L i t e r a t ū r o s   v a k a r a s   k o n s e r v a t o r i j o s    s a l ė j e
       Afiša:
       K. Binkis skaitė pranešimą. Kaip per pusę valandos pasidaryt poetu.
       J. Petrėnas: Kaip naudingiau praleisti laika Paryžiuj ir kitur.
       B. Dauguvietis: Kaip mes (artistai) apgaudinėjam publiką.
       T.Tilvytis, A.Rimydis ir A.Gricius skaite savo raštus. Gausi publika ir vakaro rengėjai kalbėjo viena kalba. Visi „punktai“ buvo sutikti labai gyvai.
       Kai kurių dienrašcių recenzijos ir feljetonai buvusius vakare stebino. Bet tai paprastas dalykas: reikėtų jau priprasti, kad mūsų dienraščiai žiūrėdami į K.V., apserga sunkioje formoje daltonizmu.

       K.V.  v a k a r a s   Š i a u l i u o s e. Gruodžio mėn. „Keturi Vėjai“ darė savo vakarą Šiauliuose. Petrėnas kalbėjo apie tai kas jie yra tie Keturi Vėjai ir ko jie nori. Rimydis skaitė įžangą į poemą „Pan Or Dinamo“ ir Žengės eilėraščius. Gricius „Bertašiaus dienos“. Tilvytis poemos „Išpardavimas dušios“ fragmentus ir dar porą eilėraščių. K. Binkis baigė vakarą kalba kaip reikia skaityti naująją poeziją ir kuo ji skyriasi nuo senosios. Atsisveikindamas perskaitė Rimydžio poemą „Manifesto tvarkoje“, kurią šiaulėčiai, matyt, tą vakarą ir suprato. Daug kas sekė pasaką, jog K. Vėjai publikai nesuprantami. Šiaulių publika pirmą kartą susidūrus su K. Vėjais išrodė labai vaizdžiai, kad tokie tvirtinimai neturi jokio pagrindo  Visa kas buvo K.Vėjų patiekta jauna publika nepaprastai karštai priėmė. K. Vėjai po šio vakaro Šiauliuose turi progos pasveikinti save, kad sėkmingai nukonkuravo tą patį vakarą šiauliečius linksmiausius „žmones be kaulų“ boksininkus ir filosofus.
       „Keturi Vėjai“ paskutiniu laiku labai dažnai darė paldieninkus. Į tuos paldieninkus lankėsi be pačių K. Vėjininkų ir šiaip menininkai kuriems galūtinai nusibodo žiaurus nuobodulys. Po garsaus K. V. teismo paldieninkų lankytojų skaičius padidėjo.

       N a u j a   P.  T i l v y č i o   p o e m a. Lygiagrečia su šiuo „Keturių Vėjų“ numeriu išeina iš spaudos nauja P. Tilvyčio poema „Išpardavimas dušios“.
       Nors Tilvytis į Keturius Vėjus atėjo vienas paskutinių, bet jis labai greit parodė sugebėjimą dirbti tikrai įdomius daiktus.
       Tilvyčio raštai dvelkia jaunumu ir energija. Skaitydamas jo poemą jauti, kad čia daug neprakaituota. „Išpardavimas dūšios“ meilės poema. Tačiau tai visai originalus kūrinys be pasaldintų dialogų ir malonybinių žodžių pertekliaus  Tilvytis mokėjo ir čia savo meistriškumą panaudoti.

       K e t u r i ų   V ė j ų   a t e i t i e s   m a r š r u t a s. K. Vėjai vykdydami savo nusistatymą aplankyti kai kurias provincijos vietas ruošiasi artimiausioje ateityje provincijoje padaryti visą eilę literatūros vakarų. Pirmoje eilėje manoma aplankyti Panevežį ir Mariampolę. 
       _________________
       Kalba autentiška
       Keturi vėjai Nr. 4. – Kaunas, 1928 m. vasaris