APIE KŪRYBĄ IR SAVE
                                                                                                      Nr.        p.

Apie pradžią, išliekamumą ir
    paraleles. Rašytojas Mykolas Sluckis
    atsako į Giedrės Kazlauskaitės
    klausimus
Gyvenimas ir kaukės. Dramaturgą
    Kostą Ostrauską kalbina
    literatūrologės Elena Bukelienė ir
    Loreta Mačianskaitė
Kūrybos žaidimas ir džiaugsmas.
    Literatūrologė Audinga Peluritytė
    kalbasi su rašytoja
    Laura Sintija Černiauskaite

 
 
 
8-9
 
 
 
5
 
 
 
3

 
 
 
107
 
 
 
85
 
 
 
93

Tarp subtilios poezijos ir prozos
    erezijos. Poetas Gintaras
    Grajauskas
atsako į literatūrologės
    Vitalijos Pilipauskaitės klausimus
Vis dar ieškau savęs. Poetė Liūnė Sutema
    atsako į Birutės Jonuškaitės klausimus

 
 
 
12
 
4

 
 
 
97
 
107KŪRYBA IR LIKIMAI

Dragenytė Ramutė. Judita Vaičiūnaitė
    ir Hermanis Marģeris Majevskis

 
2

 
94

Kukulas Valdas. Elenos Mezginaitės
    poetinis išsipildymas

 
3

 
102SUKAKTYS

Daujotytė Viktorija. Pamokslo išmintis
    mokslo tekstuose (R. Šilbajorio jubiliejinei
    sukakčiai ir šviesiai atminčiai)

 
 
1

 
 
86

Šilbajoris Rimvydas. Mirtis ir žodis poezijoj

1

103„METŲ“ ANKETA

Požiūriai. Eugenijus Ališanka,
    Marcelijus Martinaitis

 
11

 
90

Požiūriai. Gintarė Adomaitytė, Vytautas
    V. Landsbergis, Renata Šerelytė

 
12

 
103MŪSŲ PUBLIKACIJA

Gogol Nikolaj. Keturi laiškai įvairiems
    asmenims dėl „Mirusių sielų“.
    Vertė P. Vasiliauskas
Gumiliov Lev. Pasionarumas
    etnogenezėje. Vertė L. V. Medelis
Nietzsche Friedrich. Iš menininkų ir
    rašytojų sielos. Vertė A. Tekorius

 
 
10
 
5
 
2
3

 
 
131
 
123
 
134
128

Weininger Otto. „Aš“ problema ir
    genialumas. Vertė L. Rybelis
Zweig Stefan. Casanova. Homo eroticus.
    Vertė A. Merkevičiūtė


8-9

4


155

116AKIRATIS

Baranova Jūratė. Gilles Deleuze'as:
    filosofas ir literatūra
Baranova Jūratė. Franzas Kafka ir
    prancūzų postklasikinė filosofija
Clifford James. Apie etnografinį
    siurrealizmą. Vertė V. Šarkovas
Literatūrėlė. Lenkija be rašytojų. Anna
    Naviłowska, Stanislaw Lem, Marta Wyka,
    Radoslaw Wiśniewski. Vertė B. Speičytė

 
6
 
7
 
1
 
 
5

 
116
 
113
 
132
 
 
104

Okamura Takahiro. Jono Biliūno ir
    Ryūnosuke Akutagawos novelė:
    panašumai ir skirtumai.
    Vertė R. Tamošaitis
Wisława Szymborska – būties poezija.
    Parengė B. Jonuškaitė

 
 
 
11
 
12

 
 
 
118
 
123ESĖ

Balbierius Alis. Indas. Demonai
    niekad nesnaudžia. Alchemija
Pinter Harold. Menas, tiesa ir politika.
    Vertė K. Pocius

 
5
 
2

 
92
 
103

Rekys Tomas. Mažutėlių rojus
Rekys Tomas. Audra Čikagoje
Šliogeris Arvydas. …tokia graži,
    tokia mirtinga

3
10
 
1

120
122
 
108KŪRYBOS PARAŠTĖSE

Adomaitytė Gintarė. Topolių mieste

7

107

Sadauskas Romas. Kelionė su ministru

4

111TAUTOSAKA. MITOLOGIJA

Beresnevičius Gintaras.
    M. Strijkovskio „Kronikos“
    lietuvių dievų sąrašas
Beresnevičius Gintaras. Burtai ir
    tikėjimai Vilniaus krašte
    ketvirtame XX a. dešimtmetyje

 
 
8-9
 
 
12

 
 
127
 
 
110

Repšienė Rita. Sapno metafizika
Sadauskienė Jurga. Liaudies dainų
    sociokultūrinis statusas XIX a.

