Egidijaus Aleksandravičiaus taikliai pažymėta, kad XIX a. lietuvių tautosaka buvo iškelta į oficialios kultūros paviršių1, o amžiaus pabaigoje, kaip teigia Paulius Subačius, tautosaka neretai laikyta ir kūrybos etalonu2. Tačiau folkloristų konstatuojama, kad pačioje tradicinėje kultūroje tuo metu vyko papročių ir folklorinės tradicijos degradacija – vis mažiau pasitikima tautosakos tekstu, rečiau dainuojama, plinta menkaverčiai, neretai literatūrinės kilmės tekstai, vis svarbesnė kaime tampa knyga. Išeitų, kad žodinės liaudies kūrybos iškėlimas ir adoracija viešumoje sutapo su jos vaidmens silpnėjimo pradžia tradicinėje kaimo kultūroje. Tačiau ar tikrai XIX a. pabaigoje tautosakos tvarumą lemia tik inertiškas tradicijos funkcionavimas? Ar atsinaujinusi folkloro formomis literatūra ima nukonkuruoti folklorą tradicinėje kultūroje, o tautosakinė tradicija tik menksta, prarasdama gyvybingumą ir būdingiausius bruožus? Šio straipsnio tikslas yra aptarti, kaip antroje XIX a. pusėje folklorinę tradiciją veikė jos iškėlimas į viešumą, sąlytis su rašto kultūra, bei pasiaiškinti, kokie nauji vaidmenys tuo metu teko liaudies dainai.
       Ypatingą dėmesį skirsime dainoms, kadangi, mūsų manymu, jų tradicijos raida ir aktualizavimas buvo daug kuo išskirtiniai. Jei patarlėms ar pasakojamajai tautosakai buvo leidžiama iškilti šalia lingvistinio ar istorinio diskurso, tapti rinkimo bei tyrinėjimo vertu objektu, tai dainoms suteikta tautos charakterio, sielos reprezentavimo funkcija. Tik dainos žanro meniškumas ir turinio vertė buvo visiškai pripažinta kaip universali, ne vien prasčiokiška, archajiška. Pavyzdžiui,
Jonas Basanavičius laikėsi nuostatos, kad didžiausias lietuvių dvasios turtas esąs paslėptas dainose ir pačioje lietuvių kalboje3. Apie dainų pažintinę ir normatyvinę prigimtį jis mąstė romantiškai. Pasak jo, menas – pirminė žmonių bendravimo priemonė; žmogus, norėdamas įsidėmėti įvairius reiškinius, o svarbiausia – įstatymus, pradėjęs dainuoti. Daina esanti pirminė poezijos forma. J. Basanavičius taip pat teigė, kad Lietuvoje būta „senoviškų provų (teisminių) dainų“4.
       Išskirtinio dainų aukštinimo argumentu reiktų laikyti jų moralumo akcentavimą.
Normatyvinė, visą bendruomenės gyvenimą reguliuojanti dainų vertė iškeliama jau amžiaus pirmoje pusėje Liudviko Rėzos5, Simono Stanevičiaus tekstuose6.
       Romantinėje eiliuotoje kūryboje dainos pateikiamos kaip pagrindinis tautos sielos reprezentantas.
Liudvikas Kondratavičius poemoje „Margiris“, nupiešęs neigiamą vokiečių kryžiuočių paveikslą, kaip ryškiausią jų moralinio sugedimo pavyzdį nurodo nepagarbą religinėms giesmėms ir nepadorių liaudies dainų skambėjimą: „Toli pasigirsta tai nepadorios dainos, tai Dovydo psalmės: mat čia apsimetęs ir atšalusio tikėjimo šėtonas moka sujungti nešvankias dainuškas ir himnus“7. Kaip monografijoje pažymi Brigita Speičytė, daina yra tapusi centriniu tekstu Adomo Mickevičiaus „Konrade Valenrode“: Albano daina „Vilija“ „poemoje figūruoja tarsi kūrinio siužeto simbolinis konspektas“8.
