– pratartis –

– ašara Dievo aky – tai aš – ašakos mūsų gerklėse – tai Jis – vizija Jėzaus vyzdyje – tai mes – sulėtinkime tempą – stabdykime laiką – priartinkime praeitį – su protėvių dvasiomis – raudokime raudas – rečituokime gyvenimą – ir mirtį – prašykime – ašarų malonės – maldaukime – donum lacrimarum – sielvarto – sopulio – suspaudimo - skaudulio – skaidrumos – liūdnojo veido – riterystės – dėl Kristaus – iš Kristaus – su Kristumi –

– aplenkime lemtį – išretinkime eterį – pagreitintai sukime – atgalios – atgailos - vaizdajuostę – trupinkime sakinius – skaidykime skiemenis – girdėkime garsus – regėkime reginius – veizėkime – vaizduokimės – išklibinkime lytis – apčiuopkime morfemas - lytėkime fonemas – gromuliuokime paronimus – atstatinėkime prokalbę – darbuokimės - dabar –

– Dievo Akivaizda – Apvaizda – Provaizda – Užvaizda – Įvaizda – Išvaizda – Pervaizda – Nuovaizda – Sąvaizda – Visavaizda –

– 1 – Viešpats Jėzus nuteisiamas mirti –

– teisė – nuteisė – įteisė – susiteisė – perteisė – partijos – partiesė - neištiesė – neišteisino – Viešpaties – netausojo – netesėjo – užtęsė – užtąsė - užtaisė – neištaisomai – neatitaisomai – nepataisomai – nepateisinamai – nenuteisinamai – neteisingai – netiesiogiai – tiespanašiai – tiesmukai – smukties – teismas – neteisumas – netiesa – netéisė – antiteisė – antitezė – antitapsmas – teisumo monopolis - tiesinis mąstymas – nemąstymas – tąsa – tęsinys – bd –

– 2 – Viešpats Jėzus paima nešti kryžių –

– kryžius – kryželis – kryželytis – kryžiukas – kryžiukėlis – kryžučiukas - kryžulis – kryžiokas – kryžėkas – kryžesnis – kryžėlesnis – kryžiausiasis - kryžiškiausiasis – kryžnešys – knygnešys – ginklanešys – laiškanešys - vėliavnešys – nešulys – niežulys – žegnonė – žingine – žmogus – žmogysta - mažmožis – žandarai – Kražiai – Kryžkalnis – kryžininkai – kryžeiviai - kryžiuočiai – kryžmuo – kryžkelė – sankryža – sangrįža – kryžiop – krikštop - Kristop – stop –

– 3 – Viešpats Jėzus parpuola po kryžiumi –

– Zelotai – uolieji – uolesnieji – uoliausieji – pripuola – užpuola – nupuola - įpuola – į nuodėmę – atpuola nuo – taip išpuola – gal supuola – kaip papuola – Jis nepuola – parpuola – prapuola – puola po – puola ant – puola net – puola iš – puola į - puola su – puola už – puola dėl – puola vėl – puola ir puola – uola – Petras – ola - Platonas – priepuolis – Paulius – polius – polis – politika – policija – poliucija - populiarumas – 9 nuopuolio ratai – pulkim ant kelių – ant kelių – ant –

– 4 – Viešpats Jėzus susitinka savo Motiną –

– sutiko – susitiko – sutiko su – sustingo – sustabarėjo – Stabat Mater – moteris – ne materiali mergaitė – mergelė motina – pirminė materija – antimaterija – trimatė erdvė – Trejybės matmuo – mamatė – mamytė – mamutė – mamunė – mamužė – mamulė – motulė – motutė – motė – įmotė – pamotė – pamatė – permatė – numatė – matavo – mutavo - įmitino – tikėjosi – tvinksėjo – tikslas – akstinas – stimulas – santykis – santaika - santelka – santara – sandora – sava –

