
Mąstyti vyriškai, o trapumu žavėt.
Negėda būti nevaldomai, laukinei
Ir nelaukiančiai. Sieloj žiema.

 

 
(p. 49)

      
       D. Jazukevičiūtės eilėraščiai – kalbėjimo ir išsikalbėjimo, ryšio su savim palaikymo būdas. Nesakau, kad su pasauliu, bet neišvengiamai ir su juo, kad ir kaip atkakliai būtų deklaruojama: „Tegyvuoja pasaulis be manęs...“. Su savim – su ta, kuri savyje nesutampa su eilėraščių nerašančia. Gyvenimo sociologijoje, apie kurią užsiminta, eilėraščiai atlieka zondo vaidmenį. Ir Dalios poezija yra zonduojanti.

       Iš to, ką galima būtų vadinti poezijos pamatais, D. Jazukevičiūtės knygoje stipriausia yra tragiškoji vaizduotė, išskelianti ironijos galią. Problemiškiau atrodo techninės eilėraščio savybės, ilgųjų tekstų vidinė drausmė. Rinkinys kelia poezijos redagavimo klausimą – išleista neredaguojant, neperžiūrint kalbos, korektūros, netvarkant skyrybos, neatkreipiant autorės dėmesio į kirčius. Nežinau, gal ir pažeidžiu autorės teises, bet cituodama negaliu prieš kad neparašyti kablelio.

       Galima to nepaisyti, bet tik po paisymo, tik po labai apgalvoto pasirinkimo. Per knygos pristatymą lyg ir klausta, ar sintaksė priklauso nuo teksto, ar tekstas nuo sintaksės. Priklausomybė yra abipusė.

       Net tada, kai kalbama iš rizikos zonos.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1