RECENZIJOS, ANOTACIJOS

Aputis Juozas. Plėšia plaučius šitas
       kvepėjimas… (K. Barėno
       „Apsakymų rinktinė“)
Baliutytė Elena. Ilona Gražytė-
       Maziliauskienė: kritikė-egzistencialistė
       (I. Gražytės-Maziliauskienės „Idėjų
       inventorius: literatūros kritika“)
Baublys Karolis. Į sielą įsėlinęs ūkesys
       (D. Kajoko „Karvedys
       pavargo nugalėti“)
Brazauskas Nerijus. Trilerių sezonas
       tęsiasi (M. Zingerio
       „Sezonas su šokėja“)
Bražėnas Petras. Monografija apie
       vyriausią rašytoją (L. Peleckio-
       Kaktavičiaus „Kazimieras Barėnas“)
Bukelienė Elena. Vienatvės anatomija
       (L. S. Černiauskaitės
       „Artumo jausmas“)
Bukelienė Elena. Atminties ir
       išminties knyga (S. Lomsargytės-
       Pukienės „Dita: paralelės“)
Daujotytė Viktorija. Kas gaudžia
       anoje distancijos erdvėje? (V. Kukulo
       „Didžiadvasių žodžių eros pabaiga“)
Daujotytė Viktorija. Pakankamai geri
       pakankamai blogo poeto
       eilėraščiai (A. Marčėno „Pasauliai“)
Dragenytė Ramutė. Diagnozė:
       kūrybinis vaisingumas
       (D. Zelčiūtės „Atgal į vandenį“)
Dragenytė Ramutė. Europietiška
       brolystė (K. Skujenieko „Ar esu toli
       viešėjęs / Es pabiju tālos ciemos“)
Dragenytė Ramutė. Salomėjos
       veltiniai (V. Daujotytės „Salomėja
       Nėris: fragmento poetika“)
Dragenytė Ramutė. Butaforinė poezija
       (J. Jackevičiaus „The yellow insect /
       Geltonas vabzdys“)
Fomina Aleksandra. Juozas Erlickas –
       naujųjų laikų kinikas
       (J. Erlicko „Prisimynimai“)
Jonušys Laimantas. „Romano“ erezija
       (G. Grajausko „Erezija“)
Juknytė Ernesta. Voratinkliais apsigobę
       eilėraščiai (J. Butkytės
       „Voratinkliais apsigobusios“)
Kmita Rimantas. Detektyvas, įtariamas
       poezija (M. Martinaičio
       „K. B. įtariamas“)
Kmita Rimantas. Nejaukiai apie
       atvirą poeziją (A. Baltakio
       „Žvirblių žiemavietė“
Kukulas Valdas. Trys dešimtmečiai per
       žolynus (S. Jonausko „Žolės balsas“)