– 5 – Simonas Kirėnietis padeda Viešpačiui Jėzui nešti kryžių –

– padeda – prasideda su – prisideda – susideda – užsideda – neįsideda sau – dedasi ant – dedasi prie – duodasi – pasiduoda – atsiduoda – nesuduoda – nesideda kitu - nesididina – nesidiedina – ne dendis – nededa ant – neatideda – neperdeda – nepersideda - nepersėda – neparsiduoda – neparduoda – neišduoda – neįduoda – neatiduoda – daug duota – degutuota – dega rega – perdega – pareiga – pabaiga – užbaiga – uždanga – padanga ant kaklo – padėka – padėk – ką? –

– 6 – Veronika nušluosto Viešpačiui Jėzui Veidą –

– veidas – vedąs – į vedas – įvadas – sąvadas – išvados – išvaduotojas – vadovas – vadas – vedlys – pavadis – pavyzdys – vizijonierius – jėzuitas – ne televizijos vaizdelis – pirmavaizdis – archetipinis vaizdinys – tiesos pavaizdas – tikras atvaizdas - vernaja ikona – Veronika – eikón tou Theou – diemedis – dievdirbys – dievotas - dievagojantis – dyvinas modelis – nebemadingas – neveidmainingas – veidmatis – veidrodis - deivrodis – dievrodis – quo vadis –

– 7 – Viešpats Jėzus parpuola antrą kartą –

– kartą – antrą – kaip mantrą – kaip anąkart – kantriai – dar kartą – ne kartą - kas kartą – už šią ir kitą – kartą – iš karto – apkarto – sukartas kelias – kartų kova – korta mesta – kartelė iškelta – kartėlis – kartėlis – kartuvės – karstas - kerštas – iškarštas – karštis – įkarštis – karštosiomis – sukirsta – užkirsta - nukirsta – perkirsta – prakirsta – įkirsta – kirtis – skirtis – sankirta – mankurtai - kurdai – kardinolai – užkarda – karda – kardas – dar kas – kada –

– 8 – Viešpats Jėzus ramina verkiančias moteris –

– ramina – paramina – apramina – suramina – nuramina – nemarina – neįrėmina - nunarina galvas – atitrina galūnes – neartina galo – neaitrina – citramonais - barbitūratais – barbes – devyndarbes – varvaras – varvančias – verkiančias - vergiančias – vyraujančias – variklius – motorus – moteris – amortizuoja – morale – maru – amaru – ašarom – ašramu – Šindlerio sąrašu – ramadanu – raudų siena – ramove - romuva – Roma – amor

– 9 – Viešpats Jėzus parpuola trečią kartą –

– trečias – brolis – Jonas – Janis – Jan – Ivanas – Chuanas – Žuanas – Džonas - Johanas – Ioannes – Janas jaunasis – Nojus naujasis – Judas juodasis – Adonis manasis - mokinys mylimasis – nemirsiąs – pakirsiąs – atvirsiąs – atvirkščiai – trečią dieną – trečias kartas – pameluos – pavėluos – nepaspės – spąstus paspęs – pėsčia - kančia – juokus krečia – sukrečia – nukrečia – įkrečia – perkrečia – apkrečia - užkrečia – trečiaip galimumo – dėsnis –

– 10 – Viešpačiui Jėzui nuplėšia drabužius –

– apiplėšia – nuplėšia – įplėšia – perplėšia – išplėšia – užplėšia dainą – suplėšo – suplaišo – supašo – suplušo – visai nupušo – nudiria – nudreskia – nudraisko – nudrasko – nudrabsto – drapanas – drobules – drebules – nudrebia – sudrebia – sudreba – sudrebina – drebulys – geidulys – kvaitulys – troškulys – raugulys – pagirios – girtuoklius – begarbius – begėdžius – besarmačius – benkartus – beginklis - bedrabužis – berūbis – berūstis – nebėra – nebe – be –

