Niekas nesutraukia į teatrus tiek žiūrovų, kiek links­mai parašytas veikalas, nuotaikinga ir kandi komedija. Traukia, žinoma, ne pigus juokinimas ir banalūs pokštai, o prasminga žaismė, išminties šypsena ir gyvybės kupi­nas sąmojis, kai, smagiai bekvatodami, pajuntame ir kaž­ką skaudaus atpažinę, prie kažko labai rimto priartėję. Šitokią galią turi Kazys Saja, kurio pjesėse, nežiūrint ko­kio žanro jos bebūtų, visada girdimas komediografo bal­sas. Pats dramaturgas ne kartą yra pabrėžęs, kad kiek­vieną kūrinį jis rašąs taip, kad jame netrūktų linksmų epizodų, nes ir „tragiškiausi žmogaus gyvenimo momen­tai pataškuoti komiškom dėmelėm“ (1). Grynų komedijų K. Saja yra parašęs ne taip daug, dažnai tai mišrus žan­ras – „nei komedija, nei drama“, o dar dažniau tragiko­medija, groteskas, parabolė.

 

1

 

Komedijos renesansą lietuvių scenoje pranašavo pir­mieji K. Sajos kūriniai. „Lažybose“ (1954) ir „Septynio­se ožkenose“ (1957) pradedantis dramaturgas linksmai, o kai kur ir piktai kėlė kolūkinio kaimo negeroves, išjuo­kė netikusius ūkininkavimo metodus, žmonių apsileidimą. Komedijoje „Silva studentauja“ (1957) autorius kedeno studentiškos buities realijas, sukūrė komišką parazituo­jančio veltėdžio charakterį. Smagių veikalėlių K. Saja pažėrė ir saviveiklos scenai („Vis per gerą širdį“, „Šeš­kai“). Visur čia gausu juokingų situacijų, žvalaus humoro, išraiškingų satyrinių spalvų. Tačiau žvilgsnis į gyvenimą dar negilus, paliestų temų traktavimas pavir­šutiniškas, meninio patvarumo nėra.

Po debiutinės komedijų bangos K. Saja bando „su­rimtėti“. Vienaveiksmėse pjesėse saviveiklai „Lagaminas, kuriame buvo sąžinė“ (1961) ir „Moteris eina per lietų“ (1961) jis vaizduoja dvasiškai apakusius žmones, kurie, linksmai kvailiodami, atsiduria prie šiurpios moralinio bankroto ar net nusikalstamumo ribos. Autorius čia kryps­ta į tragikomediją, nors įkyriai dar išlenda į paviršių didaktinė schema (pvz., „Lagamine“).

Netrukus pasirodo „Pirmoji drama“ (1961), „Neri­mas“ (1962), „Saulė ir stulpas“ (1964) – pjesės, lyg nu­tolstančios nuo komedijos žanro. Jose suskamba pateti­kos intonacijos, vaizduojami skaudžių nesėkmių ištikti žmonės, su publicistiniu įkarščiu smerkiami moralinio iš­sigimimo reiškiniai. Autorius čia „drebina orą“, su jau­natvišku įkarščiu diskutuoja apie dienos aktualijas, griau­na asmenybės kulto pagimdytus visuomenės subiurokra­tėjimo, apsimetinėjimo ir egoizmo baubus, idealizuoja žmogišką nuoširdumą, draugiškumą ir teisingumą. Ta­čiau tiek jo kuriami siužetai, tiek personažai iš esmės yra komiški arba tragikomiški. Nevykėlis dailininkas Okanis „Pirmojoje dramoje“ nori atrodyti tragikas, bet visi jo maištavimo žygiai tokie vargani, kad sužadina tik grau­džią šypseną (ypač kai finale jis pas meilužę Malviną atranda savo pradingusį portfelį su savišalpos kasos pi­nigais). „Saulės ir stulpo“ herojai įpainioti į detektyvinę istoriją – suvažinėtas kelyje žmogus, kalėjime sėdi ne­teisingai apkaltintas jaunuolis, o tikrasis kaltininkas del­sia prisipažinti, nes bijo palikt neištikimą žmoną. Pastaro­ji – grynai komedijinis personažas. Toks pat ir jos meilu­žis – milicijos leitenantas, kuris be kelnių strapinėja apie konjako butelį ir kaltininko žmoną, užuot vykdęs teisėtu­mo saugotojo pareigas. Pagrindiniai veikėjai čia absur­diškai susipainioję buities kilpose ir nelabai įstengia vai­dinti tą rimtą dramą, kurią norėtų pasiūlyti autorius, su­formulavęs didaktišką idėją apie saulės šviesą ir stul­pais pavirtusius žmones. Yra tik komiški stulpo šešėliai, ir pagal juos K. Saja daug tiksliau nustato laiką.

