– Jonas Šimkus pereitų metų gruodžio mėn. išleido antrą savo eilėraščių knygą „P a s a k o s   i š    c e m e n t o“. Knygos viršelį darė dail. J. J. B u r b a.

       – Bronys Raila paruošė ir jau spausdina pirmą eilėraščių (lyrikos ir poemų) rinkinį „B a r b a r a s    r ė k i a“. Knyga iš spaudos išeis vasario mėn. pradžioj; joje bus jau spausdintų ir naujai parašytų eilėraščių. Rinkinys žada būti įdomus kaip menišku, taip ir kultūrišku atžvilgiu. Be to, pastaruoju laiku Br. Raila rašo naujų apysakų.

       – Petras Cvirka jau seniau yra paruošęs nemažą tomą novelių iš šių dienų Lietuvos gyvenimo „S a u l ė l e i d i s   N y k o s   v a l s č i u j e“ ir žada dar prieš šių metų velykas išleisti.

       – Kazys Boruta, kuris dabar gyvena užsieniuose, taip pat galvoja apie aktingosios kultūros akciją ir tuo tikslu projektuoja aktingosios kultūros žurnalą „PROTESTAS“. Dabartinį momentą laiko ne kūrybai, bet medžiagai rinkti patogiu. Dėl to pasigenda artimumo su Lietuva. Feljetoniško romano „Namas N 13“ toliau nebespausdins, bet medžiagą žada perdirbti į „Dviejų Nolių“ apysaką. Eilėraščių turi keletą rinkinių, bet negali spausdinti. Mano, kad nuo eilėraščių reikia pereiti prie poemų. Prozoje dirba prie apysakų „A k m e n s   a n t   k r ū t i n ė s“, „A p y s a k o s   a p i e   m o k y t o j ą   T y l e n į“, apie knygnešius ir d. k. Be to, nurodo, kad būtų labai dėkinga medžiaga biografiškam romanui apie kun. Strazdelį.

       – J. Radžvilas, rašytojų aktyvistų kolektyvo narys, dabar gyvenąs nepakenčiamiausiose literatūriniam darbui sąlygose, parašė svarbų veikalą „L i t e r a t ū r o s   k r i t i k o s    p a g r i n d a i“, kuris dalim bus spausdinamas 1930 m. „Kultūros“ žurnalo numeriuose. Tai būsiąs pirmas mėginimas blaiviai pažvelgti į šią be galo pas mus padrikusią literatūros mokslo šaką.

       – Antanas Venclova šiais metais projektuoja išleisti pirmą savo apysakų rinkinį „Ž m o g u s   t a r p    p i ū k l ų“. Šiame numeryje pradėta spausdinti to pat vardo apysaka nebaigta ne dėl autoriaus kaltės. A. Venclovos apysakų pastaruoju metu yra išversta į rusų ir žydų kalbas.

       – pranas morkūnas turi paruošęs imažinistiškų dadaistiškų eilėraščių knygą „d a i n u o j a   d e g e n e r a t a s“.

       – Kazys Kiela taip pat rašo naujų apysakų. Pereitų metų vasarą išėjusi jo novelių knyga „L i k i m o   g r i m a s o s“ skaitančioj publikoj turi pasisekimo; kai kurie dalykai buvo išversti į latvių kalbą ir išspausdinti pažangiojoj Latvijos periodikoj.

       – Petras Čiurlys ir Antanas Biliūnas turi parašę nemaža trumpų novelių, groteskiškų apsakymėlių ir t. t. Kituose gazietos numeriuose pasistengsime skaitytojus plačiau su jų darbais supažindinti.

       – Antanas Tulys, pažangus Amerikos lietuvių jaunas beletristas, pakviestas mūsų gazietoje bendradarbiauti.

       – Rašytojų Aktyvistų Kolektyvas netolimoj ateity projektuoja žymiai išplėsti savo akciją įvairiose meno ir kultūros srityse. Darbų plane numatoma: 1) rašytojų aktyvistų pastangomis sudaryti atskirą, vieningą brolių literatų organizaciją; 2) Aktyvistų Kolektyvo knygų leidyklą: poezijos, beletristikos, dramos, antologijų, teoretiškų straipsnių etc. knygom ir rinkiniam leisti; 3) Baltijos respublikų moderniškųjų progresistų kūrinių vertimas ir spausdinimas „Trečiam Fronte“, kituose laikraščiuose ir vėliau atskirais leidiniais; 4) plati informacija apie Baltijos – suomių, latvių, estų, – Skandinavijos, Rusijos, lenkų ir Vak. Europos literatūrinį ir kultūrinį judėjimą; 5) Glaudžių santykių palaikymas su Baltijos jaunaisiais rašytojais modernistais, internacionalo steigimas etc.

       Tai mūsų planai, kuriuos visom išgalėm stengsimės įgyvendinti. Bet šiuo tarpu didžiausias mūsų troškimas – kad aktingosios literatūros gazieta „T r e č i a s   F r o n t a s“ būtų vis: aktuali, nauja, reikalinga, įdomi. Tiesa, gal ne viskas joje buvo pakankamai gerai atlikta (tai nelengvas darbas, juo labiau, kad šiais laikais laikraštis tenka redaguoti ne vien tik redaktoriui), taip pat ne visi dedamieji gazieton kūriniai griežtai atitiks mūsų nusistatymus. Mes dėsime ir tokių dalykų, kurie, nebūdami aktingi ir svarbūs savo turiniu, yra įdomūs, nauji formos, poetinės technikos atžvilgiu.

       Gazietą leisim tuo tarpu maždaug kas 3 mėnesiai. Tikimės, prie mūs prisidės ir mus parems visa gyvoji Lietuvos jaunuomenė.

       _________________
       Kalba autentiška
       Trečias frontas Nr. 1. Rašytojų aktyvistų kolektyvo literatūros gazieta. – Kaunas, 1930 m. sausis