Accessibility Tools


bloze_vytautasbloze_vytautas

Tęsinys. Skaityti pradžią

III

staiga prisimenu, pribėgu susisukus galvai, vos nevemiu
(mane augino
Radvilų dvare, viso labo, mokė
kalbų ir kamerinės muzikos)

įsižiūrėdavau, pribėgdavau, vos nevemdamas pro rakto skylutę
jų dieviško sekso akimirkas skaičiuodavo laikrodžiai
išlaužtą dievo langą, pro, kaip žmonės sakydavo, pro
kur įėjai į rūkyklą pro ten ir išeisi

kur jie pastumdėliai aprūkyti gyveno
kur dabar įrengtas „aristotelis“, kambarėlis
senatvėje panaktiniams
apšilti

po mirties žmonės miegodavo nenusirengę, ji nebesiskalbė
nebekeitė degradavusi apatinių, kaip ir gyva būdama
visai jų nebedėvėjo, skurde praktiškiau: aš
įsimylėjęs buvau guvernantę, boną, mylimąją arba meilužę,
                                                       kunigaikščio, iš Aukštadvario

ir kai prie jos per kiemą pribėgdavau.
ir imdavau. glaustytis
ji trenkdavo man į nosį spiritu, gryna silke (čia apie ją, mano
motiną buvo kalbėta)

guvernantė
kaip per išpažintį man išsipasakojo, buvo kalta
kad pamišo
prieš man gimstant mano motušė, buvusi

nepaprastai graži, kuo betikėti, neregėtai
ilga ir puošni lyg voverės uodega šokant nuo vieno medžio ant kito
balta kaip vėliau ilgos vyrų perukų kasos
šokant

kasa jos išsipūsdavo: o plona kokia buvo! su kuo
belygintum
kaip smulkiai suskaldyta prakuroms balana, kad užsirusentų
senam židiny, pliauskos

žiemą, kai siausdavo pūgos, pravažiuojant, plonai suskaldyta
šnypšdavo, pagundai, balana
pokšėdavo senos pliauskos ir iš jų galų išsisunkdamos
varvėdavo putos

vėjas talpindavosi senoje koklių krosnyje, besikūrenant ūždamas
prišildydavo užmetamas duknas, senų žmonių miegui
prieš vidurnaktį
dar gaidžiams negiedojus, kitapus ošiančio parko, virš stogų,
                                                                         už miestelio

po švedų, po marų, lyjant pro atvirus langus, pustant
pro atviras akis, smėlio pėdsakuose, smilkalų alsavime, lavonų
mėsai rūkyti dūmu, kur
lyg išplėštų namų kilimai išdulko prisiminimai, gėlėti, permesti

per virvę, šiuolaikiniam ekvilibristui, be pusiausvyros
išrūkė kaip lapę iš urvo
pasmilgių kadugiais kvepiančiais dūmais, iš inkrustuotos
krosnies, kur ji degdavo, šaltoje lovoje, sekretere, po užraktu
mėnesienoje

trenkdami dūmais ilgai valgydavom prie stalo
karčemoje inkognito, etmonas
manim persirengęs
škotų muškietininkas, samdytas, apsigaubęs

dūmų kapišonu


IV


tik liūdna būdavo kai ji degė: taip visi dega, palikdami po
savęs tuščią sceną, akto pabaigoj, krintančią užuolaidą
vėjų išnešiojamus pelenus
po plynę, kur vilkai, pagaugais nueidavau

pasivaikščioti, kur jau senatvėje, kai ji dėvėjo tik
vyriškai, daugiausia senų kareivių atiduotais nunešiotais
mundurais, milinėmis (taip pat jai atiduodavo
dignitoriai, praeiviai, užklydę keliautojai, kandžių sukapoti

jie buvo: kruvini kareivių marškoniai
neleisdavo jai nusirengti: dėvėjo
visus jų vargus ir rūpesčius, žinojo nebaigtą jų gyvenimą)
tiko aukštai tiesiai jos figūrai, nebaigtoms jos mintims