       Periodikoje, proginėse kalbose jau XIX a. viduryje žodžiai poetas ir dainius, poezija ir daina vartojami sinonimiškai. Autorinei dainai, kaip ir klasicistinei poezijai, taikomas aukščiausių vertybių reiškimo reikalavimas.
L. Kondratavičiui už kūrybą lenkų periodiniame leidinyje „Przegląd literacki“ dėkojama: „Dėkingi tau, kaimo lyrininke, už tą naują lakių rimų rinkinį; mes pripratome prie tavo dainų ir jas pamilome. Klausydamas jų žmogus pasijunti moraliai tvirtas ir skatinamas geriems darbams… Mūsų lyrininko dainos tarsi vieversėlio giesmė, kuris nuo ankstyvo rytmečio pakilęs virš artojo gieda meilės ir vilties himną apie ateities derlių, gaunamą kruvinu prakaitu“9.
       XIX a. populiaru poezijos rinkinius, individualią kūryba vadinti dainomis: pavyzdžiui,
Adomas Jakštas 1894 m. išleidžia rinktinę „Dainų skrynelė“10, kurioje – jo originalios eilės. Tam tikrą dainos statuso kilimą, jos prilyginimą elitinei literatūrai galime matyti ir Antano Strazdo „terminijoje“. Savo kūrybą jis vadina „pastoralinėmis arijomis“, „moralinėmis giesmėmis“, „kaimo giesmėmis“11, taigi savo gana folkloriškus tekstus pavadina pagal elitinės rašytinės poezijos tradiciją.
       Manyta, kad dainos žanras yra tinkamas istoriniam diskursui perteikti. Štai
klasicistas Dionizas Poška, nors ir nevertino senųjų liaudies dainų, siūlė kurti istorines literatūrines dainas12.
       Dainų reikšmę kultūrai suvokė ir akcentavo ne tik švietėjai, mokslininkai ir kūrėjai, bet ir bažnyčia. Žanro socialinio veikimo galia buvo visuotinai pripažįstama.
Antai 1891 m. „Varpe“ paskelbta programa švietimui kelti. Iš aštuonių punktų vienas pirmųjų buvo: „Įtaisyti atviras, nepaslaptines, giesminykų ir daininykų draugystes, kurios kartu turėtų būti platintojomis lietuviškų knygų ir laikraščių ir auginimo lietuviškos idėjos“13.
       Liaudies dainų iškėlimas į oficialios kultūros paviršių tolygus naujo sociokultūrinio statuso suteikimui. Oficialiai kultūrai atstovaujantis tekstas yra nulemtas tos kultūros normų ir yra normatyvinis kitų tekstų ar tradicijų atžvilgiu. Naujo žanro įtvirtinimas oficialioje kultūroje žymi tos kultūros svarbiausių vertybių, pasaulėvaizdžio ir įtaigos technikų įvertinimą iš naujo, o gal ir pakeitimą. Ar XIX a. tautosakos iškėlimas buvo tik formalus, ar dainos išties turėjo galių pretenduoti į aukštą sociokultūrinį statusą?
      
Verbalinių tekstų (sakytinio ar rašytinio) sociokultūrinio statuso teoriją sukūrusi Heda Jason klasifikuoja tekstus pagal tai, kiek šie įkūnija kultūrines ir socialines vertybes, kokiu būdu kūriniai interpretuoja kitus kūrinius. Svarbiausi – centrinio statuso tekstai – nustato normas tolimesnei literatūros raidai, išreiškia ir simbolizuoja kultūrai esmines vertybes bei normas, tikėjimą. Arčiau centro paprastai būna tai kultūrai ar tradicijai būdingi tekstai. Viduriniam statusui priklauso pirminius tekstus komentuojantys, propaguojantys, populiarinantys tekstai. Periferiniam statusui žemieji žanrai, pramoginiai, komerciniai masiniai kūriniai, indiferentiški tam tikrų normų ir vertybių atžvilgiu arba jas neigiantys. Periferiniais laikomi ir mažos socialinės grupės (subkultūros) tekstai, kurie šiai grupei gali būti patys svarbiausi14.