5
 
7

98
 
126ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI

Bernotas Albinas. Pro žiūronėlį
    aprasojusiais stiklais
Kubilius Vytautas. Iš „Dienoraščio“
    (Įžanga: Jūratė Sprindytė. Vytauto
    Kubiliaus dienoraščio traukos lauke)

 
4
 
 
1
2

 
124
 
 
113
113

 

Kubilius Vytautas. Iš „Dienoraščio“
Mezginaitė Elena. Iš „Dienoraščio“
Miškinis Motiejus. Keli atsiminimai
    apie Rygiškių Joną, prof. Joną Jablonskį
    (Įžanga: Jonas Šlekys. Žmogus,
    gyvenęs literatūra)

11
3
 
 
 
6

124
109
 
 
 
125IŠ PRAEITIES

Almanis Vytautas. Slaptais Altajaus takais
Auksutytė Laura. Liudas Gira ir
    jo „Italia Nuova“

5
 
8-9

115
 
146

Šenavičienė Ieva. 1863 m. sukilimas
    ir lietuvių kalba

 
6

 
99RECENZIJOS, ANOTACIJOS

Aputis Juozas. Pasikalbėjimas su savim
    (E. Ignatavičiaus „Kiparisų tamsa“)
Areška Vitas. Eilėraščiai dievams
    (S. Stacevičiaus „Juodoji“)
Baublys Karolis. Atgimstančių vertybių
    pasaulis (A. Šlepiko „Lietaus dievas“)
Brazauskas Nerijus. Lietuvių
    mentaliteto beieškant
    (G. Beresnevičiaus „Paruzija“)
Brazauskas Nerijus. Po skirtingais
    arkados skliautais
    (T. Kačerausko „Arkada“)
Bukelienė Elena. Atgyvento laiko
    ženklai (V. Rimkevičiaus „Nežinomieji.
    Gimė rudas kūdikėlis“)
Bukelienė Elena. Ketvirtas romanas
    (G. Aleksos „Fabricijus sprogdina
    arklius“)
Čiočytė Dalia. Iš įsiklausymo – apie
    įsiklausymą (A. E. Puišytės
    „Palaimink žodį ir aidą“)
Daujotytė Viktorija. Poezija iš rizikos
    gyventi (D. Jazukevičiūtės
    „Imperijos moteris“)
Dragenytė Ramutė. Sodri poezija, jeigu
    poezija (V. Rudžiansko „Miesteliai.lt“)
Dragenytė Ramutė. Homeras ir
    agrastai (V. Kukulo
    „Judas taipogi danguj“)
Dragenytė Ramutė. Patogi
    poezija (R. Stankevičiaus „Tylos
    matavimo vienetai“)
Dragenytė Ramutė. Vienišo kiro
    poezija (T. A. Rudoko „Vėjo brolis“)
Dragenytė Ramutė. Saros poezija
    (S. Poisson „Pasienis“)
Gaidauskienė Nida. Ezemplum
    eugenium (E. Ališankos „Exemplum“)
Grigaitis Mindaugas. Nykstančios
    tradicijos atšvaitas (R. Granausko
    „Šunys danguje“)
Guščius Alfredas. Jackaus ir Karolio
    teisybė (B. Bušmos „Būk geras,
    Jackau, nemirk!“)
Jonušys Laimantas. Blogis su žmogišku
    veidu (V. M. Knabikaitės „Mėnesiena
    tamsiame lange“)
Jonušys Laimantas. Kultūra
    nelaisvėje (L. Šepečio „Neprarastoji
    karta. Siluetai ir spalvos“)
Jurgutienė Aušra. Lyrika – estetinės
    savistabos žaizdras (R. Tūtlytės
    „Išliekanti lyrika“)
Kalcaitė Simona. Vienišėjimo
    džiaugsmas (E. Striogaitės „Vienišėja“)
Kalcaitė Simona. Poezija, liudijanti sapnus
    (J. Kalinausko „Sapnų liudininkas“)
Kazlauskaitė Giedrė. Gelbstint sakinio
    eilinį (R. Rastausko „Metimas“)

