Alamanachas_Darbas_1932

 

       PASTABOS

 

       ■ Literatūros rinktines knygas DARBAS mes norėtume dažniau leisti, tačiau tai kliudo daugelis kliūčių. Lietuviška knyga, kol pasiekia skaitytoją, turi pereiti didelį kančios kelią. Todėl ne visada knyga išeina tokia, kokią leidėjai norėtų išleisti. Dėlto ir mus, mes tikimės, mūsų skaitytojai nekaltins.

 

       ■ Su savo skaitytojais mes norėtume sueiti i draugiškus santykius. Mes būsime dėkingi, jei skaitytojas atsilieps mūsų darbui jį skaitydamas, vertindamas, patardamas. Tai palengvins mūsų darbą ir duos galimybių tiksliau ir geriau dirbti. Todėl prašome skaitytojų parašyti mums savo nuomonę dėl mūsų darbo.

 

       ■ Mes esame pasiryžę leisti ne tik mūsų grupės rinktines knygas, bet ir atskirus mūsų narių darbus. Pirmon eilėn esame numatę išleisti Vyt. Montvilos eilėraščių knygą „Naktys be nakvynės“, romaną „Simas Dundelė“, H. Lukauskaitės eilėraščius „Brangiausias pėdas“, K. Jakubėno naujų eilėraščių knygą, K. Borutos apy­sakų knygą „Mediniai stebuklai“ ir eilė­raščių „Duona kasdieninė“, V. Davainio „Revoliucinė Ispanija“, M. Bulakos me­džio raižinių knygą.

 

       ■  Spausdinamas Panait Istrati romanas „Baragano Dagynas“ su K. Borutos pratarme apie Panait Istrati. Tai vienas ge­riausių P. Istrati romanų ir mes pataria­me jį mūsų skaitytojams.

 

       ■  Knygos platinimas Lietuvoje labai men­kas. Dauguma knygų platintojų imdami didžiausius procentus, mažiausia susirūpi­nę knygą išplatinti, todėl mes esame priversti patys susirūpinti savo knygų pla­tinimu. Mūsų draugus kviečiame mums padėti. Tiesiai iš mūs „Darbas“ galima gauti už 2 lt. Darbininkų, jaunimo, moksleivių organizacijoms, imant ne mažiau 10 egz., atiduodame po 1 lt. 50 cnt.

 

       Darbas. Pirmoji rinktinė knyga. Knygos redakcija K. Borutos, leidžia rašytojų grupė „Darbas“. Kaunas, 1932.