Accessibility Tools

DIDAKTIŠKA AUTOBIOGRAFIJA RESTORANE

— Ponas nori žinot,
kodėl aš dabar toksai,
papasakosiu trumpai
ir
atvirai.
Aš buvau dar visiškai jaunas,
(mano metų vaikai dar kiaules ganė)
kai išvažiavau į tolimą miestą,
stambiu ratu pažymėtą žemės plane.
Gyventojų ten būta trejetas milijonų1).
Manęs ten nieks nelaukė,
niekas nesutiko...
Man atvažiavus
taip pat kas rytą
miestas dėjo savo kaukę,
taip pat arkliai vežimus traukė,
taip pat visi kažkur skubėjo,
o kad gyventojų
prie 3.000.000
dar vienas prisidėjo — niekam nerūpėjo.

Tuoj kitą dieną teko matyti,
kaip laidojo caro dėdę:
„Ot, — pamaniau, — vėl gyventojų
3.000.000 beliko...“
Staiga prieina „gorodovikas“,
kitaip vadinamas „faraonu“,
ir sako:
„Kaip manai, „golubčik“,
ar kepurės prieš caro giminę nuimt nereikia“?
— Ne, sakau, nereikia — aš pagonis...
Tada jis, padaręs malonią šypseną,
kad smogė man su kumščiu į pašonę,
jog aš tik kitą dieną atbudau —
tai buvo mano miesto dirmavonė...
 

Tuo prasidėjo mano karjera,
pasidariau klajūnas.
O, mielas, daug visokių barjerų
teko „paimti“ mano kūnui.
O siela vis gimtinės laukuos skraidė —
tėvynės oru sotinos;
per frontų frontus
žmonės minas svaidė,
užmiršę motinas...
 
Dabar esu aplankęs beveik šimtą miestų,
tik vieną jų gerokai pamenu,
ten man reikėjo išlaikyti
meilės egzaminą...
Nepasigirsiu, kad būtų jis man gerai pavykęs,
bet argi galima ko gero laukti
iš bolševikės?
 
Atsiminiau kadaise gavęs gerą boksą
iš „faraono“,
nepanorėjau gaut nokautą
per sijoną...
—   —   —   —   —   —   —   —   —   —
Dabar esu Kaune,
turiu truputį darbo —
gatves pašluoju reikalui ištikus...
Gerai, kad mano Marė tyki
ir tiki, kad iš manęs
vėl būsiąs ponas
ir laukia,
kada loterijos valdyba
įteiks man 60.000.
Tada ji mielai pamestų
mūsų kambarį rūkstantį,
tada ji vėl lankytų
„Metropoliteną“,
„Odeoną“,
mielai skaitytų „Trečią frontą“,
gal ir teatran užsuktų
pasigrožėti jo remontu...
Žodžiu, drauge su dainium
turėtų teisės tarti:
„Pasaulin atėjau matyti saulės,
ne žemės arti“...
Ateit — tai dar teorija,
matyti — tai jau praktika,
kadangi mudviejų visai skirtingos taktikos,
tad, kad būtų dar kiek
žadėtos prieš altorių laimės iliuzijos,
aš jai meluoju
ir... konfūzijuos.
Man labai patinka du žodžiai:
„Vynas“,
dėl to, kad
„In vyno veritas“
ir
„Viltis“
lotyniškai „Spes“...
O žmona kažkodėl vis linksniuoja žodį:
„Laimė“.
Kaimynai pataria išsiųsti ją į kaimą...
Atsikertu:
— Suspės!
 
Gana!
Kada buvau inžinierius
ir turtingas —
manau, tai tamstai neįdomu,
Bet kadangi esi dar jaunas
ir simpatingas
vieną žinok:
Gyvenimas tai — kabarė
su šabloniška programa kas vakarą.
Jei nori būti mylimas
ir „visiems“ naudingas,
nuoširdžiai patariu:
Kai visi traukia gaida „do“ tam kabarė,
dėl Dievo meilės, nešauki „re“!

