Radijo pjesė

 

MUZIKA. Tyliai derinamas nedidelis orkestras.

 

ŽODŽIAI. Prašom! (Derinimas. Garsiau.) Prašom! (Derinimo garsai prityla.) Ar dar ilgai čia turėsiu tamsoje būti? (Su pasibjaurėjimu.) Su tavimi! (Pauzė.) Tema... (Pauzė.) Tema... tinginystė. (Pauzė. Tarsi atsakinėtų išmoktą pamoką, tyliai.) Tinginystė - stipriausia iš visų aistrų, tikrai, stipresnės aistros nėra, ji labiausiai veikia protą, šitaip... (Derinimo garsų protrūkis. Garsiai, maldaujamu balsu.) Prašom! (Derinimo garsai prityla. Taip pat kaip anksčiau.) Labiausiai veikia protą, šitaip niekas daugiau jo neveikia, aistros padeda mums geriau suvokti tą sielos potraukį ieškoti arba vengti tikro ar įsikalbėto malonumo, ar kančios, malonumo ar kančios, tikros ar įsikalbėtos, iš visų tų potraukių - o kas gi juos galėtų suskaičiuoti, nes jų devynios galybės, - tinginystė labiausiai nepakenčia prieštaravimų, joks kitas potraukis taip neužvaldo sielos kaip šis, kaip šis, kaip šis, neįsiskverbia taip į visas jos kertes ir kerteles, joks kitas potraukis neužvaldo taip sielos kaip šis, taip neįsiskverbia į visas jos kertes... (Pauzė.) Ir kerteles. (Pauzė.) Ša! (Tolumoje girdėti greitai per kilimą atšlepsinčios šlepetės.) Galų gale! (Šlepsėjimas garsėja. Derinimo garsų protrūkis.) Ššš!

 

Derinimo garsai prityla. Šlepsėjimas garsėja.

 

Tyla.

 

KROUKAS2. Džo.

 

ŽODŽIAI (nuolankiai). Klausau, Pone.

 

KROUKAS. Bobai.

 

MUZIKA. Nuolankiai negarsiai atsiliepia.

 

KROUKAS. Mano guodėjai! Būkime bičiuliai! (Pauzė.) Bobai.

 

MUZIKA. Kaip anksčiau.

 

KROUKAS. Džo.

 

ŽODŽIAI (kaip ir anksčiau). Klausau, Pone.

 

KROUKAS. Būkime bičiuliai! (Pauzė.) Aš pavėlavau. Atleiskite. (Pauzė.) Tas veidas. (Pauzė.) Ant laiptų3. (Pauzė.) Atleiskite. (Pauzė.) Džo.

 

ŽODŽIAI (kaip ir anksčiau). Klausau, Pone.

 

KROUKAS. Bobai

 

MUZIKA. Kaip anksčiau.

 

KROUKAS. Atleiskite. (Pauzė.) Bokšte. (Pauzė.) Tas veidas. (Ilga pauzė.) Źio vakaro tema... (Pauzė.) Šio vakaro tema... meilė. (Pauzė.) Meilė. (Pauzė.) Mano lazdą. (Pauzė.) Džo.

 

ŽODŽIAI (kaip anksčiau). Klausau, Pone.

 

KROUKAS. Meilė. (Pauzė. Dunksteli lazda į žemę.) Meilė!

 

ŽODŽIAI (su patosu, pompastiškai). Meilė - stipriausia iš visų aistrų, tikrai, stipresnės aistros nėra. (Atsikrenkščia.) Ji labiausiai veikia protą, šitaip niekas jo daugiau neveikia.

 

Pauzė.

 

KROUKAS (Sopulingai atsidūsta. Dunksteli lazda.)

 

ŽODŽIAI (kaip anksčiau). Aistros mums padeda geriau suvokti tą sielos potraukį ieškoti arba vengti tikro ar įsikalbėto malonumo, ar kančios. (Atsikrenkščia.) Iš visų...

 

KROUKAS (sielvartingai). Ak!

 

ŽODŽIAI (kaip ir anksčiau). Iš visų tų potraukių, - o kas gi juos galėtų suskaičiuoti, nes jų devynios galybės, - tinginystė, tai yra meilė, labiausiai nepakenčia prieštaravimų, joks kitas potraukis taip neužvaldo sielos, kaip šis, neįsiskverbia taip į visas jos kertes ir...

 

Smarkus dunkstelėjimas lazda.

 

KROUKAS. Bobai.

 

ŽODŽIAI. Ir kerteles.

 

Smarkus dunkstelėjimas lazda.

 

KROUKAS. Bobai!

 

MUZIKA. Kaip anksčiau.

 

KROUKAS. Meilė!

 

MUZIKA. (Į piupitrą bilsteli lazdelė.) Panaši į ką tik skambėjusią, tyli, bet labai išraiškinga. Drauge girdėti Žodžių protestai bei dejonės: "Ne!", "Prašom!" ir panašiai.

 

Pauzė.

 

KROUKAS (sielvartingai). Ak! (Dunkseli lazda.) Garsiau!

 

MUZIKA. (Stipriai bilsteli lazdelė.) Ta pati, tik be jokios ekspresijos, fortissimo. Nustelbia Žodžių protestus.

 

Pauzė.

 

KROUKAS. Mano guodėjai! (Pauzė.) Džo, mielasis.

 

ŽODŽIAI (kaip ir anksčiau). Tad kelsiuosi dabar ir eisiu, aiškiai nesuprastas...

