tekstai.lt

antologijos

informacija ruošiama

Antologija ŽEMĖ (1951 m.)
antologija zeme didelisAntologija ŽEMĖ (1951) Los Andžele (JAV) išleista lietuvių išeivių poezijos antologija. Joje išspausdinta penkių poetų Juozo Kėkšto, Kazio Bradūno, Alfonso Nykos-Niliūno, Henriko Nagio, Vytauto Mačernio poezija ir filosofo Juozo Girniaus straipsnis „Žmogaus prasmės žemėje poezija“. Juozo Girniaus nuomone, visus penkis poetus vienija individualumas, spontaniško kūrybinio prado kėlimas į pirmąją vietą, pagaliau atvirumas lietuviškajai ir pasaulinei tradicijai. Visi šios antologijos poetai, išskyrus J. kėkštą lagerių kalinį, tuo pačiu metu studijavo Kauno ir Vilniaus universitetuose, tuose pačiuose leidiniuose publikavo savo eilėraščius. V. Mačernį atsitiktinė sviedinio skeveldra pasitiko jo gimtinėje, o likusieji pasitraukė į Vakarus. Antologija „Žemė“ emigracijoje tapo naujosios poetų kartos, subrendusios prieškaryje ir skaudžiai išgyvenusios tragišką tremtinio dalią, poetiniu, o kartu ir pilietiniu manifestu. Tarpukario ir karo meto lietuviškas literatūrinis paveldas „Žemės“ antologijoje susilydė su vakarietiškomis idėjinėmis tradicijomis. Iš prancūzų, anglosaksų ir vokiečių literatūrų žemininkai perėmė ontologinį nerimą, susiejo jį su egzilės beiliuziškumo ir stoiškos baigmės savijauta. „Žemės“ antologija pasiūlė lietuvių literatūrai naują meninį diskursą, grindžiamą ironišku vakariečio stoicizmu ir dramatiška įtampa ties pralaimėjimo riba.

ANTOLOGIJA „ŽEMĖ“ IR JOS KRITIKA
ANTOLOGIJA „ŽEMĖ“. Alfonsas Nyka-Niliūnas. Eilėraščiai (1)
ANTOLOGIJA „ŽEMĖ“. Alfonsas Nyka-Niliūnas. Eilėraščiai (2)
ANTOLOGIJA „ŽEMĖ“. Henrikas Nagys. Eilėraščiai (1)
ANTOLOGIJA „ŽEMĖ“. Henrikas Nagys. Eilėraščiai (2)
ANTOLOGIJA „ŽEMĖ“. Juozas Girnius. Žmogaus prasmės žemėje poezija (1)
ANTOLOGIJA „ŽEMĖ“. Juozas Girnius. Žmogaus prasmės žemėje poezija (2)
ANTOLOGIJA „ŽEMĖ“. Juozas Kėkštas. Eilėraščiai (1)
ANTOLOGIJA „ŽEMĖ“. Juozas Kėkštas. Eilėraščiai (2)
ANTOLOGIJA „ŽEMĖ“. Kazys Bradūnas. Eilėraščiai (1)
ANTOLOGIJA „ŽEMĖ“. Kazys Bradūnas. Eilėraščiai (2)
ANTOLOGIJA „ŽEMĖ“. VIRŠELIS
ANTOLOGIJA „ŽEMĖ“. Vytautas Mačernis. Eilėraščiai
Dalia Satkauskytė. Lietuvių egzodo poezija. Žemininkai (2001)
Julius Kaupas. Kovojanti „Žemės“ poezija (1952)
Rimvydas Šilbajoris. Žemininkų–lankininkų karta. Bendroji situacija (1992)
Tomas Venclova. Atmenanti žemė (1981)
Viktorija Skrupskelytė. Egzodo poezijos šuoliai (1989)
Virginija Balsevičiūtė. Vytautas Mačernis ir jo karta. Kas yra žemininkai (2001)
MIRTIES antologija

ziema ir mirtis Ši Mirties antologija, tai yra eilėraščių apie mirtį antologija, remiasi Žilvino Andriušio ir Dainiaus Gintalo sudaryta knyga „Žiema ir mirtis“. Tokia jau susiklostė tradicija, kad erotinės poezijos akivaizdžiai stokojame, savojo Louÿs‘o ar Verlaine‘o neturime, o štai poetinių tekstų apie mirtį mūsų poezijoje apstu. Akivaizdu, kad lietuvių poetai stipriai įsimylėję mirtį (arba panašiai kaip J.Cocteau filme „Orfėjas“, mirtis įsimylėjusi poetą), ir tokiu būdu ši abipusė meilė skelbia aiškią Tanato pergalę prieš Erosą. Metafizinė mąstymo tradicija, įsišaknijusi daugelio mūsų kūrėjų sąmonėje, lyg ir įteisina antikūniško, kitaip tariant, dvasingo, pakylėto būvio, nukreipto į anapusybę, modelį, sietiną ir su amžintosiomis vertybėmis, ir su amžinybe, ir su praradimais, ir su būties trapumu. Tačiau tokia išvada, be abejo, tėra labai apibendrintas teiginys. Šioje antologijoje, kuri bus nuolat pildoma, pristatomi kuo įvairiausi XX a. gimusių lietuvių poetų poetiniai tekstai mirties tema. Autoriai surikiuoti pagal amžių – pradedant vyriausiais ir baigiant jauniausiais.