panašus
lygiai kaip ir jos, sudegintos
Orleano mergelės likimas
būsi būsi kuo nors, ji karščiuodavosi, maitindama mane

matininkais, vaistininkais, kartografais, graveriais, vargonininkais
ginklų kalėju ar laikrodininku
smilkindavo mane
žolelėmis pašventintomis

burti kerėti, sukelti vyrų meilę, išgydyti nuo nužiūrėjimo
apriejimo, ne vienam slapta tekdavo kopti į Šatriją
arba šiaip kokį
gimtinės klonių kalnelį, kur dar nuo pagonybės laikų

bendromis vaišėmis, jaunimo šokiais ir meilės žaidimais
apsvaigdavo, į transą, per Rasos
šventę, jonines, Brokeną primindavo, po valstiečių karo
kai juos kaip taboritus po pralaimėjimo pjovė, nekreipdami
                                                                dėmesio į nieką

kiekvienas savaip
mėsininkai ypač nieko nebojo
kas yra svaras, kulšis, kepenys, regėjimas, širdies plakimas
grašis, nuplikę nupešti gaidžiai giedojo savo kainas

jau po mirties, ji kalbėdavo, skridusi
į Šventbrastį, į jomarkus, kur šlakstydavomės
ji sakydavo, gyvi su negyvėliais, jaunatvės ugnim degdami,
                                                                    nes jokio kito
ji sakydavo, pomirtinio gyvenimo ir nėra, kaip ir išsiskyrimo,
                                                                          ji sakydavo

atsivedžiau tave, vilkutį, apsiėriavau, ir tu šlapindavaisi
šokiuose man ant rankų, su vilko kvapu, pirtyje ant vantų
gulėdama bijojau. tik būsimo alchemijos šundaktario
taip pat blogai pasibaigiančių meilės vaidinimų, komediantų

lodamas bėgdavai į Šventbrastį
nesiginčyk su. mokytojais ir pamokslininkais, sakydavau, nei
su Jonu Baptistu Kėdainiškiu, su kuriuo
gražiai tarpusavyje jau susilodydavot lenkiškai

(mašinų laužas, Pikaso akrobatai, sena užmiesčio elektrinė
Rilkės ir Džoiso įvaizdžiais paverstas erotinis šlamštas
ir jaunimo valkatavimas
nesutartis su savim)

dabar jau ne tas jau esi
per sapną, vienintelį pasimatymą, perduodu tau ragelį, trumpą
ir brangų pokalbį, su užsviečiu, perrašau tavo balsą
kalbėk vienas, dviem balsais

būdamas kas esi
mūšių bataliniuose paveiksluose analizuodamas šarvų nuotrupas
rinkdamas monetas, skardą užkulisių perkūnijoms, peilių
krūtinės vėrinius, karoliukus, minčių, čiaudomąjį tabaką

susivėrė ak! šunų numylėtinė, pavargėlė, įdėmiai
blaiviųjų nužiūrima ir sekama
anot Lietuvos Statuto, neturėjo teisės
vengdavo

slapstydavosi ūkaudama, kvatodama, deglais žaltvyksliaudama
džiovintų apuokų ekstraktais, gumbu, gąsdindama
mėnulio nušalinimu nuo gimdymo, mirusiais vaikais formaline
sausra, užtemimais, žaibais, ekskursijomis į gamtą, vokietukais

ekskomunikuota jos visa
bažnyčia, ubagų ir pamišėlių turgus
monstrų, siautėjimas suvaikėjusių senių, žmogaus
įduota lazda keleiviui, ne šuniui, mušti


