Accessibility Tools


Rubavicius VytautasRubavicius Vytautas
PAGONIŠKAS ŽENKLAS

 

Dangau
      kurs dabar esi
                    taip arti
      kurs dabar
            taip grėsmingai esi
                    amžinai
perskaityk
      man šiuos laukus
                    ir kalvas
perskaityk kopas
syvo įžiebtą
      vienišą bokštą pušies
            virš kurios
                    saulės kryžius

 

žemė nekvepia
žemė beskonė
            pritvinkus
      motinos riksmo
            laužančio kaulus
                    traukančio gyslas
      ežerų tamsos

 

kas pasakys
ką upės posūkis
kurs suėmė širdį
nori pranešti
      atsigrįžk?
      įsiklausyk?
ką tyli
      tas užmirštas laiko akmuo
      sėklą gyvybės?
            raudas
                     kurias teks išraudoti?

 

nejau viskas praeita
siekiai kova praeita
ir praeitas
      skausmas žmogaus
            kurį perdirbo molis
                    beženklis
nejaugi jau niekad
      kiek užmato širdis
            jokios
                    nebeišgirsi sielos
      ir vaisiaus
            naktis nebepalaimins
      o šakumo
            gimdančios riksmo
                 nebepašventins
                    žemės galia

 

dangau
      kur dabar esi
            taip melsvai
sugausk galvoje
      kad galėčiau
            nors akimirkai patikėt
      jog atleido man paukštis
      užspringęs padirbta sekunde
      ir žvėries
            nukainota vėlė
                    man nekeršys
      ir žmogaus
            kurio nemokėjau priglausti
                    likimas
                         neapsivys apie kaklą
sugausk galvoje
      kad pramatytų akis
            kad išgirstų ausis
                    kad tiesą
                         tylėtų kalba

 

 

1985
Rubavičius, Vytautas. Akies šukė: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1991.

 

 

 

 

RAKTAS UŽMIRŠTAS

 

     Eini ilgu koridorium ir visą laiką šalia durys,
kurias graudžiai nori atverti, kurias reikia
atverti, tačiau vis einama tolyn, lyg paties gimimo
būtų įsakyta, koridorius nesibaigia: senoji mokykla,
į kurią atvedė tave rimtą su virpančia rankoje
gėlių puokšte (prie seselės staliuko numesta
nuvytusios ramunės – ramunės iš kito pasaulio. Kažkas
sudaužė taurę. pasigirdo ramunė. daug durų ir visose
trūksta rankenų. ausyse aidi rankena), naujoji mokykla –
užsigrūdinęs vienatvėje baugščiai įžūlus, visą laiką
ieškantis, kam būtų galima pasakyti myliu, pirmojo
bučinio skonis (eilėraštyje vaikų namai: amžiams
žiemos stikle įspaustas gražus iki virpulio paširdžiuose
veidas. suaugusi vienuolikmetė. amžina. Akyse
viso gyvenimo tamsa, viso gyvenimo skausmas, kuris
bus priimtas. neįveikiama nuolankiosios galia. nulydės.
tačiau nepaliesi ir nepasakysi. neprisiglausi.
amžinas stiklas), tolyn iš pradžių, virš galvos
zyzia užmiršta dirbtinė dienos šviesa – ateities simbolis,
už langų tyli tikroji šviesa. Aiškumas: ant purvino
asfalto mirksi nutraukta balandžio galva, melodingai
linguoja į šuns šoną įsmeigtas pagalys, akys artėja...
     Neprieisi. nesijaudini. pasmerktojo ramybė.
graužia akį prakaito lašas, širdį graužia nepasakytas
myliu.
     Mažas. paliktas. vienišas verkia už durų, tylint
žemynams. niekas tavęs nepaguos, niekam nė dalelės
neperduosi skausmo – vienišas. Niekas
nepažvelgs į akis. tuščia kambaryje, klasėje, mieste,
visatoje. už lango diena be tavęs. kaip kačiukas –
delnais į duris.
     Koridorium tolyn. lyg laiko būtų per daug,
lyg laikas seniai sunaikintas, lyg gaudi tuštuma
nieko nereikštų (gal ji reiškia nieką? riba,
kurios niekada neprieisi, yra su tavimi: karštas
karštas liežuvis it virpulys pažodžiui, nesupranti,
nė akimirkos nesupranti ir nesuprasi, kada
iš tikrųjų įvyksti paskutinį kartą: paskutinį
kartą sekundei artimas veidas nušvinta ir į
atmintį. durų rankena. virvė), neatidarysi.
nieko nejauti.
     Verkia vienišas, o pasauly
        tiek daug įvairiausios
              dienos šviesos

 

 

Rubavičius, Vytautas. Akies šukė: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1991.

