Accessibility Tools


       Bilaisyte_Detaliu_reiksmeBilaisyte_Detaliu_reiksme

 

       Tęsinys. Skaityti pradžią

 

 

       Etiudas

 

       Intervalai trumpėja:

       Laikas ir erdvė

       veiksmažodžių skaldomi

       atminties fone.

 

       I

 

       Simetriškos dėmės juoduoja,

       įdegęs asfaltas,

       kur mašina liepsnojo

       prieš pusmetį,

       ant kelio, tamsoje.

 

       Kiekvieną sekmadienį liepsnos atgyja,

       matau sudėstytą koliažą

       draskytų frazių ir kaulų.

 

       Žodynuose ieškau prasmės,

       sijų, ryšių, junginių,

       glaudžiai susijusių, žalių.

 

       Ir laiko tarpai vis trumpėja,

       aidintis skausmas

       muzikos tonuose,

       žodžių junginys

       siekia mintį užbaigt.

 

       II

 

       Orus žodžiai kabo ore:

       — Šis kelias mane žavi.

       Nuo kalvos matyt —

       ežero skaidrūs sapnai

       ir saulė dangoraižių languose

       žydi vaivorykšte.

 

       Po trumpos tylos jis atsiliepia:

       — Mano brolis čia žuvo.

 

       Intervalai trumpėja.

       Lydome laiką.

       Dienos šviesoj liepsna kelia siaubą —

       tirštą, benzinu kvepiantį.

 

       III

 

       Trečioji variacija:

       Susprogęs sunkvežimis

       tįso pastrižai kelio,

       aplink plyni gruodžio laukai

       ir dūmai kyla

       iš piktai geltonų pelenų.

 

       IV

 

       Atkartojimas:

       Sprindis ledo ant kelio,

       raudonos šviesos skrodžia tamsą,

       nuslydo į šoną,

       nuslydo nuo tilto,

       trapūs pirštai prišalę prie vairo,

       sirenos skamba ausyse.

 

       V

 

       Coda:

       Intervalai ir frazės trumpėja.

       Šauksmo muzikos tonuose

       mintis pabaigta.

       įsakyta — mylėk.

       Nedėsmingumą,

       likimą ir mirtį.

       Mylėk.

 

       1980

 

       Živilė Bilaišytė. Detalių reikšmė. Chicago: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1994.

 

 

 

       Pabaiga

 

       I

 

       Tūkstančio balsų pynėje

       užlieja vienuma.

       Libera me, Domine...

       Paskutinės dienos, pabaiga —

       kai laiko nebėra — sekundė skyla.

       Kai laikas lūžta,

       atskiri balsai suplaukia

       į vieną šauksmą

       be galo, be pradžios.

 

       Nuolat kartojamas tampa begaliniu.

       Dabar tiktai, prieš galą suprantu

       laiko intervalus:

       vientisumą skaldytą,

       jų santykių lankstumą.

       Jie suyra,

       kartojamos detalės liejasi —

       prasmė liepsnos kaitroje.

       Buvo pradžia, čia vidurys, bus pabaiga,

       visa praryjanti, staigi, —

       tiktai ilgai kentėt neleisk.

 

       II

 

       Balsų srovės kanonas —

       keturių chorų žara

       vario trimitų gaubtuose —

       vienybės šventė verčia

       ypatumus atmest.

       Susiduriam: čia — aš, ten — jūs.

       Vienatvės kiautai slegia,

       mano verpti iš slypinčių sulčių,

       mano kaulai.

 

       Valanda virsta minute.

       Pirmąjį žodį tariant

       galutinio aidas girdis,

       kelia paniką.

       Kyla vanduo ant kojų, blauzdų, kaklo,

       nesutramdomai,

       bet jūra netampu.

       Žingsniai sunkėja, seka,

       praeis ir šis etapas, ir užteks.

 

       Ar aplankysi kapą,

       ar pabersi lelijų,

       ar dulkes išsklaidysi?

       Libera me.

      

       1977

 

       Živilė Bilaišytė. Detalių reikšmė. Chicago: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1994.

 

 

 

       Legendoje

 

       Namą pririšo voratinkliais,

       kad nenuskristų.

       Viduj — betvarkė,

       byra makaronai

       ant purvinų grindų virtuvėje,

       ploni, trapūs, geltoni,

       plyšta ant tamsių plytelių.

 

       Likimo įvaizdžius renku,

       kaip pasakoj,

       tik skruzdėlės pagalbon neateis.

       Jei kiltų gaisras,

       kas gelbėtų mano medinį stalą?

 

       Ant sušalusių laiptų paberti

       apelsino žievės skutai

       ir pelėms nuodų kvapas

       pinasi tarpduryje.

 

       Katinas nesupranta,

       kodėl visi mūsų nekenčia.

       Jis stovi ant trijų kojų, kai šalta

       ir leidžia vienai letenai sušilt.

 

       Jei kiltų gaisras ...

       Išbarstykit mano pelenus

       pamatų šešėliuose.

       Užsitarnausiu teisę tilpti

       mitų rėmuose.