V

jau būdama nebejauna
o gal ir dar šiek tiek anksčiau, parpuolė malūne ant miežių
paskui ant ruginių miltų, išsimiltavo smakrą
krūtinę, pilvą, įsikalbėjo

kad tapo nuo to, nuo miltų, nėščia, ir kad atsives
baltąjį avinėlį, atpirkimo ėriuką, visų skriaudoms ir atgailai
arba mane, atseit vilkiuką, jeigu. pastos
nuo šėtono

nežinia kas tavo tėvas, sakė ji man, per sapną, pasauliui
                                                                          sukantis
ar verčiantis ant kito šono miegoti: pragaro nebijau
dangaus netrokštu, ištariau jai ne savo
balsu: siela siela! ji kaip avinėlių

vilna puri ir lengva, nukerpama nuo kūno, kaip kūdikiui
                                                                       grįžtelė
o man: pasmirs kūnas į trečią dieną, ji sakė, žiauru, dvokas
iškvepiamas iš kūno, kas buvo prikvėpuota, visokio brudo:
                                                                    daktarų šunes
kaukši dantim, nesavais staugia balsais, net gaila jų

mirštantiesiems: ji neleido užrišti gerklės, toliau piktžodžiavo
nuo kosėjimo skarelėn sutino liežuvis, spjaudė krauju
šunes trepsėjo apie ją nenusiaudami
lekavo sukaitę

vargšai iškils aukštyn! ji sakė
kai kas ir iš patricijų atkris, pereis plebėjų pusėn

išdalinkit turtus savo, daktarai
kraujo nuosavybė bus įteisinta, niekas svetimo
kraujo nelies, bus tik donorai
nuosavybei


VI


klavesino viršus, kaipo karsto antvožas
dvokiančioje apačių duobėje
po pilies teismo, bokšto kalėjimas: virš išlaisvinto skeleto
visi broliai, lietuviai (kaip Moravijos broliai)

dešinys dešine, kairys kaire, mes kortas ir žegnosis
laikys savo pinigus banke, svetima ranka vogs iš savo
kišenės ir šauks: laikykit mane nes sugausiu save kaip vagį
abiem rankom suimsiu

jei tu dešinys, kairę akį primerk šaudamas į kairiarankį, jei
kairiarankis, viską daryk atvirkščiai, jei kairė sužeista
ar nutraukta, rentgeniškai nebeįžiūrima, nukirpta
sukarpant nuotraukas: kaire akompanuok dešinei arba
                                                                       atvirkščiai

keturiom rankom venk, venk jų, beždžionių, geriau keturkojai,
                                                                  dviem pirštais prisiek
kaire prisiek dešinei, dešine prisiek
tuokdamasis su sau nelygia, kaip Arnolfinių vedybose
drobėje, kaire, į pirmąją naktį, į paskutinįjį teismą

vesk (nes neprilygau jiems, ložėse, karbonarų slaptavietėse
masonų mišiose)
prisiminimų seanse iššauk Dostojevskio
vėlę, tiksliau.: literatūrinius jos parametrus

mane, pirmąją savo meilužę (ji dabar išsižiojusi miega pa-
vargęs seanso mediumas) ji nieko neprisimins: nei britų
salyno, nei pinigų dvasios, kurią išlaisvina nusikaltimas
išviliok iš jos

savo bendro gyvenimo dalį! Apnuodyto jos kraujo paveiktos
dėlės atkrito pačios ir išgaišo, baigėsi protokoluojamieji
padriki kliedesiai: dvasia išėjo pro vieną nosies šnervę ir
nepataikius rakto į skylutę, nuo žvakės apsvilus, puolė ąsotin

kur josios gyvos dėlės vėl ją apspito, likusios alkanos,
                                                                      drabantai
seniai miegojo nuo tuščių plepalų, teismo sekretoriato
                                                                     kliedesių
daktarų šunes
šnopavo negalėdami iškasti duobės įšalusioj žemėj

negalėdami jos pašalinti iš žemės, kuri šniokštė
visais plaučiais, lyg dvasia nuleidžiama iš statinės

