RECENZIJOS, ANOTACIJOS

Aputis Juozas. Ko autorius užeina pas
       draugą? (J. Kunčino
       „Užėjau pas draugą“)
Aputis Juozas. Publikuojamas pirmą
       kartą (J. Jankaus „Pušis“)
Baliutytė Elena. Knyga apie lietuvių
       Persefonę („Moteris su lauko gėlėmis:
       Knyga apie Nijolę Miliauskaitę)
Beresnevičius Gintaras. Po juoda
       vaivorykšte (J. Skablauskaitės
       „Septyniadangė erdvė“)
Bražėnas Petras. Nuo gailesčio iki
       palaimos (R. Kašausko „Gailestis“)
Bukelienė Elena. Išbandymas Dievu
       (V. Jasukaitytės „Dievas miršta
       vienišas“)
Bukelienė Elena. Dar kartą apie pradžią
       (J. Avyžiaus „Viskas praeina.
       Neapykanta grūdinti“)
Bukelienė Elena. Vienareikšmių
       atsakymų nėra (V. Bubnio
       „Tas ryto laukimas“)
Bukelienė Elena. Kas rašo romanus?
       (A. Čepulio „Likimo upė“)
Daugirdas Romas. Poetas iš kito
       konteksto (R. Jonučio „Aušra
       kambary be langų“)
Daujotytė Viktorija. Laiko ašis
       eilėraščiuose (A. Maldonio
       „Tirpstantys ledynai“)
Dragenytė Ramutė. Poezija per
       prievartą(?!) (G. Bleizgio „Su
       grojančiom kraujo gėlėm“)
Geda Sigitas. Ar jau suvisam
       nereikalingas? (E. Mieželaičio
       „Nereikalingas žmogus. Akcentai“)
Gintalas Dainius. Septynios volungės ir
       keturiasdešimt kikilių
       (D. Bozytės „Inkilas“)
Gintalas Dainius. Rantas (A. Valionio
       „Skrendant nelieka pėdsakų“)
Girdzijauskas Vytautas. Elegija
       mirštančiam kaimui (V. Šoblinskaitės
       „Vilkų marti“)
Jakaitė Dalia. Impresionistinis žvilgsnis
       į pirmą eilėraščių knygą
       (S. Vilimaitės „Tu“)
Jonušys Laimantas. Menininkas ir
       kvaišelis (L. Gutausko „Plunksnos.
       Kazbek“)
Jonušys Laimantas. Pernelyg
       Šviesi tamsa (R. Šerelytės „Vardas
       tamsoje“)
Kašauskas Raimondas. Įtaigus,
       atsinaujinantis žodis (M. Sluckio
       „Išsipildymas ne pagal Joaną“)
Kmita Rimantas. Eretiškasis pavasario
       poetas (S. Gedos „Po aštuoniolikos
       metų: atsisveikinimas su
       Jabaniškėmis)


