Nenusiteikę duoti ilgos 1929 metų literatūrinės apžvalgos, kurios nė vienas bent kiek save gerbiąs žmogus nenorėtų skaityti, ryžomės čia paduoti trumpą visų literatūrinių srovių išleistų leidinių sąrašą:

       1. Romantikai, kad ir skaudžiai romantizmo teismo nugesinti, vis dar liepsnojo: ir eilėm, ir pjesom. Vaičiūnas išėjo patriotišku kalambūru „Liepsnojančios širdys“. Šiaipjau visokį romantikų kūrybiškąjį „pasiekimą“ geniališkai apvainikavo Gilbonis.

       2. Mistikai, kitaip pasakius, mistikas, t. y. J. A. Herbačiauskas per kan. J. Tumo užtarimą ir kažkieno „aukšto“ malonę išleido savo iš pradžių draustą knygą
                       „Dievo Šypsenos“.

       3. Simbolistai, Fausto Kiršos atstovaujami, skaisčiajai švietimo (ministerijos) saulutei užgęsus, subyrėjo –
                       „Pelenais“.

       4. Saldieji realistai baisai apsidžiaugė, lyg gelžgalėlį radę, kad jų eilės dar nesibaigia: Lazdynų Pelėda viena mirė, bet liko kita gyv. Laz. Pelėda ir kartais į „Židinį“ parašo! Gerb. Vaižgantas „Dėdėm ir Dėdienėm“ dėdino mūsų romaną beigi vedybom interesavosi: senatvėj daug „šeimos vėžių“ jam paaiškėjo...

       5. „Keturi Vėjai“, septyneris metus kankinęsi, 1929 metais pagaliau pasiekė savo idealą. Jų iš pirmos dienos peršamas konstruktyvizmas, kuris suvedamas į telegramų stilių, pagaliau įsikūnijo kombinizmo forma. 1929 metais pasirodė du plačiajai visuomenei maža težinomi jų literatūros kūriniai, parašyti telegramos forma:
       a) Užuojautos telegrama prof. Voldemarui po atentato ir
       b) Pasveikinimas kan. J. Tumui jo 40 metų literatūrinės darbuotės sukaktuvių proga.

       Lyrikoj jų taip pat sukurta daug rimtų dalykų:

                     Jonas myli Marijoną,
                     Marijona myli Joną
                     Dzingul dzingul dzingeliukai
                     Dzingeliukai dzin dzin dzin.
 
                     Jonas myli Marijoną,
                     Marijona myli Joną
                     Dzingul dzingul ir t. t.
 
                     Jonas myli Marijoną,
                     Marijona myli Joną
                     Dzingul dzingul dzingeliukai
                     Dzingeliukai dzin dzin dzin.

       Taip ligi begalybės. Litas už eilutę.

       6. Paminėtini ir draugysčių santykiai. Čia patiekiam prad. mokyklai bei liaudžiai vieną kitą greitakalbio pavyzdį:
 
                     Balmontą Gira gerai giria,
                     nes Balmontas gerai giria Girą.

                     Škliaras Girą gerai giria,
                     nes Gira Škliarą,
                           Škliaras Vaičiūną,
                           Vaičiūnas Škliarą
                     be galo gerai giria.
 
       Šiuo kartu tiek tegalėjom pasidalyti su skaitytojais žiniom apie pereitų metų literatūros kūrinius. Kaip matome, nusimint nėra ko – „litovskaja literatūra procvetajet“.

       J. M.
       _________________
       Kalba autentiška
       Trečias frontas Nr. 1. Rašytojų aktyvistų kolektyvo literatūros gazieta. – Kaunas, 1930 m. sausis