Vainius Bakas. Kas vėjo – vėjui. – Vil­nius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014. – 144 p.

Jauno poeto naujų eilėraščių rinkinys. „Tai mąslumo, jausmų šilumos, jaukumo kupina kūryba, išpažįstanti laiko patikrintas verty­bes ir tradicinę lyrikos sampratą.“

 

Paulius Norvila. Buitinė. – Vilnius: Lie­tuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014. – 104 p.

Trečioji poeto eilėraščių knyga, kurioje „asmeniškai suvokti garsai ir vaizdai, emoci­jos ir būsenos, kadaise išgyventa situacija ir dabarties akimirka. Ir visa ši patirtis – ir būtinė, ir buitinė – užrašyta savita kalba“.

 

Justinas Sajauskas. Suvalkijos var­dai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos lei­dykla, 2014. – 328 p.

Naujas prozininko miniatiūrų romanas, ku­riame vaizdingai perteikiama buvusių parti­zanų, ryšininkų, rezistencinės kovos rėmėjų gy­venimo kasdienybė, pokario Lietuvos realybė.

 

Romas Sadauskas. Rudens elegijos. – Vilnius: Žuvėdra, 2014. – 64 p.

Pluoštas trumpų novelių gamtos ir žmo­gaus sąveikos temomis. Dailininkė Gražina Didelytė (1938–2007) joms sukūrė trylika ofortų.

 

Dalia Bielskytė. Vardas debesies. – Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2014. – 64 p.

Trečia autorės poezijos knyga. Poetė išti­kima ekspresyvumui, mažažodystei, grakščiai formai. Eilėraščius papildo dailininko Arūno Mėčiaus iliustracijos.

 

Česlovas Kalenda. Arimuos švytėjo delčia. – Kaunas: Naujasis lankas, 2014. – 152 p.

Eilėraščių rinkinio paantraštė – gyvenimo poezija. Knygoje ryškūs Raseinių krašto vie­tovių pėdsakai, konkreti autoriaus biografija, kuri skleidžiasi bendražmogiškų prasmių kontekste.