711


8-9


11


8-9


11


12


1


4


1


2


5-6


10


5-6

4


12


3


8-9

3


144146


171


140


177


137


144


143


138


139


148


179


150


175

149


140


134


174

140
Mačianskas Feliksas. L. Didžiulienės-
       Žmonos gyvenimo intencijos
       (M. Telksnytės, V. Račkaičio
       „Kaip lašas mariose…“)
Mačianskas Feliksas. Žvėriškai liūdnas
       pasaulis… (R. Šavelio „Geriu žalią
       tylą“ / Atsiminimai apie Paulių Širvį)
Mačiulytė Kristina. Saliamonas
       Maimonas – racionalus filosofas ir
       prieštaringa asmenybė (S. Maimono
       „Gyvenimo istorija“)
Marčėnas Aidas. Iš didžiosios d, iš oriosios
       O (D. Petrošiaus „iš tvermės D“)
Marčėnas Aidas. „Drėgnos akių
       rainelės žvilgesy“ (M. Buroko
       „Būsenos“)
Marčėnas Rimantas. Istorijos
       populiarinimo veikalas ar romanas?
       (J. Užurkos „Gediminas –
       nevainikuotas karalius“)
Mitaitė Donata. Atšiaurus Tomo
       Venclovos eilėraščių pasaulis
       (T. Venclovos „Sankirta“)
Narmontaitė Loreta. Magiškasis
       teatras (R. Kundroto, A. Lyvos
       „Liepsnojanti tuštuma“)
Peluritytė Audinga. Kelionė į amžinąjį
       pavasarį (K. Platelio „Palimpsestai“)
Speičytė Brigita. Balsas paraštėj
       (E. Karnauskaitės „Iš smilčių“)
Sprindytė Jūratė. Paskutinė, aštuntoji
       (V. Kubiliaus „Birutė Pūkelevičiūtė –
       aktorė ir rašytoja“)
Šeina Viktorija. Elegantiškos kronikos
       (K. Navako „Gero gyvenimo kronikos“)
Šerelytė Renata. Sunku būti vyru
       (S. Parulskio „Doriforė“)
Šerelytė Renata. Pavargusio žodžio
       erdvė (R. Granausko „Kenotafas“)
Šerelytė Renata. Sapnų šalies logika
       (A. Imbraso „Klajūnas“)
Šerelytė Renata. Hipnotinės
       reinkarnacijos (P. Venclovos
       „Susapnuoti gyvenimai“)
Švilpienė Dovilė. Kai neįmanoma
       tampa įmanoma (G. Beresnevičiaus
       „Lietuvių religija ir mitologija“)
Tūtlytė Rita. Tikriausiai būtina
       (D. Čepauskaitės
       „Nereikia tikriausiai būtina“)
Tūtlytė Rita. Jono Aisčio laiškai
       (J. Aisčio „Laiškai 1929–1973)
Vaitkevičiūtė Viktorija. Iš tekstų,
       pavirtusių knyga (O. Baliukonės
       „Ant sapnų tilto“)
Venclovas Petras. Tarp novelės ir esė
       (G. Klimaitės „Liūdnas malonumas“)1


5-68-9

1


102


10


2

7

4


5-6

12

2

4

7


12


7


3

10


3

10148


182181

136


146141


142


145

138

146


173

138

139

144

141


136


138


144

139


137

143TĖVYNĖS VARPAI

Beresnevičius Gintaras. Autsaideriai
Beresnevičius Gintaras. Šventų
       giraičių ilgesys
Beresnevičius Gintaras. Totalinis
       už(si)miršimas, arba, Džulijanai,
       ar kaip tu ten…
Beresnevičius Gintaras. Nutiko –
       nenutiko
Daujotytė Viktorija. „XX amžius
       buvo tarsi teatras…“
1

4


8-9

12

5-6
152

151


184

148

185

 

Pavilionis Rolandas. Nunykti ar atgimti?
Pocevičius Darius. Nerašyti!
Sventickas Valentinas. Viktorija
       Daujotytė. Gražiai vaikšto kur gražu
Tamošaitis Regimantas. Pakeista
       tikrovė
Tamošaitis Regimantas. Perkantis
       žmogus
3
2

