APIE KŪRYBĄ IR SAVE
                                                                                                      Nr.        p.

Apie pradžią, išliekamumą ir
    paraleles. Rašytojas Mykolas Sluckis
    atsako į Giedrės Kazlauskaitės
    klausimus
Gyvenimas ir kaukės. Dramaturgą
    Kostą Ostrauską kalbina
    literatūrologės Elena Bukelienė ir
    Loreta Mačianskaitė
Kūrybos žaidimas ir džiaugsmas.
    Literatūrologė Audinga Peluritytė
    kalbasi su rašytoja
    Laura Sintija Černiauskaite

 
 
 
8-9
 
 
 
5
 
 
 
3

 
 
 
107
 
 
 
85
 
 
 
93

Tarp subtilios poezijos ir prozos
    erezijos. Poetas Gintaras
    Grajauskas
atsako į literatūrologės
    Vitalijos Pilipauskaitės klausimus
Vis dar ieškau savęs. Poetė Liūnė Sutema
    atsako į Birutės Jonuškaitės klausimus

 
 
 
12
 
4

 
 
 
97
 
107KŪRYBA IR LIKIMAI

Dragenytė Ramutė. Judita Vaičiūnaitė
    ir Hermanis Marģeris Majevskis

 
2

 
94

Kukulas Valdas. Elenos Mezginaitės
    poetinis išsipildymas

 
3

 
102SUKAKTYS

Daujotytė Viktorija. Pamokslo išmintis
    mokslo tekstuose (R. Šilbajorio jubiliejinei
    sukakčiai ir šviesiai atminčiai)

 
 
1

 
 
86

Šilbajoris Rimvydas. Mirtis ir žodis poezijoj

1

103„METŲ“ ANKETA

Požiūriai. Eugenijus Ališanka,
    Marcelijus Martinaitis

 
11

 
90

Požiūriai. Gintarė Adomaitytė, Vytautas
    V. Landsbergis, Renata Šerelytė

 
12

 
103MŪSŲ PUBLIKACIJA

Gogol Nikolaj. Keturi laiškai įvairiems
    asmenims dėl „Mirusių sielų“.
    Vertė P. Vasiliauskas
Gumiliov Lev. Pasionarumas
    etnogenezėje. Vertė L. V. Medelis
Nietzsche Friedrich. Iš menininkų ir
    rašytojų sielos. Vertė A. Tekorius

 
 
10
 
5
 
2
3

 
 
131
 
123
 
134
128

Weininger Otto. „Aš“ problema ir
    genialumas. Vertė L. Rybelis
Zweig Stefan. Casanova. Homo eroticus.
    Vertė A. Merkevičiūtė


8-9

4


155

116AKIRATIS

Baranova Jūratė. Gilles Deleuze'as:
    filosofas ir literatūra
Baranova Jūratė. Franzas Kafka ir
    prancūzų postklasikinė filosofija
Clifford James. Apie etnografinį
    siurrealizmą. Vertė V. Šarkovas
Literatūrėlė. Lenkija be rašytojų. Anna
    Naviłowska, Stanislaw Lem, Marta Wyka,
    Radoslaw Wiśniewski. Vertė B. Speičytė

 
6
 
7
 
1
 
 
5

 
116
 
113
 
132
 
 
104

Okamura Takahiro. Jono Biliūno ir
    Ryūnosuke Akutagawos novelė:
    panašumai ir skirtumai.
    Vertė R. Tamošaitis
Wisława Szymborska – būties poezija.
    Parengė B. Jonuškaitė

 
 
 
11
 
12

 
 
 
118
 
123ESĖ

Balbierius Alis. Indas. Demonai
    niekad nesnaudžia. Alchemija
Pinter Harold. Menas, tiesa ir politika.
    Vertė K. Pocius

 
5
 
2

 
92
 
103

Rekys Tomas. Mažutėlių rojus
Rekys Tomas. Audra Čikagoje
Šliogeris Arvydas. …tokia graži,
    tokia mirtinga

3
10
 
1

120
122
 
108KŪRYBOS PARAŠTĖSE

Adomaitytė Gintarė. Topolių mieste

7

107

Sadauskas Romas. Kelionė su ministru

4

111TAUTOSAKA. MITOLOGIJA

Beresnevičius Gintaras.
    M. Strijkovskio „Kronikos“
    lietuvių dievų sąrašas
Beresnevičius Gintaras. Burtai ir
    tikėjimai Vilniaus krašte
    ketvirtame XX a. dešimtmetyje

 
 
8-9
 
 
12

 
 
127
 
 
110

Repšienė Rita. Sapno metafizika
Sadauskienė Jurga. Liaudies dainų
    sociokultūrinis statusas XIX a.

