TEKSTAI.LT
<< Atgal
 
 
Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis
Literatūra, kritika, eseistika

„METAI“
2005 m. Nr. 1. (sausis)

TURINYS

VYTAUTAS STULPINAS. Į statų krantą
AIDAS MARČĖNAS. Eilėraščiai
VYTAUTAS MARTINKUS. Akių apgaulė, arba Kaip išmokti piešti sapną. Amplifikacija
ALDONA ELENA PUIŠYTĖ. Vakaro vigilijos
RENATA BARADINSKAITĖ. Novelės
SONATA PALIULYTĖ. Eilėraščiai
JUAN RULFO. Pedras Paramas. Romano fragmentas. Vertė J. Katkuvienė
JAROSŁAW MIKOŁAJEWSKI. Eilėraščiai. Vertė V. Dekšnys

L I T E R A T Ū R O S   M O K S L A S    I R   K R I T I K A

BRIGITA SPEIČYTĖ. Kas užsodino Poškos „darželį“?
AUŠRA MARTIŠIŪTĖ. Teatro kultūros atspindžiai Dionizo Poškos veikloje ir raštuose

K A Z I U I   B O R U T A I  –   1 0 0

JONAS JAKŠTAS. „Visas mano gyvenimas – rizika“

A P I E   K Ū R Y B Ą   I R    S A V E

„Vertimas – magiška operacija, kone šventos apeigos“. Pasaulinės literatūros
vertėją Valdą V. PETRAUSKĄ kalbina Arvydas VALIONIS

A K I R A T I S

GUNTIS BERELIS. Vadovas po raižytą vietovę. Vertė L. Laurušaitė

M Ū S Ų   P U B L I K A C I J A

WALTER BENJAMIN. Franzas Kafka. Vertė L. Katkus

R E C E N Z I J O S,   A N O T A C I J O S

AIDAS MARČĖNAS. Iš didžiosios d, iš oriosios O (Donato Petrošiaus „iš tvermės D“)
RAMUTĖ DRAGENYTĖ. Diagnozė: kūrybinis vaisingumas (Dovilės Zelčiūtės „Atgal į vandenį“)
VIKTORIJA DAUJOTYTĖ. Kas gaudžia anoje distancijos erdvėje? (Valdemaro Kukulo „Didžiadvasių žodžių eros pabaiga“)
FELIKSAS MAČIANSKAS. L. Didžiulienės-Žmonos gyvenimo intencijos (Mildos Telksnytės, Vygando Račkaičio „Kaip lašas mariose…“)

GAUTA PAMINĖTI

T Ė V Y N Ė S   V A R P A I

GINTARAS BERESNEVIČIUS. Autsaideriai

VALENTINAS SVENTICKAS. In memoriam. Pokalbis, kurio negirdėsime
VLADAS BRAZIŪNAS. In memoriam. Išėjo vidury darbų
2004-ŲJŲ NACIONALINĖS KULTŪROS IR MENO PREMIJOS 
N. BRAZAUSKAS. Žinomas ir nežinomas I. Meras
Naujas „The Vilnius Review“ numeris
Z. MAŽEIKAITĖ. Käbi Laretei žavesys

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt