Petras Roizijus. Rinktiniai eilėraščiai. Iš lotynų kalbos vertė Rita Katinaitė, Eglė Patiejūnienė, Eugenija Ulčinaitė

 

Lietuvos įvairiakalbės literatūros raidą XVI a. žymi daug garsių vardų. Amžiaus vidurį ženklina poeto Petro Roizijaus (apie 1505– 1571) kūriniai. Anuomet juos gausiai spausdino įvairios Krokuvos spaustuvės, taip pat jie plito rankraščiais ir nuorašais, dabar pirmąsyk Vilniuje išleidžiami atskira knyga.

Į šią poezijos rinktinę sudėta didesnė lietuviškos tematikos poemų ir eilėraščių dalis, kuri atspindi savitą autoriaus poetinį talentą, literatūrinę mokyklą, temas, siužetus, taip pat anų laikų neramius įvykius. Savitai apdainuota Lietuva, Vilnius, Liublino unija, Livonijos karo pergalės ir kt. reikšmingi įvykiai. Visa tai P. Roizijaus poetinei kūrybai suteikia išliekamosios vertės, o jo vardą įrašo į senosios Lietuvos literatūros aukso fondą.

 
 
 
Merkelis Račkauskas. Užrašai. Dvidešimt metų (1885–1905) Žemaitijos užkampy. Parengė Tomas Venclova
 

Knyga, išgulėjusi rankraščio pavidalu penkiasdešimt metų ir liudijanti šimto metų senumo įvykius, iškart įgyja kultūros paminklo statusą. Autoriaus vaizduojama Lietuva yra egzotiška, be galo nepanaši į dabartinę (ir turbūt neką tesiskirianti nuo D. Poškos, S. Daukanto, A. Mickevičiaus laikų). Apie tą lenkuojančių šlėktų, provincijos klebonų ir zakristijonų, rusinamų gimnazistų pasaulį turime nedaug autentiškos medžiagos.

Knyga priklauso gavendos žanrui, kuris lietuvių raštijoje retas ar net neegzistuoja. Esama čia ir subtilių psichologinių portretų, ir grotesko, panašaus į Nikolajaus Gogolio, ir labai neįprastų to meto literatūrai erotinių dalykų.

 

Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2009 m. Nr. 2 (vasaris)