 

       1976

 

       Živilė Bilaišytė. Detalių reikšmė. Chicago: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1994.

 

 

 

       Sargai

 

       Į duris pasibeldžia

       tamsiaveidis nepažįstamas,

       mėlynu švarku susisupęs

       geležinkeliečio kepurę dryžuotą

       užsimaukšlinęs.

 

       Pro rakto skylutę

       įžiūrėt jo bruožų neįstengiu,

       lyg po vandeniu jie virpa,

       kaip sviestu patepti išslysta.

 

       Atveriu duris.

       Be žodžio užsisukęs

       jis veidą slėpdamas,

       plačiais guminiais batais

       nužingsniuoja geležiniais laiptais.

 

       Tamsioj vidurmiesčio dienoj

       langais klajoju,

       pagaugais eina nugara.

       Kas mane stebi? Pro kokius aklus langus?

       Kas saugoja, kad neištrūkčiau?

 

       Živilė Bilaišytė. Detalių reikšmė. Chicago: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1994.

 

 

 

       Filosofija

 

       (Kad kaulai, kuriuos tu sulaužei, džiaugtųs...)

 

       Visai tylu dabar.

       O taip, mes sutarėme, mandagiai, tyliai:

       tu imk septynis apvalius vyno stiklus,

       knygas dalinsimės lygiai,

       aš imsiu visus šešis sraigės kiautus,

       ir akmenuką apvalų, kurį tu radai kapuose.

 

       (Atrasti, kas tikra ir tiesu, žvelkite į šiuos akmenis...)

 

       Tą popietę, kai saulė įžiebė

       žalias atšlaites,

       migdolų pilna burna,

       tirpo tamsiu šokoladu,

       gulėjom aukštoj žolėje,

       ir lapas kiekvienas mums žeidė akis.

 

       Vienas medis,

       senų antkapių šimtas,

       jaunos motinos, bevardės, mirė gimdydamos,

       ir tėvai, patriarchai šeimų,

       mirties glėbyje turtai ir žemė

       (Elžbieta, jo žmona) — nuosavybė,

       jaunuoliai, karo lauką bučiavę,

       angelai verkiantys,

       maži kauleliai žvėriuko, sveiki ir balti.

       Tu juos ant plokščio akmens išdėliojai,

       į mane nepakėlei akių,

       ir šienaujantis traktorius juos sutriuškino.

 

       Taikos momentas,

       dialogas,

       leista kvėpuoti.

 

       (Tas, kuris pajėgia žeist ir ranką sulaiko...)

 

       Kaktą praskėlė,

       žandikaulį laužė,

       kaimynai žengė baukščiai

       tarp skeveldrų stiklo ir kiauto.

 

       Dabar išmainiau

       kaulą ir sąnarį

       į granitą —

       gyvenu kalno viršūnėje,

       spaudžiu apvalų akmenuką delne,

       kad mane mokytų prasmės.

 

       1984

 

       Živilė Bilaišytė. Detalių reikšmė. Chicago: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1994.

 

 

 

       Erdvė

 

       Delnai prisiliečia tamsoj,

       ašarų sūrumas ir šokio judesys,

       jos nugaros išlenkime pražysta liekna rožė,

       fleitų, klarnetų audinyje

       dygsta erškėtrožių tvora —

       įrodoma erdvės būtis.

 

       Man gimus nulemta:

       uždavinys —

       šią erdvę tiksliai nusakyti.

 

       Pačiam erdvės viduryje padėtas užraktas,

       neužrakintas,

       lengvai padėtas simboliu

       išsaugot parašytą žodį.

       Iš žodžių, kaip iš kortų,

       statau pilį kaišytą žalumynais:

       įmūrysim granito skeveldrų,

       kad ilgai stovėtų,

       ir marmuro — kad idealus primintų —

       ir stiklo ovalą,

       kad saulės spindulius atmuštų raudonai,

       bus ąžuolinės grindys ir stalai,

       bet pagrinde liks plienas ir betonas,

       nes jie tinka.

       Neužrakintos spynos bus erdvės sargais,

       o raktą ilgai spausiu dešiniam delne,

       tvirtai tikėdama, kad prakaitas jį ištirpdys.

 

       1977

 

       Živilė Bilaišytė. Detalių reikšmė. Chicago: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1994.

 

 

 

       Ironija

 

       Kai gimiau,

       ironijos pirštai nustatė kontūrus mano veido,

       ironijos pėdsakai aidėjo man užnugary.

 

       Dabar

       galiu visus teisingus žodžius atkalbėti,

       visas reikalingas žoleles surinkti,

       galvot, kad kerus užšnabždėsiu.

       Ir nieko nebus.

 

       (Tik niekad neatsižadėk ironijos,

       naivios mergaitės pakliūna į pinkles.)

 

       Šiose legendose

       centrinio taško simboliai pakrinka

       po visas keturias pasaulio šalis.

       Po kevalu tuščia, ir aidi garsai.

 

       Žodžiai ir žolelės negydys.

       Mylimojo neprišauks.

       Čia prisiliesta ironijos pirštais —

       „kad iššukuotų vėjas galvelę... ”

       Lengvai, lengvai — per kaklą, veidą.

