Rūpinsimės pirmiausia tais, kurie mum artimiausi. Šiame numery skaitytojai matė moderninės latvių lyrikos pavyzdžių. Kitam, vykdydami Baltijos respublikų rašytojų artimesnio bendravimo idėją, įdesim naujosios estų modernistų kūrybos vertimų ir straipsnį apie moderninę estų literatūrą.

       Bus taip pat informacinių straipsnių apie užsienio literatūrinį gyvenimą: meną, sroves, žurnalus etc.: švedų poeto Henry Parland apie naująją Skandinavų kūrybą, P. Laurinaičio apie SSSR beletristiką, K. Lino apie vokiečių literatūros žurnalus ir k. k.

       Straipsnis apie šiandie labai aktualų klausimą – reportažinis romanas ir reportažinė apysaka. Be to, Rašytojų Aktyvistų Kolektyvo daug kūrybos buvusiųjų ir naujų autorių, kurie dėl įvairių priežasčių nepateko į šį numerį.

       Naujo „Trečio Fronto“ numerio laukit apie ateinančias velykas.

       _________________
       Kalba autentiška
       Trečias frontas Nr. 1. Rašytojų aktyvistų kolektyvo literatūros gazieta. – Kaunas, 1930 m. sausis