I

Pykšt, pykšt, pykšt!
Triokšt, triokšt, triokšt!
Pokšt, pokšt, pokšt!
Po pasaulio pakampius prožektoriai pliplykst, pliplykst!
Žemės ir dangaus platums
Bumbt, bumbt, bumbt!
Liepsnų lūžtvėj
Chaoso karuselė čiūžt, čiūžt!
Ugnies žalčių dryžiai
Viską lyžt, lyžt!
Staiga
Visatos eiga
Kojom keberiokšt!
Ir kraujo šniokšty
Kulkosvaidžiai takt, takt, takt, takt, takt, takt!
Patrankų goserės au, au!
O ten aukščiau
Murmulinėj erdvių alėjoj
Su granatomis susikabinę šrapneliai
Švyst, švyst, švyst!
Pastirę pagaikščiai
baikščiai
Džiakt!


II

Trū, trū, trū!
Trū! trū! tū!
Trū! tū! tū!
Visų
Karų
Pasaulinių frontų
Kautynių teatrų
Berankiai ir rankingi!
Bekojai ir kojingi!
Begalviai ir galvingi!
Ri—i—i—i—i—i—i—i—i—kiuok!
Nugalėtojingi!
Nuingę!
Sugulę ar sustoję,
Gretas dve—e—e—ejuok!...
Lėkte—e—e—e marš!
Žvarbios žygiuotės
Gašliai gedulingam marše
Bekojai, taikyti į koją!
Berankiai, rankom nemosuoti!
Begalviai, pasmakres aukštyn!
Pirmyn gi!
Kojingi,
Galvingi,
Drasyn!


VIII

Žybt
Toli, toli
Metų kiaurymė gili,
Kur laikų dejuriniai akumuliatoriai,
Iš kurių defaktinės elektros liepsnomis
Vis ir vis
Kylst ir kylst
Aržūs amžių aviatoriai
Ir kurie po užtvenktas širdies plutas
Tvykst ir tvykst
Laisvės dinamito raketas.
Suvaržytieji sukaustytieji pasauliai
Sprogt, sprogt!
Atsipalaidavę pažabotieji sauvaliai
Šokt, šokt!
Žemės ir planetos sulinguotos,
Žvaigždžių ir kometų šluotos
Centre ir aplink
Trinkt, trinkt, trinkt!

              ——

Bet
Netikėtai
Šlept
Slidžiais dangaus murmulo parketais
Lietuvių Brastos, Versalio alksmo amuletai.
Alkanieji siaubai kąsneliu apsvaigę,
Capt, capt!
Staigiai ir tikrai
Ir tikrai vienok
Stapt
Erdvių sienos beįrą.
Ir naujausių žemės pojučių parodoje žalioj
Hoch!
Ura!
Valio!

_________________
Kalba autentiška
Keturi vėjai Nr. 1. – Kaunas, 1924 m. sausis