 

       „Kad tau išpraustų lytus burnelę...”

 

       1977

 

       Živilė Bilaišytė. Detalių reikšmė. Chicago: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1994.

 

 

 

       Augalams

 

       Plieno ir stiklo dangoraižyje

       atsakingos visuomenės kaukės —

       iškamšos —

       mirksėdamos diskutuoja

       aplinkos švarinimą.

 

       Už durų, laukdami sprendimo,

       žalieji augalai dramatizuoja

       nereikšmingumo esmę.

       Kas vakarą ir rytą, aštuntą valandą

       garsiakalbiai jiems praneša —

       jūs nereikalingi.

 

       Tikslios mintys ir ryškūs jausmai,

       žali lapuočiai, vaikai,

       taiklus žodis —

       augalija.

       Klimatas pasikeitė.

       Augalams netinka.

 

       Trapios gyvybinės gyslos lūžta

       akimirksnio intervalais,

       žiauriais paradoksais,

       gležnumo reikšmė nubrėžta

       kantriom valandom augimo eigos.

       Vaikas, išleistas tarp plieno ir naftos,

       ištyžta po sunkiu batu.

       Vos girdimas vaitojimas sklinda pažeme,

       verdančiu vandeniu laistomos verkia šaknys.

 

       Bejausmiai pirštai,

       paveldėtojai ir palikuonys,

       išrautais augalais apdrabsto

       miesto šiukšlių krūvas.

       Jie nuleipę lieka simboliais.

       Išdaužto stiklo pasaulis

       drąsiai žengia į teismo salę

       spręsti kilnumo klausimus.

 

       1977

 

       Živilė Bilaišytė. Detalių reikšmė. Chicago: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1994.

 

 

 

       Metaforos

 

       Miego ir mirties metaforos

       nuo amžių viena kitą pavaduoja tamsoje.

 

       Žiemos naktim įkyriai gundo —

       tik susiriest, įsižiūrėt

       į vieną blizgantį ant sienos tašką —

       nesunku srovei pasiduot.

 

       Tu apie mirtį galvoji abstrakčiai.

       Susprogs mirties metaforų kiautai

       ir teks apčiuopti nuogą reiškinį.

       Stingstančių nervų liejinys

       pavirsta momentu, ir pasirink:

       ramiu miegu užmigt,

       ar panikoje tirpt,

       pranykt akimirksnio nasruose,

       likimo glėbyje nebegalvot,

       kovot su neviltim jėgų verpetuose,

       ironišku šypsniu nuslyst į nebūtį.

 

       Smuikų garsai nusidriekia

       voratinkliais tamsių minčių,

       jais vaikštau palubėm,

       ir muzikai nutilus

       nežinoma ranka išpurto

       stygų šešėlius tamsoje.

       Sukryžiuoju rankas:

       tapytas angelas per apreiškimą,

       skridimas į save,

       karstuose paguldyti miega.

 

       Šešios gerklės rėkia.

       Betarpiškumo.

       Tarp svetimų energijų suspaustiems

       kur atvirumo rasis?

       (Juk dera būti kietais.)

       Nieko tiesioginio ir nuoširdaus nebus.

       Nelaukite.

 

       Aš ir mano veidrodinis pasaulis

       žodžiais nepasitikim,

       atsikartojam priešpastatytų

       metalinių plokščių šlifuotuose paviršiuose,

       vaizdas atsimuša į vienas kitą,

       kartojasi gilyn, gilyn,

       mažėdami nusidriekia į begalybę,

       į save žalčiu rangosi,

       į vieną neištrintą tašką.

 

       1976

 

       Živilė Bilaišytė. Detalių reikšmė. Chicago: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1994.

 

 

 

       Judesio reikšmė

 

       Traukinio skriejančios plokštumos

       erdvą nustato.

       Pranašo žodžiai grasina

       tiesių linijų susidūrimą,

       paralelių esmių prisilytėjimą ateityje.

 

       sutarta, pažadėta — sustokim, grįžkim atgal.

       Lėks, lėks iki pasaulio galo ir nukris.

 

       Stotyje lipsime.

       Traukinio ritmai nestoja —

       į paskutinę sieną sprogsta,

       tūkstantis skeveldrų,

       tūkstantis naujų smulkėjančių plokštumų,

       kiekviena tik sau atsakinga,

       kaulo pasipriešinimas

       prarytas spiegiančių ratų vaitojime.

       Pasyviai.

 

       Kol dar laiko yra,

       įsižiūrėk į bėgius šalia nutiestus.

       Judesio reikšmė:

       plieninės sijos žemę apjuosė.

       Bėgis palengva pakyla nuo žvyrėto paviršiaus,

       sustingęs vietoje

       nurodo kryptį bundančios žemės skriejimui.

 

       Pasaulio pabaiga.

       Lūžtančio metalo klyksme,

       stiklo dužimo garsuose

       atsiveria kurčiai spengianti tyla,

       užliejanti nesvarbų gestą užmarša.

 

       1976

 

       Živilė Bilaišytė. Detalių reikšmė. Chicago: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1994.