Juozas-Mikuckis-fotoAutobiografija                                                                                           

 

Gimiau šeimynoj, kur nežino

Kas tai svajonės, kas jausmai.

1891 m.

Varge tęsiau aš savo dienas,

Dainoj ilgėjausi giedros...

Širdis — liepsna, krūtinė — plienas

Aš laukiu smarkesnės audros...

 

J. Mikuckis

 

 

 

 

BANGAI

 

Baisi banga,

Atplauk greičiau ...

Kova ilga —

Irklus mečiau ...

 

Kur plaukt toliau?

Aplink tamsu,

Kas kart giliau ...

Sunku, baisu...

 

Atplauk, banga,

Kovos geidžiu ...

Tamsa ilga.

Nėra žvaigždžių ...

 

Banga baisi,

Nelauk ilgai ...

Pražus visi

Vargų vargai ...

 

Ką man atneš

Baisi kova —

Ar žūsiu aš,

Ar bus lengva, —

 

Vis tiek gerai,

Man nebaisu ...

Ką ten darai,

Ko lauki tu ?...

 

Kentėt gana,

Kovos geidžiu ...

Liūdna daina ...

Nėra žvaigždžių.

 

Atplauk, banga,

Nuveik mane.

Naktis ilga

Nemiela, ne ...

 

Naujesniosios poezijos antologija „Vainikai“. Spaudai paruošė K. Binkis. „Švyturio“ bendrovės leidinys, Kaunas, Vilnius, 1921.

 

 

 

UŽEIK

 

Žvaigžde, kuri jaunystėj mano

Spindėjai man graži, jauna,

Užeik virš juodo okeano.

Užeik, svajojimo pilna.

Užeik, ir pamatysi, miela,

Kaip vargas prislėgė mane,

Kaip persimainė mano siela —

Ir aš visai ne tas, oi ne.

 

Užeik! Nejau gi tu nemyli?

Tave beprotiškai myliu.

Mes pastatysim aukštą pilį

Vien iš svajojimų gilių ...

 

Užeik! Tu gęsti tamsumoje,

Skubiai slepies už debesų ...

O man tenai kaži kas moja —

Gal būt, viltis ... Sunku ... tamsu ...

 

Naujesniosios poezijos antologija „Vainikai“. Spaudai paruošė K. Binkis. „Švyturio“ bendrovės leidinys, Kaunas, Vilnius, 1921.

 

 

 

IŠ GYVENIMO AUDROS

 

Sunkaus gyvenimo drauguže,

Neklausk, už ką tave myliu.

Atmink audras, kur baisiai ūžė

Tarp jūrių neramių, gilių.

 

Plaukei tu su manim be baimės,

Tolyn nuo žemės mylimos,

Nors nematei šviesiosios laimės,

Tu meilės neatmetei pirmos ...

 

Nenuilsai irklu kovojus,

Negąsdino tamsi naktis,

Nors ir grasino mums pavojus,

Nelaimė, vargas, pražūtis ...

 

Nors baisios vilnys ūžė, ūžė,

Bet nejutau aš sopulių ...

Sunkaus gyvenimo drauguže,

Neklausk, už ką tave myliu ...

 

Naujesniosios poezijos antologija „Vainikai“. Spaudai paruošė K. Binkis. „Švyturio“ bendrovės leidinys, Kaunas, Vilnius, 1921.

 

 

 

***

 

Myliu ... O gal ir nemyliu ...

Ir dienos slenka, kaip sapnai

Nuo žydinčių puikių gėlių

Erškėčiai likosi nūnai.

 

Aš laukiu ... Ir bijau, drebu,

Pasitinku metus ilgus,

Ir maldą rūpesty kalbu,

Ir ieškau meilės pas draugus.

 

Neblinksmin metai nūn manęs —

Gal būt nelaimes vien atneš,

Mintis sumindžios prakilnias,

Paskui ... pražus, kaip žūsiu aš.

 

Myliu, o gal ir nemyliu ...

Ir gaila vystančių gėlių ...

 

Naujesniosios poezijos antologija „Vainikai“. Spaudai paruošė K. Binkis. „Švyturio“ bendrovės leidinys, Kaunas, Vilnius, 1921.

 

 

 

***

 

Audra, bet plaukiam mes,

Nors gal vilnis numes

Mumis labai toli

Ir jūra nors gili,

Bet plaukiam mes ...

 

Ant kranto daug žmonių ..

Turtuolių, tinginių ...

Puikus jiems reginys

Kaip mėto mus vilnis ...

Ten daug žmonių!

 

Gelmėj kova baisi!

Ir laukia jie visi

Ar apgalėsim mes,

Kur mus vilnis nuneš ...

Kova baisi!

 

Naujesniosios poezijos antologija „Vainikai“. Spaudai paruošė K. Binkis. „Švyturio“ bendrovės leidinys, Kaunas, Vilnius, 1921.

 

 

 

***

 

Praeina eros, žmonės mainos ...

Retai palieka žymės tako,

Kur žengta jų ir kokios dainos

Geriau į širdį jiems prašneko ...

Kas vakar buvo aukšta, šventa,

Kuo puikinos pasaulis, žmonės —

Nūnai uždėjo karsto lentą

Ir laidoja, štai, be malonės ...

Į ką gi akmenimis mėtė,

Kankino, degino ant laužų? —

— Prieš jįjį klūpauja nūn lėti

Ir kaktomis į žemę daužo ...

Minia!...

 

Naujesniosios poezijos antologija „Vainikai“. Spaudai paruošė K. Binkis. „Švyturio“ bendrovės leidinys, Kaunas, Vilnius, 1921.

 

 

 

***

 

Skamba varpas užu šilo

Ką gi lydi jo garsai?