10

7

11
148
152

153

150

151* * *

Aputis J. Su dolomitais, žodžiais ir muzika
Baliutytė E. Mūsų Ričardas
       (R. Pakalniškiui – 70)
Baublys K. Žemės dievų
       puota Druskininkuose
Brazauskas N. Žinomas
       ir nežinomas I. Meras
Braziūnas V. In memoriam.
       Išėjo vidury darbų (Nadija Neporožnia)
Braziūnas V. Tarp Poezijos pavasario
       ir Poetinio Druskininkų rudens
Čigriejus H. A. Petro Cvirkos
       premija – Juozui Apučiui
Daugirdaitė S., Kačkutė E.
       Šiuolaikinės Europos rašytojos:
       lytis ir karta
Daujotytė V. In memoriam.
       Atsisveikinant su Linu Broga
Dirgėla P. In memoriam. Jausmų
       riteris – mirė? (Viktoras Brazauskas)
Girdzijauskas V. Žmonės prie knygų
Guščius A. V. Bubnys –
       aštuonioliktasis G. Petkevičaitės-Bitės
       premijos laureatas
In memoriam. Ignas Pikturna
In memoriam. Antanas Bieliauskas
Jakonytė L. Nauji Kazio Borutos
       kūrybos skaitymai
Jarutis V. Vertimų gaivalas ir jų
       vertinimo viltys
Jonauskas S. Rašiusi savo
       gyvenimu (D. Paulauskaitei – 60)
Jurčiukonytė A., Kadžytė G.,
       Žmuida E., Žvirgždas M. Literatūra
       tarp kitų menų
Klimašauskas B. Parodė J. Petrulio
       dramą „Prieš srovę“
Klimašauskas B. Kelmiškiui Žemaitės
       premiją įteikė Tel Avive
Kontrimaitė M. Tolstantis, bet
       išliekantis… (A. Kalanavičiui – 60)
Kukulas V. In memoriam. Basomis
       visais asfaltais (Elena Mezginaitė)
12

10

11

1

1

11

11


7

7

12
4


7
7
12

2

11

8-9


3

4

7

5-6

3
149

157

179

157

155

157

155


157

154

150
153


156
154
151

157

156

186


154

156

155

188

152

 

Laurušaitė L. Yra ko pavydėti
Martišiūtė A. Vytautas Kavolis
       kaip iššūkis konformistinei
       intelektualo laikysenai
Mažeikaitė Z. Kabi Laretei žavesys
Mažeikaitė Z. A. von Humboldtas?
       Turėtume žinoti
Mažeikaitė Z. Intrigavimas
       mokslo žiniomis
Mažeikaitė Z. Andersenui ji atkišo veidrodį
„Metų“ inf. Neeilinis Rašytojų
       sąjungos suvažiavimas
Mitaitė D. Pagerbtas akademiko
       Jono Lankučio atminimas
Mitaitė D., Venclova T., Grinceris N.
       In memoriam. Michailas Gasparovas
Motiejūnas V. LRS premija iškeliavo
       į Skuodą
Motiejūnas V. Knutas – lietuviškai,
       Sigitas – latviškai
Motiejūnas V. Žinomas ir nežinomas
       Julius Kaupas
Narbutas V. In memoriam. Vytauto
       Cinausko atminimui
Notrimaitė G. Kam (dar) rašoma?
Stepanauskas L. V. Nabokovo
       „Lolita“ – ne plagiatas
Stepanauskas L. „Modernus
       antikvariatas“ – paradoksas?
Sventickas V. In memoriam.
       Pokalbis, kurio negirdėsime
       (Gražina Ramoškaitė-Gedienė)
Urbonavičiūtė J. „Kultūros intertekstai“:
       tarp kasdienybės realijų ir meno
Valionis A. Plagiato byla – amžina?
Valionis A. Latvių poezijos
       individualistas
Valionis A. Vertimai, kurių
       nesulaukia latviai
Žmuida E. Nemirtingumo
       ir meno paslaptys
4


10
1

8-9

10
12

3

4

12

2

3

5-6

7
3

4

8-9


1

12
2

5-6

8-9

2
157


154
159

190

158
155

151

154

151

156

153

190

153
157

158

189


154

153
158

190

188

155REPRODUKCIJOS

Aliukas Artūras
Braziūnienė Jurgita
Cicėnas Linas
Gailius Pranas
Grigaliūnas Kęstutis
Griušys Pranas
Jacovskis Adomas
Joselovičienė Rita Jūratė
Keraitienė Asta
Kosinskaitė Miglė
10
11
3
2
4
7
8-9
12
3
5-6
      Kozlovienė Laimutė
Marcinkevičius Vilmantas
Norkutė Dovilė
Paukštė Vygantas
Savickas Augustinas
Strazdas Robertas
Suchockytė Edita
Tamoliūnas Vytautas
Tornau Arūnė
Valius Vytautas
12
1
1
11
10
4
8-9
7
5-6
2