Eugenijus Ignatavičius. KIPARISŲ TAMSA. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006. – 238 p.

       Eugenijus Ignatavičius jo amžininkams seniai pažįstamas ne tik kaip aukštaūgis aktorinio balso žemaitis, jau ir patys pirmieji šio autoriaus apsakymai ne vienam yra atmintin įstrigę. Lyg kokio pavasarinio potvynio nešama jo beletristikos kalba sunkiai suvaldomu srautu tekėjo iš puslapio į puslapį. Bene tik iš motinos paveldėjęs išskirtinį pastabumą, savo gausioje kūryboje jis lengvai tapė peizažą, žmogaus kūno ir dvasios apybraižas, žodžiais ryškiai nupiešdavo ne tik kokio nors atsitikimo vietą – pastabi autoriaus akis iš ganėtinai painių psichologinių užtvarų gebėdavo ištraukti tai, ką kokie nors jo herojai dėl vienokių ar kitokių priežasčių norėdavo paslėpti. Taigi – psichologinė motyvacija jo kūryboje pabrėžta ir pamatuota. Kas bent apytikriai perskaitė prieš metus „Vagos“ išleistą E. Ignatavičiaus apsakymų rinktinę „Obelis Katedros aikštėje“, tas turėjo smagumo iš naujo prisiminti tai, ką buvo jau seniai skaitęs, ir palyginti, kas pasikeitė neseniai rašytuose šio autoriaus kūriniuose. Niekur jis nuo savęs nepabėgo (reta kam tai pavyksta padaryti), gal tiktai laiko vėjai pūstelėjo kokio nors skepticizmo, pasijuokimo, pasišaipymo, bet liko tas pats pagarbus kalbėjimasis ir su vaizduojamais žmonėmis, ir su skaitytoju. O putojantis žodžių srautas ir naujuosiuose apsakymuose toks pats, niekas čia ypatingai nepakito. Beje, skaitytojas, kaip ir kadaise, kartais norėtų tą srautą pristabdyti, atsipūsti, gauti daugiau laiko pagalvoti.

       Tai taip yra su E. Ignatavičiaus apsakymais. Tačiau per naujosios Nepriklausomybės metus jis yra visokiais raštais sklidęs ir į kitas puses – leido romanus, rinko ir spausdino medžiagą pokario partizanų žygiams ir pralaimėjimams tirti, kūrė scenarijus dokumentiniams kino filmams.