 
VII

tai jos alkaniems žėlaunų pietų giedoriams, alus, gaidžiams ir
                                                                                  šunims
poetas aš, išvažiavau: per universitetus, peregrinacijas,
                                                                      alchemikų mišias
sustodamas amatininkų cechuose: vilkstinė metų, raitėsi kaip
                                                                                  gyvatė
man iš paskos, asilai ir kupranugariai, padėdavom savo
                                                                              daktarams

baigti mokslus, ponų vaikams: vienur už stalo sodinamas, kitur
į bokšto rūsį, dingdamas ir vėl atsirasdamas
su rekomendacijomis, per sienas, stogais lipdamas
laikrodininkas vaiduoklis, ant katedros bokšto smaigo

kuris kartojo mane
viena koja stovėdamas ant kryžiaus šešėlio, aikštėj
vaiduoklis, svetimais pagaugais, per svetimus kailinius
dantimis įsikandęs į virvę aukštyn kojom kabėjau šešėlyje

vis ne tas ir ne tas, galvojau, nugenėtas šakojasi medis
knygų laiptais, šiaušdamas mintis kaip plaukus, negalėdamas
nieko pasiekti, nei atsispirti
maišto pagundai: kūno ir dvasios ramybei

nakvodavau savo kūne, per Maurus, Kastiliją
grįžau. (po kryžiaus karų)
nerasdamas šv. Gralio, juodųjų mišių, savy
užsisiuvęs sau burną

dantimis matytoje savo kaukolėje, rentgene
kapų bibliotekoje, Dantė, Petrarka, plėšiau
savo mintyse, sau laiškus rašydamas, inkščiau, laiškų dėžučių
numeriams, režisieriaus trupei, suflerio būdelei

gyvenimiškos komedijos, paskubom, mišioms, rūmų
                                                                   ceremonijoms
miestiečių
šventėms ir šokiams, jomarkams
pasisiūlydamas

kartu su kitais šuleriais, šarlatanais ir šundaktariais
šunuodegavau, šaukiau ura! kai
išeidavo siera iš ausų, smala iš burnos
balandis, iš trečiosios akies, t. y.

aš, brolis jo

 
VIII


po pralaimėjimo liūdnas riterio vaizdas: gulėjo jisai
sanitarų priblokštas prie žemės ir sunkiai kliedėjo
ligoninėje: jis pats režisuosiąs šį filmą
apie pamišėlį riterį piligrimą

nes tamsuolis ginklanešys neturi teisės režisuoti: tegul
gubernatoriauja savo saloj, to jis tevertas: paukščių takas
mušė liūdną jo veidą scenovaizdyje: krito
kėdės, mansardos, avelės, grioviai, valkatų malūnai, drabužiai

nužmogintas superžmogiškumas, keturkojai, dvikojai, tarpusavio
aukos, kova, nužmogintas viršžmoniškumas. Prasigėrėme.
                                                                     Pardavinėjome
grafiką, šriftus ir nuospaudas. Klasikos
palikimą. Barzdaskutys veltui

jam barzdą, jo bręstančiai vėlei. Spektaklis visai dykai
kaip ir dėlės, aptarnavę motutę (režisūra su spanguolių
sultimis). Visi tik to ir telaukė
atsiduso ir tapo

ėmiau tardyti apsišaukėlį ginklanešį, gilinausi į anamnezę
kokiu būdu jis galėjo pasisavinti scenarijaus rankraštį
kuris dar nebuvo nė parašytas, tik tik improvizuojamas
per mano pirmyn atgal siuntinėjamus laiškus? Prisiekė

pats visa tai pergyvenęs, raštingam žmogui perpasakojęs, gal tas
kam pardavė? (Servantesas raudo, nors dėjosi be galo abejingas
visam šiam reikalui, šiai bylai) negi vien honoraro čia
                                                                         klausimas
tikroji garbė yra visą gyvenimą vargti ir numirti nepripa-

