Accessibility Tools


       Atrodo, buvo vasaros pradžia, netrukus turėjo prasidėti egzaminų sesija. Norėdamas šiek tiek prasiblaškyti užsukau į universiteto Aktų salę. Grojo fizmatų orkestrėlis, šokėjų buvo nedaug, viduje tvyrojo maloni prieblanda: saulė ką tik nusileidusi, už aukštų langų mėlynuoja vakaro dangus, oras pritvinkęs besibaigiančio pavasario žalumos. Nemaniau čia pasilikti, ketinau traukti kitur, galbūt į Vingio parką, todėl įsitaisiau salės gale, prie palangės. Žvilgčiojau į medžių viršūnes, nejudančias, žvilgantys jų lapai tirpo tirštėjančiose sutemose. Kartkartėm pasidairydavau į šokėjus; pažįstamų veidų nebuvo. Staiga pamačiau link manęs einančią merginą. Vyrukų mažai, tad sugalvojo mane išjudinti, šyptelėjau. Drąsuolė! Ji buvo visai daili: aukšta, šviesiaplaukė, raudona suknele, šiek tiek trumpesne nei kitų merginų. „O aš jus pažįstu!“ – pasakė per šokio pertraukėlę. „Iš kur?“ – nustebau. „Man labai patiko jūsų eilėraščiai „Jaunimo gretose“. Parašiau jums laišką. O jūs neatsakėte. Kodėl?“ – „Jei būčiau žinojęs, kad jūs tokia gražuolė, nedvejodamas būčiau parašęs. Kitos merginos atsiunčia ir savo nuotraukas“. Komplimentas jai, matyt, patiko, mergina žybtelėjo juodomis akimis ir nusijuokė. „Pasikuklinau“, – tarstelėjo. Kai paėmiau jos ranką, pajutau, kaip neramiai krustelėjo pirštai.
       Iš Aktų salės išėjome kartu. Audronė nubėgo į bendrabutį persiauti aukštakulnių batelių; galėjo nesugrįžti, tačiau sugrįžo. Pasukome į Vingio parką. Oras kvepėjo vasara. Mergina vis bandė nusiskinti kaštono žiedą: atsiremdavo man į petį ir šokteldavo aukštyn. Mane svaigino jos artumas. Kai ji dar kartą pašoko, sugriebiau į glėbį ir mėginau pabučiuoti. „Paleisk! Nebūk toks greitas!“ – ji abiem rankom stūmėsi nuo manęs.
       Tą svaigią naktį mus, atrodo, buvo pagavusi misteriška nuotaika; retkarčiais kalbėdavome labai prakilniai, atidžiai klausėmės vienas kito, Audronė iš atminties paskaitė beveik visą mano eilėraštį. Tamsa buvo švelni, maloni, šilta, tarsi merginos rankos, apglėbusios mano kaklą. Namo grįžau švintant. Rytą pabudau šypsodamasis.
       Kitą dieną pamačiau, kokios juodos Audronės akys – tarsi angliukai. Jos visiškai nesiderino su natūraliai šviesiais plaukais. Man atrodė, kad tai turėtų ką nors reikšti, bet mergina tik juokėsi iš mano išvedžiojimų. Nuo ryto iki vakaro sėdėdavome universiteto bibliotekoje ir mokydavomės. Audra pavydėdavo, kad man nereikia kalti nei Dekarto koordinačių sistemos, nei integralų, nei diferencialų, o galiu poniškai skaityti vieną po kito romanus. Albertas Žadeikis niekaip nesuprato, kas mane taip traukia į biblioteką, kol vieną dieną nepamatė Audronės…
       – Mane puola uodai, – pasiskundė Sesilė.
       Ji vilkėjo tik trumpomis rankovėmis vyriškais marškiniais.
       – Ar mašinoje neturi kokio megztinio?
       – Ne. Nemaniau, kad prireiks.
       – Paprašyk ponios Vandos.
       – Geriau paprašykit jūs.
       Šeimininkė suaimanavo nieko čia neturinti, gyvenanti Druskininkuose, bet paprašysianti kaimynės Antasios. Ji išbėgo pro duris, o mes nuėjome prie velionio. Žmonių buvo nedaug, kiti tikriausiai išsiskirstė prie namų ruošos. Paprašiau Sesilės nukarpyti žvakių dagčius, nes jie buvo pradėję smilkti. Žiūrėjau į jos susikaupusį veiduką; atrodė, ji prisibijojo Alberto. Išties jo išvaizda darė slegiantį įspūdį. Mirtis – mano motė, ji rauda mane apkabinus, lyg kūdikį geldoj ji prausia mane…
       Netrukus grįžo ponia Vanda, padavė Sesilei džiovintomis žolelėmis kvepiantį storą megztinį; mergina suraukė nosytę, betgi apsigobė juo. Laikas beveik sustojo; jei ne plastančios žvakių liepsnelės, galėjai pamanyti, kad mes – nupiešti. O šio niūraus vėlyvųjų viduramžių paveikslo pavadinimas – „Budynės“.

       4
       Buvau vėl bepradedąs prisiminti studentavimo laikų Vilnių, Katedros varpinės laikrodį, senąjį paštą, Stuokynę, universiteto kiemus, paslaptingus ženklus ant Observatorijos pastato sienos, biblioteką, didžiąją filologijos auditoriją, kai Sesilė pasilenkė prie manęs ir sušnibždėjo:
       – Man vėl reikia už tvartelio.
       Išėjome į tamsų kiemą, oras buvo atvėsęs, medžių lapuose šiugždėjo vėjūkštis, bet dangus buvo giedras.
       – Tik nepakurk sodybos, – paironizavau ir prisiminiau, ką sakė Žadeikio dukra Vanda.
       Mergina ilgokai negrįžo. Prie kaimynų laukųjų durų degė šviesa: įžiūrėjau palei tvorą suolelį ir atsisėdau. Suolelis sugirgždėjo, pasviro. Ėmė rinktis žmonės – po vieną, po du, lyg paslapčiomis į mįslingas, uždraustas apeigas. Bet štai apygarsiai šnekėdamiesi atėjo trise. Palei prieangį sustojo parūkyti. Prie jų pritapo dar vienas.
       – Tai pasikabino tavo uošvulis, – pasakė jis.
       Vyriškis, kuriam buvo skirti šie žodžiai, patylėjo, išpūtė dūmus. Jis buvo truputį aukštesnis už kitus, vilkėjo tamsiu kostiumu. Jau vakare buvau jį įsidėmėjęs.
       – Aš taip ir sakydavau Vandai: anksčiau ar vėliau jis… pamatysi… o ji netikėjo.
       – Kas gali šitaip gerdamas ilgai tverti? – įsiterpė kažkuris iš kitų vyrų. – Kaimynai nuo jo prisikentėjo.
       Pašiurpau supratęs, kad Albertas Žadeikis gyvenimą baigė savo noru. Po galais, dar to betrūko?! Argi ir senatvėje jam vis dar užeidavo pašėlimas? Nusižudyti jis galėjo tik protestuodamas. Tačiau prieš ką? Kas nuo to pasikeitė? Gyvendamas žmogus turėtų įgyti išminties…
       Pagaliau sugrįžo Sesilė. Atrodė tarsi vėl būtų verkusi.
       – Pasiklydai?
       – Žiūrėjau į žvaigždes.
       Jos balsas paliudijo mano įtarimą.
