Sileika_Ricardas


Porinimai paprastų vyrų ir moterų, be jokių gražbylysčių (kalba netaisyta ir negražinta), su užrašytojo trigrašiais, per jojo tarmę


 

Či būva kareivines, kaži a tebėra tas paminklus? Mana vyrus su dviem kareivijs nustrauki su tuo Vytauta ženklu.

Unksčiau be kara mukyklas karininkasin nepriimdava. A pri Letuvos sunkus būva tie mokslui, a baigi bučiuodava kardu su ašaram akysi.

Krikštanui musėt visi išmyri, tik Emile likus, a tiek jų daug būva. Toj kur už Untana ženotu, anu gyvenu netoli mūsu. Jonus jaunesnis, to nebėra.

Ivaškiuke jai duvanų atveže par Onu, apatinuku nauji. Aš irgi Onu, bet anu man nieka. A jai negailėdavū ničnieka.

Da yra tos Unos brolis Kazimerus.

Nurėja kaip i giminij palikt namu, ale pusiau pirki, ti nedave. Anu turėja kukį ti vyru.

Būva jie trys, a du brolij vienu resturanu turėja.

Anu skundes, kad jų da ti užpuola, laužes unteit.

Par tiek metų žmoga gyvenimi daug kas pasikeite - gamtu, valdžias i mes patis. Belieku laukt mirties - pati ateis.

- - -

A žmonu turit? Dažniausij vyrui mirštu.

Žirėju un kapinių: sedėja žmogus un kapa i tiek verke, tiek verke un žmunos kapa.

A dabar nėr to jaunima Karčemų kaimi, ki būdava vakarūškas, armuošku grodava, a šernai būdava tukie juodi.

Maryti preš pora metų buvau turgi sutikus, ti sake pasistačis namu Šiauliuos. Jie du i būva - Jonus i Maryte. Šeprunyte būva.

Petrus vakarūškusin net neidava, jam reikėja mokslus aite. Mokes un karininka. I sesute Barbute neidava.

Pats išvažiava Australijin, ti neteka Sibira pamatyt. Gerai, kad paspėje.

Švagždžiai - du brolij i dvi seseris. Onu - vyresne - dainininke toki būva. Už Jačioka, už Kazia, ištekėja. Jis jų jau taip mylėja, užlaikydava.

Par refuormu ki ateme mišku, ti numire iš širdgelas.

Kuol gyvus tėvus būdava, važiuodamus pas giminis mani neimdava, ki numire, aš pati irgi nevažiuoju - teip gimines i pražūva.

Seniokus kuol iki darba nuaidava, du tris rozus ilsėdavas. A Sibiri braide pu pelkis paukščis begaudidamus - teip išsigyde tuos kojis. Sake, ačiū, kad išveže Sibirun.

Mat jo sūnus būva vadus miški, bet tėvus, aigulys, nieka bendra su juo neturėja, ti paime Sibirun, pu metų palaida.

Pinkesdešimt septintais jau nebebūva tų miškinių, gal kuks vienus kitus.

Nebūva kur dėt pinigų, ti skuduran - i pali duris.

Išeini, nežinai, pareisi a ne. Šulskus tuks būva. Ti vienu rozu žiūrim - nušautus, grįžtum atgal - nebėr.

Šaukuta aradruomu stačiau.

Par karu Šiauliuosin tik pru stikla fabriku galėdava nuvažiuot. Kelia pru Karčemus nebūva.

Smetonas laikais čigonus susderėja su naktini Radviliškia mašinistu iš pusbunkia, silkes i baronkas, katras pirmus iš Šeduvos Radviliškį pasieks. Ti čigonus su arkli pirmus atlake.

Seni tie laikai, gal trisdešimt pirmi a trisdešimt untri, idomu atsiminte.

Būva toki Plungyte Unute, gane kur Juzaponia malūnus, už Šakalynes. Jau pinki metui kaip našlė.

Būva sveikus žmugelis, 74 metų, i viska, kalbėje. Un saulas pasedėja - i pakenke. Da pakvečiū daktaru, anus sulaida vaistus - i gatavus. Jam negalma būva jukių vaistų laiste, a jam sulaida kur kraujagyslus pleči.

A Balioni pažįstut? Tuks neblogus žmogus, su mana vyru dirba miški. Vienus gyvenu, i nebija. Žmonu žūva: un alektras užvažiava su dvirači. Gelžkely dirba, su manim venų metų - dešimtų.

Jauniausi mana duktė 47 metų. Sūnus pernij pinkesdešimtmeti atšvinte. Senstu mūsų vaikai. Aš jau proanūkis keturis turiu. Duktės vienus, sūnaus vienus, vyresnia sūnaus du. Vienu anūke nuskendus trylikas metų - či, prūdeli.

Kukių karvi a paršioku reikia laikyte, ti vis bus smagiau gyvenimi.

