Accessibility Tools


Gerbiamiejie ponios ir ponai!
Tegyvuoja radio telefonai!
Tegyvuoja žemės dirbtuvėj
Radio išleistuvai ir radio imtuvai!
Šalin supelėjęs knygų balastas
Ir visos renkamos ir spaudžiamos mašinos!
Tiesiausias radio kelias rastas
Ir juo širdis su širdžia tesusižino.
??????????? (neįskaitoma)
Tibeto Lchasa ir Čenstakavos griūnąs vienuolynas,
Taip pat žemaičio grįčia šimtmetinė
Jau rišasi į sąjungą į organizmą vieną
Pasaulio nervu, radio antena.
Nebėra užkampių nei vienuolynų
Gana bus žiovulingoj vienumoj tūnoti
Su pagalba
Akimirksniais mes raižome pasaulio plotį.
Klausykite, ten toli miestai alda.
Tai fabrikų mašinų choras
Dainuoja mums moderniškąją maldą,
Tai sukasi naujojo gyvenimo motoras.
Klausykite, — tai radio pagalba
XX-s amžius kalba.

________________
Kalba ir rašyba autentiška
Keturi vėjai Nr. 2. – Kaunas, 1926 m. gruodis