 
11
 
6
 
3
 
 
1
 
 
12
 
 
2
 
 
6
 
 
2
 
 
11
 
1
 
 
3
 
 
8-9
 
10
 
12
 
11
 
 
7
 
 
7
 
 
2
 
 
4
 
 
6
 
1
 
4
 
7

 
143
 
142
 
141
 
 
142
 
 
143
 
 
144
 
 
144
 
 
142
 
 
140
 
145
 
 
144
 
 
170
 
143
 
135
 
146
 
 
140
 
 
146
 
 
147
 
 
143
 
 
147
 
148
 
137
 
138

Kazlauskaitė Giedrė. Dvitaškio poezijos
    gimimas (K. Navako „Atspėtos fleitos“)
Kukulas Valdas. Susipažįstant vis iš
    naujo (P. Žemgulytės
    „Nubėgantys vieškeliais“)
Kvietkauskas Mindaugas. Bevardės
    deivės istorija (L. S. Černiauskaitės
    „Kvėpavimas į marmurą“)
Kvietkauskas Mindaugas. Poeto
    enciklopedija (T. Venclovos
    „Vilniaus vardai“)
Malickaitė Rima. Tapatybės
    paieškos (I. Valantinaitės
    „Žuvim ir lelijom“)
Martinkus Vytautas. Literatūrologai –
    ateities vaikai? (V. Kelertienės
    „Kita vertus…“)
Martišiūtė Aušra. Originalumo
    paieškos (S. Parulskio „Trys pjesės“)
Mitaitė Donata. Pagaliau sulauktas
    „Kitaip“ (T. Venclovos „Kitaip“)
Raškevičiūtė Jurgita Žana. Poilsiaujanti
    poezija (P. Norvilos
    „Septyni metų laikai“)
Rubavičius Vytautas. Rašytojo
    galios ir negalios Atgimimo žaizdre
    (L. Jakonytės „Rašytojo socialumas“)
Sprindytė Jūratė. Kitokia esė
    (V. Martinkaus „Šuns mazgas“)
Sventickas Valentinas. Kas išsipildė
    (V. Braziūno, A. Klovos „Iš naminio
    audimo dainos“)
Šerelytė Renata. Amžiaus krizės
    romanas (J. Ivanauskaitės „Miegančių
    drugelių tvirtovė“)
Šerelytė Renata. Tėvynę mylėti
    labiau negu moterį
    (J. Mikelinsko „Čia ir dabar“)
Šerelytė Renata. Tylios pasipriešinimo
    formos (M. Martinaičio
    „Tylintys tekstai“)
Švilpienė Dovilė. Bandymas
    įsilieti į pokalbį („Sambalsiai: studijos,
    esė, pokalbis“)
Švilpienė Dovilė. Dėl ko mušasi
    širdys? (G. Patacko
    „Didysis širdžių mūšis“)
Tamošaitis Regimantas. Tamsiojo
    gyvenimo kronikos (Z. Čepaitės
    „Neapšviestas kelio ruožas“)
Vaitkevičiūtė Eugenija. Apie neigimo
    simptomus ir drąsą (V. Ivanovos
    „Girgždantis žvirgždas“)
Valionis Arvydas. K. Balmonto
    sugrįžimas? (I. Vidugirytės
    „Balmonto Lietuva“)
Venclovas Petras. Kas eina po mūsų?
    („Kauno jaunieji, I, II“)

 
10
 
 
8-9
 
 
4
 
 
5
 
 
10
 
 
10
 
8-9
 
12
 
 
7
 
 
5
 
6
 
 
1
 
 
3
 
 
5
 
 
11
 
 
3
 
 
5
 
 
4
 
 
12
 
 
8-9
 
2

 
140
 
 
176
 
 
140
 
 
144
 
 
145
 
 
147
 
172
 
140
 
 
143
 
 
148
 
139
 
 
151
 
 
146
 
 
139
 
 
140
 
 
149
 
 
141
 
 
133
 
 
137
 
 
179
 
149TĖVYNĖS VARPAI

Adomaitytė Gintarė. Sena moteris
    linguojančiame krėsle
    yra pasaulio laikrodis
Beresnevičius Gintaras.
    Paukščių gripas
Daujotytė Viktorija. Asmeninė literatūros
    istorija (Mokytojos Bronės Katinienės
    šviesiam atminimui)
Dirgėla Petras. Atspindžių mozaika
Dirgėla Petras. Pilis yra nepasiekiama,
    kelias į pilį yra apgaulė

 
 
2
 
3
 
 
11
1
 
4

 
 
153
 
153
 
 
154
154
 
147

Jonuškaitė Birutė. Nesilpstantis
    dialogo ilgesys
Kunčius Herkus. Sezono metas
Rekys Tomas. Gyvatvorė, arba
    Apmąstymai prie atviro lango
Tamošaitis Regimantas. Istorija greta
    literatūros ir literatūroje
Tamošaitis Regimantas. Blyksnis
    tarp vasaros medžių
Tamošaitis Regimantas. Gintaro
    Beresnevičiaus gyvenimo tekstas