Žmonės kasa kapą gilų

Ką šaltai priglaus jisai?..

 

Daug gal ašarų išlieta,

Prinešta gražių gėlių ...

Jau jo meilė išmylėta —

Nebkalbės jisai: „myliu”...

 

Skamba varpas ten už šilo,

Virkdo kvepiančias lankas ...

Tokį pat nejaukų, gilų

Kapą juk ir mums sukas ...

 

Ir taip pat, kaip šiandien barsto,

Gal gėles ir mums barstys ...

Gali būt, prie mano karsto —

Tavo karstą pastatys ...

 

Naujesniosios poezijos antologija „Vainikai“. Spaudai paruošė K. Binkis. „Švyturio“ bendrovės leidinys, Kaunas, Vilnius, 1921.

 

 

 

***

 

Liūdėti... Kas liūdesį supras?..

Minia, papratus prie juokų,

Raudoj, raudoj sau nieko neatras —

Dažnai, reik juoktis, nors sunku ...

 

Kad lietus beldžiasi langan nakčia,

Kad matos kapinės sapne,

Kad nieko nėr aplink ir tik vilčia

Džiaugies, džiaugies tamsos tvane.

 

Kas ilgesį supras ir verks kartu?

Tu vienas ir naktis tamsi,

O ašaros kris iš dangaus skliautų

Iš jų užgims rasa vėsi ...

 

Gal gaivini svajones tu geras

Ir raudi laisvės tu aukų ...

Bet vienas ... Kas gi ilgesį supras —

Minia papratus prie juokų ...

 

Naujesniosios poezijos antologija „Vainikai“. Spaudai paruošė K. Binkis. „Švyturio“ bendrovės leidinys, Kaunas, Vilnius, 1921.

 

 

 

***

 

Tu nori spėt, ko aš nuliūdęs?

Oi, nežiūrėk man į akis,

Nes ilgesio tu nesuprasi —

Tau akys to nepasakys...

 

Tu nežinai, kur mano sielą

Vilioja melsvuma dangaus,

Nesupranti, kad ten, kur žvaigždės,

Širdis ramumą, meilę gaus!..

 

Neaišku tau, ką kalba vėjas

Ir gėlės, ir laukai rugių ...

Tau nematyt, ką aš tamsoje

Prieš rytmetį erdvėj regiu ...

 

Tu nematei ... Pas naują kapą

Verkiau aš sakalų draugų ...

Neklauski, ko esu nuliūdęs —

Suprasi — bus ir tau ilgu ...

 

Naujesniosios poezijos antologija „Vainikai“. Spaudai paruošė K. Binkis. „Švyturio“ bendrovės leidinys, Kaunas, Vilnius, 1921.

 

 

 

***

 

Slapčia, slapčia

Pavakare

Lanka plačia,

Sena giria

Ateiki pas mane ...

Kaip angelas sapne

Paguoski tu mane

Slapčia, slapčia

Siela jautria ...

Siaurais takais,

Tarp kadugių,

Lankoms, laukais

Aukštų rugių

Ateiki ... Šit ir tu!

Tave toli juntu ...

Žengi arčiau vis tu

Siaurais takais ...

Tave regiu ...

Tu atėjai

Slapčia, slapčia ...

Kalbi tyliai

Ir žibančia

Žavi akių gelme ...

„Eime! Iš čion eime!

Nakties čionai gelmė!”

Tu atėjai —

Nelikti čia ...

Mane vedi

Kur prakilnu!

Mane vedi —

Ir aš ... einu ...

 

Naujesniosios poezijos antologija „Vainikai“. Spaudai paruošė K. Binkis. „Švyturio“ bendrovės leidinys, Kaunas, Vilnius, 1921.

 

 

 

BALETAS

 

Smulkiai, lengvai bėga, žengia,

Kaip dievaitė ... Ir sustojus,

Šilko rūbai išsirangę,

Baltą kūną vos uždengę,

Rodo krūtis, rodo kojas ...

Sukas, sukas ...

Tai ratukas,

Tai vėl bėga, tai vėl bėga,

Kaip svajonės, kad per miegą

Pasirodo, atsilanko ...

Bėgis kojų,

Mostai rankų

Paviliojo, paviliojo ...

Štai sustojo,

It sustingo ...

Dingo ...

 

*

 

Vėl išbėgo, vėl iššoko ...

Balsas juoko

Sidabrinio,

Begalinio

Sužavėjo, sužavėjo ...

Išsidraikė juodos kasos,

Tartum vėjo

Pabučiuotos ...

Visos gražios, visos basos

Ir šilkais nuklotos.

 

*

 

Vėl sujudo, vėl subruzdo. Lanksto kūną —

Lūžta, lūžta ...

Bėga, bėga ... žūna, žūna ...

Iš šilkų sau suka gūžtą ...

Baltos rankos išsinėrė,

Viena kitą nusitvėrė

Suka, suka ...

Lyg pro rūką,

Pro šilkus

Matosi liemuo puikus ...

 

*

 

Saulės Šokis nuo aukštųjų piramidų

Iki mūs atskrido ...

Ir užbūrė ir svaigina ...

Štai pagriebusi merginą,

Užsisukusia galva,

Suka, suka mergina ...

Kaip plaštakė ji lengva ...

Puolė ... Numirė ... Gana ...

 

Naujesniosios poezijos antologija „Vainikai“. Spaudai paruošė K. Binkis. „Švyturio“ bendrovės leidinys, Kaunas, Vilnius, 1921.

 

 

J. Mikuckio kūriniai

 

Eilių rinkiniai:

Didvyriai ir smulkmenos. Ryga, 1915.

Auštant. Vilnius, 1919.

Aušros rasos. Kaunas, 1920.