       Požymiai, pagal kuriuos nustatomas atskirų tekstų ir žanrų kultūrinis statusas, būtų šie: 1) ar įkūnija kultūrines ir socialines vertybes, 2) kokiu būdu interpretuoja kitus kūrinius, 3) ar yra rašytiniai, ar žodiniai, 4) priklauso išmoktai ar liaudies tradicijai, 5) profesionalūs ar mėgėjiški, 6) privatūs ar vieši, 7) estetiški ar ne.
      
Aukštesnį statusą paprastai turi rašytiniai, išmokti, profesionalūs, vieši, estetiški kūriniai. Neraštingose visuomenėse centriniai esą žodžiu perduodami mitai (jie atstovauja religijai, tikėjimui), o iš pasaulietinių kūrinių – epai bei įstatymai, kurie skelbia bei propaguoja pasaulietines vertybes15. Pagaliau, apibrėžiant statusą, itin svarbu ir teksto paplitimas, populiarumas, idėjinis socialinis angažuotumas, ilgalaikė refleksija.
       Nustatę centrinius tekstus, įvardiję jų normatyvinį turinį bei retoriką, galime suvokti, kas tiriamai kultūrai, tradicijai ar sociumui yra svarbu, kokie tekstai ir retorika laikomi patikimais ir priimtinais. Įvardiję periferinius tekstus matytume, kokia yra subkultūra ir jai priimtina retorika, t. y. kokio sąmoningumo, aktyvumo ir populiarumo pasiekusi oficialią kultūrą neigianti tradicija. Vidurinio statuso tekstų gausa ir brandumas rodytų, kiek centriniai tekstai yra svarbūs didžiajai visuomenės daliai, kiek jie įsišakniję, persmelkę mąstymą.
       Tiesa, ši schema gali būti taikoma tik iš dalies. Verbalinių tekstų statusą pagal šį modelį palanku tirti, kai turime gana vienalytę visuomenę, kur skirtingos grupės gyvai komunikuoja. XIX a. Lietuvoje egzistavo kelios socialinės grupės – aukštuomenė, valstiečiai, lietuvių inteligentija, – kurios skyrėsi kalba, gyvenimo būdu, pasaulėžiūra ir bendravimo bei literatūrinėmis tradicijomis. Kiekvienai iš jų savi tekstai ir jų tvirtinamos vertybės buvo centrinės svarbos, kiekvienai vis kita normatyvinė retorika įprasta ir tinkama. Per visą XIX a. santykis tarp šių grupių keitėsi, kartu formavosi ir intensyviai sąveikavo kelios kultūrinės tradicijos, tad tapo galimos įvairios centrinių ir periferinių tekstų jungtys bei tekstų sociokultūrinių funkcijų kombinacijos. Svarstant, ar kuris nors žanras, literatūros rūšis XIX a. atlieka centrinio teksto vaidmenį, reiktų žiūrėti, ar yra tekstų, kuriuose būtų jungiama skirtingų socialinių grupių pasaulėžiūra, vertybės, normos bei jų tvirtinimo būdai.
       Vertinant pagal šį modelį, L. Rėzos pradėtas moralinis ir estetinis liaudies dainų aukštinimas yra reiškinys, analogiškas centrinių tekstų komentavimo tradicijai. Tokiu atveju prakalbos dainynams, liudijimai apie pateikėjus, aprašymai, dainų analizė yra tarsi centrinius tekstus komentuojanti vidurinio statuso raštija. Juo labiau, kad dainos neretai apibūdinamos kaip aukščiausio statuso tekstai, išsiskiriantys lietuviškumu, ypatingu moralumu, estetiškumu bei senumu. Dainų adoracijos lietuvių kultūros veikėjams reikėjo pirmiausia tam, kad jie galėtų pasijausti esą dvasingos, kultūringos ir civilizacijos nesugadintos kultūros ainiais kultūringų Vakarų ir slavų pašonėje. Šios vertybės romantizmo šviesoje atrodė itin gerbtinos.