       Šiemet Rašytojų sąjungos leidyklos išleistas romanas „Kiparisų tamsa“ visoje E. Ignatavičiaus kūryboje yra išskirtinis, savaip netikėtas ir intriguojantis. Taip, daugybė klausimų, vyro ir moters santykių sandūrų, visokių žmogiškų psichologinių peripetijų narpliojimų jau seniai sudėta į jo kūrybą, bet „Kiparisų tamsoje“ užsimota papasakoti ar išsipasakoti apie tai, kaip vyras, herojus, jaučiasi tarp moterų, kaip jis tas moteris vaizduojasi, kokius jų paveikslus savo vizijose yra susikūręs, kokius mato tikrovėje, o matydamas – kaip juos supranta ir vertina. Idealios ar idealizuotos meilės vizijų vejamas, nepriimdamas vien tik kūniškos vyro ir moters meilės, vyro ir moters santykiuose siekdamas kaži kokio aukščiausio palaimos taško, tobuliausios harmonijos, tos harmonijos nepagaudamas ir nesulaukdamas, herojus vis lieka ir lieka neišsipildžiusių lūkesčių kryžkelėje. Ne vieną kartą, įsipainiojęs ar įpainiotas į meilės pinkles, supratęs, kad šitose pinklėse išsvajotos ar išgalvotos harmonijos nepatirs, herojus tiesiog paniškai, siaubingai baiminasi be tos harmonijos pradėtos naujos gyvybės. Ne tik gyvybės, bet ir galimybės jai atsirasti. Su tokiomis nuostatomis artėdamas ar aplinkybių artinamas prie moters, jos traukiamas, romano herojus iš moterų ir patiria nuoskaudą po nuoskaudos, smūgį po smūgio. Praradimą seka praradimas. Įstabiai pasakojama apie psichiatrijos ligoninės aplinką, kur herojui (aišku, dėl moters pinklių) tenka atsidurti. Skaitytojui, kaip ir romano herojui, dažnai (įtartinai dažnai?) prieš akis šmėkščioja moters kūno apvalumai (beje, visokios baltos kūno apvalumų pusnys dažnai šmėkščiojo ir ankstesnėje E. Ignatavičiaus kūryboje), ir tas kūniškas grožis, jo trauka vis kertasi ir kertasi su kaži kokiomis nepasiekiamomis idealios meilės viršūnėmis. Ne vienoje romano vietoje skaitytojas (šiuo atveju – šios knygos aptarinėtojas), susidūręs su ypatingai tiksliai, gražiai, psichologiškai pamatuotai, iškiliai ir dar kaip nors puikiai romano puslapiuose rodomais moterų paveikslais, jau nori nuo autoriaus pozicijų kiek nusigręžti, jau tas moteris ima matyti savo akimis! Tada skaityti romaną pasidaro dar lengviau ir smagiau: labiau pasineri ne į herojaus būsenas, o į aplinką, kuri tas būsenas sukelia, į tvirtą ir spalvingą pasakojimą, – apie herojaus „kaimiškumą“, apie savo gyvenimo principus tvirtai išlaikančią motiną, apie Maskvos (romano herojus ten nuvyksta studijuoti) kultūrinį ir bulvarinį siautulį, apie… Apie ką gi? Vėl – apie moteris, gražias iki pasiutimo, bet paprastas ir lengvai prieinamas, tolimas nuo herojaus meilės idealų. Ir štai: tame brutaliame Maskvos pasaulyje nušvinta palaimingoji gražuolės gruzinės Vegos žvaigždė, kuriai autorius atiduoda jau tikrai viską – žodžius, spalvas ir – drįskime prasitarti! – ar tiktai kartais ne pats pasirengęs pulti jai po kojom. Bėga laikas, ir, rodos, taip arti tas herojaus (tegu būna – herojaus!) išsvajotas idealios meilės taškas, bet… Kol kas palikime tą bet ir pasiduokime romano pasakojimo bangai. Tikrai gruzinai galėtų pavydėti Lietuvos rašytojui, šitaip pastabiai, jautriai įsiskverbusiam į to krašto vaizdus, į jo žmones ir jų buitį, esybę – nepaprastai kitokią nei lietuvio! E. Ignatavičiaus stiprybė – dideliausiais žingsniais eiti per Lietuvos laukus ar nuo grožio ir išgyvenimų įtampos pašiurpus gūžčioti po Gruzijos kiparisais.

       Tbilisio gražuolę Vegą romano herojus beveik slapčia parsigabena į Lietuvą, supažindina su motina ir su keliais draugais, aprodo Nidą, iškilioji kunigaikštytė iš Lietuvos ir išvažiuoja įsimylėjusi tiktai Nidą, romano herojus ją išlydėdamas jau aiškiai jaučia ir mato, kad idealizuotasis meilės siūlas čia, Lietuvoje, atgrasioje ir Vegai svetimoje, kasdien ima trūkinėti, todėl ryžtasi palikti tėvynę ir keliauti pas ją, numylėtąją, į saulėtąją Gruziją. Kokia ta Gruzija romane, sakėme anksčiau. Bet… Atgyja tai, kas niekada nebuvo galutinai pradingę. Tarytum ieškodamas priekabių, lyg ir džiaugdamasis, kad gali joms rasti vis daugiau priežasčių, romano herojus vis dažniau pradeda gražuolei Vegai priekaištauti dėl jos pernelyg praktiško žvilgsnio į aplinką Lietuvoje, tiksliau – vis dažniau panašiai priekaištauja Vega savo mylimajam ir jo kraštui. Skaitytojas čia nejučiomis yra žadinamas ir kitokiai pagavai: tą gražuolę, tą kalnų ir tarpeklių paukštį Lietuvos lygumose reikėjo griebti erelio nagais… O romano herojus vis labiau gniūžta po savigraužos, prigimties ir socialinio nevisavertiškumo našta.

       Štai dabar knygoje įsijungia naujas svertas, skaudus ir tikras, bet savotiškai padedantis romano herojui: tėvynės, Lietuvos, ilgesys jam gelbsti galutinai nutraukti ryšį, jau net santuokinį, su moterim. Sakome gelbsti, nes to idealaus santykio pasaulyje nėra ir niekada nebuvo, buvo ar galėjo būti tiktai vienos ar kitos pusės – vyro ar moters – kokia nors vaizduotės ar priverstinės savigynos būklė! Ši mintelė tegu būna atsakymas į ankstesnėje pastraipoje neišplėtotą bet

       Lietuvių autorių kūryboje, o juo labiau tautosakoje, turime daugybę pavyzdžių, kaip jaučiasi ir ką išgyvena iš namų svetur išėjusios dukros. Šiame sunkių dvasinių išgyvenimų prisodrintame romane jas pakeičia motinos sūnus.