11

12


10


12

8-9


3


7


10

11


5-6


5-6


11


3


1

3


7


12


1


7


32


40

145


145


150

174


146


140


140

143


177


167


140


139


144

141


145


152


147


143


143140
Kmita Rimantas. Žaidimas vogtomis
       vinimis (M. Valiuko „Vogta vinis“)
Kmita Rimantas.
Tuštumos ornamentai
       (V. P. Bložės „Prieš išskrendant
       tau ir man“)
Krasnovas Aleksandras. Pro absurdus -
       struktūra (E. Baliutytės „Laiko įkaitė ir
       partnerė: lietuvių literatūros kritika
       1945-2000“)
Kvietkauskas Mindaugas. Vidiniai
       teorijos tekstai (V. Daujotytės
       „Literatūros fenomenologija“)
Mitaitė Donata. „…antenos retransliuoja
       vienatvę…“ (A. Šlepiko „Tylos
       artėjantis“)
Paulauskytė Teresė. Pradžios pradėtinės,
       baigmės nebaigtinės (V. Braziūno
       „Lėmeilėmeilėmeilė“,
       „Būtasis nebaigtinis/imparfait“)
Peluritytė Audinga. Raštininkų dialogas
       (V. Daujotytės „Raštai ir paraštės:
       Apie  Justino Marcinkevičiaus
       kūrybą“)
Pociūtė Rima. Emigruoti į vieną svetimą
       vasarą (V. Papievio „Vienos vasaros
       emigrantai“)
Speičytė Brigita. Grajausko pamokos
       (G. Grajausko „Naujausių laikų istorija:
       vadovėlis pradedantiesiems“)
Sprindytė Jūratė. Auksinė gija
       (S. T. Kondroto „Meilė pagal
       Juozapą“)
Sventickas Valentinas. Apie Neringos k.
       (N. Abrutytės „Neringos M.“)
Sventickas Valentinas. Panegirika
       epitafijų kūrėjui (L. Gutausko
       „In fine“)
Šeina Viktorija. „Kaip paprastai
       gyvenu…“ (R. Kmitos „Upės
       matavimas“)
Šerelytė Renata. Ar ironija yra visagalė
       (J. Ivanauskaitės „Placebas“)
Šerelytė Renata. Juoko kilpų pakaruokliai
       (J. Erlicko „Juozapas. Apreiškimai“)
Šerelytė Renata. Erdvė, kurioje
       nepasislėpsi (G. Radvilavičiūtės
       „Suplanuotos akimirkos“)
Šerelytė Renata. Paukščio kaulų bokštas
       (J. Kunčino „Pjūti fjūūt!
       Arba Netiesų dvaras“)
Tūtlytė Rita. Poetiškas ir filosofiškas
       (V. Daunio „Pastoviųjų
       vertybių versmė“)
Valionis Arvydas. Grįžimas į neprarastą
       laiką (L. Tapino „Prarasto laiko
       nebūna“)

5-6


102


11


148-9


4


10


5-6

2


12


4

2

4


8-9


11


7


8-9

175


142149


146


142141177


136


137


172

146


147


139

143

146


172


138


148


181


TĖVYNĖS VARPAI

Balbierius Alis. Privatumo entropija
Balbierius Alis. Kaip įveikti
       beraštę dieną?
Beresnevičius Gintaras. Salomėja
       ir lietuviai
Daujotytė Viktorija. In memoriam.
       Tarnavęs literatūrai ir tautai
       (Vytautas Kubilius)
Dirgėla Petras. Kelios mintys „gražių
       paviršių“ tema
1

8-9

11


3

7
150

184

150


150

151
Girdzijauskas Vytautas. Netikiu
       (Iš dienoraščio)
Kalėda Algis. In memoriam. Netekties
       didybė (Czecławas Miłoszas)
Kukulas Valdas. In memoriam. Geros
       kloties geroj draugijoj
       (Vladas Šimkus)
Marcinkevičius Juozas. „Nemalkite
       grūdų, skirtų sėjai!“
Tamošaitis Regimantas. Kultūros
       stoka ir perteklius