____________
1 Peterburgas, dabar Leningradas


Babickas, Petras. Geltona ir Juoda, Kaunas, Minijatiūra, 1930.NUSIMINUSIAM JAUNUOLIUI

(Optimistai šią temą praleidžia — neskaito)

Jaunuoli,
nepažįstu tavęs, bet žinau tavo būdą,
nes pats buvau jaunas.
Tu šiandie liūdi,
tau biauru, nesmagu,
tu įsitikinai,
kad žemėj nėr teisybės,
tu pajutai daug purvo,
daug skriaudų,
tu pamatei,
kad žmonės be širdies,
kad moterys mylėt tiktai turtingus moka,
kad... žodžiu, šimtas „kad“...
bet pagalvok, ar verta tau liūtėt ir pykt?.. Dievaž neapsimoka!
Žinai juk patarlę:
„Kaip moka, taip ir šoka“.
Bet jei įgriso tau gyvybė,
ir nuodais apkalbų
jau soti tavo siela,
ir nori tu palikti šį pasaulį,
manydamas, kad jie įvertins,
kad jie supras tą auką,
kad jie gailės
ar kiek pasitaisys,
tu klysti, jaunuoli mielas,
ar tu žudysi kūną,
ar parduosi sielą,
vistiek tai niekam,
niekam nerūpės...
Gal būt, smalsumo vedini
jie chronikoj žinutę paskaitys,
gal vienas koks ir pagailės?..
Na — du,
o gal net trys,
bet daugumas tiktai ranka pamos:
— Tiek tos!
Tad kam kankintis,
pykt, liūdėt?
Matai, neapsimoka.
Tenai, kur mes visi
po keliasdešimt metų susirinksim,
kiekvienas pats
savąsias sąskaitas apmoka.
Tu, pvz., pradėjai 1913 metais
eiti gyvenimo keliu.
Sakysim, iš pradžių tave nešė,
bet dabar juk jau eini vienas,
na, tat eik kaip reikia.
Nešauk: „Ach, pavargau, nebegaliu!“
Atsimink,
kad taip keliauja visi žmonės,
užtat neverk, kai kas tave nupeikia,
nesidižiuok, kai giria,
tik vyk į šalį abejones!
 
Jei tave kas
kankins,
tyčiosis,
skriaus,
tik juokis ir tylėk,
bet nesišaudyk, nesikark
ir, pagaliau,
nesipiauk,
o kur nors pamiškėn
ar palaukin pabėk,
nusišypsok ir... nusipiauk!

Tau reikia ūpo,
ūpo
ir dar kartą
ūpo!
Gamtoj jo yra kiek tik nori,
dar, ačiū Dievui, nieks neeksploatuoja oro,
tik nusipurtink,
suspausk lūpas
ir pagalvok:
tu jaunas ir gražus
(kiekvienas jaunas ir švarus — gražus),
tavo energijos jokios tarptautinės
konferencijos nematavo,
jokių reparacijų tu nemoki,
tad būk kaip futbolas —
juo stipriau tave trenkia žemėn,
juo aukščiau šoki!
Tu kaip aeroplanas
stovi pasaulio aerodrome,
prieš tave
dangaus
ir
žemės
planas:
nuo Nemuno lig Turkestano
visai arti,
bet...
gelžkeliu važiuojant
reiks imti pora vizų —
Latvijos ir SSSR,
be to, gal būt teks pajusti
pasienio valdininkų kaprizų,
kai jie žiūrinės tavo liesas valizas
ir klausinės:
„Kur? ko? kas siuntė?
O ko nori“?...
Ai, greit įgris tau žemės oras,
nes abejonių voras
tuoj apipins
tavo rankas, krūtinę, strėnas,
veltui madausi radio antenas,
veltui tu šauksi S.O.S.,
kiekvienas tai girdės,
bet nuramins save:
„Kas man?
Kiti išgelbėt jį tikrai suspės“!

Skrisk tik aukštai,
aukštyn drąsiai ir įžūliai,
tenai visur aukščiausios rūšies keliai
netaisomi jokių plentų valdybų,
bet geresni už asfaltą!
Daryk jaunystės salto!
Ne salto mortale,
bet salto triumphale.
Tada pajusi galią,
pajusi burtą
laimėjimo, siekimo...
Na, jaunuoli,
geriausio pasisekimo!

Babickas, Petras. Geltona ir Juoda, Kaunas, Minijatiūra, 1930.

  

505-as

(Iš panelės laiško draugei).