žintam ir apvogtam (neturėdavau net vežikui penso). Po jo
reanimacijos jupiterių prožektuotas rankraštis, iš po
kameros tuoj buvo perduotas į
archyvą (gautas iš bonifratrų vienuolyno), jau po visiškos

reabilitacijos: tik donas Kichotas ir jo ginklanešys
(jis taip pat apsimestinis Šekspyras) liko sėdėti (gulėti) toliau.
man prisėjo grįžti
į LDK, pradėti iš naujo, perrašinėti viską nuo paskutinio

puslapio, tolyn, tik atskirais rakursais
grįžtant prie dabarties, jų gyvenimo: užsigulėjo mano
                                                                    pašaukimas
tai jau antrasis atvejis: kaip ir su Servanteso
ankstyvąja kūryba

kad turėčiau kuo įrodyti savo egzistavimą: kad gyvenčiau taip
kaip įrodyta rankraštyje, t. y. mano išgyventa, iš tikro reikėjo
įrodyti, buvo ir taip, žmonių teismas: gynėjai, skundikai
palūkininkai advokatai, apkalbinėtojai paskalūnai

Reikėjo patvirtinti visa tai savo gyvenimu, tikriau jo
atkūrimu: po mirties
viešpats patvirtins mano parašą po jūsų, klajūnų, laiškais

 
IX


tad, tarė jis
kilk iš savęs, dvasia
anekdotuose, opinijoj, paskalų grožyje, pomirtinėse apkalbose
prisiimk, nesigink

tai sukurs tavo nemirštantį sielos grožį, jos etinę vertę
gyvųjų minties akcijoje lik gyvas toliau, priimdamas
tariamąją savo egzistenciją kaip tikrą, tuo pačiu išsilaisvindamas
galutinai iš empyriškų žemiškųjų tikslų, jų reikšmių

tapdamas gryna poetine siela, kenčiančia kitų nuodėmes
per save, už kitus: ar girdi mane
nupaveiksluota mano avele
mezganti save iš savo vilnos

 
X


slaugiau toliau savo motinos vėlę
ir tik kartą girdžiu per sapną staiga, kaip ji
iš po žemės kartoja man kažką, ne viską, ką sapnavau, jau
iš ten, iš kitapus Nemuno, kaip žmonės sako: iš Baltašiškės,
                               iš anos pusės, trūkčiojant transatlantiniam
                                                              kabeliui, trukdant

trumpųjų bangų siųstuvui: ji tauškė niekus apie nebaigtą
gimtųjų Kėdainių spektaklį, ligos istorijas
mirčių falsifikacijas, biurgeriškas tragedijas, teatro gaisrą
vakare visus išskyrusią gaisro uždangą, dujų kameras, mirties
                                                                           stovyklas

ir apie mus, komediantus, staiga atskirtus nuo publikos
plojimų, bisų, bravo, be nušvilpimų bravūros: amžinybės
spektaklyje, kur gyvieji vaidina mirusiuosius, savo darbu
prisikeldami vėl, nes darbas išlaisvinąs, nuo žadintuvo rytais

 
XI

balta kapitulos vėliava virš puolamo mano malūno, ji
nusisuko nuo savęs, vėjas, pūga, nepakilo
pro gervės kaklą, pro svirtį virš šulinio, besisukančią
su galaktikomis

mirusiuos senuos laikrodžiuos, kurių
nebėr kam prikelti, kankorėžių svarsčių įtempti
veidų virš sprando, kuris nusisuka, kareiviškais svetimais
                                                                        rūbais
nuo savo artimo

 
XII

ar ji moteris? suabejojo teisėjų kolegija, ir jai teko
įverti siūlą į adatą, t. y. užverti adatą ant siūlo, gynėjas
įrodė mane pagimdžius, atakuojamą miltų malūną, išrengtą
iki nuogumo

ilgais kariškais kontušais, mundurais, baudžiavinėm milinėm
neša ji kas virš žemės, stovi prie kiekvieno lovos
kartu su Jonušu, Radvila, ne tuo kurį turit galvoj, o su tuo
antruoju Jonušu, išlepėliu ir išpuikėliu, piktu ir nedoru
                                                                         žmogum