Mirties antologija. Aidas Marčėnas
Mirties antologija. Alis Balbierius
Mirties antologija. Antanas Gailius
Mirties antologija. Antanas Šimkus
Mirties antologija. Arūnas Spraunius
Mirties antologija. Aušra Kaziliūnaitė
Mirties antologija. Benediktas Januševičius
Mirties antologija. Birutė Jonuškaitė
Mirties antologija. Dainius Gintalas
Mirties antologija. Dainius Sobeckis
Mirties antologija. Darius Jurevičius
Mirties antologija. Darius Šimonis
Mirties antologija. Donaldas Kajokas
Mirties antologija. Donatas Petrošius
Mirties antologija. Dovilė Zelčiūtė
Mirties antologija. Eugenijus Ališanka
Mirties antologija. Gediminas Kajėnas
Mirties antologija. Gintaras Bleizgys
Mirties antologija. Gintaras Patackas
Mirties antologija. Gytis Norvilas
Mirties antologija. Henrikas Nagys
Mirties antologija. Jolanta Sereikaitė
Mirties antologija. Jurgis Raudys
Mirties antologija. Kęstutis Navakas
Mirties antologija. Kornelijus Platelis
Mirties antologija. Laurynas Katkus
Mirties antologija. Marcelijus Martinaitis
Mirties antologija. Ričardas Šileika
Mirties antologija. Rimvydas Stankevičius
Mirties antologija. Sara Poisson
Mirties antologija. Sigitas Geda
Mirties antologija. Sigitas Parulskis
Mirties antologija. Sonata Paliulytė
Mirties antologija. Tomas Venclova
Mirties antologija. Vaiva Grainytė
Mirties antologija. Valdas Gedgaudas
Mirties antologija. Valdas Kukulas
Mirties antologija. Vladas Braziūnas
Mirties antologija. Vytautas P. Bložė
Mirties antologija. Žilvinas Andriušis
Naujesniosios poezijos antologija VAINIKAI (1921)
Poezijos_antologija_Vainikai_1_1921Naujesniosios poezijos antologija „Vainikai“ (1921) reprezentavo charakteringiausius XX a. pradžios lietuvių lyrikos modernizacijos pavyzdžius. Antologiją sudarė ir redagavo poetas Kazys Binkis. Redakcijos žodyje jis rašė: „Šis rinkinys yra bandymas duoti mūsų naujosios poezijos vaizdą to laikotarpio, kuris jau dabar mėginama vadinti pomaironiniu. Aiškaus savito veido naujoji poezija dar neįsigijo, tačiau naujų kelių ieškojimai aiškiai numatomi, taip jos lyty, taip ir turiny. Visų čia poetų autorių kūryba stengtasi atvaizduoti keletu labiau charakteringų dalykėlių, kurie buvo parinkti atsižiūrint pačių autorių nurodymų.“ Į antologiją įtraukti L. Giros, M. Gustaičio, V. Krėvės, K. Jurgelionio, V. Vaitkaus, J. Mikuckio, E. Steponaičio, V. Mykolaičio-Putino, Z. Gėlės, F. Kiršos, B. Sruogos, B. Buivydaitės, J. Janonio, K. Binkio eilėraščiai. Dominuoja neoromantinio stiliaus impresijų lyrika su sapnų ir grožio ilgesio motyvais, melancholiškomis intonacijomis, laisvu eiliavimu, atsimenanti ir sykiu neigianti eilėraštį, akcentuojanti folklorą kaip tautinės savimonės išraišką, deklaruojanti kūrybinį originalumą kaip nepakartojamą individualybės raišką.
Naujesniosios poezijos antologija VAINIKAI (1921). Balys Sruoga. Autobiografija
Naujesniosios poezijos antologija VAINIKAI (1921). Balys Sruoga. Poezija (1)
Naujesniosios poezijos antologija VAINIKAI (1921). Balys Sruoga. Poezija (2)
Naujesniosios poezijos antologija VAINIKAI (1921). Edmundas Steponaitis. Biografija
Naujesniosios poezijos antologija VAINIKAI (1921). Edmundas Steponaitis. Poezija
Naujesniosios poezijos antologija VAINIKAI (1921). Faustas Kirša. Autobiografija
Naujesniosios poezijos antologija VAINIKAI (1921). Faustas Kirša. Poezija
Naujesniosios poezijos antologija VAINIKAI (1921). Juozas Mikuckis. Autobiografija
Naujesniosios poezijos antologija VAINIKAI (1921). Juozas Mikuckis. Poezija
Naujesniosios poezijos antologija VAINIKAI (1921). Kalėdų Kaukė (Kleopas Jurgelionis). Biografija
Naujesniosios poezijos antologija VAINIKAI (1921). Kalėdų Kaukė (Kleopas Jurgelionis). Poezija
Naujesniosios poezijos antologija VAINIKAI (1921). Kazys Binkis. Autobiografija
Naujesniosios poezijos antologija VAINIKAI (1921). Kazys Binkis. Poezija
Naujesniosios poezijos antologija VAINIKAI (1921). Liudas Gira. Autobiografija
Naujesniosios poezijos antologija VAINIKAI (1921). Liudas Gira. Poezija (1)
Naujesniosios poezijos antologija VAINIKAI (1921). Liudas Gira. Poezija (2)
Naujesniosios poezijos antologija VAINIKAI (1921). Motiejus Gustaitis. Autobiografija
Naujesniosios poezijos antologija VAINIKAI (1921). Motiejus Gustaitis. Poezija
Naujesniosios poezijos antologija VAINIKAI (1921). Mykolas Vaitkus. Biografija
Naujesniosios poezijos antologija VAINIKAI (1921). Mykolas Vaitkus. Poezija
Naujesniosios poezijos antologija VAINIKAI (1921). Putinas. Autobiografija
Naujesniosios poezijos antologija VAINIKAI (1921). Putinas. Poezija
Naujesniosios poezijos antologija VAINIKAI (1921). Redakcijos žodis