 

 

 

 

KNYGOS SKAITYMAS

 

Praeivio iš atminties šešėlis
netikėtai pakeitė pasaulį: raidės išnyko –
veidrodis prietema – lyg ašara imtų giedoti.
miestas sukluso. amžinas.
sakai miestas – ir visas jis tavyje,
visa jo nežinia tavyje,
tūkstančių gyvenimo akučių tinkle esi pagautas
bemetant tinklą. aiškumo akimirka:
pamatai save akyse, žiūrinčiose iš kito
gyvenimo.
klausiančiose.
nevilties paženklintose akyse.

 

Puslapis. lėtai ir nenumaldomai kaip likimas.
užgriūna. išplėšta mergina, surūdijęs liežuvis.
karštligiškai, kabant vakaro nuosprendžiui,
paskutinį kartą širdis girdi tavo
dejonę.

 

Kada atsitiko ženklas, jog nelemta?
Skaitant Celaną, spėjant iš kepenų,
kai akis kaip kauliukas iškrinta – kruvinas
beldžiuos į duris, nors nėra sienų, nieko nėra,
bet beldžiuos, nes tik tai dabar moku daryti,
reikia įeiti, nes yra durys. rankenos ašmenys.
ir žuvėdros snapo injekcija – mirtinai
skamba kalbos kaip taurės.
Kokia snaigė, kokia žvaigždė prikels
paskutinįjį tavo veidą,
kokios dienos ryškalas iššifruos
tavo išsiųstus laiškus – jie vis eina.
kartu su sapnais.
kaip mirtis.

 

Mūsų gyvenimas –
mūsų pačių sugalvotos istorijos apie kitus,
apie tuos, kurie myli, nekenčia, išduoda
(nereikšmingas telefono skambutis kaip yla
iš tarpuvartės dvokiančios),
apie neparašytų puslapių herojus,
kurie veda labiau nei tikri vedamieji.
Mes esame nežinoma, nesuvokiama pradžia,
įprasminanti visa, kas praeina,
kas amžinai praeina.
Mes esame – nes yra praeitis.
Dabar mes mylime taip, kaip gali mylėti
tik niekad nesusitikę. Eini nepažįstamas:
papurtęs, pasmerktojo raukšlė kaktoje.
kas taip nusprendė tave?
ir laiptais plačiais į šviesiąją ateitį
gena balsas – tave?

 

Pradžios hieroglifas: esame vienas kitam
tikriau ir skaudžiau nei turime galios
ir drąsos suvokti. Ką mes galime –
nemokyti tikėti, nemokyti melstis,
neprikelti atgailauti. neatleidžiame kruvinai.
ir nesusitinkame.

 

Nusileido. nurimo. puslapis.
išskaitytas.
        išduotas.
aidas.
Pasikartojanti ateitis: lemiamoji ironija:
mirties pranešimas

 

 

1985
Rubavičius, Vytautas. Akies šukė: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1991.

 

 

 

 

TROLEIBUSE

 

I
Žodis prikels tuštumą. vėl pasigirs sekundžių spiečius
ir stebuklas išnyks: sakiniai sakiniai sakiniai,
veidų veidai. tik žiūrėti į ją. atsitiktinai. Bežodėj
erdvėj, kuri temdama kaupias už lango. ten akys
aiškiau nei dienos atspaude. pakylantys išlipantys
įlipantys. tiksi prie pat ausies
pakeleivio laikrodis.

 

II
Iš pradžių susipažįsta akys:
sunki atviro žvilgsnio šviesa...
veidas sutrinka: ieškoma įprastos prasmės:
atklysta šypsnys neblaivus:
akys išblunka, lūpų pridengia šarvas.
laukimas.

 

Lyg angelas galingasis
ateities deimanto rėžtuvu pagrasintų
brūkštelti kitą perspektyvą,
ženklą išrėžti ore
                      likimo
                įsakančio

 

Lieki vakaro suimtas
visažiniame troleibuse
ir balzganas atspindys tamsoje:
smulkmenos
        akys akyse
        iš nežinios į nežinią
                akimirka
                      be jokios prasmės

 

 

Rubavičius, Vytautas. Akies šukė: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1991.