Vaišunda Baltasis, giminės pirmtakas
visus juos pradėjęs, juoduosius, ruduosius, žaliuosius ir
                                                                      raudonuosius
jų motinų dvasios virš malūnų lyg vėliavos plakasi, kilę iš
                                                                               miltų
baltų kaip šviesa, virš žilos jo galvos

o jis verkė, nė ko nežinodamas, kol buvo išverktos akys

Bložė, Vytautas P. Miko Kėdainiškio laiškai...: Poema-romanas. – Vilnius, Vaga, 1986.

(...)MIKO KĖDAINIŠKIO LAIŠKAS NE SAU


laukiu kometos, kur šienpjovių žvaigždynas
panemunėm, už seno miesto griuvėsių
vaistažolių fabriko, sausų liepų, saulės nudeginto
laikrodžio rotušės bokšte, kur

batsiuvį vienakojį
viena vinim, nukryžiavo prie fabriko sienos, kur grotas
                                                               atskristi nutūpti
sopulingajai dievo motinai, ir tau, sėsli mergaite, įsigilinusi
                                                                            į knygą
kuri tebevedžioja tave po pievas, po uogynus, kur rinkom
                            džiova sergančiųjų žodžius, kraujo lašus

gęstant sodžiaus saulėlydžiui, tu užsidegdavai žvakę
juoda ugnim sirpinančių tavo krūtų svaigūs saulėtekiai
kiek purvo pėdų, garlaivių, kanalan sutekančių iškasenų į
gyvą alsavimą: prasmės išsilygindavo

grįžęs klausdavau: kas? – ir nubudęs sau atsakydavau: – gal
                                                             mergaitė su verbomis?
Marija Magdelena? pripuldavai apiplauti
pavargėlių kojas aliejais. Ir užklumpa prisikeliantis
savęs pratęsimo instinktas

neturime ko prarast
amžiaus gale: tik kalbėti
su skausmu apie vienas kitą, tik
į juodąją knygą, nebaigus juodųjų mišių

laikas atitrūkęs nuo laikrodžio mirs
glausk prie krūtų mūsų suluošintą kūdikį
į vienuolyną, rodyklė, kur pabėgėliai, ir tu, jų sesuo
visi broliai, be giminės pratęsimo

tuštuma, rogių kely, tuštuma, išsaugokim ją
išnykdami: tik kaukolė glaudžiama prie krūtų, ir akys
įgręžtos į dangų, kur
veidrodis, atspindintis viską

fabrikas: paukščių: į jį sparnai atsimuša, miegodami skrenda jie
sukrinka, visatos dėsnių apykaitoje, išyra
rikiuotė jų, kad vėl užmigę alsuotų ir plauktų dangum
mokytis! iš vilkų! meilės ir partnerystės

instinkto, atrankos, varžybų, paskui
poravimosi, ištikimybės, atsidavimo, vienas kitam, vaikams
jie krykščia ir žaidžia: o ginantis: mirties prieš mirtį, drąsiai
                                                                      pasirenkant
o! vilkų begalinė meilė, galingos rūšies išlikimui, mirčiai kaip
                                                                           atrankai

mes sterilūs savo valia, tauta, pasitraukiam vardan kitų,
                                                                        laukinių
kaip sudilę kortos nuo stalo
tušti buteliai, kaip džino
išlakto, regeneruojančio tuštumą, gemalai

pakeis mus kiti, sveikesni, vilkiškesni: Rytai
europocentrizmą
išsiurbs, perkels, genų savybes: miegantys paukščiai, veidrodyj,
                                                                      krintančiais laukais
plunksnuotom strėlėm, į veidrodį, nugarose

nutraukiu tokią kalbą, imu žadinti, purtyti
nekartok mano laiškų man pačiam: visa tai
nurašyta, nuo savęs, su visais manijų dėsniais
aš, pavainikis, exnobilis ir beteisis