2

10


10

5-6

4

152

150


153

180

149


* * *

Ališanka E. Nauji „Vilniaus“ numeriai
Ališanka E. Nauji žurnalo „Vilnius“
       numeriai“
Černiauskas R. In memoriam.
       Juozas Marcinkus
Černiauskas R. In memoriam.
       Povilas Dirgėla
Dirgėla P. Eilėraščiuose – mūsų būsenų
       architektūra
Dručkutė G. Sudie, Francoise Sagan,
       sveikas, liūdesy
Gansiniauskaitė-Gudavičienė I.
       Amžinoji Dievo Bitės išmintis
Girdzijauskas V. Be staigmenų (Iš knygų
       mugės dienoraščio)
Grajauskaitė-Aistienė A. „Viską būtų
       trenkęs ir grįžęs į Lietuvą“
Guščius A. Besidžiaugiantis kiekvieno
       indėliu į kultūrą
In memoriam. Algirdas Landsbergis
In memoriam. Linas Valbasys
Januševičius B. Keturiasdešimtasis
       poezijos pavasaris:
       tradicijos ir naujovės
Jonynaitė R. Kam vertėjui draugauti
       su panku?
Juzefovič A., Saldukaitytė J. Dvyliktoji
       „Santara-šviesa“ Lietuvoje
Kažukauskaitė D. Prisiminus rašytoją
       Vincą Giedrą
Klimašauskas B. Romano „Vilkų marti“
       autorė – Kelmės marti
Kukulas V. In memoriam.
       Danutė Paulauskaitė
Martinaitis M. Europoje – kartu ir atskirai
Mažeikaitė Z. Dingęs japonas ir kiti
Mažeikaitė Z. Jubiliejinė „Frankfurto
       antologija“ apie vieną J. W. Goethe's
       eilėraštį
1

7

7

11

3

11

3

4

8-9

5-6
5-6
8-9


7

5-6

8-9

2

7

4
1
1


2
156

157

157

153

155

155

157

153

189

188
183
188


153

185

186

156

154

152
152
158


158
Mažeikaitė Z. Nutylėti istorijos puslapiai
Mažeikaitė Z. Iš „Vokiečių literatūros
       kanono“
Mažeikaitė Z. Seminaras Švedijoje
Mažeikaitė Z. Švedai daugiau skaito
       ir rašo
Mažeikaitė Z. R. M. Rilke profanum
Mitaitė D. „Praregėjęs ilgesio akim…“
Motiejūnas V. Armėnų klasiko knygos
       tūkstantmetis
Motiejūnas V. Tryliktasis Rašytojų
       sąjungos premijos laureatas
Motiejūnas V. Lietuvių prozos Puntukas
Peluritytė A. Maskva netiki mūsų
       ašaromis
Račiūnaitė V. „Literatūroje“ – apie
       lietuviškąjį modernizmą
Repšienė R. Kaziui Grigui – 80
Repšienė R. Iš kultūrų kryžkelių
Sprindytė J. Ar kas išliks?
Sventickas V. In memoriam.
       Atsisveikinant su Jokūbu
       Skliutausku
Šileika R. Druskininkai. Poezija. Oras
Tamošaitis R. Jono Aisčio premija –
       Jonui Juškaičiui
Tidikytė L. Juozui Brazaičiui-
       Ambrazevičiui – 100
Vaičius E. Romualdui Granauskui –
       G. Petkevičaitės-Bitės premija
Valionis A. Ir išeidami pasilieka
Valionis A. In memoriam. Mirė
       Maris Čaklajis
Valionis A. Ojaro Vaciečio mėnuo ir
       nefantastiška „Baltijos sakmė“
Valionis A. „Karogs“ virsmo metai
Vancevičienė L. Paslaptinga asmeninės
       bibliotekos kūrimo istorija
4

5-6
7

8-9
11
10

1

2
5-6

5-6

4
4
7
3


5-6
11

8-9

1

7
1

2

3
10

4
158

189
158

191
157
157

155

156
184

186

157
156
155
154


182
153

189

153

156
157

157

156
158

159


REPRODUKCIJOS

Balsiukaitė-Brazdžiūnienė E.
Daniliauskaitė V.
Griškevičius A.
Griušys P.
Gutauskas L.
Jonutis M.
Jusionis V.
Juška P.
Kuras A. J.
Liugaila M.
8-9
10
11
3
12
2
7
7
5-6
1
      Mykolaitytė J.
Petrašiūnaitė A.
Petrulis K.
Saukienė N.
Skačkauskas A.
Skauronė I.
Stančikas V.
Stasiulevičius A.
Valius V.
Zdanavičius R.
5-6
8-9
10
3
1
11
2
4
4
12