       Aukštą dainų statusą rodo tai, kad periodika, dainynai tuo metu buvo vieninteliai tikrai savą originalią lietuvišką kūrybą pateikiantys leidiniai. Religinė literatūra, beletristika, praktinio pobūdžio knygelės yra arba iš kitų kalbų versti tekstai, arba jų paveikti. Dainynai, poezijos rinkiniai geriausiai iš visų spaudinių išreiškia lietuviškumą, tai saviausia lektūra. Kita centriniams kultūros tekstams būdinga ypatybė – jų prieinamumas. Dainos – iš tiesų vienas prieinamiausių žanrų XIX a. Lietuvoje. Jos plinta žodžiu, rankraštiniu ir spausdintiniu pavidalu.
       Dainų aukštinimas ir viešinimas veikė ir folklorinės tradicijos vidų, – kiek vėliau dainos, o ne koks nors kitas žanras tapo mūsų tautinės dvasios pripažintuoju reprezentantu plačiojoje visuomenėje, tarp mažaraščių sodiečių. XIX a. dainos bent iš dalies įgyja pagrindinių normatyvinių tekstų požymių bei funkcijų, akumuliuoja ir adaptuoja įvairių verbalinių tradicijų ideologinį turinį.
       Kaip rodo tautosakos medžiaga – pirmiausia dainynai ir rankraštiniai tautosakos rinkiniai – populiarusis liaudies dainų repertuaras per XIX a. labai keičiasi: kuriama daug naujoviškų dainų, kurios išsiskiria literatūrine tematika, stilistika bei strofika. Dainose akcentuojamos naujos temos, aktualijos, galima kalbėti apie stipriai atsinaujinusį jų pasaulėvaizdį: gamtos dainose pagal idilės stilių grožimasi gamta, metų laikais, didaktinėse-humoristinėse ar net senosiose tradicinėse daugėja moralizuojančių posmų, primenančių bažnytinį pamokslą ar didaktinės prozos ištraukas, vis daugiau populiariose anoniminėse dainose papročių kritikos, viešojo gyvenimo refleksijos, tautinės, religinės savimonės akcentavimo.
LLTI* kataloguose iš 500 000 lietuvių liaudies dainų apie ketvirtį sudaro šios vėlyvosios literatūrinės kilmės dainos, kurių pritapimas folklorinėje tradicijoje yra toks pat neabejotinas kaip ir vėlyva jų kilmė. Šių dainų folkloriškumą liudija daugybė užrašytų tekstų (didelė dalis jų priklauso neraštingų žmonių repertuarui), taip pat gana įspūdingas jų variantiškumas. Tai rodo, kad didaktinės, pilietinės XIX a. poetų eilės ne tik buvo dainuojamos, bet ir stipriai keitėsi perduodamos žodiniu būdu.
       XIX a. tradicinės kaimo kultūros atstovams svarbiausi buvo religiniai raštai ir tautosaka. Religinės literatūros ir dainos santykį kultūroje galėtume įvardyti kaip abipusį ir simbiotinį. Per devynioliktąjį šimtmetį tradicinės dainos apeiginė maginė vertė silpnėjo, iš sakralaus diskurso pozicijų ją stūmė malda ir giesmė, bet čia pat kurti ir liaudiškieji religinių giesmių, legendų variantai. Antra vertus, esama giesmės ir dainos suartėjimo požymių, tam tikro jų bendrumo viešajame kultūriniame gyvenime. Vėlyvosios, patriotinio turinio dainos buvo dainuojamos bažnyčiose, viešai pareiškiant politinį nusiteikimą.