turim įveikti save! Savy
kometų likimą, išgirsti kaip staugia
pabėgęs į šaltą ir tuščią vienumą
vilkas, išsiilgęs

tavęs, ne manęs, mirtį kaip kaukolę
vėl į krūtinę
įdėk, senam giminės protėviui, išvedusiam mus iš
namų

pirmas laiškas ne sau, skaityk pritardama liutnia, sopulingoji,
                                                                        kad pajustum
vilkų pranašumą geležies amžiuje, išsigąsi
to staugsmo: žiemos naktį prie rogių kelio miške
su pistoletu už diržo laukiu aš kunigaikščio

Bložė, Vytautas P. Miko Kėdainiškio laiškai...: Poema-romanas. – Vilnius, Vaga, 1986.


(...)MIKO KĖDAINIŠKIO LAIŠKAS SAU PAČIAM


jau sugrįžo jie į karstus, į kalvinų koplyčios rūsį
kur ji, mano kulka? mano kartuvės? saulės laikrodžiai? egze-
                                                                kucijų ratai? gandrai
gandrai o gandrai! ką atnešite mums? ką išgelbėsit
įkeliam į kapinių aukštą medį jums tekinį: jūsų lizdams ir
                                 vaikams, kuriuos mums nešite žemėn

o čia pat ir ji, apgriuvusiam pusrūsyje, vendeta, pusiaudienis
iš rūsio
skandinavai, švedų kareiviai
vežė ir statė patrankas, alkani ir moterų kraujo ištroškę

bus išgelbėta mirštanti jau tauta, kapitone! dvidešimt tris
                                                                           ėriukus
atsives ji per vieną parą dvidešimt tris kartus
kareivių išniekinta. Neišnyks. Unija jus išgelbės
dvidešimt tris ėriukus laižys vilkė po kryžiumi

laikas eina ratu, siekdamas kito jo krašto: biblinė
knyginė neteisybė: ji gulėjo su kurčiųjų aimanomis
po kojomis patiesiama, verandoje, ant stalo išdarinėjama su
duona druska

liūdno vaizdo plėšikas! pataikęs miške kunigaikščiui į koją
įsiutę, šunys, švedkapius atkasė: ir už kiekvieną nužudytą
                                                                             kareivį
liepė dešimt kartų tiek gyvų žmonių į žemę užkasti: neišnyksite
po dvidešimt tris vaiduoklius neš iš kapų gandrai

švedų priemiestyje, kalbėkitės polonizmais, tarkitės
su nepripažintais karaliais: prie stalo inkščiančius patarnaujančius
dvidešimt tris vilkiukus ir dar daugiau: plėšikus
ir mane, paskutinį, šioj puotoj nesijuokiantį, vos vos dar gyvą
                                                                              vaiduoklį

pernakt pasenau prie rogių kelio miške
pinigai, garbė: nieko nebenupirksi
tuščiaviduriai štampai, variniai, joks pirklys
nebepriims netikros monetos, kaip ir manęs Mėmelio turguje

prie karčemos stalo susipešė, vendeta, dėl
prakištos širdžių devynakės, širdžių
kritusių už karalystę (nemylėjau vaiduoklių aš niekad
jei ne tarp žmonių, tarp gyvulėlių švelnumo ieškojau)

reformacija gimtąją
garantavo jiems kalbą (pirtyje su. vaiduokliais
ją perėmėm) ji leido man
vilkų (avelės ir avinėlio garbei) gimtąja kalba kalbėti

