Laisvės varpas bokšte:
Ban!..
Ban!..
Ban!

Laivės Alėja:
... kai!
... kai!
... kai!..

Laisvas Nemuno aidas
Ban-kai
Ban-kai
Ban-Ban-kai-kai


Keturių vėjų pranašas. - Kaunas, 1922 m. vasario 16 d.