       Kai įžengėme į vidų, dvi moterys ir du vyrai prie kampe pastatyto staliuko vartė giesmynus. Kambarys buvo pilnas žmonių; ant suolo pasislinkusios senutės mus priėmė sėstis. Dabar prie karsto degė keturios žvakės; Kristaus veidas buvo sopulingas. Reikėjo priprasti prie sunkaus gėlių ir žmonių kvapo. Tikriausiai ir lavono. Stebėjausi, kaip ištveria Sesilė. Nuvilnijo giesmė, moterų balsais kildama aukštyn. Joje buvo tikro graudulio ir nemeluoto nuolankumo. „Viešpatie, arčiau tavęs…“ Ar Albertui būtų patikusi ši giesmė? Jaunystėje jis neigdavo autoritetus ir net patį Dievą; skaitydavo Senąjį Testamentą ir juokdavosi iš jo. Anuo metu manėme, kad galima gyventi be religijos. „Religija – tai liaudies opiumas“, – tvirtino proletariato vadas. O mes buvome aukščiau liaudies. Kažin, ar Albertas pakęstų tokias apeigas? Juk jis sulyginamas su visais, yra vienas iš daugelio. O jį tai žemino; įsivaizdavo esąs išrinktasis, vienintelis toks, neprilygstamas. Savižudybė patvirtina, kad nepasikeitė, neįveikė savęs, liko, koks buvęs. Arba įsivaizdavo esąs… O juk galėjo būti puikus prancūzų kalbos mokytojas; apsiskaitęs, daug žinantis, mokantis atmintinai eilėraščių, turintis visoje Lietuvoje išsilavinusių draugų – tokius mokiniai įsimyli, prisimena iki senatvės, kai kurie gal pasiekia tai, ko nepavyko jų mokytojui. Argi tai mažiau nei būti eiliniu eiliakaliu? Kokia prasmė užsisklęsti savyje, liepsnoti neapykanta, neigti, niekuo netikėti? Nelyg būtum A. Puškino šykštusis riteris, vienas gūdų vidurnaktį su žvake rankoje paslapčiom skaičiuojąs lobius. O jeigu tie lobiai tik įsivaizduojami, ryto šviesoje pavirstantys dulkėmis, spaliais, tuščiais saldainių popierėliais? Stumdyti kitus alkūnėmis, artistiškai siekti to, kas, atrodo, ranka pasiekiama, ir kaskart matyti tuščią savo saują… O ką randa kaulėtoji viešnia, atėjusi tavęs? Biblinę tuštybių tuštybę, vėjų vėjus laukuose?
       Giedoriai užvertė giesmynus, persižegnojo ir po vieną išslinko į kitą kambarį vakarieniauti: ten skambtelėjo stiklinės, sutarškėjo lėkštės. Žmonės palengva pradėjo skirstytis – priklaupdavo prieš karstą, persižegnodavo ir išeidavo. Po pusvalandžio likome vienu du su Sesile. Galėjome atsisveikinti su šeimininkais ir grįžti į Kauną. Žinoma, būtume parsiradę gerokai po vidurnakčio. Bet mergina, regis, nė nepagalvojo, kad reiktų išvažiuoti. Kas ją traukė čia pasilikti? Nejaugi mirties artumas? Juk jai turėtų būti be galo nuobodu… viskas turėtų neapsakomai varginti…
       Ponia Vanda kyštelėjo iš kito kambario galvą ir garsiai paklausė:
       – Gal ir jūs vakarieniausite?
       Atrodė, ji visiškai pamiršo, kad mes sėdime prie velionio.
       – Ne, – atsakiau už abu.
       – Antasia jus apnakvins. Aš su ja susitariau.
       Mes išėjome į gatvelę ir pasukome prie kaimynų namo, kur prie durų degė žibintas. Pagyvenusi moteriškė virtuvėje gėrė arbatą. Ji pasitiko mus tarsi lauktus svečius. Kalbėjo dzūkuodama, jos veidas švietė meilumu.
       – Būk rami, aš jais pasirūpinsiu, – pasakė Vandai.
       Nepaisydama mūsų prieštaravimų, užplikė arbatos, ištraukė iš spintelės lėkštę su naminiu pyragu. Norom nenorom, turėjome sėstis prie stalo. Sesilę ji lepino tarsi sergantį vaiką: siūlė medaus, uogienės, čiulpiamųjų saldainių. Mergina droviai šypsojosi, bet jai patiko toks meilumas. Mačiau, kaip Sesilė lyg žolė po lietaus ima tiestis.
       – Jūs – Žadeikio giminaitis? O gal pusbrolis? – pasmalsavo moteris.
       – Ne. Kadaise Vilniuje kartu mokėmės, kartu gyvenome. – Ir pritardamas žaismingam šeimininkės tonui pridūriau: – Mylėjome tas pačias gražuoles.
       Antasia ėmė juoktis ir pagrasė man pirštu – girdi, prie vaikų nedera taip kalbėti. Sesilė supratingai šypsodamasi žiūrėjo į mane. O turbūt buvo patikėjusi, kad esu griežtas ir nuobodus senis.
       – Iš tiesų mes seniai nebebendravome, bet ponia Vanda paskambino ir pakvietė atvažiuoti. Tikriausiai toks buvo priešmirtinis Alberto noras.
       – Tai jūs nieko apie jį nežinote? – moteris apsidžiaugė galėsianti daug ką paporinti. – Vanda jau turbūt sakė, kad jis pasikorė?
       Sesilė įkvėpė oro ir valandėlę nekvėpavo, tartum būtų praradusi žadą. Jos akys maldavo, kad paneigčiau tai, ką pasakė šeimininkė. Savižudybė jai turbūt tiesiog netilpo galvoje. Bet aš vis dėlto porą kartų linktelėjau.
       – Man tai buvo labai netikėta, – pasakiau.
       – Visi žmonės kaip galėdami kabinasi į gyvenimą, o jis pasikabino ant virvės, – nelauktai metaforiškai prašneko šeimininkė. – Dievas jam protą sumaišė. Kai išėjo į pensiją, visiškai sudurniavo: sėdi savo kambaryje įsiknisęs į popierius, švampia cigaretę po cigaretės, kažką murma; jei užsukdavau pas kaimynę, neleisdavo mums garsiai pasikalbėti – tik pašnibždomis: išlįs iš kambario akis pabalinęs ir kad suriks: „Bobos, baikit turgų!“
       Turbūt Antasia, ar Antosė, Antanina, neperdėjo: iš Alberto Žadeikio visko galėjai tikėtis. O ypač senatvėje, kai pajuto, jog iš saujos byra paskutiniai laiko trupiniai.
       – Ką veikdavo su tais savo popieriais? – pasidomėjau, kai moteris gurkštelėjo arbatos.
       – Ogi nieko! Baisi jų krūva ant stalo kūpsojo. Net Audronei neleisdavo sutvarkyti. Sakė, kad jo kūryba bus bomba, kuri susprogdins visą pasaulį, – kaimietiškai nuoširdžiai nusijuokė Antasia. – Niekur neidavo: nei į miestelį, nei į bažnyčią, nei į parduotuvę. Kaip gali žmogus atsiskirti nuo viso svieto?
       – O kur dabar tie popieriai? – neiškentęs pasiteiravau.
       – Nežinau. Paklauskit Vandos. Kai mirė amžinatilsį Audrutė, aš ten nebeidavau.
       Sesilė dirstelėjo į mane, matyt, tikėdamasi kokios nors reakcijos: juk žinojo šiokią tokią mudviejų paslaptį. Man nelabai patiko, kad ji čia sėdi ir klausosi, – kam jaunai gležnai sielai toks gyvenimo purvas?
       – O toji Audronė… kaip jinai… kaip ištverdavo? – visiškai netikėtai paklausė mergina.