šita žemė dar laukia kažko, lyg po lietaus girių gaisras

Bložė, Vytautas P. Miko Kėdainiškio laiškai...: Poema-romanas. – Vilnius, Vaga, 1986.
MIKO KĖDAINISKIO LAIŠKAS NE SAU:
GRĮŽĘS ATGAL


o didžioji amžinoji visaapimanti šviesa
lūžtanti aklų stiklainėje, kraujo laše
nubyranti rože, neprasiskleidusi
kosmine minties versme, gyvybės versme
tampanti mėšlu ir paraku
vijoklių dvelksmu iš po kartuvių, o!
absoliuti išmintie
šaltam konsteliacijų rate tokia tolima
visaapimanti meile, taip abejingai
mūsų gašlumo akimirkomis smaugianti skausmo ištroškusiom
           rankom užterštą nebesruvenantį mūsų džiaugsmo šaltinį
amžinoji rimtie, jei tu
be mūsų, kaip mes be tavęs, neegzistuoji
tarnauk man
absoliuti paslaptie
kanalų, pylimų, tvirtovių, bokštų, mūrų kruviname įsikūnijime
akiduobių angom šaudymui, tavo žvilgsniui
slepiančiam cukrų ir cinamoną, mūsų
puikybės rate, kuris mus jungia, man apsibrėžus
apie tave ir save, tavo abejingumo
miegančioje amžinybėje, aklai tikinčiųjų
akimis, išdavystėse
šunų uosle pėdsakais tavo
bėgančių mokslų smurte
įžiūrėk save, savo dėsnių
esmę ir paskirtį, kurčnebylio tavęs persekiojimo lenktynėse
apibrėžk save, ar mes telpam tavy, nebeturinčiame teisės
tylėti ir šalintis mūsų, atkreipk
trikampę savo kiklopinę, savo akies išmintį, antiišmintį
tuberkuliozinį spindulį, transcendentinį, prikeltą Lozoriaus spindulį
į mūsų akių negyvą veidrodį, pro kurį jau nėra kelio į čia
man į mane, tau į mane, tau į save
mūsų griaučių kopėčiomis
lipantį panaikinti tokį save, mūsų autorizuotą: silpną
mūsų atspindį, atspindį to, kas kilo, kyla ir kils iš mūsų
griuvėsių vardan gėrio: pragaro sieros, lavonų tulžies
laimėjime: tu. slepi, bet ieškai ryšio
per gėrį vardan blogio, vardan mūsų
pseudotikslų, kad jais, t. y. tavimi pačiu
tave surištume, kad ne mes tau, o tu. Mums
tarnautum, absoliute, apie save
piktžodžiaut man padėtum
įkvėptum savo dvasią, kur nėra jos, kad būtų
mūsų valia, tik ten kur mums reikia būtum savim ir kad mus
garbintum, atjaustum mus, suprastum, padėtum: trokštam
tave pažinti koks turi būti mūsų valia: pasmerktas
būti, koks nebuvai mūsų sąmonėje, savo tuštybėje: tu
mūsų valioje: atšaukti tavo gėris, grožis, meilė, tiesa
kaip neįsigalioję, ir įtvirtinti – mūsų, kad nebeatpažintum
savęs juose, tik mus, kad skirtingai suvokiantys
gėrį, grožį, meilę, tiesą
pasauliai susijungtų: skirtingai suvokdami tavo žodžius
kad jie nebesuvedžiotų mūsų, coniunctio opositorum
avelės ir mano
coitus
Marijos nebesijuokiančios iš manęs pamišimas, aš ją
nužudžiau, tad ir teks išgerti
tave ligi dugno
tave, mano kūne
pakelti prie lūpų kaip duoną ir vyną, išgerti ir sudaužyti
uterus, sveiką ir gražų indą
į kurį aš supyliau tave
ėjusį iš rankų į rankas, iš kapų
vėl į uterus, kapuose jau. kaip Logos, save kaip pirmapradę
                                                                               išmintį
kurios tuoj nebebus (jei išdrįsiu): tik palaikų žvakės, aš
į savo taurę Marijos sielą supyliau, Logos
nuolankaus savo tarno

man be tavęs
kaip tau be manęs
teks žūt, nes be manęs tu esi niekas, kaip ir aš
be tavęs
esu

Bložė, Vytautas P. Miko Kėdainiškio laiškai...: Poema-romanas. – Vilnius, Vaga, 1986.