Nesistebėk, brangioji Valia,
kad taip įvyko...
Pasauly būna ne tokių dalykų:
kartais atrodo ramu, tyku,
Žiūrėk, jau audra su perkūnais
žaibus skelia...
Aš nežinau, kuo sužavėjo jis mane,
bet aš tikra,
kad taip galėtų būti tik sapne.
Kai Palangoj tylus vakaras,
kurortininkai visumet žiūri,
kaip saulė slepias
už jūrų nugaros,
visi:
biznieriai, valdininkai, profesoriai, studentai,
turtingi ir tie, kurie be centų,
gražuoliai, stori, ilgakakliai,
visi vienodai domisi
savotišku, nemokamu spektakliu.
Kartą su manimi
dviejų panelių kompanijoj,
stovėjo poetas.
Jūra vos čežėjo,
vos liūliavo...
Visi mes buvom sužavėti poetu,
poetas — jūra...
Tiktai staiga
viena banga,
lyg kažką sugalvojus...
užpila mums kojas!
Klykiame, juokiamės.
Aš striksiu ir kvatojuos,
visi aplinkui žiūri,
šypsos, stebis,
kad poetas, nuėmęs kepurę,
šluosto mano kojas.
Tik vienas — nė nekrust:
įsmeigęs akis į tolį,
žvilgsniu seka
saulės paskutiniais spinduliais
auksinamą burę.
— Kas jisai? — klausiu aš poeto.
— Nežinau, — nusišypsojo; —
— Gal būt, tuo laivu plaukia jo mylimoji,
o gal koks karštas cabalero
ruošia kruviną vendetą,
žiūrėkit, šautuvas prie kojų.
Tą vakarą man buvo keistas ūpas...
Paskatinta linsmų draugių,
truputį įžeista, kad jis visai nežiūri,
aš drąsiai priėjau prie jo,
sekundę tyrinėjau
ir paklausiau:
— Kas tamsta?
Jis lyg pabalo,
vėl greit paraudo,
peržvelgė mane nuo galvos lig kojų,
šyptelėjo...
— Kas tamsta? — pakartojau,
nors balsas truputį virpėjo.
— Panele, juk matai,
aš uniformoj:
valstybės lėšomis aprengtas,
ir numerį matai —
aš — 505-as
—   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —
—   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —
 
Naktis —
žavėtina,
šviesi,
šilta,
žvaigždėta...
Einu pajūriu, taip ramu, taip gera...
Mintys, kaip mylimo bernelio rankos
glosto galvą...

Erdvu, platu,
dairaus,
į dangų žiūriu —
kiek žvaigždžių,
kaip jos gražios,
kaip vilioja,
nesistebiu, kad kas tik širdį turi,
tas svajoja.

Ach, kad būčiau aš poetė,
kiek daug galėčiau pasakyti
minčių,
kurios sieloj gimsta
čia —
prie jūrų tylinčių,
prie žvaigždžių mirgančių,
prie miško šlamančio,
kopų sapnuojančių.!
Kalbu aš jūrai,
šaukiu ir dainuoju;
jausmingi žodžiai meilės giemėn pinas
ir galvą degina...
Lyg, rodos, įkvėpimas
būtų nužengęs mano sielon:
— O jūra dieviška,
o jūra miela,
juk tavo bangos
tai — gyvybės bangos,
liūliuoji tu gyvenimo verpetais
ir amžius žiūri,
kaip žvaigždėtą dangų...
Staiga kažkas švelniai man spaudžia petį:
jaučiu milinę, šaltą diržo sgtį,
girdžiu:
— Panele, ką tamsta šauki naktį?

Ataušo įkvėpimas
kai jį taip žiauriai teisė:
— Tai tamsta — nustebau —
labai malonu — (pridėjau kiek ironijos),
matyti pasienio milicininką,
klausant jūrų simfonijos.
Cha, cha cha...
— Policininką, panele, —
švelniai jisai pataisė.
— Gerai, policininką, — kreivai nusišypsojau. —
Atsiprašau, tikiu kartu juk neisim?
— Prašau...
— Sudiev, ponas policininke. —
Ponas policininke, — pakartojau.

Pykau be galo, —
ūpau sugadintas.
Galvojau:
Štai koks menkniekis
man gali kartais kenkti...
Ir vis tas 505-as!!!
—   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —
—   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —
Atostogos jau baigias.
Bėga dienos, kaip pašėlę.
Prie mano vasarnamio
visos gėlės
peržydėjo.
Šeimininkė šiandie kažkodėl
labai pikta atsikėlė,
vos kažką bara.
Vaikas gatve prabėgdamas
šaukia tėtį.
Ore tvanku.
Kambary tarnaitės tvarką daro...
Išėjau Šventosios uosto pažiūrėti.
Dešimt kilometrų man,
mėgstančiai klajoti,
tai gyvas niekas.
Jei tiek kilometrų
gyvenime būt lengva
padaryti,
tikrai žygiuotume
nuo vakaro lig ryto...
 