       – Kaip, kaip, – nelinksmai palingavo galvą šeimininkė. – Kol jauna buvo, numodavo ranka – tegu sėdi, tegu rašo. Ne toks kaip visi vyrai, ale ką padarysi. Mokykla, vaikas, daržas, miestelio gyvenimas – tik spėk suktis. O kai liko dviese, prasidėjo tikras pragaras. Įsimetė kvaraba kažkokia: pradėjo mūsų Audrulia nusišnekėti, vis pro šalį žiūri, apie angelaicius klega, – turbūt užsimiršusi ėmė dzūkuoti Antasia. – Gal dukters patarta važinėjo į Lazdijus, Druskininkus, Vilnių. Paskui ten kasmet ligoninėj gulėdavo. Paliego, pražilo, kaip smilgelė liko, cik akys tamsyn ir tamsyn… Kad ir kantri, labai kantri moteriškaitė buvo, bet kiek gali kentėc? Vieną dieną Vandulią parvežė, apgiedojom, palaidojom kapinaitėse. Visi labai užjaucėm. Cikra kankinė buvo…
       Šiek tiek užkrimtome, puodeliai jau tušti buvo, galėjome eiti gulti, tačiau Antasiai atrodė, jog dar ne viską pasakė. Keisčiausia, kad ir Sesilė vis dar kažko tikėjosi. Sušilusi nuo karštos arbatos, o gal ir nuo namų jaukumo, nusimetė megztinį, patogiai atsilošė į kėdės atkaltę. O juk, be abejonės, pavargusi buvo. Man staiga pasirodė: jei pažiūrėtum į jos delną, pakeltą prieš elektros lemputę, išvystum rausvus kauliukus ir kraujagysles – tokia ji buvo trapi, sakytum, porcelianinė.
       – O kai Žadeikis liko vienas, mes jį pojeta vadindavom. Išeidavo po vidurnakčio į kiemą ir pradėdavo kažką murmėt. Tolyn – garsyn, rėkaudavo, šūkaudavo, mostaguodavo rankom, lyg su nelabuoju šnekėtųsi. Žmonės sakė, kad prancūskai. Paskui imdavo keiktis – tai jau rusiškai. Baisiausiais žodžiais, sakytum, vidurius per gerklę išversdavo… Dieną niekur nesirodydavo, nebent į parduotuvę. Kepurė ant akių, apšepęs, nesiprausęs, dvokiantis. Kaip gali mokytas žmogus taip apsileisti? Pirmiausia pirkdavo šnapšo, kelis butelius, paskui duonos, kruopų, miltų. Gerdavo vienas, nieko vidun neįsileisdavo. Sakau, gal jam kokia nečysta dvasia padėdavo gerti? – nusijuokė moteris netikėdama savo žodžiais.
       – O kaip jis baigė… kaip?.. – vėl nustebino mane mergina.
       – Kaip, kaip? – tartum pamėgdžiojo ją šeimininkė. – Vakar ankstų rytą žiūriu ir savo akimis netikiu: pro pojetos langus dūmai vinguriuoja! Rytas gražus, saulėtas, o čia – dūmai. Nulėkiau prie lango, – o bijau, o bijau, kad jis iš kur nors išlindęs netvotų kirviu per galvą, širdis per gerklę šoka, – žiūriu, žiūriu, nieko nematau, kol įsižiūrėjau. Jėzau Marija, koks jis baisus man pasirodė: didelis, aukštas, lig pat lubų… niekad toks didelis nebūdavo. Apačioj ugnis kūrenasi, o viršuj – dūmai, juodi, lyg iš paties pragaro. Tikra Sodoma ir Gomora. Kol nukrypsėjau, kol prišaukiau žmonių, jau vėlu buvo. Užgesino vyrai ugnį, ištraukė iš kilpos Albertulią, bet jau negyvą… Ai, ar čia reikia prieš naktį tokius dzyvus jums pasakot?
       – Nereikia, – patvirtinau. – Kas galėjo žinot, kad taip nelaimingai susiklostys jų gyvenimas.
       – Vis per tas mandrybes, per tą kitoniškumą, – sakytum, apibendrino pokalbį moteris. – Galėjo kap visi žmonės gyvenc, ir nebūtų buvę tokių dzyvų
       Mes užkopėme į mansardą, Antosė atidarė duris ir uždegė šviesą didokame skliautuotame kambaryje.
       – Čia visada miega mano svečiai. Išsiteksite? Vandulia sakė, kad čia jūsų dukterėčia. Labanakt!
       Kambaryje stovėjo dvi naujai paklotos sofos. Kvepėjo pernykščiais obuoliais, bet pačių obuolių nesimatė; turbūt buvo likęs tik jų kvapas.
       – Katrą renkiesi lovą? – paklausiau.
       – Bet kurią, – murmtelėjo kažko apniukusi Sesilė.
       – Pavargai? Išeisiu į koridorių, o tu – gulk.
       – O kodėl viename kambaryje? – suraukė kaktą mergina. – Argi nėra vietos kur nors kitur?
       – Nepiktnaudžiaukim šeimininkės gerumu. Per vestuves ir laidotuves žmonės miega kur vietos randa ir vienas kitam neužkliūva. – Iš tiesų man net nedingtelėjo negera mintis.
       Sesilė patempė lūpą, nieko neatsakė. Išėjau į koridoriuką ir valandėlę pastoviniavau. Tik išsiruošk, žmogau, kur nors, ir apsiverčia pasaulis aukštyn kojom. Albertas ir Audronė – kas galėjo pagalvoti? Laukiau, kol „dukterėčia“ šūktels, bet ji tylėjo. Pravėriau duris ir pamačiau, kad mergina guli net galvą užsiklojusi, tik šviesių plaukų sruoga tysojo ant pagalvės. Paskubom pakabinau drabužius ant kėdės, užgesinau šviesą ir apgraibomis tamsoje ėmiau ieškoti gulto. Atsitrenkiau į sofą ir tuojau pat išgirdau:
       – Jūsų lova kitoj pusėj! Nemėginkit lįsti! Aš – lesbietė!
       Pirmą kartą šiandien nuoširdžiai nusijuokiau:
       – Sesile, koks tu dar vaikas!
       – Ir visai ne vaikas! – atkirto mergina. – Man jau aštuoniolika!
       – Pašėlusiai daug! – pasakiau atsisėsdamas ant savosios sofos. – O man – šešiasdešimt šešeri. Šėtono amžius.
       – Tokie seniai ir būna bjauriausi.
       – Ir aš toks pat?
       – Ne toks, bet…
       – Miegokim, – nutraukiau ją ir išsitiesiau ant sofos. Nuo ilgo sėdėjimo skaudėjo visus kaulus. Lesbietė, pakartojau mintyse. Vaikeli, tu dar pati nežinai, kas esi. Matai, kaip likimas žmones pamėto, pakočioja, papurto. Ne visiems pasiseka garbingai ir gražiai nugyventi savo amželį. Tai, kas jaunystėje atrodo tik nekalta išdaiga, vėliau tampa sunkiu presu, svambalu, griaunančiu sienas ir gyvenimus.
       Sesilė pradėjo garsiai alsuoti, o gal tik vaidino miegančią. Kas ją vertė trenktis tokį kelią, kantriai sėdėti prie karsto, nakvoti viename kambaryje su pirmąsyk sutiktu vyriškiu? Nesveikas smalsumas? Rizikos ir nuotykių ieškojimas? Jaunatviškas pašėlimas? Ne, turbūt ne. Gal ir ji sprendžia kokią nors šaradą, antraip iš kur būtų sklidęs tas pagalbos šauksmas? Negalėjau jo išsigalvoti, klaidingai nugirsti… Kodėl mes manome, kad vaikų – vaikiškos problemos: nelaiminga pirmoji meilė, dėmesio stoka, egzaminų baimė? Dabartiniams vaikams pasaulis su savo mįslėmis atsiveria daug anksčiau.
