Accessibility Tools


bielskytebielskyte


***
Mažoje saulėtoj karčemėlėj
Vyrai dieną negeria degtinės.
Moteriškė, nuovargio įrėminta,
Stiklelius dėlioja ant lentynos.
Trina aršiai, įkvėptai, lyg sąžinę,
Trapučius, skaidrius, briaunuotus.
Vienas dūžta ir stiklinėm ašarom
Niršiai sminga į raukšlėtą odą -
Permatomą laumės dukros pirštą.
Kraujas blyksi, spinduliais ištvinęs.
Ji nustemba ir lėtai numiršta.
Kol dar vyrai negeria degtinės.***
Štai iš dangaus
Pabyra angelai,
Ir plevėsuoja
Virš stogų
Jų liesos kojos,
Ir graudūs
Didelėj nakty
Maži sparnai,
Ir žvaigždėmis
Balti veidai
Rasoja.***
Tame medyje
Paukščiai čiulbėjo
Tame
Aukso obuoliai
Noko
Dailiai skambėdami
Tame medyje galėjau sėdėt lig rudens
Bet
Gražiam skambėjime
Numiriau
Kol paukščiai neišlėkė
Kol
Obuoliai nenubiro.***
Varpas mano galvoj.
Varpas!
Temstanti saulė aky.
Tarsi pro traukinio
Langą
Dienos pro šalį.
Moterie,
Kur leki?
Tavo vaikai žolėje
Verkia...***
Nemiegantys,
Išalkę,
Nepaguosti
Praeiviai supas
Naktyje kaip
Gluosniai,
Atodūsiais -
Šakom į upę -
Į tamsą plakasi
Ir sukas
Kreivų gatvelių
Labirinte...
Kol ryto
Raudona katė
Pratykina per dangų,
Dievo sieną,
Ir senos moterys
Piktai atplėšia
Dieną
Tartum užšalusį
Virtuvės
Langą.***
Rasi mane žolėje
Jau būsiu numirus
Voratinkliai pinsis
Tarp pirštų -
Baltas trapus
Rožančius.
O keliama
Subyrėsiu
Ir liksiu dulke
Šioj žemėj
Šios žemės žolėj
Dūlėti.
Dūlėti - tave mylėti,
Brangusis.***
Kalbėk
Naktyje
Blyškiai žibantį
Melą -
Vabalą
Menką,
Per naktį
Ant kerplėšos
Tupintį -
Man kaip musei,
Lede įšalusiai,
Jei užminsi -
Skaudės,
Bet nestipriai,
Tik truputį.***
Manęs
Tik tiek,
Kiek matei
Pro apakusį langą.
Tik tiek,
Kiek rankos
Apglėbia,
Tik tiek
Manęs.***
Žaibo bijo
Medžio galva
Aš nebijau
Aš - viksva
-  -  viks - -
       va.***
Aš -
Drugys,
Daug
Mažesnis už norą
Kibirkštim
Erdvėje
Suskaudėti.***
Gražus žemai kabąs dangus,
Kiaurai merkiąs lietus - gražus,
Gražus šuva,
Pakėlęs koją,
Graži migla
Ir išrasoję
Vainiko kalijų žiedai.
Graži mirtis,
Jei atsistoji
Ant jos
Ir viską
Pamatai...