Štai ir Šventoji —
liūdnas vaizdas.
Negalima vadinti žvejų uostu
tos vietos,
kur bangos dar labiau,
kaip jūrose, putoja.
Ne uostas, o daržas,
aptvertas keliais pagaliais.
Paklajojau, svečiavaus pas žvejus
ir
su paskutiniais saulės spinduliais
išsirengiau namo.
Deja, netrukus
debesys tamsūs ir purvini, kaip batai,
dangun užlipo iš už jūrų
ir didelėm kepurėm
užvožė saulės šviesą.
Pradėjo lyti.
Pradėjo šelti jūra.
Skubėjau kiek galėjau...
Beliko dar gal pora kilometrų,
bet lyt pradėjo lyg prieš antrą tvaną.
Dairaus,
jokios ramesnės vietos,
nors žemę rausk!
Jau noriu bėgt į šalį
kur miškas, bet
girdžiu šaukia:
žodžiai ir lietus drauge tiška,
vos supratau:
— Panele, prašom čia, būdelėn!
Tikrai, tarp kopų mažutė, mažutė
būdelė,
lygiai tokią broliukas,
kai dar buvo vaikas,
špokams įkeldavo
į obelį...
Skubiai įbėgu, durys užsitrenkia,
viduj tamsu, ir aš beveik glėby,
bet linksma, kad čia neužlyja,
niekus tauškiu:
— Atleisk, tamsta, mano sugedo automobilis...
Na, vienu žodžiu,
ar tamstai mano šlapias apsiaustas nekenkia?
Jis juokias,
aš patenkinta kvatojuos,
ir vėl nesąmones visokias jam kartoju:
— Žinai, Tamsta, važiavom greit,
mano arkliai pasibaidė,
kai norėjau draugę aplenkti...
Tik staiga matai, kad jis
505-as!
Tada griežtai pakeičiu toną:
— Atsiprašau, ponas milicininke,
man nesmagu, baisiai...
— „Policininke“, ne „milicininke“ — švelniai pataisė
— ...nesmagu, kad... prisipažįstu...
čia sutikt tamstos netikėjau...
Nutrūko sakinys,
būdelę vertė vėjas,
ir lietus mušė taktą
neblogiau, kaip operos orkestro muzikantai...
— Na, žinoma, — jisai pradėjo, —
mano būdelėj
tokios išdidžios panelės —
reti svečiai...
Ai, buvo pikta!
Kad ne ta audra
ir ne jo platūs pečiai,
tas dialogas
kitokį būt turėjęs epilogą...
Bet mane atšaldė ir gerokai veikė
perspektyva gauti slogą.
Nusprendžiau: „pyktis nereikia“.
           Tylėjom.
                      Klausėm lietaus
                                  ir
                                            vėjo.
Ach, kad tai būtų mano galioj,
aš gamtai suteikčiau aukso medalį
sudiplomu ir parašu:
„Talentingiausiam
ir geriausiam kūrėjui ir t. t.“.
Žinai, tas staigus lietus, vėjas,
jūros ūžesys
buvo tokia simfonija,
kad jokia filarmonija
tokio orkestro
iš niekur neišrašys.
Nors buvau sušlapus
ir beveik drebėjau,
bet mane veikė keistas audros grožis.
         Klausėm...
                   Tylėjom...

Lietus vis lijo.
Mūsų nepasitikėjimo žaizda pamažėl gijo:
— Panele, — tarė jis —
(Gera panelė! Aš buvau šlapia višta!) —
— panele, gal norite rūkyti?
— Ne, ačiū, gal tamstos papirosų rūšis perprasta...
Stovėjom susiglaudę — buvo ankšta:
būdelės plotis — kokia pusė metro...
Varvėjo srovėmis vanduo nuo stogo,
kūną maudė kesitas šiurpulys...
Tik pagalvok:
aš viena,
žmonės toli,
kas bus, jei taip ilgai dar lis?

Žiūrėjau į jo veidą:
nieko — rimtas, jaunas,
matyti, doras, nes žvilgsnys gražus,
balsas malonus...
Giliai nutraukiamai kvepuoja,
lyg rodos, kas spaustų jam kaklą...
Ir keista,
tą akimirką prisiminiau
Heraklą...

Kol taip į jį žiūrėjau,
lietus vis smarkėjo.
— Atleiskit, — tarė jis, — sudiev...
Reikia rajoną apeiti...
— Kam eiti, juk taip lyja!
— Tai mano pareiga...
— Bet nieko...
Jis išėjo
—   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —
—   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —
Tik-tik, tik-tik, tik-tik,
tik-tik, tik-tik,
tik-tik...
Jau 60,
jau 600,
jau 6000!..
 