Tokia tradicija uždrausta po 1863 m. sukilimo16. Taigi dainos, įsileistos į Dievo namus, šiuo atveju prilygdavo šventųjų religinių giesmių vertei ir atliko tą visuomeninę ir ideologinio poveikio funkciją, kurios nepajėgė atlikti giesmių žanras. Dainoms atsiranda vietos šalia religinio diskurso, nes šis neapima visų lietuvių šviesuomenei aktualių kultūrinių vertybių. A. Baranausko poezija (ypač poemėlė „Dievo rykštė ir malonė“17) yra gana vėlyvas ir tuo metu vos ne vienintelis toks akivaizdus bandymas jungti lietuvių kultūros, istorijos dominantes su religine ideologija.
       Svarstytinos ir individualios pasaulietinės literatūros galimybės atlikti centrinių kultūros tekstų vaidmenį. Lietuvių šviesuomenei romantinė lenkiškoji ir lietuviškoji poetinė tradicija, istoriniai, lingvistiniai veikalai buvo centrinės svarbos. Kitaip į romantinę poeziją reagavo neišprususi visuomenė. „Naujausio sukirpimo“ literatūra paprastiems sodiečiams neretai atrodė keista, sunkiai suprantama ir nereikalinga. Štai
F. Milašauskas savo dainynėlio prakalboje taip kreipiasi į skaitytojas: „Jūs (mergelės), turėdamos norą ant išsimokinimo dainų, tankiai nusiperkate daineles perdaug su patriotiškomis ir politiškomis dainomis, kurias ne vien ką reikia daboti nuo policijos, bet dar, negalėdami jų suprasti, metate po pečiaus“18. Maironis, išleisdamas „Tarp skausmų į garbę“, taip pat yra prasitaręs apie labai skirtingą įvairių socialinių sluoksnių mentalitetą ir daugumos nepajėgumą įvertinti jo poeziją: „Išleisdamas į žmones savo mylimiausią kūdikį, kam gi jį pašvęsiu? Mūsų garbingoji diduomenė jo nesuprastų; seniai išvariusi iš salionų savo tėvynės liežuvį, moka jo tik tiek, kad su tarnais susišnekėtų <...>. Neskaitys mano poemos ir ūkininkai – vargdieniai; ne dėl jų rašiau; reikia dar jiems apšvietimo, kad galėtų ją suprasti. Visa mano viltis tai moksliškai apšviesta jaunuomenė“19.
       Turint galvoje tai, kad vėlyvosios dainos atsiranda veikiant to laiko populiariai literatūrai ar neretai yra autorinių kūrinių plagiatai, jas tarsi derėtų laikyti vidurinio statuso tekstais, komentuojančiais rašytinę tradiciją. Kiekvienas originalus autorinis kūrinys būtų sociokultūriškai reikšmingesnis už folklorinius variantus ar sekimus. Pavyzdžiui, A. Baranausko eilės bei poema „Dievo rykštė ir malonė“ yra įvairiai plagijuojami, jo kūrybos moralinis turinys bei stilius, tekstų struktūra (priešiškumas kitatikiams, religijos sureikšminimas, pomėgis pradėti kūrinį tikslia istorine data ir didaktiniai posakiai) perimami poeto sekėjų. Tuomet reiktų teigti, kad į centrinių kultūros tekstų vietą stoja meniškiausia ir idėjiškai pažangiausia autorinė poezija, kuri savo raiškos būdais nenutolusi nuo dainos ir pati gali būti dainuojama, ir tai garantuoja jos sėkmingą plitimą. Bet realiai tradicinėje kultūroje skirtis tarp šių tekstų lyg ir neegzistuoja. Kiekvienas naujas variantas ar versija, plagijavimo ar sekimo atvejis paties atlikėjo paprastai buvo suvoktas kaip pusiau savarankiška kūryba ir socialinė akcija, kaip asmeninė pastanga įvardyti vertybes. Kūrinio originalumas mažai terūpėjo, atlikėjas literatūrines dainas tiesiog skyrė dainų tradicijai, o autorių dažnai pamiršdavo. Taigi dainos savaip konkuruoja su svarbiausiomis rašto tradicijomis, perimdamos tuos jų elementus, kuriuos gali pritaikyti.