 
7
12
 
5
 
6
 
8-9
 
10

 
149
147
 
152
 
154
 
182
 
151* * *

Adomaitytė G. Malūnėlis ir malūnas
Arnatkevičiūtė L. Amžino ryto pradžia
Bernotas A. In memoriam. Su plunksna
    rankoj – anapusybėn
    (Martynas Vainilaitis)
Brazauskas N. Žvilgsnis
    į 2005 m. literatūrą
Černiauskas R. Ėvė Simonaitytė
    ir jos premijos
Druktenis A. In memoriam. Stasys Sabonis
Gintautaitė A. A. E. Puišytės žodžių aidas
Gintautaitė A. Drąsa bandyti
Jakonytė L. Atrastas knygos pasaulis
Kalėda A. In memoriam. Atsisveikinant
    su Janina Žėkaite
Klimašauskas B. Kol gyvas kaimas,
    tol obelys žydės ir Katedros aikštėje…
Klimašauskas B. Kas garsina
    bažnytkaimį prie „žaliosios upės“
Kukulas V. In memoriam. Ar vien tik
    „atspindžio šešėlis“? (Vytautas Rudokas)
Laurušaitė L. Literatūrinis šiaurės džiazas
Martinaitis M. J. Bobrowskis ties
    Brandenburgo vartais
Mažeikaitė Z. Kraštutinumai
    kuriant literatūrą
Mažeikaitė Z. Laukinis lietuvių
    lyrikos žydėjimas
Mažeikaitė Z. Haiku Švedijoj ir kitur
Mažeikaitė Z. Naujienos iš Švedijos
Mažeikaitė Z. Heinricho Heine's jubiliejui
Mažeikaitė Z. Karalienė Kristina –
    rašytoja?
Mažeikaitė Z. Bestselerių paslaptys
Mažeikaitė Z. Rašytojas ir
    literatūros rinka

4
12
 
 
8-9
 
4
 
3
6
2
7
4
 
10
 
7
 
12
 
8-9
10
 
1
 
1
 
2
3
4
5
 
6
7
 
8-9

153
151
 
 
186
 
154
 
156
157
155
154
156
 
157
 
153
 
152
 
185
156
 
156
 
158
 
159
159
158
157
 
157
158
 
190

Mažeikaitė Z. Apie kultūros kanoną
    Danijoje ir Švedijoje
„Metų“ inf. 2005 m. Lietuvos
    nacionalinių premijų laureatai
Mitaitė D. Skaitome Rimvydą Šilbajorį
Mitaitė D. Mokslinė konferencija
    „Antanui Venclovai – 100“
Motiejūnas V. Paminėjo Viktorą Miliūną
Motiejūnas V. Rašė girdėdama muziką
Motiejūnas V. Kaziui Inčiūrai – 100
Peleckis-Kaktavičius L. In memoriam.
    „Dviejų tėvynių nebūna“
    (Kazimieras Barėnas)
Pilipauskaitė V. „Literatūros salos“:
    seminaras salose
Reimeris V. In memoriam.
    Palydėjus Petrą Keidošių
Sprindytė J. In memoriam.
    Menestrelio kapas Ispanijoje
    (Vygantas Šiukščius)
Striogaitė D. Apie mirtį kaip apie
    kultūros faktą
Sventickas V. Apie šviesą ir kelią
Tidikytė L. Antano Vaičiulaičio
    kalnų dvasia
Valionis A. Nekrologo poetika
Valionis A. Atodangos: įvykiai ir faktai
Valionis A. Atodangos: faktai ir skaičiai
Valionis A. Atodangos: faktai ir skaičiai
Valionis A. Atodangos: nuo atžindo iki
    „prakeiktųjų užsieniečių“
Valionis A. Atodangos: nuo bestselerio
    kodo iki virtualaus W. Shakespeare'o
Valionis A. Atodangos: nuo
    Nobelio iki Mikės Pūkuotuko

 
12
 
1
2
 
5
3
5
12
 
 
4
 
10
 
2
 
 
4
 
8-9
3
 
7
1
3
4
5
 
7
 
10
 
12

 
154
 
155
157
 
155
157
156
150
 
 
149
 
155
 
157
 
 
152
 
187
155
 
152
157
157
157
157
 
156
 
158
 
153REPRODUKCIJOS

Andriulionis Danas
Gylytė Agnė
Griušys Pranas
Gutauskas Leonardas
Jusionis Vidmantas
Juškienė Onutė
Klimavičius Romas
Kosinskaitė Miglė
Kriaučiūnaitė Evelina
Marcinkevičius Vilmantas
Mykolaitytė Jūratė

6
12
8-9
10
2
4
5
3
4
1
8-9

 

Paliukienė Ona
Radavičiūtė Diana
Riškutė Giedrė
Sauka Šarūnas
Saukienė Nomeda
Skauronė Ieva
Stankus Vygintas
Stasiulevičius Aloyzas
Šaltenytė Nijolė
Zavišaitė Akvilė
Zirnytė-Žukauskaitė Nelė

5
1
2
7
7
3
12
6
11
10
11