Vaitkus_Mykolas_foto

 

        Mykolas Vaitkus gimė Gargždų miestely (palei Klaipėdą) 1883 m. spalių mėn. 27 d. Tėvas išmokė skaityti lenkiškai. Pats vaikas išmoko skaityti lietuviškai. Toliau mokėsi Gargždų pradedamoj mokykloj. 1895 metais įstojo į Palangos progimnaziją, o 1899 — į Liepojos gimnaziją. 1903 m. įstoja Žemaičių kunigų seminarijon. Paskiau mokėsi Petrapilio kunigų akademijoj ir Tiroliaus Innsbruck'e.

 

        Darbavosi prieš karą Telšiuose kaipo kapelionas 4 metus, paskui Kaune „Bažnytinės Apžvalgos” redakcijoj. Dabar drauge su prelatu Dambrausku leidžia „Ganytoją” ir redaguoja „Žvaigždę”.

 

        Eiles pradėjo rašyti 1905—06 m. Pirmasis eilėraštis pasirodė „Vienybėje” 1907 metais. Pirmuosius bandymus „Margumyną” išleido Kaune 1911 m. šv. Kazimiero draugija. Vaitkus yra parašęs dar šiuos dalykus: „Laimė”, „Genijus ir Meilė”, „Šviesūs Krislai”, „Upytė”, „Brėkšta” ir „Liepsnelės”.

 

        Naujesniosios poezijos antologija „Vainikai“. Spaudai paruošė K. Binkis. „Švyturio“ bendrovės leidinys, Kaunas, Vilnius, 1921.