       Kelionės, priverstinis bendravimas su nepažįstamais žmonėmis, netikrumas mane visada išblaško, tad, nors ir būdamas pavargęs, nesitikėjau greitai užmigti. Nesipriešinau mintims, vedančioms į praeitį. Pavasariški pakelės vaizdai, matyti važiuojant su Sesile, palengva ėmė keistis; pasigirdo apgirtę balsai, vyno kliuksėjimas į stiklinę, prieš akis išniro dažytų koklių krosnis, rudas kvadratinis stalas, gerai užuodžiau prasto kotleto ir marinuotų burokėlių kvapą, degtinės tvaiką. Ne, tai nebuvo šio vakaro šermenys. Lyg pro miglą ryškėjo jauni veidai, mėginau prisiminti, kas sėdi aplink stalą. Virgis, Antanas, aha, ir Valdas. Kuris iš jų esu aš? Ne, yra dar vienas, su mėlynu languotu švarku. Kleopas? Tikriausiai aš. Dievai, kada tai nutiko? Beveik prieš pusę amžiaus, Vilniuje, „Naručio“ viešbučio kavinėje. Viešbutis veikiausiai buvo bjaurus, nes ir kavinę vadindavome „arklide“, ten galėjai išgerti tiesiog prie bufeto stačiomis – kaip arklys. Tačiau tą dieną ji mums tiko: keli žingsniai nuo universiteto, vidurdienis, gali po skvernu įsinešti degtinės. Ką tik buvome išlaikę tarybinės rusų literatūros egzaminą. Dėstytoja mūsų nemėgo, nes mes atvirai šaipėmės iš jos dėstomos literatūros: mūsų nuomone, ji buvo tarybinė, bet ne literatūra. Aš per daug nesijaudinau dėl trejetuko, buvau įsitikinęs, kad turėti iš tokios disciplinos gerą pažymį – tiesiog negarbinga. O štai Valdas dėl ketverto tiesiog šėlo: trypė kojomis, trankė kumščiu universiteto sienas. „Šitiek metų variau vien tik penketais, o šita višta drįso parašyti ketvertą! Dabar papūsk į uodegą lenininei stipendijai!“ Tad, suprantama, Valdas buvo didžiausias šių išgertuvių iniciatorius ir negailėjo pinigų.
       Net neįsivaizduoju, kaip atsidūriau namuose, savo lovoje. Prisimenu, kaip sukišome tuščius degtinės butelius į koklių krosnį, o daugiau – nieko. Tamsu. Lyg būčiau apkvaišęs nuo narkozės. Žinoma, ėjau per saulėtą popietės Vilnių be sąmonės. Lyg koks lunatikas arba zombis. Albertas Žadeikis tai vadindavo nutrūkusia plionka. Pabudau nuo bjauraus pykinimo. Vos spėjau nubėgti į kiemo išvietę. Gokčiojau apsikabinęs surūdijusį vamzdį ir atrodė, kad išvemsiu vidurius: skrandį, kepenis, žarnas, inkstus. Iš akių tekėjo, nosis bėgo, galva virė ir kunkuliavo. Nuo vidurio kiemo dar kartą turėjau grįžti atgal. Buvau ne žmogus, o žmogiena. Besiraitantis sliekas. Mėšlo krūva.
       Asile nelaimingas! – keikiau save. Kuriam velniui viską maišei: alų, vyną, degtinę? Kaip galima taip prisisprogti? Juk vieną dieną gali galą gauti. O gal čia nuo to šlykštaus kotleto, iškepto, žinoma, iš vakarykščių atliekų? – mėginau bent šiek tiek apmaldyti pavėluotai pabudusią sąžinę. Juk gali žmogus apsinuodyti nuo seno, vartoti netinkamo maisto.
       Ir staiga prisiminiau, kad aštuntą valandą prie „Kronikos“ turiu susitikti su Audrone: tarėmės pažiūrėti „Kelionių almanachą“ – dokumentinį filmą apie Afriką. Niekaip negalėjau ten nukėblinti: kiekvienas judesys, kiekvienas kvapas kėlė baisų šleikštulį, be paliovos prakaitavau, buvau silpnas, lyg ką tik išsilukštenęs viščiukas. Po velnių, ką daryti? Net nenuroposiu iki automato paskambinti. Be to, niekas jos neieškos bendrabuty…
       Parėjo Albertas. Ironiškai į mane pažvelgė: „Padauginai?“ – „Narutyje“ suvalgiau jau kartą valgytą kotletą“. – „Nemeluok, dvoki arielka iš tolo“.
       Nepaisydamas pašaipios Žadeikio šypsenos, turėjau prašyti jo pagalbos. Gal pusvalandį erzino, tvirtino, kad niekur neis, man per daug garbės turėti tokį pasiuntinį. Jam, be abejonės, labai patiko mano nusižeminimas, mano nuolankus prašymas pasakyti Audronei, kad ūmai susirgau, glostė jo savimeilę. Galiausiai iki soties prisityčiojęs paskubom išlėkė.
       Grįžo vėlai. Man pasivaideno, kad jo šypsena tapo dar piktdžiugiškesnė nei visada. „Neatėjo tavo gražuolė, – nusiviepė, – gavai balioną, Kliopai. Turėjau vienas žiūrėti filmą.“ Žaltys! Net mano aristokratiško vardo neišmoko žmoniškai ištarti: vis Kliopai ir Kliopai.
       Viskas paaiškėjo po kelių dienų, kai, praradęs kantrybę, – Audronė nebeateidavo į biblioteką, – įsibroviau į bendrabutį. Mano meilė buvo kaip širšė pikta: „Prisilaki, į pasimatymą atsiunti tą pusgalvį Albertą, o jis per kiną man kelius čiupinėja!“ Nepadėjo nei apgailestavimai, nei atsiprašinėjimai, nei nuolankiausi pažadai. Dūlinau namo it musę kandęs.
       O štai dabar, po keturiasdešimt ketverių metų, sužinau, kad juodu buvo susimylėję – nežinia, nei kaip, nei kada, nei kur. O gal jau tada vaidino komediją? Patiko vienas antram, tik pristigo drąsos prisipažinti: sąmokslas ne toks didelis, tačiau vis tiek gėda. Rudenį nebegrįžau į universitetą, pradėjau dirbti Kaune. Taip viskas ir pasimiršo. Prieš dešimt metų, kai buvome susitikę Vilniuje, Žadeikis gal ir užsiminė, kad jo žmona – Audronė Daujėnaitė, tačiau tuomet jos pavardė man nieko nebepriminė.
       Pamėginau nustumti užgriuvusią praeities sieną ir man beveik pavyko. Perbėgau mintimis Subačiaus, Muziejaus, Basanavičiaus, Čiurlionio gatves, pasukau į Gerosios Vilties prospektą, ten valandėlę stabtelėjau, nes šmėstelėjo tuteišės Danutos šešėlis: ji čia kažkur gyveno, dirbo kioske, kartą vidury dienos jį uždarėme, prisinešėme vyno ir apgirtę ėmėme garsiai dainuoti; padauginusi Danuta beprotiškai mėgo bučiuotis, ir ne tik su manim; atrodo, vargšė mirė Velykų rytą kartu su vyresniąja seserimi, apsinuodijusios smalkėmis savo kaime netoli Riešės. Aplenkiau Lazdynus, kurių anuo metu nebuvo nė kvapo, ir patraukiau į Kauną. Kažkur čia būdavo neregima riba, kuri, sakytum, atskirdavo mane nuo Vilniaus jaunystės.
