Accessibility Tools

Gintaras Patackas. Benedikto Januševičiaus nuotraukaGintaras Patackas. Benedikto Januševičiaus nuotraukaPoema

 

 

 

 

 

 

                     Gyvenimo nuėjęs pusę kelio

                     Aš atsidūriau miško tankmėje.

                                  Dantė „Dieviškoji komedija“

 

 

 

       Pragaras

 

DANTĖ 61 m.

Brendu aš per neišbrendamą girią

gyvenimo palikdamas daugiau kaip pusę

ir gyvieji tampa mirę o mirę gyvesni

nei aš manau mėlynės želia laidotuvių

puokštėm mėlynę kruopščiai paaky slepiu

kad tu neišsigąstum o priblokštum dar

likusiu savuoju gražumu kitų grožybių

šičia žiauriai maža nebent tik aš bet

veidrodžių nėra visi jie nukeliavo į viražą

kad taptų neišbrendama giria ir man į

eukaliptą ropštis tenka paglostyt dangų

saulę palaižyt ir pamatyt iš debesėlio

ranką malūnsparniu atskrisiančią poryt

todėl tupiu kaip šiaurėje eskimas

aš medy kaulų bildesį girdžiu

į būgną ir koks keistas sutapimas žmo-

gėdrų ėdamas būt negeidžiu

 

MOHIKANAS

Tai ką aš kūriau buvo netvaru paikybė

vasaros šešėlis vėjo su ašaromis jums tai

palieku prisiminimą: jis taip pat

stovėjo dvikojis kandeliabruose žvaigždžių

į žemę niūrų žvilgsnį panarinęs ieškojo

maisto žvilgesio draugų ir inkštė eidamas

iš užkandinės ir buvo jam sotu ramu svai-

gu su svaigalais be jų medikamentais

įgalinančiais aukso geist vapsvų silfidžių

pievoj tinkamais momentais kai pagul-

dys surišę kryžium jį praeikit pro tą

vietą nesustokit nes dabartis yra tokia

graži kad nėr ko mėšlą knaisioti žinokit

dviveidžiai atspindžiai ant momenų

kadais gyveno šičia mohikanas priau-

gęs skalpas nedvelkė krauju ir dar gegu-

tės jam gražiai mekeno

 

ISTORIJOS PAMOKA

Elados šalyje vėl aidi bisai despotui

polio cirko arena nuo kraujo gladiato-

rių pradviso nuleidus nykštį dar žūtis

viena beprasmiška tik ne oriam duka-

tui sentencijai po polio pamatais o

žemė suka vėl eilinį ratą ir kartais

su koperniku matais jis sakos danguje

nepastebėjęs sistemą griaunančių

naujų žvaigždžių kam gąsdinti patrici-

jus plebėjais ir taip jau galvos ritas

nuo pečių

 

ARMAGEDONAS

Ir laukia mūs blyškus armagedonas

tarytum žalgiris atmink vardus karžygių

Tomas Julijonas Jonas o Gajus buvo

jaunas ir gražus visi jie žus karšti

bernaičiai teigia armagedono laik-

raščiai žinia iš rytdienos kurios nebus

tik snaigę poliarinę priglaus ilga

žiema armagedono raiteliai artėja

girdėt kanopų bilsmas džeržgesys

jų tankų vikšrų slenka per alėją

patarčiau užklijuot vašku ausis prie

stiebo prisirišt gimtosios žemės

išlupti akį jei jinai maišys atmink

tikrai jos akys buvo žavios ir tikras šv.

mergelės sopulys

 

LEIDIMAS VYKTI

Štai blogis slenka ant plonų pirštelių

bukščiai žiūrėdamas kol užsidegs žalia

šviesa paskui praranda galią ir

man jo meilės trupinėlis teks sun-

ku paryti buvo pas marytę kol tapo

ji tikra marijona todėl dabar neklausiu

ką daryti kada kelionė išeitis viena išplau-

ti memores marias pasiekus ir pasimėgaut

dulkių paštetu kai lekia pašto su žirgais

karietos ir vienoje iš jų gal sėdi tu leisk

vytis man apžergus dromaderą kol pir-

mutinė palmė suboluos užgert

paštetą dulkių su madeira ir pasinert

į prigimtį balos gal didesnės nei manė

marijona gal mariom jūrom ar okeanu

šauktos išvengus monų virst ant šono

o jeigu ne ant peilio ašmenų nežaisk

nes įsipjausi mylimoji laikyk ne už

geležtės už kriaunų

 

