Petrarcos premija T. Venclovai. Miun­cheno leidykla „Burda-Verlag“ 1975 m. įsteigė tarptautinę Petrarcos premiją poetams ir vertėjams. 2014-aisiais šį garbingiausią Europoje poetinį apdovanojimą pelnė poetas Tomas Venclova ir vokiečių poetas Franzas Monas. T. Venclova įvertintas už XX a. rusų poezijos tyrinėjimus ir „produktyvią lyrinę kūrybą, susilaukusią pripažinimo Vakarų Europoje“.

Latvijos literatūros metų (LaLiGa-Ba) premijos. Už viso gyvenimo nuopelnus pa­gerbta rašytoja, knygų iliustratorė Margarita Starastė (1914–2014), Latvijos kultūrai pali­kusi nenykstančią vaikų literatūros tradiciją: įsimenančius pieštus pasakų personažus ir nepakartojamus tekstus.

Geriausiu poezijos rinkiniu pripažinta neįprastai kukli, vos trisdešimt aštuonių pus­lapių Marto Pujato eilėraščių knyga „Švieson pati lempa eina“.

Poetės, dramaturgės Maros Zalytės pir­mas romanas „Penki pirštai“ pelnė geriausio 2013 m. prozos kūrinio apdovanojimą.

Ryškiausio debiuto nominacijoje įvertin­tas Janio Janevo romanas „Jelgava 1994“. Sve­tainės „Delfi.lv“ lankytojai šį romaną pripaži­no ryškiausiu metų kūriniu. „Jelgava 1994“ buvo perkamiausia premijai nominuota knyga.

Luizės Pastorės „Maskačkos istorija“ – ge­riausias vaikų literatūros kūrinys.

Geriausio užsienio literatūros vertimo į latvių kalbą nominacijoje nugalėjo Maimos Grynbergos išverstas suomių rašytojos Katjos Kettu romanas „Senelė“.

LaLiGaBa apdovanojimais rūpinasi Tarp­tautiniai rašytojų ir vertėjų namai, Latvijos rašytojų sąjunga ir Latvijos literatūros cent­ras. Laureatams įteiktos 1500 eurų premijos.

I. Zanderė ir Lietuva. Šių metų Poezijos pavasario renginiuose dalyvavusioje latvių poetų grupėje buvo ir poetė, eseistė Inesė Zanderė, kurios kūryboje šmėkšteli lietuviški motyvai, kaip ir šiemet išėjusiame jos poezijos rinkinyje „Paukštis miega“. Ir pokalbyje šįmetiniame literatūros žurnale „Latvju Teksti“ ji palietė lietuvišką tematiką – skaudžiai prisi­minė šiuolaikinės latvių poezijos antologiją „Pavasaris bus kaip visuomet“ lietuvių kalba: „Ji kaip peilis brūkštelėjo man per širdį (juo­kiasi). Gal todėl, kad tuomet mane buvo apė­musi depresija; aš neprisimenu, kad kada nors taip ilgai ir karčiai būčiau verkusi – kodėl Erika Drungytė mane tenai aplenkė. Jau daugel metų esu įsimylėjusi lietuvius; negaliu įvardyti konkretaus autoriaus, bet, tarkim, panbaltiškąją idėją. Daugel metų maniau, kad mes ir jie – aš ir jie – yra tai, kas labai jungia.“

Žymiausi metų vertimai į anglų kalbą. Žurnalas „World Literature Today“ paskelbė septyniasdešimt penkis žymiausius 2013 m. literatūros vertimus į anglų kalbą. Tarp gar­siausių pasaulio kūrėjų yra ir rašytojos Gied­ros Radvilavičiūtės knyga „Tie, kuriuos sutik­ti norėčiau dar kartą“. Ją į anglų kalbą išvertė Elizabeth Novickas.

Astūrijos princo apdovanojimai. 1980 metų rugsėjo 24 d. Astūrijos princas Felipe įsteigė meno, literatūros, tarptautinio bend­radarbiavimo, santarvės – iš viso devynių sričių premijas. Šįmetė Astūrijos princo lite­ratūros premija skirta žymiam airių romanis­tui, dramaturgui, scenaristui Johnui Banville’iui (g. 1945 m.). Jis yra sukūręs dvi de­šimtis romanų (kelis detektyvus parašė Ben­jamino Blacko slapyvardžiu). J. Banville’io kūryba įvertinta daugeliu literatūros premijų, tarp jų ir Bookerio (2005 m. už romaną „Jū­ra“). Į lietuvių kalbą išversti romanai „Jūra“, „Begalybės“, „Parodymų knyga“.

Neskelbtas Ch. Baudelaire’o laiškas V. Hugo. Į varžytynes pateko neskelbtas 1860 m. prancūzų poeto Charles’io Baude­laire’o laiškas, kuriame jis savo amžininką Victorą Hugo pavadina idiotu, praneša britų laikraštis „The Guardian“. Ch. Baudelaire’as skundžiasi nežinomam adresatui, kad V. Hugo nesiliauja siuntinėjęs jam kvailų laiškų. „Tai mane įkvėpė parašyti esė apie nepažei­džiamą dėsnį – genijus visada yra idiotas“, – rašė poetas.

Pirkėjui taip pat siūloma priedas – pir­mas „Piktybės gėlių“ leidimas. 1857 m. pa­sirodžius „Piktybės gėlėms“, Ch. Baudelaire’as susilaukė kaltinimų amoralumu. Beje, V. Hugo buvo didelis poeto kūrybos gerbėjas, ir pats Ch. Baudelaire’as už palaikymą yra paskyręs eilėraščių V. Hugo.

Pulitzerio premijos laureatas, amerikiečių poetas C. K. Williamsas primena, kad Ch. Baudelaire’as visada slapčia „nekentė Hugo“.

Lato romanui“ – 15 metų. 1999-aisiais Latvijos literatūros mėnraštis „Karogs“ ir vers­lininkas R. Geikenas organizavo romano konkursą, kurį leidykla „Lauku Avize“ paver­tė serija „Lato romanas“. Tai vienintelė dau­gelį metų reguliariai leidžiama knygų serija Dauguvos krašte: kas mėnesį po romaną. Skai­tytoją jau pasiekė septyniasdešimt dviejų au­torių šimtas aštuoniasdešimt kūrinių. Bend­ras knygų tiražas viršija milijoną egzempliorių. Šioje serijoje net keturiolika romanų išleido E. Lukjanskis. Su „Lato romano“ serijos ženklu pasirodė Baltijos Asamblėjos premijos laurea­to V. Bubnio romanas „Balandžio plastėjime“, A. Vaičiulaičio, B. Mackonytės kūrinių.

Geriausiems romanams vertinimo komisi­ja skiria premijas (4000, 3000, 2000 eurų), debiutinį ir paskatinamąjį apdovanojimus.

 

Parengė Arvydas Valionis