Jau šeši tūkstančiai „tik-tik“ nedrąsiai
nuskambėjo...
Audra tilo
praplyšo debesys,
sušvito mėnuo;
bangos vis dar ūžė...
Pažiūrėjau per langelį —
tylu, tuščia pliaže;
žmonės, kaip automobiliai,
pasislėpė išnuomotuose garažuose...
Gyvenimas!
           — Ponai kortuoja,
                       ponios tikriausiai dažos.
                                  Panelė slapstosi sargybinio būdelėj...
Gyvenimas!
—   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —
Pravėrusi duris apsidairiau:
policininko niekur nematyti;
norėčiau padėkoti už (vis dėlto) pastogę.
Bet kaip?
Palikti penkis litus,
rodos, tokiam ponui maža,
daugiau palikti — nepatogu.
Skubiai išsiėmiau
vizitinę kortelę
ir parašiau:
„Dėkoju nuoširdžiai,
o pinigus priimkite
kaipo padėkos dalį.“
Ramiausiai išėjau.
 
Kodėl aš ne poetė?
Dangus vis blaivėsi,
debesys raivėsi,
bangos apsvaigusios
daužės į krantą...
Ai, žmonės, žmonės,
gamtos grožybes
ar jūs suprantat?
—   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —
Sekmadienio rytas.
Saulė skaisti, lyg tyčia nuvalyta,
šviečia išsijuosus.
Padariau vieną atsisveikinimo vizitą...
Bažnyčioj groja vargonai,
virš bokšto skraido kuosos,
netrukus jau į Kauną išvažiuosiu.
—   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —
Einu pajūriu ir galvoju:
kokia kilni gamta.
Prie jūros atvykau
išnervinta,
pikta;
šiandien jau skaidriau
į buitį aš žvelgiu;
šiandieną širdis plasta,
rodos, laimę jaučia...
Šiandieną linksma man,
dainuoju ir svajoju:
„Kas mūs buitis?“
Kas mūsū laimė?
Ko siekiam mes gyvendami šioj žemėj?
Ko taip vilioja mus slaptinga ateitis?
Kodėl taip ilgimės mes saulės?
Ir kodėl taip baisi mirtis?
—   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —
Namie nespėjo dar tarnaitė stalo nudengti,
atėjo svečias —
                       ?
                                  !
                                             505-as!
— Panele,
aš senai vis noriu tamstą pamatyti...
— Prašau sėstis, aš pasiryžus
išklausyti jūsų pretenziajs.
Atidariau langą,
tą, prie kurio jis sėdėjo:
pašėlusiai kvepėjo hortenzijos,
tur būt, dėl to man galva svaigo...
— Panele, ar atmeni tą vakarą,
kada pajūry aš stovėjau
sargyboj,
o jūs kompanijoj poeto
išdykavot?
Žvelgiau į tamstą
ir netikėtai,
pajutau,
kad savo
laimę
ir
pražūtį
matau...
Nesišypsok, panele.
Aš sargybinis,
o tamsta kas — žinai...
Suprantama,
kad mano munduras valstybinis
neleido ką nors kita
atsakyti tada,
kaip tiktai numerį,
kuriuo juk pažymima
kiekvienas šioj žemėj gimęs.
Bet mano toks likimas,
ir mums visiems jam kartais tenka lenktis:
Aš esu penki šimtai penktas,
o noriu būti pirmutinis!
Pirmutinis — tamstos širdy,
pirmutinis — mintyse,
pirmutinis — gyvenime...
Kalbėti man gana.
Štai tamstos dovana —
dešimt litų,
man jų nereik
(laiškelis jūsų man brangus, kaip milijonas)!
O štai — tamstai dovana:
mano numeris...
Kai traukinio vagone važiuosite namo,
prašau, akimirką pagalvokite
apie 505-tąjį,
                      naktį,
                                  audrą
ir vieną vakarą pajūry...
— Ko, panele, taip žiūri?
... ir vieną vakarą pajūry,
kada aš pirmą kartą
iš tamstos lūpų išgirdau
klausimą man brangų
ir malonų...
.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .
.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

Aš paėmiau jo numerį.
Šiandieną man jis
ne 505-as, bet pirmasis!
Pirmasis iš visų Lietuvos,
rodos, trijų milijonų...
Aš myliu jį,
jo kilnią širdį, drąsą...
Dabar jis saugo
ne tik valstybės sieną,
bet ir... žmoną.


Babickas, Petras. Geltona ir Juoda, Kaunas, Minijatiūra, 1930.