NURODYMAI

Jūreivis šaukia o sustok žuvinga akimirka

lai denis nesiūbuos štai štilis kurio laukia

draugė inga ir kas supras kerėjimus

mergos pilni jau triumai karšių ir undinių

sirenų silkių ir arklių galvų akimirka

sustingo paskutinė tinklai net braška

argi ne žavu paklausia metistofelis ir

rašo dienorašty kad junga neblaivus

o kapitonas skirias nuo pirato tik

tuo kad dievina abort dažus galop šita

scena verta paskvilio subyra škvalas nuplė-

šia bures ir ingos drabužius kelnaitės

svyla nereik mergaitės plaukti į marias

 

2012 LIEPOS 2 TV ŽINIOS

Prie kionigsbergo griaudžia kanonados

gitarų dvidešimto atgaiva progresas nuo

kanuolės lig estrados ir vėl nėra tylos

tik velniava tai patogu policininkai –

vagys žaidimą žaidžiant dustas smegenų

pudra ant šašo nes buržujai smagūs o liaudžiai

makaronai ant ausų prinoko naujo am-

žiaus makarela kuria tėvynę šeria

europa už pinigus parduoti savo sielą

o sliekas pasirūpins ir mėsa

apsaugok žemę šią nuo bestuburių bent

viešpaties diktuota eilute kitaip ir pats

nebesurasi durų kurios atremtų

žaibo karatė

 

VASARA

Aš kažkada mąsčiau dabar jaučiu emocijų

šaltieną ir desertą jau neįveikiamą

ano žodžiu kurs kūrė šį pasaulį lyg kon-

certą norėjo garso gavos valtorna kor-

netas saksofonas dūdos vario metalo lau-

žo ne viena tona gal į patrankas per-

lydys po karo tie pašalinių reiškinių

mainai masonų piramidės atmosferoj

skylė ozono pro kurią matai nebus gerai

sistemoj demosteno kalbės daugiau jauti

negu mąstai skausmai žodžius užgožia

ir palaima kad greit su kūnu baigsis visa

tai ir vasara sugrįš į mūsų kaimą

 

SENAS BESTSELERIS

Kažkoks sumautas greitis ir svilėsiais

nuo cigaretės dvelkia fergana gausaus

arbūzų derliaus apturėsim nevalgysiu

deserto ir gana man saldumynų triauš-

kiant druskos pūdą jau antrą siestoj

išmirė gandrai plėšikė lapė velka

kailį rudą o stepių vilkas jai kadais

buvai malei nesąmones įrodinėjai kad

medvilniniai marškiniai gerai o pirste-

lėjo uodas kilo vėjas iš meilės jausmo

liko pelenai pašiurpę nuo sausros devy-

niametės ar devyndienės klesti fergana

taip klesti kad nė klecko nebemato tokia

ilga kaip šimtmečiai diena

 

PAŽADAS

Pietų komplektas intelektui skirtas

ir interesas toks čia kad baugu žiūrėt

kaip išgaruoja bulvės virtos o šnicelis

rėplioja pamažu bet šefvirėjas savo

prekę giria ir pigią mėsą šunys ėda tik

kai kiaulės taip papjautos kaip numirę

ėsk šnicelį ir nieko neklausyk nes nepil-

nėja skrandis nei biudžetas ir tarakonų

ne visai apstu rytoj čia bus spaghetti

ir kotletas jei tik sulauksim rytdienos pietų

 

ĮDOMU

Sumenko moteriški biustai kaip kazui-

stinė drama kur žvengė briuselio kopūstai

klaiki solveigos poema druska iš cukraus

pasidarė sau akcijas teleloto apsunko vieniša

baidarė apaugo dumbliais o po to į sceną

žengė bajaderė drugelis margas virš gėlių

bet treptelėjo koja merė ir nusirito daug

galvų tik šilko kojinaitė bėgo paskui

nubėgusias akis ir išlošė vežimą sniego

21–23

 

AUTISTAS

Turėjau aš problemišką lengvatą per audio

bendraut su autistu artistas geras sūrį ir

granatą man siūlė ėst kartu su špinatu

ir taip pakeisti majų kalendorių vis tiksintį

kaip bomba uždelsta tariau jam kad nenoriu

savanorių ir kad jam tiktų moteris kita sunku-

mą šitą teko nugalėti keist ausines o tuo pa-

čiu ausis pašaukt jo mamą išgalvoti tėtį

ir suskaičiuot lig dešimt viens du trys

 