Naujesniosios poezijos antologija VAINIKAI (1921). Tyrų Duktė (Bronė Buivydaitė). Autobiografija
Naujesniosios poezijos antologija VAINIKAI (1921). Tyrų duktė (Bronė Buivydaitė). Poezija
Naujesniosios poezijos antologija VAINIKAI (1921). Vaidilos Ainis (Julius Janonis). Biografija
Naujesniosios poezijos antologija VAINIKAI (1921). Vaidilos Ainis (Julius Janonis). Poezija
Naujesniosios poezijos antologija VAINIKAI (1921). Vincas Krėvė. Biografija
Naujesniosios poezijos antologija VAINIKAI (1921). Vincas Krėvė. Poezija
Naujesniosios poezijos antologija VAINIKAI (1921). Zigmas Gėlė. Biografija
Naujesniosios poezijos antologija VAINIKAI (1921). Zigmas Gėlė. Poezija
Naujosios poezijos antologija VAINIKAI 2 (1936)
Poezijos_antologija_Vainikai_2_1936Naujosios poezijos antologijoje „Antrieji Vainikai“ (1936) spausdinami P. Vaičiūno, A. Miškinio, J. Kossu-Aleksandravičiaus, B. Brazdžionio, S. Santvaro, K. Inčiūros, T. Tilvyčio, J. Tysliavos, A. Rimydžio, J. Žengės, S. Nėries, K. Borutos, L. Skabeikos, P. Karužos, G. Tulauskaitės, J. Graičiūno, V. Sirijos Giros eilėraščiai. Šios antologijos poezija daug arčiau „pilkos tikrovės“, joje daugiau ironijos ir parodijos elementų, labiau linkstama prie meninio nuosaikumo, „minties ir formos sintezės“, prie vadinamojo neoklasicizmo. Nemažas pluoštas avangardistinės keturvėjininkų poezijos. Neoromantizmas įgijęs agonišką formą, pagausėję katastrofizmo nuotaikų.
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Adomas Ląstas. Autobiografija
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Adomas Ląstas. Poezija
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Antanas Miškinis. Autobiografija
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Antanas Miškinis. Poezija
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Antanas Rimydis. Autobiografija
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Antanas Rimydis. Poezija
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Bernardas Brazdžionis. Autobiografija
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Bernardas Brazdžionis. Poezija
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Gražina Tulauskaitė. Autobiografija
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Gražina Tulauskaitė. Poezija
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Jonas Graičiūnas. Autobiografija
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Jonas Graičiūnas. Poezija
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Jonas Kossu- Aleksandravičius. Autobiografija
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Jonas Kossu-Aleksandravičius. Poezija
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Juozas Tysliava. Biografija
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Juozas Tysliava. Poezija
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Juozas Žengė. Autobiografija
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Juozas Žengė. Poezija
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Kazys Boruta. Autobiografija
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Kazys Boruta. Poezija
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Kazys Inčiūra. Autobiografija
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Kazys Inčiūra. Poezija
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Leonas Skabeika. Biografija
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Leonas Skabeika. Poezija
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Petras Karuža. Biografija
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Petras Karuža. Poezija
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Petras Vaičiūnas. Autobiografija
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Petras Vaičiūnas. Bibliografija
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Petras Vaičiūnas. Poezija (1)
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Petras Vaičiūnas. Poezija (2)
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Redakcijos žodis
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Salomėja Nėris. Poezija
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Stasys Santvaras. Autobiografija
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Stasys Santvaras. Poezija
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Teofilis Tilvytis. Autobiografija
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Teofilis Tilvytis. Poezija
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Vytautas Sirijos Gira. Autobiografija
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Vytautas Sirijos Gira. Poezija
Powered by SectionEx for Joomla!