       Sesilė per miegus kelissyk suaimanavo, atsisėdo ir vėl griuvo į patalą. Staiga pajutau, kad esu atsakingas už ją, turiu ja rūpintis. Bet tuoj pat paprieštaravau pats sau: ji turi tėvus, be abejo, draugų ir pažįstamų, gal jai visiškai nereikia tavo pagalbos rankos? Gal tu pats nori įsikibti į kažkieno jaunystę? O jeigu ji pabėgo iš namų, tėvams nežinant pasiėmė fordą ir dabar nuo jų slapstosi? – staiga nusmelkė nemaloni mintis. Įkliūsiu kartu su Sesile kaip sąmokslininkas arba net kaip jos suvedžiotojas. Kokia būtų gėda! O jeigu ji visiškai ne Sesilė, o galai žino kas? Kokia nors nusikaltėlė, aferistė, pavogusi automobilį ir besiblaškanti po visą Lietuvą? Kaip sukrustų visos televizijos, užuodusiuos tokią sensacingą istoriją: nepilnametė ir solidus pensininkas nuvaro mašiną ir slapstosi provincijos miesteliuose. Gal net ištvirkauja, nes mergiotė yra nimfetė – kaip kokiame Nabokovo romane.
       Sesilė – nusikaltėlė, nimfetė? Ką tu galvoji, žmogau?! Čia jau būtų iš fantazijos srities, kaip sako jaunimas… Aš – lesbietė! – prisiminiau jos išgąstingą šūktelėjimą ir vėl nusišypsojau.
       Niekaip negalėdamas užmigti, varčiausi nuo šono ant šono, atviromis akimis žiūrėjau į tamsą, nes vos tik užsimerkdavau, galvoje imdavo spiestis mintys, užplūsdavo vaizdai, neturintys aiškesnių laiko ribų, man būdavo ir dvidešimt dveji, ir šešiasdešimt šešeri metai, girdėdavau vaikų balsus, vaikaičių krykštavimą ir kartu jaunystės Vilniaus kavinių bei šokių salių muzikos nuotrupas, sėdėdavome su Albertu kur nors prie baro, varinėdavom intelektualias kalbas bandydami nusakyti tai, ką pagaudavome dar jautriais receptoriais, bet vos už kelių žingsnių jis gulėdavo miręs, susiraukšlėjęs, praplikęs, perkreiptu veidu, aplūžinėjusiais geltonais dantimis, kuriuos atidengdavo dviprasmiška šypsena. Mirtis – mano sesė, ji patalą šiurkštų man kloja, rašė jis, sėdėdamas ant girgždančios geležinės lovos Subačiaus gatvėje ir springdamas stiprios cigaretės dūmais. Netrukus tie patys dūmai imdavo skverbtis iš baltų popierių krūvos, sumestos ant grindų, ir aš suprasdavau, kad dega Žadeikio rankraščiai, o iš jų išsivertusi ugnis svilina jam papades. Albertas keikiasi, mostaguoja kumščiais ir šaukia žodžius, kurių nesuprantu. Gal net itališkai. Ir aš skubėdavau atsimerkti, kad vėl matyčiau tuščią neperregimą tamsą.
       Kai naktis pradėjo pilkšvėti, rodos, užsnūdau, nes nežinia kaip atsidūriau amerikietiškame filme. Stovėjome mudu su Sesile ant kanjono krašto, uolos leidosi tiesiai žemyn, apačioje šniokštė srauni kalnų upė. Tai galėjo būti ir ne Sesilė, o kokia nors Holivudo gražuolė, gal net Džulija Roberts. Iš tiesų jos nemačiau, gal ten buvo tik merginos siela, mažesnė ir lengvesnė už drugelį, bet vis dėlto jaučiau ją esant. Staiga ji pakėlė sparnus ir šoko aukštyn, kelias akimirkas plastėjo virš prarajos, paskui ėmė kristi. „Kleopai! Gelbėk!“ – šaukė vaikišku cypiu balsu. Tada iš tikrųjų pamačiau, kad tai – ne drugelis ir ne Džulija Roberts, o Sesilė. Išvydau iš baimės paklaikusias jos akis. Ir tai buvo ne Holivudo trileris, o tikrovė: Sesilė nuo Liškiavos piliakalnio nušoko į Nemuną. Laikas ciksėjo, tarsi būtų pavirtęs kalno didumo laikrodžiu, – garsiai, neskubėdamas, gal net praleisdamas vieną kitą sekundę. Vienas, du, trys, keturi… dešimt… šešiolika… dvidešimt, skaičiavau kartu su juo. Sesilė pasiekė vandenį ir išnyko, negirdėjau jokio pūkštelėjimo, tik laiko tiksėjimą. Ūmai, lyg kieno pastūmėtas į nugarą, ir aš ėmiau kristi. Laikrodis sudžeržgė ir sustojo, laikas išnyko, pavirto į aguonos grūdą, prarado nesuvokiamą savo galią. Buvau nuo jo nepriklausomas, tačiau vis tiek kritau žemyn, tarsi iš lėktuvo matydamas žemę, vandenį, miškus… gal net visą vakar nuvažiuotą kelią. O gal tai buvo mano kelias nuo jaunystės Vilniaus iki vakarykščio vakaro, kai pamačiau Albertą Žadeikį, neseniai susitikusį su mirtimi (sese, broliu, tėvu, motina), neigusį pasaulio tvarką ir blaivų protą, bet vis tiek praradusį save…
       Tą akimirką, kai turėjau trenktis į akmeningos upės vandenį, užgniaužtu balsu riktelėjau ir nukritęs nuo sofos ant grindų staiga pabudau.

       5
       Rytas žadėjo gražią dieną. Stoviniavau prie lango laukdamas, kol pabus Sesilė. Gatve retkarčiais praeidavo žmogus. Trinktelėjo Žadeikių namo durys, ir į kiemą iškrypavo neišsimiegojusi Vanda. Ji žiūrėjo į saulę, rąžėsi ir žiovavo neprisidengdama burnos. Nė kiek nepanaši nei į motiną, nei į tėvą. Stamboka vidutinio amžiaus moteris, nesimpatiška, netgi jaunystėje tikriausiai nebuvusi patraukli. Kaip galėjo tokia Alberto ir Audronės šeimoje atsirasti? Gegužiukas svetimame lizde, ir tiek. Akivaizdus regresas, apie kurį neseniai prabilta: vaikai labiau apsnūdę už savo tėvus, abejingi, nebeturintys užsispyrimo ir tikslų.
       Nakties mintys ir paryčio sapnas nedavė ramybės: norėjau įsitikinti, kad Sesilė – ne kokia aferistė, ne nusikaltėlė, be pabėgėlė iš namų, kad ji sveika, kad jai nieko blogo neatsitiko. Nenorėjau prie jos lįsti, kad staiga pabudusi neišsigąstų. Tačiau, ačiū Dievui, netikėtai išgirdau smagų „labą rytą“, mergina atrodė gerai išsimiegojusi ir nebe tokia išblyškusi. Kokia iš jos nusikaltėlė? Maištaujanti paauglė, ir tiek.
       – Einu į kiemą pasigrožėti rytu, – pasakiau. – Jei nori, palauksiu tavęs.
       – Jūs nemiegojot? – šiek tiek nustebusi dirstelėjo į mano tvarkingai paklotą sofą.
       – Miegojau. Senam mažiau reikia miego, – šyptelėjau prisiminęs vakarykščią Sesilės baimę ir atžarų šūktelėjimą „Aš – lesbietė!“
       Apačioje sutikau Antosę ar Antaniną, kuri pareikalavo niekur nedingti, nes jau dengianti stalą. Po valandėlės į kiemą išbildėjo ir Sesilė. Ji žvilgtelėjo man į akis.
       – Jūs kažko susikrimtęs. Kokie rūpesčiai slegia?
       – Et, Sesile, ar nejauti, kas aplinkui sukinėjasi?
       – Ji jau kažin kur nukeliavo, – perpratusi mano mįslingą šneką, nusijuokė mergina. – Mes jai neįdomūs.