PIESKAI

Aš pavargau nuo turkų manuskriptų

aš nežinau ką Rodo švyturys išėjo žydai

nebe tas egiptas aš nebe tas nebežinia

kuris kurlink kurilai kurčio asiliuko

karaliui juodas raištis ant akių po kojom

gėlės džinas iš kakliuko pustynėj dzūkų

pieskuose guliu kaip bulvė par-

tizano karabinas be magazino bunke-

rių kraujai kiek metų jau praėjo dievas

žino šita žaizda kraujuoja amžinai

 

CRESCENDO

Atėjo viršvalandžių valanda ta kai

darbas stovi bebras ir žuvis pamato

varlę lentoje šachmatų figūros ritas

vandenin akis vėl užsimerkia renkas

pseudonimą išgąsdinta kad greit ją

demaskuos asfaltas šerkšnas baltas

iš arimų kurie kaip vagys slenka

iš paskos ir paskutinis mano patari-

mas bet kokia kaina dingt iš

lietuvos

 

RAIDA

Vėl išgirdau grūmojimą godzilos

arėjui važnyčiojant vežėčias po to

vėjelis smelkiantis nutilo ir šaltis ėmė

šliaužti prie manęs sutriko oro trans-

porto maršrutai ir atidėtas reisas ėmė

spaust į reidą laivą atdaros kajutės

visi girti nėra kur prisiglaust tik

lagaminas skraido kaip pašėlęs ir pies-

ta raganos vienos kurią aš šiąnakt sapnavau

kai kristus kėlės manau kad susitikom

pragare

 

TURGUS

Deržavinas dzeržinskį laikė turguj

riedėjo vežimėliai krovinių bindiūžninkai

juos tempė o nusmurgus burliokė kirto

gaidį su kirviu pro šalį žąsinas moliūgas

skrido ir rašė laišką stalinui nėris ir nau-

jo ryto naujos dainos sklido: janonis geras

o kirša kvailys buldozeris į turgų atvažiavo

nušniojo viską su gausiais stalais

o aš prisiminiau vaikystę savo

ir palindau po turgaus akmenais

 

KLAUSIMAS TĖVYNEI

Diskreditacija tirpi kaip vaškas trapi

diskriminacija galai man nesueina pusbačių

o braškės protokolinės elgiasi gerai

varlytę apkabina peteliškę kaklaryšį

užvirsta ant peties tai va viešųjų

ryšių specialiste įkalintas čionai esi

paties durnaropių ant stalo abstinente

nėra ką gert bet prisiėst gali po to

nutaikęs tinkamą momentą neri

laukan ir čiaudai bei vemi kiekvienas

paktas nužvelgtas kaip aktas ir vuja-

ristai droždamies dainuos graži

brangi Tėvyne mano faktas bet

artefaktas pakelės grioviuos

matau tik molą švyturį ir

švirkštą kuris artėja tiesiai

į mane kad viskas užsirištų už-

simirštų tik žąsys gulbės klyktų

nemune

 

EPIGONAI

Epigonu manęs vadint neverta į tėbus

nenuskrisiu lėktuvu tik išklausysiu didelį

koncertą žmonių kuriuos nenuoširdžiai

myliu ar maža buvo žemėj epigonų garbio-

ji antigone pasakyk kai dega kiaurai

naktį švento jono tik jonvabaliai du žali

išsyk į kairę eisi romos neišvysi į

dešinę žemaitkiemis tuojau jeigu taip

elgsies tai mane matysi ne vieną

kartą o triskart daugiau tai tuo ir

viską pasakyt norėjau parašęs šias be-

kraštes eilutes dvidešimt pirmo amžiaus

hemingvėjau užbrauk jas ir į tėbus

kelią tęsk: a) vidury penki vaiduokliai

styro b) įsmigo skaičius keturi taip

būna kartais pergėrus kefyro jei kabalos

po rankom neturi

 