 

 

 

 

VEIDRODIS: ARTIMAS ATSPINDYS BIČIULIO

 

Kartu su poetu. kelionės pradžia kada nesi dar
gyvenime išspausdintas ir jauti, jog tau leista yra
pasirinkti:
      peilis, eilutė, vėžys nepažįstamos moters
atodūsio, vakaro negailestingas smūgis į kepenis,
kruvina draugo daina...
žiburiuojanti ateitis. širdies bigbendas.
trumpas alkoholinis sujungimas.
      naktys trenkia vynu, šlapimu ir nežinia,
kuri teikia jėgos.
      kaip žuvis tamsos vandenyse – spindintis.
lieptas grumtis esi, lieptas, vadinas, teisus.
      sukasi kavinės karuselė, meilių byra rimai.
skamba daugialypis juokas. kartu:
atvirai ir negailestingai: žėruoja
gamtos įskelta kibirkštis.
      eilėraščių kristalai. kumščių plienas.
krislas esi dienraščio akyse: tvirtai tari savo
gyvenimą. iš lūpų templės žodžiai simonas
žemaičių miškai atgimimas
, šerdiniai žodžiai.
dangus
      lyg paskutinįkart toks savas. pasiryžimas.
Ir Sibiro upės pakrantė,
      kur kūnas dejuoja, dvigubas kūnas,
žemės šios bendratis.
išliko lyg piešinys ant uolos rudos akys
             štob nevidela mama
             kak ja tebia choču
už užuolaidos girdėti kaip vartosi
miego bevaizdėj duobėj
             žmogus
                     be lyties
                                nuvarytas
             ja umru
meilė – atminties eliksyras:
žodžiai lyg plaukę iš amžinybės
             lyg iš titnago išskelti.
naršiai grama mintis: prasiveržusi:
                      plaka tikėjimas.

 

Nejau saugi vienatvė – terapija,
prisikėlimas pripažintai kūrybai,
išdidus žygiavimas omenyje tautos vardu?
negailestinga kambarinė analizė,
                     arbatinis pokalbis.
nejau poezija – asmeninis vaistas?
              užgesęs kumštis:
nebeatsklendžia žinia, nebeprikelia.
rytas pietūs posėdis vakarienė
ir romus
              kultūros veikėjo gyvenimas

 

 

1985
Rubavičius, Vytautas. Akies šukė: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1991.

 

 

 

 

PELENAI PLAUKUOSE

 

Kam dėkot
         už dienos šios vainiką
kas jį man uždėjo
kokios organizacijos siųstas
         nejau tokia
                       yra
                 kasdienybės ironija
         nejau tai ir tvirtina
                 miesto varpai

 

Senamiesčio gatvele eini
                 kaip į lemiamą tikslą
žodis išlydytas lūpose:
                 degins jis sielas
                       kur budi
                                langų tamsoj negyvoj
                 prikels?
įtikintas žodis
                 eilinis
bejėgės širdies aimana:
                 „nesakysiu iš kur
                               neišduosiu
                 te išlieka nors viena paslaptis
                 juk gyvenimą taip nesunku
parašyti
                 reikia tik išklausyti
                               pagrindinę
                               idėją
                 ir atsiduoti patvirtintam
                               pavadinimui“

nerašyti?
         kiek neužterštų tyrų išlieka
ir taip jau skaito visi
                 apsiskaitę nusvaigsta
sustabdykime įprotį:
                 paleiskim tarpuvartėj
                               keletą dėsnių
                 tribūnoj paleiskim grafiną –
                               tesisuka
                 o laikrašty – nutylėtus

 

„nesakysiu
        tyčinė paslaptis
                 tebūnie
užtarnauta bausmė
                 iššaukta
        tai teikia paskutinių jėgų
ir tegul visa tai
                 išlieka už mūsų
                               kaip ligoninės knygoj
                               lengva šizofrenija
ir užmegzkim draugystę
        mazgu mirtinuoju“

 

priverstas iš vaikystės
viską pažinti
         atsižvelgti į sąmonės
                 ir visuomenės dėsnius –
                               sustoti
                 iš paskutinių jėgų
         iš paskutiniųjų
skliautuotam kieme
         atsitiktiniam bute
lyg išmestas
                 kauliuku
                               vienetukas
pabusti
traukiny
kurs tvarkaraštį įveikė
likime
be numatytos žvaigždės...
                 ir kryžkelė tyliai nukrinta
                               gatvelės gale

 

1985
Rubavičius, Vytautas. Akies šukė: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1991.