5
 
7

98
 
126ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI

Bernotas Albinas. Pro žiūronėlį
    aprasojusiais stiklais
Kubilius Vytautas. Iš „Dienoraščio“
    (Įžanga: Jūratė Sprindytė. Vytauto
    Kubiliaus dienoraščio traukos lauke)

 
4
 
 
1
2

 
124
 
 
113
113

 

Kubilius Vytautas. Iš „Dienoraščio“
Mezginaitė Elena. Iš „Dienoraščio“
Miškinis Motiejus. Keli atsiminimai
    apie Rygiškių Joną, prof. Joną Jablonskį
    (Įžanga: Jonas Šlekys. Žmogus,
    gyvenęs literatūra)

11
3
 
 
 
6

124
109
 
 
 
125IŠ PRAEITIES

Almanis Vytautas. Slaptais Altajaus takais
Auksutytė Laura. Liudas Gira ir
    jo „Italia Nuova“

5
 
8-9

115
 
146

Šenavičienė Ieva. 1863 m. sukilimas
    ir lietuvių kalba

 
6

 
99RECENZIJOS, ANOTACIJOS

Aputis Juozas. Pasikalbėjimas su savim
    (E. Ignatavičiaus „Kiparisų tamsa“)
Areška Vitas. Eilėraščiai dievams
    (S. Stacevičiaus „Juodoji“)
Baublys Karolis. Atgimstančių vertybių
    pasaulis (A. Šlepiko „Lietaus dievas“)
Brazauskas Nerijus. Lietuvių
    mentaliteto beieškant
    (G. Beresnevičiaus „Paruzija“)
Brazauskas Nerijus. Po skirtingais
    arkados skliautais
    (T. Kačerausko „Arkada“)
Bukelienė Elena. Atgyvento laiko
    ženklai (V. Rimkevičiaus „Nežinomieji.
    Gimė rudas kūdikėlis“)
Bukelienė Elena. Ketvirtas romanas
    (G. Aleksos „Fabricijus sprogdina
    arklius“)
Čiočytė Dalia. Iš įsiklausymo – apie
    įsiklausymą (A. E. Puišytės
    „Palaimink žodį ir aidą“)
Daujotytė Viktorija. Poezija iš rizikos
    gyventi (D. Jazukevičiūtės
    „Imperijos moteris“)
Dragenytė Ramutė. Sodri poezija, jeigu
    poezija (V. Rudžiansko „Miesteliai.lt“)
Dragenytė Ramutė. Homeras ir
    agrastai (V. Kukulo
    „Judas taipogi danguj“)
Dragenytė Ramutė. Patogi
    poezija (R. Stankevičiaus „Tylos
    matavimo vienetai“)
Dragenytė Ramutė. Vienišo kiro
    poezija (T. A. Rudoko „Vėjo brolis“)
Dragenytė Ramutė. Saros poezija
    (S. Poisson „Pasienis“)
Gaidauskienė Nida. Ezemplum
    eugenium (E. Ališankos „Exemplum“)
Grigaitis Mindaugas. Nykstančios
    tradicijos atšvaitas (R. Granausko
    „Šunys danguje“)
Guščius Alfredas. Jackaus ir Karolio
    teisybė (B. Bušmos „Būk geras,
    Jackau, nemirk!“)
Jonušys Laimantas. Blogis su žmogišku
    veidu (V. M. Knabikaitės „Mėnesiena
    tamsiame lange“)
Jonušys Laimantas. Kultūra
    nelaisvėje (L. Šepečio „Neprarastoji
    karta. Siluetai ir spalvos“)
Jurgutienė Aušra. Lyrika – estetinės
    savistabos žaizdras (R. Tūtlytės
    „Išliekanti lyrika“)
Kalcaitė Simona. Vienišėjimo
    džiaugsmas (E. Striogaitės „Vienišėja“)
Kalcaitė Simona. Poezija, liudijanti sapnus
    (J. Kalinausko „Sapnų liudininkas“)
Kazlauskaitė Giedrė. Gelbstint sakinio
    eilinį (R. Rastausko „Metimas“)

