Alvydas Šlepikas. Mano vardas – Marytė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. – 184 p.

Romanas apie „vilko vaikų“ tragiškus likimus – po Antrojo pasaulinio karo Rytprūsių vokietukus, ėjusius į Lietuvą uždarbiauti pas ūkininkus arba elgetauti.

 

Vytautas Landsbergis. Kokia ji galėtų būti: Lietuvos projektas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. – 144 p.

Žymaus politiko, kultūrininko originalios sandaros knyga, kurioje svarstoma „kuo esame, kuo galime būti pasauliui“. Autorius gyvai kalbasi su skaitytoju, skatina apmąstymams, pasenusių nuostatų revizijai, perspėja dėl tykančių pavojų.

 

Dalia Sruogaitė. Atminties archeologija. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012. – 231 p.

Literatūros klasiko Balio Sruogos dukters, dabar gyvenančios Vilniuje, prisiminimai apie 1940, 1943–1944 metų įvykius. Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis.

 

Algis Mickūnas. Estetika. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. – 351 p.

Straipsnių rinkinys, kurį sudaro trys skyriai: „Kritinė apžvalga“, „Pagrindinės temos“, „Literatūra ir estetinis pasaulis“. Pasak autoriaus, „per knygos straipsnių įvairovę mėginama suvokti pasauliškus fenomenus, atvertus menininkų, nors jų menai skirtingi. Žmogaus, kuriam menas padėjo pajausti tokius fenomenus, gyvenimas niekada nebesustabarės į daiktišką būklę; jis nebegalės ištverti savo, kitų ir daiktų uždarumo ir įsijungs į tylų kosminį spalvingų garsų šokį.“

 

Gintautas Dabrišius. Joju vienas. – Kaunas: Kauko laiptai, 2011. – 103 p.

Septinta 2006 metų Poezijos pavasario laureato eilėraščių knyga. „Nedaugžodžiaujanti, originali, dabrišiška.“

 

 

Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2012 m. Nr. 3 (kovas)