       Man iš karto palengvėjo: vadinasi, vakardienos slogutis paleido Sesilę iš savo gniaužtų.
       Pusryčiavome toje pačioje erdvioje virtuvėje. Antasia buvo prikepusi blynų ir dzūkiškos pautienės su lašinukais. Gavome po didelį kruzą visiškai neblogos kavos.
       – Tik tu valgyk, slūgela, – ragino šeimininkė merginą. – Visai sublogusi. Jūs man kaip mieliausi svečiai.
       – Ar niekas jūsų neaplanko? – paklausiau daugiau iš mandagumo.
       – Aplanko. Vaikai kaip neaplankys? Jaunėlis iš Klaipėdos kartą per metus ar dvejus atvažiuoja. Ale vienas. Martelei kaime nepatinka. Jų vaikai kažkur užsieniuos, nesuprasi, mokosi ar dirba…
       – O vyresnysis?
       – Vyresnysis? – palingavo galvą moteris. – Dar anais laikais tarnaudamas kariuomenėj apsiženijo kazachę. Ten ir liko. O dabar net laiško nebeparašo. Gal tie čiurkos jį, kaip svetimą, gyvą suėdė? Sako, ten badas, pjautynės…
       Po pusryčių išėjome į miestelį. Pavaikščiojome po parką, apžiūrėjome pseudogotikinę bažnyčią. Kiek daug čia žalumos! Kai pripranti prie miesto mūrų, toks pavasarinis pasižvalgymas po miškus ir miestelius – lyg kelionė į žaliąjį pasaulį, kur turėtų galioti kitokios taisyklės, būti kitoks suvokimas, kitoks laiko pojūtis. Deja, netgi čia neįmanoma pabėgti nuo mus valdančio determinizmo: norom nenorom, turėjome grįžti į liūdesio namus. Ačiū Dievui, kad liūdesio buvo ne per daug. Netgi velionio dukra pernelyg nesielvartavo. Šiaip jau emocingi ir linkę į teatriškumą dzūkai šįsyk buvo nusiteikę beveik kasdieniškai: iš šalies žiūrint atrodė, kad jie atlieka tik pareigą. Gal taip ir buvo: miestelio žmonės šnairomis žiūrėjo į Albertą Žadeikį, jis nenusipelnė jų pagarbos, nepritapo, nors pragyveno čia daug metų; retai pasitaiko, kad kas mėgtų save išrinktuoju laikantį žmogų. Kvaištelėjęs vienišius, nevykėlis viduramžių alchemikas. Galbūt jam reikėjo gyventi dideliame mieste, ten tokie ištirpsta minioje, tampa nepastebimi, niekam per daug neužkliūva. Tikriausiai nepritapimas ir buvo viena priežasčių, paskatinusių užsinerti kilpą? Gal sveikas kaimiečių požiūris giliai jį žeidė? Bent iki tol, kol nebuvo nužmogėjęs, paniręs į gyvulišką būvį. O gal tai buvo nesuprasto, paniekinto ir pažeminto žmogaus – jam galėjo taip atrodyti – desperatiškas iššūkis? Ne, jis nebuvo šviesos spindulys tamsos karalystėje, greičiau atvirkščiai – tamsą ir sumaištį skleidžiantis įprastoje, jaukioje aplinkoje. O jeigu Albertas Žadeikis suvokė, kad puikybė ir panieka jį galutinai atskyrė nuo žmonių, nustūmė į animalinį gyvenimo lygį (šiaip ar taip, šiuolaikinis žmogus nebepajėgia gyventi vienas, be visuomenės) ir kad jis yra ne išrinktasis, o dvasios raupsuotasis? Pasirinkimas nedidelis: beprasmis egzistavimas, keliąs aplinkinių pasibjaurėjimą, arba susinaikinimas. Miestelio gyventojams, matyt, nepriimtina nei viena, nei kita. Tačiau prigimtinis krikščioniškasis gailestingumas neleidžia visiškai nusigręžti nuo buvusio mokytojo, nors jis ir paniekino jų bendruomenę. Be abejo, jie suprato, kad Albertas pralaimėjo; dažnai pralaimėjusysis sulaukia didesnės užuojautos. O gal tai – paprasčiausia pagarba mirčiai?
       Buvo graži pavasario diena, čiulbėjo paukščiai, augo žolė, vešėjo lapai, stogai lyg būtų veidrodiniai atspindėjo šviesą, ore sklandė gyvybės kvapas, tad beveik visi laidotojai stoviniavo kieme arba gatvelėje. Sesilė, rodės, surado bendrą kalbą su keliais vienmečiais. Toks jos pasikeitimas mirties artumoje mane šiek tiek stebino, bet kartu ir džiugino, – gal kartais jai kaip tik to ir reikėjo? Gal ji pati kažką sau išsiaiškino?
       Atvažiavo kunigas, jam iš paskos į vidų nukurnėjo kelios senyvo amžiaus moterys. Tokioje ryškioje pavasario šviesoje turėjo išnykti šmėkliški mirties atšvaitai, deja, taip nebuvo – kuo skaistesnė saulė, tuo tamsesni šešėliai. Vieną akimirką pasivaideno, kad pro duris išėjo Albertas Žadeikis – juodas šešėlis, netikėtai įgijęs jaunatviškų kontūrų, pasuko už tvartelio, nulėkė pro medžių šakas tolyn ir dingo horizonte. Kas tai buvo? Metafizinis blogis? Tas, kuris visą laiką gyvena tarp mūsų arba mumyse? Nesenstantis, neišnykstantis. O gal tai tik mano sumišusios, senatviškai krinkančios vaizduotės padarinys? Nes, atrodo, niekas, išskyrus mane, to nepastebėjo. Netgi Sesilė ramiai šnekučiavosi su rudaplauke vietine mergiote. Nejaugi tai būtų neaiškus ženklas tau, Kleopai Vizgirda?
       Artėjant pusiaudieniui per miestelį atslinko katafalkas, tikriausiai iš Druskininkų arba Lazdijų. Viduje pasigirdo giesmės, vyrai ant pečių išnešė karstą; paskui jį išlingavo gėlės ir keli vainikai. Į Sesilės automobilį suvirto ir nauji jos pažįstami. Iš tikrųjų jiems tai buvo beveik pramoga: garsiai sušneko, pareikalavo, kad Sesilė įjungtų smagią muziką. Ak tu jaunyste, kokia tu! Koks turėtų būti puikus jausmas, kai prieš akis – beveik amžinybė… Sesilė sąmokslininkiškai žvilgtelėjo į mane, ir staiga pasigirdo Šūbertas. Jo „Mirtis ir mergelė“. Jaunuoliai iš netikėtumo nutilo, susižvalgė, jau maniau, kad pratrūks juoku, tačiau neišdrįso: galbūt varžėsi manęs. O gal kažkas krustelėjo jų širdyse?
       Kapinės buvo už parko, netoli bažnyčios. Kunigo nesimatė, jis turbūt nevažiavo kartu – juk Žadeikis nebuvo nei doras, nei pamaldus parapijietis. Šalia duobės stovėjo kuklus medinis kryžius: be abejo, čia palaidota Audronė Daujėnaitė – simpatinga ano Vilniaus pavasario studenčiokė, kadaise Vingio parke su manimi skynusi kaštonų žiedus. Štai kaip vėl visi trys susitikome po pusės amžiaus! Kiek daug tada reiškė neištikimybė arba išdavystė! O dabar? Žengtelėjau arčiau duobės tikėdamasis pamatyti bent dalį Audronės karsto. Bet nepamačiau: matyt, duobkasiams buvo pakankamai vietos.