 
11
 
6
 
3
 
 
1
 
 
12
 
 
2
 
 
6
 
 
2
 
 
11
 
1
 
 
3
 
 
8-9
 
10
 
12
 
11
 
 
7
 
 
7
 
 
2
 
 
4
 
 
6
 
1
 
4
 
7

 
143
 
142
 
141
 
 
142
 
 
143
 
 
144
 
 
144
 
 
142
 
 
140
 
145
 
 
144
 
 
170
 
143
 
135
 
146
 
 
140
 
 
146
 
 
147
 
 
143
 
 
147
 
148
 
137
 
138

Kazlauskaitė Giedrė. Dvitaškio poezijos
    gimimas (K. Navako „Atspėtos fleitos“)
Kukulas Valdas. Susipažįstant vis iš
    naujo (P. Žemgulytės
    „Nubėgantys vieškeliais“)
Kvietkauskas Mindaugas. Bevardės
    deivės istorija (L. S. Černiauskaitės
    „Kvėpavimas į marmurą“)
Kvietkauskas Mindaugas. Poeto
    enciklopedija (T. Venclovos
    „Vilniaus vardai“)
Malickaitė Rima. Tapatybės
    paieškos (I. Valantinaitės
    „Žuvim ir lelijom“)
Martinkus Vytautas. Literatūrologai –
    ateities vaikai? (V. Kelertienės
    „Kita vertus…“)
Martišiūtė Aušra. Originalumo
    paieškos (S. Parulskio „Trys pjesės“)
Mitaitė Donata. Pagaliau sulauktas
    „Kitaip“ (T. Venclovos „Kitaip“)
Raškevičiūtė Jurgita Žana. Poilsiaujanti
    poezija (P. Norvilos
    „Septyni metų laikai“)
Rubavičius Vytautas. Rašytojo
    galios ir negalios Atgimimo žaizdre
    (L. Jakonytės „Rašytojo socialumas“)
Sprindytė Jūratė. Kitokia esė
    (V. Martinkaus „Šuns mazgas“)
Sventickas Valentinas. Kas išsipildė
    (V. Braziūno, A. Klovos „Iš naminio
    audimo dainos“)
Šerelytė Renata. Amžiaus krizės
    romanas (J. Ivanauskaitės „Miegančių
    drugelių tvirtovė“)
Šerelytė Renata. Tėvynę mylėti
    labiau negu moterį
    (J. Mikelinsko „Čia ir dabar“)
Šerelytė Renata. Tylios pasipriešinimo
    formos (M. Martinaičio
    „Tylintys tekstai“)
Švilpienė Dovilė. Bandymas
    įsilieti į pokalbį („Sambalsiai: studijos,
    esė, pokalbis“)
Švilpienė Dovilė. Dėl ko mušasi
    širdys? (G. Patacko
    „Didysis širdžių mūšis“)
Tamošaitis Regimantas. Tamsiojo
    gyvenimo kronikos (Z. Čepaitės
    „Neapšviestas kelio ruožas“)
Vaitkevičiūtė Eugenija. Apie neigimo
    simptomus ir drąsą (V. Ivanovos
    „Girgždantis žvirgždas“)
Valionis Arvydas. K. Balmonto
    sugrįžimas? (I. Vidugirytės
    „Balmonto Lietuva“)
Venclovas Petras. Kas eina po mūsų?
    („Kauno jaunieji, I, II“)

 
10
 
 
8-9
 
 
4
 
 
5
 
 
10
 
 
10
 
8-9
 
12
 
 
7
 
 
5
 
6
 
 
1
 
 
3
 
 
5
 
 
11
 
 
3
 
 
5
 
 
4
 
 
12
 
 
8-9
 
2

 
140
 
 
176
 
 
140
 
 
144
 
 
145
 
 
147
 
172
 
140
 
 
143
 
 
148
 
139
 
 
151
 
 
146
 
 
139
 
 
140
 
 
149
 
 
141
 
 
133
 
 
137
 
 
179
 
149TĖVYNĖS VARPAI

Adomaitytė Gintarė. Sena moteris
    linguojančiame krėsle
    yra pasaulio laikrodis
Beresnevičius Gintaras.
    Paukščių gripas
Daujotytė Viktorija. Asmeninė literatūros
    istorija (Mokytojos Bronės Katinienės
    šviesiam atminimui)
Dirgėla Petras. Atspindžių mozaika
Dirgėla Petras. Pilis yra nepasiekiama,
    kelias į pilį yra apgaulė

 
 
2
 
3
 
 
11
1
 
4

 
 
153
 
153
 
 
154
154
 
147

Jonuškaitė Birutė. Nesilpstantis
    dialogo ilgesys
Kunčius Herkus. Sezono metas
Rekys Tomas. Gyvatvorė, arba
    Apmąstymai prie atviro lango
Tamošaitis Regimantas. Istorija greta
    literatūros ir literatūroje
Tamošaitis Regimantas. Blyksnis
    tarp vasaros medžių
Tamošaitis Regimantas. Gintaro
    Beresnevičiaus gyvenimo tekstas

