Tyru-dukte-Buivydaite

 

 

Gimiau 1895 m. gruodžio 4 d. Svedarų m., Kauno gub. iš Stepono ir Karolinos Matelytės — Buivydų. Man trečiuosius metus einant persikėlėm į Anykščius. Ten mokiausi privačiai iki tėvelis išvažiavo į Afriką. Kada prisiuntė pinigų, aš išvažiavau į Kauną ir įstojau į „Saulės” buhalterijos kursus. Iš mažens be galo mėgau skaityti; čia būdama pamėginau parašyti ir, mano džiaugsmui, pirmą pasiųstą dalykėlį „Lietuvaitei” išspausdino.

 

Kursus baigiau 1912 m. ir praktikavau Kaune „Grožybės” krautuvėj. Tas darbas be galo netiko. Ir aš vėl grįžau namo ir ėmiau rengtis į keturklasę Utenos mokyklą. Rudenį 1913 m. ir įstojau trečion klasėn. Ten būdama jau daugiau rašinėjau ir buvau redaktore mūsų at-kų menkučio rankraštėlio.

 

Baigiant keturklasę prasidėjo karas; prisiėjo išvažiuoti į Vilnių, o iš ten sykiu su visais moksleiviais atsidūriau Voroneže. Tą rudenį įstojau Yčo gimnazijos VI klasėn ir 1918 m. baigiau VIII klases. Pirmuosius savo bandymus ėmiau spausdinti „At. Sp.“ 1918 m. grįžau tėvynėn ir pradėjau savo mėgiamąjį darbą — mokytojauti.

 

Tyrų Duktė-Buivydaitė.

 

Naujesniosios poezijos antologija „Vainikai“. Spaudai paruošė K. Binkis. „Švyturio“ bendrovės leidinys, Kaunas, Vilnius, 1921