 

KROUKAS. Dejuoja.

 

ŽODŽIAI. Nes kas gi yra ta meilė, kuri vilioja sielą labiau už visas didžiąsias pagundas, prakeiktas, pražūtingas ir kitokias, o siela, kas gi toji siela, kurios jokia pagunda taip nevilioja kaip meilė? (Atsikrenkščia. sausai.) Moters meilė, žinoma, jeigu tai turi omenyje Ponas.

 

KROUKAS. Deja!

 

ŽODŽIAI. Ką? (Pauzė. Retoriškai.) Ar "meilė" tinkamas žodis? (Pauzė.) Ar "siela" tinkamas žodis? (Pauzė.) Ar mes turime omenyje meilę, kai sakome "meilė"? Sielą, kai sakome "siela"?

 

KROUKAS (sielvartingai). Ak! (Pauzė.) Bobai, brangusis.

 

ŽODŽIAI. Taip? (Netikėtai rimtai.) Ar ne?

 

KROUKAS (maldaujamai). Bobai!

 

MUZIKA. Bilsteli lazdelė. Skamba "meilės" ir "sielos" motyvai. Drauge vos girdėti Žodžių protestai: "Ne!", "Prašom!", "Tylos!" ir panašiai.

 

Pauzė.

 

KROUKAS (sielvartingai). Ak! (Pauzė.) Ramdytojai mano! (Pauzė.) Džo.

 

ŽODŽIAI (nuolankiai). Klausau, Pone.

 

KROUKAS. Bobai.

 

MUZIKA. Nuolankiai negarsiai atsiliepia.

 

KROUKAS. Ramdytojai mano! (Pauzė.) Senatvė. (Pauzė.) Džo. (Pauzė. Dunksteli lazda.) Džo.

 

ŽODŽIAI (kaip anksčiau). Klausau, Pone.

 

KROUKAS. Senatvė!

 

Pauzė.

 

ŽODŽIAI (neryžtingai su pertrūkiais). Senatvė... Kai ji ateina... Žmogaus senatvė, žinoma... jei šitai turi omenyje Ponas... tai... jei esi žmogus... buvai žmogus... susirietęs... palinkęs virš židinio ugnies... lauki...

 

Smarkus dunkstelėjimas lazda.

 

KROUKAS. Bobai. (Pauzė.) Senatvė. (Pauzė. Smarkiai dunksteli lazda.) Senatvė!

 

MUZIKA. Bilsteli lazdelė. Skamba "senatvės" motyvas, bet netrukus jį nutraukia smarkus dunkstelėjimas lazda.

 

KROUKAS. Kartu. (Pauzė. Dunkstelėjimas.) Abu kartu! (Pauzė. Smarkiai dunksteli lazda.) Kartu, šunys!

 

MUZIKA. Ilgas "lia".

 

ŽODŽIAI (maldaujamai). Ne!

 

Smarkus dunkstelėjimas lazda.

 

KROUKAS. Šunys!

 

MUZIKA. "Lia".

 

ŽODŽIAI (bando dainuoti). Kai ateina senatvė... susirietęs...

 

MUZIKA. Ta pati. Tik švariau.

 

ŽODŽIAI (bando dainuoti). Kai ateina senatvė... Susirietęs...

 

MUZIKA. Kitas motyvas.

 

ŽODŽIAI (bando dainuoti). Prie židinio ugnies... (Pauzė. Smarkus dunkstelėjimas lazda. Bando dainuoti.) Lauki, kol ta ragana... sušildys patalus...

 

MUZIKA. Ta pati. Tik švariau.

 

ŽODŽIAI (bando dainuoti). Lauki, kol ta ragana sušildys patalus...

 

MUZIKA. Kitas mtoyvas.

 

ŽODŽIAI (bando dainuoti). Ir atneš... Žolių nuoviro... (Pauzė. Smarkus dunkstelėjimas lazda. Taip pat.) Ir atneš punšo...

 

Pauzė.

 

Labai smarkus smūgis lazda.

 

KROUKAS. Źunys!

 

MUZIKA. Kitas motyvas.

 

ŽODŽIAI (bando dainuoti). Ir štai ji pelenuos... (Maldaujamai.) Ne!

 

MUZIKA. Pakartoja tą patį motyvą.

 

ŽODŽIAI (bando dainuoti). Ir štai ji pelenuos... ta, kurios mylėdamas negalėjai pasiekti... o pasiekęs...

 

MUZIKA. Pakartoja to paties motyvo pabaigą.

 

ŽODŽIAI (bando dainuoti). Pasiekęs jau nebemyli... (Nuvargusiu balsu.) Vien tik negandos... (Pauzė. Bando dainuoti.) Ir štai ji pelenuos... lyg nušviesta tos senos...

 

MUZIKA. Pertraukia. Ta pati, tik švariau. Po to trumpas kitas motyvas.

 

ŽODŽIAI (bando dainuoti.) Ir štai ji pelenuos lyg nušviesta tos senos šviesos... jos veidas... pelenuos...

 

Pauzė.

 

KROUKAS. Dejuoja.

 

MUZIKA. Kitas motyvas.

 

ŽODŽIAI (bando dainuoti). Lyg toj senoj mėnesienoj... Vėl užliejusioj žemę.

 

Pauzė.

 

MUZIKA. Trumpas kitas motyvas.

 

Tyla.

 

KROUKAS. Dejuoja.

Vertė Saulius Repečka