 
7
12
 
5
 
6
 
8-9
 
10

 
149
147
 
152
 
154
 
182
 
151* * *

Adomaitytė G. Malūnėlis ir malūnas
Arnatkevičiūtė L. Amžino ryto pradžia
Bernotas A. In memoriam. Su plunksna
    rankoj – anapusybėn
    (Martynas Vainilaitis)
Brazauskas N. Žvilgsnis
    į 2005 m. literatūrą
Černiauskas R. Ėvė Simonaitytė
    ir jos premijos
Druktenis A. In memoriam. Stasys Sabonis
Gintautaitė A. A. E. Puišytės žodžių aidas
Gintautaitė A. Drąsa bandyti
Jakonytė L. Atrastas knygos pasaulis
Kalėda A. In memoriam. Atsisveikinant
    su Janina Žėkaite
Klimašauskas B. Kol gyvas kaimas,
    tol obelys žydės ir Katedros aikštėje…
Klimašauskas B. Kas garsina
    bažnytkaimį prie „žaliosios upės“
Kukulas V. In memoriam. Ar vien tik
    „atspindžio šešėlis“? (Vytautas Rudokas)
Laurušaitė L. Literatūrinis šiaurės džiazas
Martinaitis M. J. Bobrowskis ties
    Brandenburgo vartais
Mažeikaitė Z. Kraštutinumai
    kuriant literatūrą
Mažeikaitė Z. Laukinis lietuvių
    lyrikos žydėjimas
Mažeikaitė Z. Haiku Švedijoj ir kitur
Mažeikaitė Z. Naujienos iš Švedijos
Mažeikaitė Z. Heinricho Heine's jubiliejui
Mažeikaitė Z. Karalienė Kristina –
    rašytoja?
Mažeikaitė Z. Bestselerių paslaptys
Mažeikaitė Z. Rašytojas ir
    literatūros rinka

4
12
 
 
8-9
 
4
 
3
6
2
7
4
 
10
 
7
 
12
 
8-9
10
 
1
 
1
 
2
3
4
5
 
6
7
 
8-9

153
151
 
 
186
 
154
 
156
157
155
154
156
 
157
 
153
 
152
 
185
156
 
156
 
158
 
159
159
158
157
 
157
158
 
190

Mažeikaitė Z. Apie kultūros kanoną
    Danijoje ir Švedijoje
„Metų“ inf. 2005 m. Lietuvos
    nacionalinių premijų laureatai
Mitaitė D. Skaitome Rimvydą Šilbajorį
Mitaitė D. Mokslinė konferencija
    „Antanui Venclovai – 100“
Motiejūnas V. Paminėjo Viktorą Miliūną
Motiejūnas V. Rašė girdėdama muziką
Motiejūnas V. Kaziui Inčiūrai – 100
Peleckis-Kaktavičius L. In memoriam.
    „Dviejų tėvynių nebūna“
    (Kazimieras Barėnas)
Pilipauskaitė V. „Literatūros salos“:
    seminaras salose
Reimeris V. In memoriam.
    Palydėjus Petrą Keidošių
Sprindytė J. In memoriam.
    Menestrelio kapas Ispanijoje
    (Vygantas Šiukščius)
Striogaitė D. Apie mirtį kaip apie
    kultūros faktą
Sventickas V. Apie šviesą ir kelią
Tidikytė L. Antano Vaičiulaičio
    kalnų dvasia
Valionis A. Nekrologo poetika
Valionis A. Atodangos: įvykiai ir faktai
Valionis A. Atodangos: faktai ir skaičiai
Valionis A. Atodangos: faktai ir skaičiai
Valionis A. Atodangos: nuo atžindo iki
    „prakeiktųjų užsieniečių“
Valionis A. Atodangos: nuo bestselerio
    kodo iki virtualaus W. Shakespeare'o
Valionis A. Atodangos: nuo
    Nobelio iki Mikės Pūkuotuko

 
12
 
1
2
 
5
3
5
12
 
 
4
 
10
 
2
 
 
4
 
8-9
3
 
7
1
3
4
5
 
7
 
10
 
12

 
154
 
155
157
 
155
157
156
150
 
 
149
 
155
 
157
 
 
152
 
187
155
 
152
157
157
157
157
 
156
 
158
 
153REPRODUKCIJOS

Andriulionis Danas
Gylytė Agnė
Griušys Pranas
Gutauskas Leonardas
Jusionis Vidmantas
Juškienė Onutė
Klimavičius Romas
Kosinskaitė Miglė
Kriaučiūnaitė Evelina
Marcinkevičius Vilmantas
Mykolaitytė Jūratė

6
12
8-9
10
2
4
5
3
4
1
8-9

 

Paliukienė Ona
Radavičiūtė Diana
Riškutė Giedrė
Sauka Šarūnas
Saukienė Nomeda
Skauronė Ieva
Stankus Vygintas
Stasiulevičius Aloyzas
Šaltenytė Nijolė
Zavišaitė Akvilė
Zirnytė-Žukauskaitė Nelė

5
1
2
7
7
3
12
6
11
10
11


Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1