       Kunigo nebuvo, niekas nekalbėjo prie kapo duobės kaip įprasta mieste, giesmininkai sugiedojo „Amžiną atilsį“, vyrai nuleido karstą, duobkasiai jį užkasė. Viskas vyko kasdieniškai ir net šiek tiek skubant. Niekas neraudojo, tik Vanda ir kelios moterėlės šluostėsi ašaras. Net paukščiai nesiliovė pavasariškai čiulbėti.
       Į gedulingus pietus norinčiųjų buvo nemažai. Jautėsi šioks toks pagyvėjimas, lyg atlikus nelabai malonų, tačiau būtiną darbą. Didžiajame kambaryje, kur neseniai stovėjo karstas, buvo dengiami stalai. Mudu su Sesile nusprendėme nebelaukti, atsisveikinome su šeimininkais, dar kartą pareikšdami jiems užuojautą, ir dairėmės Antasios – norėjome padėkoti už pastogę. Kai jau sėdėjome prašmatniame forde, – man net truputį buvo nejauku prieš miestelio žmones, – mosuodama mėlynu aplankalu pro vartelius atskubėjo Vanda.
       – Vos nepamiršau atiduoti, – sušvargždė pridususiu balsu. – Čia jums tėvas paliko.
       Iš tikrųjų ant aplankalo buvo užrašyta „Kliopui Vizgirdai“ ir mano telefono numeris.
       – Nesudegė? – šiek tiek nustebau.
       – Buvo atskirai padėta, prie dokumentų. Visa kita sudegė.
       Galiausiai pajudėjome. Dar kartą žvilgtelėjau į sodybą, kur gyveno mano jaunystės draugai. Galima pamanyti, kad „čia jų nei būta, nei gyventa“, tik šiaip pabandyta įsikibti į šį žemės lopinėlį. Laikinai apsistota ilgos kelionės metu. Kieme pypkiavo vyrai, klegėjo kelios moterys, mojavo rankomis nauji Sesilės pažįstami. Niekas per daug Žadeikių nepasigedo; gal tik aš, apniktas prisiminimų, vis dar apie juos galvojau.
       Kai išvažiavome iš miestelio, atrišau aplankalą. Beveik apstulbau pamatęs, kad jame tik vienas pageltęs popieriaus lapas; eilėraštis, rašytas mėlynu rašalu; be abejonės, mano ranka. Ne, vis dėlto apačioje kitokiu braižu parašytos kelios eilutės – tikriausiai pridurtos paties Alberto. Paskubom permečiau akimis. Ir vėl prisiminiau tą vakarą, kai Albertas sirgo, aš sėdėjau prie jo lovos ir abu iki vidurnakčio rašėme „Odę mirčiai“. Senamiesčio kieme siautėjo pūga, blausiai švietė lemputė be gaubto, kitame kambaryje narnėjo šeimininkė su dukra, retkarčiais visai pritemdavo, o mes, du jauni pakvaišėliai, mėginome suvokti tai, ko žmogui nelemta suvokti. Skaityti nereikėjo, nes beveik visą eilėraštį mokėjau atmintinai.

Mirtis – mano sesė, ji patalą šiurkštų man kloja,
Į miegą belaikį ji rengia mane;
Ji užvelka baltą marškonį, akis man užspaudžia,
Atšalusią kaktą bučiuoja karštai.

Mirtis – mano brolis, jis nusega kardą nuo šono
Ir ašmenis lūpom bekraujėm nušluosto;
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Mirtis – mano tėvas, jis kala man karstą pušinį,
Į patalą kietą jis guldo mane;
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – –

Mirtis – mano motė, ji rauda mane apkabinus,
Lyg kūdikį geldoj ji prausia mane;
Ji plaukus šukuoja – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

       O štai tos Alberto juodu tušinuku – gal daug vėliau – prirašytos eilutės.

Mirtis – mano draugas, jis galvą nulenkia ir budi;
Jis pakelia karstą ir neša mane;
Jis verkia be garso, jis žemei mane atiduoda
Ir rymo kaip beržas, numetęs lapus.

       – Kas čia? – pasidomėjo Sesilė, matyt, negalėdama suprasti, ko aš taip įkniubau į popieriaus lapą.
       – Mudviejų su Žadeikiu jaunystės eilėraštis. Vienintelis daiktas, liudijąs mūsų jaunystę.
       – Su dukra kalbėjote, kad jis daug rašė. Argi tik tiek?
       – Nieko daugiau neišliko, Sesile. Laikas sudegina mūsų gyvenimus ir net pelenus išžarsto. Štai tiek liko iš Alberto Žadeikio gyvenimo! – pakėliau ir parodžiau nedidelį languotą popieriaus lapą.
       – Turbūt ir jo žmonos?
       – Tu teisi, Sesile. Nes, rodos, Audronė neturėjo savo gyvenimo, visą jį atidavė savo vyrui.
       O tu, Kleopai, pagalvojau, tu niekam neatidavei savo gyvenimo, o kas iš jo liko? Nematerialūs prisiminimai, kurie išnyks kartu su tavimi. O juk iš tiesų buvai toks pat kaip ir Albertas Žadeikis: pilnas puikybės, nepagrįsto pasitikėjimo savimi; irgi manei esąs išrinktasis, ne toks kaip visi, apdovanotas neeiliniu talentu, gebėjimu geriau jausti ir suvokti būties paslaptis. Tik negalvojai, kad reikia visiems apie tai šaukti. Atrodo, niekam apie tai neprasitarei; o nepasakyta mintis – ne tokia pavojinga. Laiku metęs rašyti, palengva pasijutai esąs toks kaip visi, atsisakei nepagrįstų pretenzijų, tavo puikybė neskaudžiai supliuško, nugyvenai normalų gyvenimą be beprotybės priepuolių, be kritimų ir kėlimųsi. Bet ar nenorėjai būti pakvaišėlis, nepaisantis sąlygotumų, nepripažįstąs dorovės normų, neigiąs konformizmą? Žinoma, norėjai! Bet neišdrįsai. Išsišėlai kartu su jaunyste, o toliau – baigta. Kaip ir visi padorūs žmogėnai suvokiantys, kad nėra ko rabždintis į stiklo kalną, nes ne tau, Martynai, gražioji, išmintingoji karalaitė. Gal jos ten apskritai nėra? Tegu kiti kopia į viršūnes ir krinta į prarajas, jei tokie bepročiai… Mums patinka ramybė ir tyla, vos girdimas niekur neskubančio laikrodžio ciksėjimas, vakaro sutemos virš miesto, laikraštis po ranka ir televizorius prieš akis. Ar ne, Sesile? Tau ne? Tikrai? Ak, tiesa, tu norėtum skraidyti, norėtum pulti į prarajas, atsimušti į deimantu žvilgančius upės akmenis… Kaip romantiška, kaip jaunatviškai maksimalistiška… kad net verčia šypsotis…
       Sesilė nekalbino manęs, nes turbūt galvojo, kad panirau į prisiminimus, į tai, kas kadaise buvo gražu. Gražu? Ar tau taip neatrodo, Kleopai? Tu norėtum sakyti, kad tai būta, ir nieko daugiau? Kad nėra ko į praeitį gręžiotis ir traukyti pakulinių siūlų? Kad tik paskutinis nelaimėlis gali žarstyti praeities pelenus, tikėdamas rasti nesurūdijusius, vis dar žvilgančius ašmenis? Ir kad dažniausiai jis susitinka su kitokiais ašmenimis, pjaunančiais lig pašaknų, lig pat šerdies…
       Mes lėkėme per pušynus saulės nutviekstu asfaltu; spalvos nebebuvo tokios ryškios, jos, sakytum, prigeso per vieną naktį; o gal tik akys prie jų priprato. Vienur kitur stūksojo apleistos sodybos, driekėsi ištuštėję laukai, nugulti pernykštės žolės; lyg sargybiniai stovėjo elektros stulpai, nežinia ką saugantys. Dabar, žinoma, ką nors keisti beprasmiška, pagalvojau, kai smėlio laikrodyje liko kelios smiltelės. O ir nėra reikalo. Senatviškas šėlsmas visada atrodo juokingas arba panašus į skerdyklon varomo galvijo blaškymąsi. Dalgis išpustytas, Kleopai, ar verta lyg varlei prieš jį šokti?
