Kaledu_Kauke_foto

 

 

        Apie Kalėdų Kaukės (Kleopo Jurgelionio) gyvenimą ir jo darbus labai maža žinių tepasisekė surinkti. Senai yra mūsų kraštą apleidęs, gyvena toli, už jūrių marių, tat sunku jis šiandien pasiekti. Čia pasidalinsime su Skaitytojais tik keliais jo draugų — K. Būgos, L. Vailionio ir V. Požėlos — atsiminimų papasakojimais.

 

        Kleopas Jurgelionis yra gimęs prieš 35-36 metus Moškėnų sodžiuje, Panemunėlio par. Mokėsi jis Petrapilio gimnazijoje. Pirmosios rusų revoliucijos metu (1905-1906 m.), aktyviai, kaip socialdemokratas, dalyvavo visuomenės ir politikos gyvenime. Parvažiavęs Lietuvon, jis vedė agitacijos darbą iš pradžių Vilniuje, paskui Šiauliuose ir Suvalkijoje. Vilkavišky rusų žandarai jį buvo suėmę ir rengėsi patraukti atsakomybėn. Grėsė jam karo teismas. Bet išpildyti jo neteko: jo draugams pavyko užpulti Vilkaviškio kalėjimas ir laimingai jį iš kalėjimo paliuosuoti.

 

        Rusų policijos persekiojamas, jis turėjo iškeliauti į užsienį. Per Suomiją nuvažiuoja į Paryžių. Bet ten gyvena neilgai, nes sunkios gyvenimo sąlygos vertė ieškoti uždarbio. Tat gavęs iš Glasgovo (Škotijoj) lietuvių pakvietimą, važiuoja ten ir pradeda darbuotis, tarp ko kita redaguodamas darbininkų laikraštį „Rankpelnį”. Bet, matyt, ir Glasgove susidarė ne labai pakenčiama moralė atmosfera, jei toks nuolaidus ir kantrus, nors ir labai jautrios širdies, žmogus priverstas buvo mesti darbą ir išvažiuoti. Palydėjęs žmoną su vaikeliu į Petrapilį, pats atkeliavo į Krokuvą.

 

        Apsigyvenęs Krokuvoje lanko universitetą, klausydamas sanskritų kalbos ir garsaus lingvisto prof. J. Rozvadovskio lekcijų. Belankydamas lekcijas arčiau pasižįsta su prof. Rozvadovskiu ir, tur būt, dėka jo įtakai pradeda domėtis lyginamuoju kalbų mokslu.

Krokuvoje Jurgelioniui ne ilgai teko gyventi, nes reikėjo rūpintis šeimos išlaikymu. Iš Krokuvos važiuoja į Ameriką, kur išleidžia savo mokslo knygelę „Panemunėlio tarmės fonetika” (Chicago, III. 1911 m.). Čion jis darbuojasi laikrašty „Lietuva” ir „Laisvoj Minty”, kur ir spausdina savo eilėraščius. Buvo sumanęs leisti lietuvišką enciklopediją ir tam tikslui kvietė visus Lietuvos darbuotojus į darbą. Tačiau didysis karas neleido sumanymo įvykdinti.

 

        Dedame „Vainikuose” keletą Kalėdų Kaukės eilėraščių, kuriuos vargais negalais pasisekė Lietuvoje surasti.

 

        A. B.

 

        Naujesniosios poezijos antologija „Vainikai“. Spaudai paruošė K. Binkis. „Švyturio“ bendrovės leidinys, Kaunas, Vilnius, 1921.