GIRTUOKLĖS IR MĖLYNĖS

Šile girtuoklių augo ir mėlynės prispangusiom

akim už pataisų kolonijos ilgėjausi mažytės pra-

šiau kad nenukirptų ji kasų aperityvas liejos

aparato paprato lakt kai būna parade žygiuos

mažytė tol kol laimę radus siaus alkano apuoko

garaže bene bidė ten buvo įtaisyta bet bene-

fisas gavosi gaivus kiekvienas gavo dovanų

po plytą Kraft Jakobs šokolado ir gardus

pasklido pirsmas virsmui durų plyšį pra-

plėšęs ant kilimo samanų ir jei

samanės butelį atkimši girtuoklių šilas

patikės džinu kuris išpildys net slapčiau-

sią norą kirasos ant terasos aimanuos

kad nepradingo dar tetos šinjonas

kaip posmas nedainuojamos

dainos

 

DUSTAS

Tvarkingas tvaikas tvieskias pesticidų

link andromedos ūko privalai kilmingą

damos šleifą nešt druidų berniukui sunkūs

pažo reikalai štai numirė karaliaus favo-

ritė o buvo nuostabiai graži ožka ir koke-

tuot ir melo pavaryti jinai mokėjo arba

malt kažką eglišakiai žali link kapo

driekias ir iškilni dvariškių eisena

vieni į šoną o kiti į priekį

tik favoritė buvo ne viena prieš mirtį

įpėdinį paperėjo galbūt šią šalį

greit valdys ožys malūnai vėjo sukasi

be vėjo ir pesticidus ėda šūdvežys

 

YRA ŠALIS

Nutrūko eucharistinės natūros nusivo-

žė nuo kaklo kepalai sušaudytos me-

nadės ir amūrai ir priglaudė juos broliški kapai

ir aš be abejo dėl visko kaltas nes išrašiau

leidimą jiems atbūt vietovėn choro kur

neorūs altai ir šaukia hitlerjungendas

kaput garsais nederamais reljefas

springsta ir altitudės šaukia man

gudbai sveiki atvykę pas svajonių princą

o pas princesę vis dar nelabai

 

SAPNININKAS

Vištidėje gerų steroidų masė ir

atlantidoje netrūko jų bet geso

žvakė geso ir užgeso ir ėmė klykt

kažkas tamsoj: kraupu nuo treniruok-

lių krisiu ir uždusiu jeigu Elektros

nieks nepatvarkys ir sulig pirmu šviežio

vėjo gūsiu mikaldai

ėmė asistuot gaidys

 

PO VELNIŲ

Tiek makalo jis prisimakalavo tiek

rašalo iš medžiagų tirpių kad šaukė skroblai

verkė ir dejavo ant aleksoto gimtojo

krantų ne rankų darbo obeliskas kilo

už stulpą algirdo dukart aukščiau

kad liko jam tekilos pusė kilo o

ne cisternos brendžio kaip anksčiau

pasilypėjo vaikis šoko žemėn iš dvidešim-

to aukšto o sparnai kaip reta neišsi-

skleidė ir amen o tu liūdėti žemėje likai ir

maldas kartoji savo odaliskos šlapi-

nies jos odekolonu nauji garbingi

kyla obeliskai kad tik jiems nepritrūktų

skrabalų

 

VYŠNIŲ SODAS

apčiuopomis į laisvę kelią skinas

belangėj uždarytas kalinys priviso

čia delfinų ir dofinų ir vienas jų yra

aiškiaregys bepirštis kad apologetas

būtų bebūstis bet tavoji pareiga dau-

giau šiam kraštui duonos ir rekrūtų

o žaidimus lai lemia pabaiga iššau-

dyti bizonai ir mamutės ir mama mia

tenoras dainuos kai apsikrikštys utėlės

bobutės bobučių daug o duonos nė

vienos riekelės apčiuopom į laisvę ski-

nas pro vyšnių sodą strazdas neregys

tai kas kad sočiai vyšniomis maitinas

tačiau kankinasi kad nepragys

 

GAMYKLA

Jie vakar susitiko blusų turguj nors

priešinosi tam visi klanai grupuotės

gaujos frakcijos agurkai ir pomidorai

buvo dar tenai o aš vėliavėle iš tolo

mojau kaip laivo kapitonas prašmatnus

kad susišaudymas bus nežinojau kada

pradėjo kulkų lyt lietus suskato žmonija

ir ėmė klykti bet kur nuo kulkos

jau pabėgsi tu galbūt tiktai į padan-

gų gamyklą ir apsivoši opelio ratu

be reikalo jie susitiko liko lavonų

daug o saulė tik viena ir nuo to laiko

galbūt tik tarp kitko klestėti ėmė žiau-

riai gamykla

 

 

 

 

Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2013 m. Nr. 1 (sausis)