       Užsukome į Alytų. Laidotuvių nuotaika išsisklaidė, ir mes vėl galėjome būti kasdieniški; apytuštėje kavinėje sėdėjome vienas priešais kitą. Didžiadvasiškai pasiūliau Sesilei rinktis ką tik nori.
       – Norėčiau taurės vyno, – pasakė mergina, – bet žinau, kad negalima.
       Jau norėjau paauklėti Sesilę, primindamas jos amžių ir svaigalų žalą, tačiau laiku prikandau liežuvį.
       – Kodėl? – pasidomėjau.
       – Dabar tokia mano nuotaika – keistas palengvėjimas.
       – Po laidotuvių visada taip būna, – linktelėjau ir tuojau pat paklausiau: – O kas tau vakar buvo nutikę?
       Mergina ėmė gręžioti akis į šalį, kad tik nesutiktų mano žvilgsnio.
       – Nieko… nenoriu to prisiminti… aš jums pasirodžiau labai negraži ir neįdomi?
       Pastaruosiuose žodžiuose galėjau jausti bręstančią moterį, bandančią koketuoti, kad tik nereikėtų sakyti teisybės.
       – Na ką tu, Sesile! Tavo atjauta ir rūpestingumas mane tikrai pribloškė. Šiais laikais mes įpratę nedaug tikėtis vienas iš kito. Tu buvai nuostabi. Bet vis dėlto…
       Mergina valandėlę delsė apsimesdama, kad žiūri į virtuvės pusę, lyg labai lauktų vištienos kepsnio.
       – Vakar buvo mano gimimo diena.
       – Iš tikrųjų? Ir tu nesakei? Sveikinu, nors ir pavėluotai! Gaila, kad čia nėra gėlių. Bet, tikiuosi, rasime jų pakeliui. Tokia proga užsigeidei pasivažinėti, ar ne?
       – Taip… – merginos veidą iškreipė grimasa: akys skausmingai primerktos, šypsena nenuoširdi ir paniekinanti. Bet tai nebuvo skirta man, greičiau pačiai sau. – Pasivažinėti ir trenktis į pakelės medį. Arba apsiversti upelyje.
       – Kodėl, Sesile?
       – Niekas neprisiminė mano gimimo dienos.
       – Ir vien tik dėl to?
       – Ne, ne vien dėl to. Yra daug priežasčių. Bet kam jums mano rūpesčiai?
       – Sesile, tu manimi nepasitiki?
       Ji pradėjo neramiai sukiotis, tarsi būtų nusikaltusi ir stovėtų klasėje prieš mokytoją. Tačiau mano žvilgsnis buvo atkaklus ir raginantis.
       – Pasijutau niekam nereikalinga… bjauri išsižiojėlė, atkari nykybė… lauko pelė, kurią bet kas gali paspirti, nutvoti… Supratau, kad gyvenimas nusigręžė nuo manęs. Nebežinojau kitos išeities…
       Turėjau kuo rimčiausiai reaguoti, kad tik dar labiau neįskaudinčiau Sesilės. Tai, ką aš vertinau ironiškai arba elegiškai šypsodamasis, jai tikriausiai kėlė daugybę niūrių minčių.
       – Išeičių yra daug ir įvairių, – paprieštaravau.
       – Ne, – užsispyrusiai papurtė galvą mergina. – Yra tik dvi: arba taip, arba taip! Iš tikrųjų būčiau tėškusi į kokį medį… mane galėjo išgelbėti tik stebuklas. Ir tada pamačiau žmogų, kaip du vandens lašai panašų į mano senelį. Bent man taip pasivaideno, kai pralėkiau pro jus. Senelis vienintelis mane mylėjo, jis visada turėdavo man laiko…
       Atnešė kepsnius, mes neskubėdami valgėme, mergina nužvelgdavo įeinančiuosius arba išeinančiuosius. Nenorėdamas sureikšminti neprotingų Sesilės ketinimų, tyčia nebeklausinėjau apie vakardieną. Tačiau ji vėl apie tai prabilo:
       – Važiuodama su jumis negalėjau to padaryti, tad Liškiavoje nutariau „skristi“ nuo piliakalnio… Bet paskui, kai pamačiau jūsų draugą, tokį baisų, sudarkytą mirties… kai sužinojau, kad jis pats prisišaukė giltinę, kai išgirdau, kaip netolerantiškai apie jį kalba… kai suvokiau, kaip nejaukiai žmonės tyli nepritardami, o kiti net smerkdami, pradėjau suprasti, kad tai – ne protestas, o paprasčiausias pralaimėjimas, silpnumas…
       Merginos balsas virto šnibždesiu, paskui – visiškai nutilo. Atrodė, kad ji niekaip negali atsipjauti gabalėlio mėsos – net prikandusi lūpą brūžino peiliu kepsnį. Sesilė beveik pakartojo mano samprotavimus, kuriuos įsivaizdavau esant giliamintiškus ir pasiekiamus tik įgijus didelę gyvenimišką patirtį. Truputį susigėdau suvokęs, kad vis dar tikiu, jog mano amžius ir intelektas teikia man šiokio tokio išskirtinumo.
       – Kada grįš tavo tėvai? – paklausiau kuo kasdieniškiau, tarsi norėdamas pabrėžti, kad tai, ką kalbėjo mergina, yra savaime suprantamas dalykas ir taip gali atsitikti kiekvienam žmogui.
       – Gal rytoj, – sumurmėjo Sesilė ir, atrodo, pati suprato per daug apie save pasakiusi.
       Mums išvažiuojant iš Alytaus pamačiau gėlių kioską ir parodžiau merginai.
       – Ne, – atkirto ji, – čia negalima sustoti!
       – Jausiuosi tau labai skolingas.
       – O man patinka turėti skolininkų, – šyptelėjo Sesilė ir padidino greitį.
       Važiavome tiesiai į Šiaurę. Tolumoje sudūluodavo miškas, pamažu artėdavo, įnerdavome į jį, garsiau imdavo šniokšti padangos, mirguliuodavo saulės nutviekstas kelias; kitur mus pasitikdavo šešėliai, medžiai lėkdavo atgal vienas paskui kitą, atsiverdavo vešliai sužaliavusios laukymės.
       Kai perriedėjome Aleksoto tiltą, norėjau atsisveikinti su Sesile, bet ji užsispyrė nuvežti mane tiesiai į kiemą. Kol sukiojomės Senamiesčio gatviūkštėmis, piniginėje suradau užsilikusią vizitinę kortelę ir kitoje pusėje stambiomis raidėmis užrašiau: senelis Kleopas.
       – Jei užslinktų tamsesnis debesėlis, skambink, – pratariau dėdamas kortelę ant panelio. – Visada rasiu laisvą pusdienį.
       – O be debesėlio galima? – sąmokslininkiškai šyptelėjo mergina.
       – Galima, – nusijuokiau lipdamas iš automobilio.
       Sesilė padavė mažą siauru delnu ranką. Tačiau jos paspaudimas buvo tvirtas.
       Žiūrėjau, kaip ji norėdama apsisukti neįgudusiai manevruoja.
       Et, pasakiau pats sau, verta keliauti. Net į pamiršto draugo laidotuves.

       2003