– 11 – Viešpatį Jėzų kala prie kryžiaus –

– kala – kala prie – kala ant – kala su – kala už – kala dėl – kala į – įkala - perkala – prikala – sukala – iškala – užkala – įkalina – kalena dantimis – nusikala - nusikalsta – kaltas – kaltas – kaltė – įkaltis – nekaltybė – Kalanta – Kaltinėnai - Kalkutos Teresė – Kantas – kantatos – kaltina – talkina – taikina – kaitina kraują - kaitra – caritas – kabaretas – reketas – kitas krantas – kantrybė – kankinystė - kankanas – tankai – tauškalai – kalambūrai –

– 12 – Viešpats Jėzus miršta ant kryžiaus –

– mirtis – užmirtis – užmirštis – užmarštis – užmuštis – užmestis – užmiestis – užupis – anapilis – akropolis – poliarinis ratas – pragaras – pragaištis – paraštė - patirtis – kraštutinė – kertinė – kartotinė – atkirtis – antkapis – antžmogis - ateitis – išeitis – išmintis – įmintis – atmintis – atmirtis – rimtis – remtis - rengtis – rinktis – irtis į gilumą – antiirtis – ir ir principas – ne arba arba – duc in altum – salto mortale – tartum – tylėtum –

– 13 – Viešpatį Jėzų nuima nuo kryžiaus –

– imamas – imamas – imliai – ima – įima – suima – paima – perima – užima – amą – ima į širdį – ne į kišenę – ne už atlapų – nuima – ima nuo – nuosekliai – nuožulniai – nuolaidžiai – nuolankiai – nuoširdžiai – nuogąstingai – nuogą – nugalėjusį - negalėjusį kitaip – nesinuodijusį galia – nenuodingą – nenuodėmingą – nudegusį - nuo kaitros – nuo gausos – nuo žmogaus – nuo naudos – nuima – nenuoramą – nenuomarą - nemarumą – ne -
 

– 14 – Viešpatį Jėzų laidoja –

– šermenys – šumerų rašmenys – budynės – Budos būdas – būdravimas – buvimo bumas – išbuvimas – sambūvis – buitis būtyje – būtis buityje – budėti – nežinoma valanda - neliūdėti – nebūti palaida bala – palydėti – laiduoti palaimą – neišlaidauti - laidotuvių daila – išlydėti – plyšta užuolaida – saulėlydis – eros laida – kartos laida – perlaida – paveldas – leidimasis – įleidimas – ne dilimas – indėlis – leidimas į –

– 15 – Viešpats Jėzus prisikelia iš numirusiųjų –

– kelionė – kelias į – keliasi – liekasi – lieka su – likutis – likimas – lėkimas - neatsilikimas – susilaikymas – laiko sulaikymas – išlaikymas – aplenkimas – palūkanos - kėlimas – kilimas – kilimas dangop – kilti ir kelti – prikelti – sukelti – pakelti - perkelti – iškelti – virš kapo – kalėjimo sienų – senienų – savęs – prisikelti - prisiekti – prisisukti – iš naujo – Geroji naujiena – manjana – manija – naujyn – jaunyn – pirmyn –

– užtartis –

– Tu – Vydūnas – Manvydas – Tautvydas – Rimvydas – Visvydas – Visvaldas – aš - nevidonas – ne vidinis – pavydus – prievaizdas – valdininkas – patvaldys – Tu – Duona - Dovana – Dosnuma – Dovis – aš – nuodėmė – nuodas – savinauda – nūdas – saldus kartumas – kartu mes – aš – kitas Aš – santykis – aš – Tu – ryšys – aš – Tu – Kitas - trikampis – aš – Tu – kiti – visetas

– ryšija – religija – religio – relegio – reelegio – reeligio – reliktas – reliatyvi - sąlyginė tikrovė – santykiai – saitai – šuniškas prieraišumas – sūniška meilė - malonės saikas – savitumo mielės – antgamties raugas – prigimties tešloje – įgimtas alkis – troškulys – trauka – aistra – gėrio ir grožio – dermės – darnos – harmonijos - būties – įgytas perteklius – reikšmės – reikmės – daikto – buities – būtybė - būtinybė – baigtinė – duotybė – sapienti sat – ir man – aiman – amen –

2003