       Tu niekada negyvensi tarp brolių ir seserų, nepajusi gyvenimo pilnatvės, net po mirties tavo kūnas neatsiguls šalia artimųjų į tą patį smėlį.
       Tavo lemties laukas – tėvynėj. Jei negrįši, tas laukas pavirs dirvonu, prasmegs į nebūtį, toj vietoj žiojės tuštuma. Svetimoj žemėj ir oras nebe tas, mėnulis ir saulė skleidžia liūdesio šviesą, net gėlės ir medžiai čia nekvepia… 

       Šitaip nešiuolaikiškai emigracijoje jaučiasi romano herojus, gimtinės ilgesys persmelkia kiaurai.

       O čia pat, šalia, išsvajotoji mylimoji, jos žodžiai.

       Aš negaliu būti rami, kai tu toks liūdnas. Tavo abejingumas skaudina mane. Šitaip gyventi neįmanoma. Juk tu žinai mano didžiausią norą… Aš jau nupirkau pirmuosius batelius mūsų mažyliui. Dieve, kaip aš laukiu ryto, kai mudu pažadins mažylio riksmas. Aš meldžiuosi. Tačiau kartais man baugu, sakoma – kai žmogus ko nors labai tikisi, tai niekada neįvyksta…

       Tai ir neįvyksta. Ir ne vien paliktosios tėvynės ilgesys veja romano herojų iš Gruzijos, galbūt ir tai, kas neįvyksta. Šitam dviejų įsimylėjusių žmonių santykių mazgui romane skirta daug puslapių – aiškesnių ir uždengtų miglos skraiste.

       Vienokiais ar kitokiais komentarais palydėjęs baigiu trumpą romano siužeto atpasakojimą, tik pridursiu, kad romano herojus pagaliau sugrįžta iš dvasios sukrėtimų viešnagės Gruzijoje ir eina savo gimtinės laukais, prisiminimais taikydamas į praeities pėdsakus.

       Naujausias E. Ignatavičiaus romanas įkrautas nelengvų išgyvenimų, sukrėtimų, skaitytojas įtraukiamas į juos, skaudžius ir sunkius, sukeltus objektyvių aplinkybių, bet labiausiai – pačios prigimties. Kiekvienas, kas tą romaną skaitys, tai galės pajausti. Galbūt pajaus ir tai, ką teko ir čia rašančiajam patirti: ne vienoj vietoj atrodo svarbiau gilintis ne į išgyvenimų priežastis, o į padarinius. Minėtieji išgyvenimai čia nusakomi įspūdingais gero beletristo žodžiais. Šiame romane E. Ignatavičius pasirodo ne tik kaip ypač gabus vaizduotojas, čia randame įdomių svarstymų, samprotavimų, apmąstymų apie žmogaus paskirtį, lemtį ir norą tą lemtį prisijaukinti, palenkti ir palaužti. Ir lenkiant pajusti, kaip imi lūžti pats. Stipriai išrašytos įvairiausios buities, kasdieninio gyvenimo scenos (Maskvoj ir kitur). Dėmesin krito vienas psichologinis dalykas: man pasirodė, kad herojus romano pabaigoje, kai palikęs Gruziją ir taip skausmingai mylėtą Vegą eina mistiška skraiste apgaubtais gimtinės laukais, kažin ar ne dirbtinokai prisimena ne kokias nors vaikystės meilės vizijas, bet partizanus, pokario kovas. Šioje vietoje tokio pobūdžio prisiminimai rodosi mažumėlę prilipdyti.

       Beje, romano pabaigoje (kaip ir daugelyje kitų vietų) labai pritinka stipri herojaus savikritika, tiesiog – saviplaka, kartais reiškiama motinos žodžiais.

       Knygos viršelis (dail. Linas Spurga) su tamsuojančiais kiparisais ir nedrąsiai prasimušančiais raudonais rožių žiedais atskleidžia romano dvasią. Kūrinio esmę nusako ir rašytojo žodis, išspausdintas paskutiniame knygos viršelyje.

       Ar ši knyga – autobiografinis autoriaus kūrinys? Kodėl gi ne! Kiekvienoje savo knygoje kiekvienas autorius daugiau ar mažiau rašo autobiografiją. Ir visada lieka vietų, kurias kada nors užpildo kiti.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1