       Tačiau galima pažymėti, kad dainos neretai yra ir menkesnės už literatūrinę poetinę tradiciją: jose kur kas silpniau reiškiama kultūrinė refleksija ir tik iš dalies atsispindi tuo metu vykusios pasaulėžiūrų sandūros. XIX a. poezija neretai tampa tarytum socialinių derybų vieta: pono ir mužiko, tėvynės ir lietuvio, keliaujančio amatininko moralisto ir sėslaus sodiečio, išmintingo Dievo ir nuodėmingo žmogaus, pagaliau – teigiamo ir neigiamo personažų. Jų dialogai signalizuoja aktualiąsias laikui literatūrines temas ir vertinimus. Dainose dialogas daugiau žaidybinis, imituojantis priešiškumą tarp vaikinų ir merginų, vyro ir žmonos, skirtingų kaimų bendruomenių ar girtuoklio ir degtinės. Jame idėjinis aštrumas nunyksta.

       Santrupos

       LLD – Lietuvių liaudies dainynas. – T. 16: Dainos apie girtuoklystę. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002; T. 17: Karinės istorinės dainos. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003.

 
       1 A l e k s a n d r a v i č i u s  E .  Lietuvių atgimimo kultūra. XIX amžiaus vidurys. – Vilnius: Baltos lankos, 1994. – P. 12.
       2 S u b a č i u s  P .  Tautinio išsivadavimo kultūros samprata: Daktaro disertacija. – Vilnius: Vilniaus universitetas, 1996. – P. 49–50.
       3 J u r g i n i s  J .  Istorija ir poezija. – Vilnius: Vaga, 1969. – P. 266.
       4 G e n z e l i s  B .  Šviečiamosios idėjos Lietuvos filosofinės minties raidoje: Daktaro disertacija. – Vilnius: Vilniaus universitetas, 1973. – P. 323.
       5 J o v a i š a s  A .  Liudvikas Rėza. – Vilnius: Vaga, 1969. – P. 297.
       6 S t a n e v i č i u s  S .  Raštai. – Vilnius: Vaga, 1967. – P. 52.
       7 K a b e l y t ė  S .  Kondratavičius ir Lietuva: Daktaro disertacija. – Vilnius: Vilniaus universitetas, 1972. – P. 148.
       8 S p e i č y t ė  B .  Poetinės kultūros formos. LDK palikimas XIX amžiaus Lietuvos literatūroje. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004. – P. 204.
       9 Przegląd literacki. – 1861. – Nr. 38.
       10 D a m b r a u s k a s  A . - J a k š t a s .  Dainų skrynelė. – 1894.
       11 V a n a g a s  V .  Antanas Strazdas. – Vilnius: Vaga, 1968. – P. 194.
       12 L a u r y n a i t i s  V .  Dionizas Poška: Daktaro disertacija. – Vilnius: Vilniaus universitetas, 1958. – P. 219, 239.
       13 V ė b r a  R .  Nacionalinės buržuazijos formavimasis XIX a. antroje pusėje Lietuvoje: Daktaro disertacija. – Vilnius: Vilniaus universitetas, 1966. – P. 299.
       14 J a s o n  H .  Literatūra, raštai, verbaliniai tekstai: Kas yra tai, ką nagrinėjame // Tautosakos darbai. – XIV (XXI). – 2001. – P. 245–247.
       15 Ten pat. – P. 247–250.
       16 Krikščionybė Lietuvoje. Praeitis. Dabartis. Ateitis. – Kaunas: Šviesa, 1938. – P. 182.
       18 [M i l a š a u s k a s  F . ] .  Dainų knygelė. Pavesta Lietuvos jaunumenei ir ypatingai mergaitėms / Parašė F. M-kis. – Tilžė, 1898. – P. 3.
       19 [M a i r o n i s ] .  Terp skausmų į garbę. Poema isz dabartiniu laiku / Parasze St. Garnys. – Tilžė, 1895.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1