Accessibility Tools

sadunaite_danguolesadunaite_danguole        Danguolė Sadūnaitė (g.1931) – vyresniosios egzodo kartos poetė. Gimė Amaliuose (Kauno r.), 1944 m. su tėvais pasitraukė į Vakarus. Mokėsi Detmoldo ir Greveno (Vokietija) lietuvių gimnazijose. Didžiojoje Britanijoje, Šiaurės Velso universitete studijavo vokiečių ir anglų literatūrą. Nuo 1963 m. gyvena JAV. Pirmieji jos eilėraščiai pasirodė „Ateityje“, vėliau bendradarbiavo su „Europos lietuviu“, „Lietuvių dienomis“, „Aidais“ ir kt. Pirmasis eilėraščių rinkinys „Vasaros medžiuose“ (1961) pasižymėjo tematikos ir stiliaus originalumu. Vėlesniuose rinkiniuose „Kai tu arti manęs“ (1965), „Tu esi mano žemė“ (1968), „Laiškai Dievui“ (1970), „Pakeliui į Emmaus“ (1974), „Baltas Ievos medis“ (1977, Lietuvių Rašytojų Draugijos premija) vyrauja „religinė komunikacija“ su gamta: gėlė, lapas, medis – Dievo atspindžiai. Keisti, nekasdieniški vaizdai ir religiniai simboliai derinami su intymaus paprastumo tonu.

 

        D. Sadūnaitė išleido tris eilėraščių rinkinius anglų kalba: „To Regions of No Admitance“ („Kraštai, kur draudžiama įžengti“, 1968), „Recollections of a Childhood“ („Vaikystės atsiminimai“, 1971) ir „And There Was the Moon Throwing Stones at Birds“ („Ir buvo mėnulis, svaidęs akmenis į paukščius“, 1978). „D. Sadūnaitė atstato žmonių iškreiptą pirminį santykį su gamta – ne jos pavergimas, o jos kontempliavimas ir per ją susitikimas su visatos Leidėju – Didžiuoju Sodininku. D. Sadūnaitė – iškili moderniosios religinės poezijos atstovė susitelkimo bei kontempliacijos keliu eidama laisvu eiliavimu reiškia gilų žvilgsnį į visatą bei jos Kūrėją.“ (Vladas Kulbokas)

 

 

sadunaite_zemesadunaite_zeme

 

 

 

LAUKIMAS

 

Staiga

tavo kūnas įgauna

saulės pavidalą — — —

 

ir plaukai stiebiasi,

auga

sparčiau už anemones — — —

 

Vakar buvai gėlė

vienoje vazoje;

šiandien gi matau tavyje

dvi vazas

ar tris — — —   — — —

 

Vėjui pučiant, linguoji

kaip žydintis vaismedis — — —

 

Esi taurė,

sauganti kraujuje

naująją atžalą — — —

 

Jauną

Kančios dalininką

 

Gyvmedy — — —   — — —

 

Sadūnaitė, Danguolė. Tu esi mano žemė: – 1968

 

 

 

*  *  *

 

Tu esi ta šviesa,

kuri prižadina mane

kas rytas — —   — — —

 

Įaugau į tave.

(Tebūnie!)

Tarytum saulė

kad įauga į medį

pavasarį — —   — — —

 

Žaliais lapais:

gintaro liepsnom — — —

 

(it žaidžiančių vaikų

                  rateliais)

jį apgaubdama — —   — — —

 

.   .   .   .   .   .   .   .   .

 

Kaip saulė

kad išaukština medį,

tu mane išaukštinai.

 

Nors tavo šakos

ir nukryžiuoja.

 

Sadūnaitė, Danguolė. Tu esi mano žemė: – 1968

 

 

 

ŽEMYNE

 

Aš turiu svečią

             savyje.

Šešėlį uolos

             dykumoj — — —

 

Jūros platybėj

Jis kloja sau guolį:

Pokalbį nori pradėti

Su Nemirtinguoju — — —

Jūros platybėj

Jis kloja sau guolį. — — —

Šoka su Nemirtinguoju.

 

Sadūnaitė, Danguolė. Tu esi mano žemė: – 1968

 

 

 

TU ESI SNIEGE — — —

 

1

 

Tu esi sniege

ir virš sniego — — — —

 

Kai esi sniege,

kalbi

apie grožį — —   — — —

Baltą laukų

žydėjimą — —   — — —

 

2

 

Pilkajam medy

matau Tave

kantrų ir ištikimą — — —

 

Naktį

esi pravažiuojantis

traukinys — —   — — —

 

3

 

Tu šūktelėji man

per plokščias lygumas.

(Tylai atgulus

iš visų pusių.)

 

Paliesdamas namus

jaukumu.

 

Sadūnaitė, Danguolė. Tu esi mano žemė: – 1968

 

 

 

TYLA

 

Tyla,

kurią tu atnešei

kaip orchidėją — — — —

 

gaisru

išaugo. . . . . . . .

 

Žiemos saulėleidžiuos

užpildydama

visas tuštumas.

 

Tik, kai naktis,

it juodas vario

                      paukštis,

atsimuša

į vario langą, — — — — —

 

Sakau jai:

„Atgręžk mane į saulę“.

 

Sadūnaitė, Danguolė. Tu esi mano žemė: – 1968

 

 

 

TU ESI MANO ŽEMĖ

 

Tu esi mano žemė.

Į siaurą tavo stuomenį

remiasi sunkios mano pėdos.

Kiekvieną rytą

diena nusilenkia man tavo veidu — —

ir kas naktį mano plaukai,

tos liaunos lietaus atžalos,

išsilieja tavo sapnuose —    — — — —

 

Tavyje atradau

visą vasaros perteklių.

O vienkartine dovana!

lapų šviesuliai ir gėlės — —   — — —

 

Ir tiktai dabar, pirmą kartą,

                       rudeniui atėjus — —

kai maniau, jog su saule esu tavęs

                        nebetekusi — —

į kietą, suakmenėjusį medžių liūną

                         bežiūrėdama,

 

supratau — —

kaip giliai,

kaip neatšaukiamai toli

esi įsišaknijęs mano kraujo gyslose.

 

Sadūnaitė, Danguolė. Tu esi mano žemė: – 1968

 

Išleido Juozas Kapočius

Spaudė Lietuvių Enciklopedijos spaustuvė, 361 W. Broadway, So. Boston, Mass. 02127