Susidėji gyvena, ti pakavoja be bažnyčias. A mana senelis i kumunistus būvis, ale laiduje su kunigu.

Būva šešdešimt pinkių, lygij su mana žmonu, galėja gyvent. Išgerdava i ne, visaip būva. Tų rozu atsigula i užmiga.

- - -

Vokečij bažnyči fusfarinem buombam subumbardava. Unksčiau un tų pamatų būva pavasarininkų angelaičių sale, iš molia drėbtu.

Par gaisru varpus skyla un tris dalis. Nurs žmones kalbėja, kad padege kumunistui.

Vasaru karvis ganiau, žiemu - pri traukinių. Blogu algu būva: 300 rublių - du duonas kepaliukui. Pu kara. Daug vagysčių būva. Mašinistus labai gerdava samaguonu, ti tekdava man vairuot.

Avečkam vadina manevrinis traukinis. Prekinių vagunų daug nebūva, bekuonus veždava, vištus. Vištam būva atskiri specialus vagunui.

Būva puiki moteris Kniazevu, ti man pensijas išėja 131 rublis.

Tris brolij. Vienus inžineris, kitus gydytujis, a jis - depa viršininkus, drūtus būva. Visi turėja žemes.

Sesuo, pinketa metų vyresne už manį, sakydava, kad teks man jai untkapi uždet, a teip išėja, kad manį pirmu pakavoja.

Žemaičia Stasys, būvis pirminikus, žūva nu banditų runkas.

Apalioniji-Pale-Kastutes sesuo. Gražiai atrode. Gyvena Ukmergėj pali upeli, turėja namu, dukteris dvi. Susidvailija su Maskuliūnu iš Kreivių.

Vaičiūna Kazia brolis atsirada - i apsiženija. Pasistate klaimu. Skrandis būva silpnus, vemdava.

Ki grįža iš cara kariuomenes, Dulkioki paime su vaiku, teip kaip stovi. Toj pletkus nešioja pu ulyči.

Da pri vokečių, su Šilaikas Albertu. Jis Pagelažių durpyni dirba.

Raitelia būva pinki hektarui žemes, ti pas jį būva miškinių bunkeris.

Pali Paišieni gyvena Masionis, ti jam Balkevičia Kazys i pardave sava žemi.

Rabinus, barzdu ligi krutines, nagai ilgiausi, naktim krūmus raudava, setyni pasidare.

- - -

Pavažiuoji pu užalu, prikratai. Pilnus vežimus parsiveždavam. Išdžiuvindavam, sumaldavam, - uot kiaulas rydava.

Septynesdešimt vienu rubli gaudavū: dviratis tadu išeidava i da duonas valgyt užtekdava.

Panela Bandymų ūky, pas Diokieni gyvena. Mokslus baige Amierikuj. Važinėja su matuociklu su kelnem.

Kapustinskus - vengrus a ti austrus, Areiniškiu dvara savininkus, žmonu lenkaite. Mana tėvus ėja dvari panaktini.

Pas Belicka Karoli jaunimus kiaušinis keisdava un papiruosų.

Petrusevičene ateidava brigadun išsidažis lūpus raudunai, antakis judai. Ti bobas visas vienu rozu išsidaže antakis raudunai, a lūpus judai.

Būdava sustoju Atkočisi, pasiimu, Jakutiškesi i Deltuvuj da pu kepalu - tadu užtekdava.

Iš viena gryčias šona šauda skrebai, iš kita plieki miškinij, a aš su vaikais gryčij un aslos gulim i ni krust.

Par miestu pereinu iš unksta ryta su medini koji: girkšt girkšt.

Panevežia gatvij munuopulis: tik tinai parduodava arielku. Krautuvij sėdi plikis, muse dzimbi.

Aniuola sarga jomarkasi būdava daug kumeliukų.

Šeduvos Jurašūnų malūnu, jam pasimirus, Aleknu užbaige statyte. Tų malūnu nusipirka seni bernai Pužėlas.

Iš Grinkiškia gimnazijas Martyšiūte i keturi vyriokui pavuge iš karine parengima kabineta autumatus i spruka miškan.

Atsibudau tų rytu kaip ti unksčiau, ainu išvetin, žiriu iš kaimynes sandeliuka dūmui virstu. Rėkdamu tuoj puolū juos kelte.

Jo tėvus unksti mire, gal buvau kukioj trečioj a ketvirtoj klasij. Mes priklausem venam literatūras būrelim.

Tie Daugėlas kilmės būva iš Šiaulių. Jaunuti ki nuverte nu suosta, sava likusi gyvenimu pralaida Siesikasi, daug medžioja.

Špuokus padare seserij skryni, a apačioj stalčij ki kumodas. A ki seseri išveže, Dedela parsiveže tų skryni sau. Dabar jau ni skrynes, ni Dedelas.

1999 m.