Arvydas Šliogeris, Virginijus Gustas. Pokalbiai apie esmes. – Vilnius: Tyto alba, 2013. – 360 p.

Dviejų filosofų, mokytojo ir mokinio, pokalbis, kuriame diskutuojama apie filosofiją ir gyvenimą, keliami klausimai, į kuriuos atsakymų ieško visi šiuolaikiniai mąstytojai. Knygoje aptariamos svarbiausios A. Šliogerio filosofijos temos, dialogo forma įtraukia į diskusiją ir skaitytoją.

Grigorijus Kanovičius. Miestelio romansas. – Vilnius: Tyto alba, 2013. – 430 p.

Naujas žinomo prozininko autentiškų prisiminimų romanas apie 1920–1941 metų Lietuvos miestelių gyventojų – žydų, lietuvių, lenkų ir rusų – likimus. „Ši knyga – tarsi tų ikikarinių dienų atspindys, lyg paviršiun iškeltas lietuviškas „Titanikas“, iš nebūties sąnašų drauge su savo spalvingais keleiviais prikeliantis anų dienų problemas, kurios aktualios ir šiandien“, – teigia rašytojas. Iš rusų k. vertė Aldona Petrauskienė.

*

Albinas Žukauskas. Būtoji-grįžtamoji. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012. – 448 p.

Žinomo poeto Albino Žukausko (1912– 1987) rinktinę sudaro eilėraščiai, tebeturintys neabejotiną estetinę vertę. Naujausią „Gyvosios poezijos“ serijos leidinį papildo kompaktinė plokštelė, kurioje pateikta ne tik paties poeto, bet ir aktoriaus V. Bagdono skaitomų eilėraščių. Rinktinę sudarė, įžangos straipsnį „Laiko erdvynėliai“ parašė Kęstutis Nastopka.

Ramunė Bleizgienė. Privati tyla, vieši balsai. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012. – 362 p.

Monografija apie moterų tapatybės kaitą XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje, tai lyg naujas susitikimas su to meto Lietuvos kūrėjomis – Žemaite, Gabriele Petkevičaite-Bite, Šatrijos Ragana, Ona Pleiryte-Puidiene-Vaidilute, Sofija Čiurlioniene-Kymantaite ir kt. Autorė aiškinasi, „kas dėjosi amžių sandūroje, kokie tuo metu vykę mąstymo, savivokos, elgsenos pokyčiai sukėlė tokį moterų aktyvumą“.

*

Stasys Lipskis. Išsivadavimas. – Vilnius: Žuvėdra, 2013. – 336 p.

Biografinis romanas apie įžymaus lietuvių rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino (1893– 1967) gyvenimą, pasakojama remiantis jo paties dienoraščiais, amžininkų liudijimais, archyvuose esančiais dokumentais. Knyga parašyta su publicistine aistra, atskleidžiami dramatiški rašytojo gyvenimo vingiai.

*

Justino Marcinkevičiaus pamokos. – Vilnius: Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2012. – 116 p.

Didžiulio Lietuvos pedagogų būrio prisiminimai apie susitikimus su poetu Justinu Marcinkevičiumi (1930–2011). Knygą sudarė ir įžangos žodį parašė Stepas Eitminavičius: „Man atrodo, jog kada nors ši knyga bus cituojama rašant apie mūsų pedagogiką, mąstant apie tuos grožinius kūrinius, kurie paliečia žmogaus dvasios gelmes.“ Leidinyje daug nuotraukų ir poeto laiškų faksimilių iš straipsnių autorių asmeninių archyvų.