„Nerime“ dramaturgas išveda į polemikos ringą dvie­jų kartų atstovus: jauną, revoliucinio idealizmo kupiną gyvenimo reformuotoją Rimą ir rutinos užėstą pokario veikėją Tautrimą. Daugelyje scenų tėvas ir sūnus sukry­žiuoja špagas lyg romantinių F. Šilerio dramų herojai, tačiau realybės trauka yra tokia stipri, kad dramaturgas neiškenčia nepabrėžęs ir graudžiai komiškų šio konflikto ypatumų. Smarkuolis Rimas plėšosi, apsuptas ne itin idealių savo bendraamžių, kuriems rūpi tik smagios pramogos. Į pagundą jį veda apsukrus kombinatorius Ar­malis, turtingo jaunikio ieškanti gražuolė Janina ir kiti „žaismingi“ stileivų kompanijos dalyviai, o Tautrimo dantys taip atšipinti į tikrovę, jog vaikiškas sūnaus idea­lizmas jam atrodo tik šypsenos vertas naivumas:

 

<...> Kodėl tu manai, kad žmogus būtinai turi būti juodas ar baltas? Žmogus būna ir šioks, ir anoks, ir dar kitoks. Studijuosi, iš­girsi – visur vyksta priešybių kova. Ir aš, kaip visi, turiu ir juodo, ir balto. Gali nebijoti, duonelę tu gali valgyti drąsiai. Tavo tėvas už partijos reikalą savo dalį atidavė gramas į gramą.

<...> Kombinuojam, taip. Trūksta žaliavos – sukis kaip įmany­damas. Nekombinuosi, planas eis velniop. Užsigulėjo produkcija – tepk. Netepsi – neiškiši. Ir tepam, girdom, vaišinam. Darbininkų, valstybės labui – ne sau.

<...> Pažinsi gyvenimą, pamatysi – kas jo nesupranta, nepri­sitaiko, tas žūva. Nė vienas gyvas vabalas nekiša galvos į ugnį. Gali tėvo, motinos neklausyti, o gamtos, duonos klausyti reikia. Pra­žūsi, jei neklausysi. (2)

 

Tai ironiškas personažo autošaržas, kuriame ir sukon­centruoti pagrindiniai šios pjesės idėjiniai akcentai. Ri­mo replikos taip pat įgauna svorio, kai jis bando retu­šuoti satyrinį savo tėvo portretą:

 

Vieną sykį, turėdamas laiko, aš apytikriai apskaičiavau, kiek vienam tokiam atsakingam dėdei kainavo namas, mašina, kiek jis vi­dutiniškai išleidžia pragyvenimui, ir aš išsigandau. Aš buvau tik­ras, kad šitas machinacijas žino ne vienas komunistas, žino fabriko valdžia ir toks direktorius ar viršininkas vis tiek neišvengs baus­mės. O, pasirodo, jie „iškombinuoja“ net kasmetines premijas! Pagyrimo raštus! Susirenka, „laisto“, ir visuomet pirmas tostas už partiją. Sustoja, padaro rimtus veidus... o paskui pamažu prasideda kalbos, kokiais keliais ir šunkeliais tą partiją apmulkinti. (3)

 

Pjesės atomazgoje Tautrimas jau visai sutrintas į miltus. Autorius jo paveikslą suprastina, rodo karikatūrišką smulkaus savanaudžio ir latrelio kaukę.                                

Nuo moralizavimo K. Saja kratėsi komedijose „Gai­džio pentinai“ (1964) ir „Jo ekscelencija Vabalas“ (1965). Tai gana padriki kūriniai, sudurstyti iš linksmų buities scenų, sąmojingų pokštų, ekscentriškų išdaigų. Juose nėra nei pikto geluonies, nei sunkiasvorių problemų, nei pamokslaujančių personažų. Visi veikėjai juokingi, visos veiksmo linijos žaismingos.

Tiesa, „Gaidžio pentinuose“ lyg ir esama satyrinių atspalvių – patraukiama per dantį įvairūs nevykėliai pareigūnai, netikę kolūkių instruktoriai, auksaburniai dykinėtojai bei simuliantai. Bet labiausiai autoriui rūpi komiškas įvairių buities reiškinių tipizavimas, komedijiniai charakteriai. Čia veikia apšlubęs kolūkio pirmininkas, kuris, bebėgiodamas guminiais batais per kiemus, tiek nusiplūkė, kad jam ant užkulnių iškilo gumbai, „gaidžio pentinais“ vadinami. Jo vietoje rajono pareigūnai nori pastatyti milicijoj dirbti nebetinkantį žmogelį, kuris susikonfūzijo, Palangoje gaudydamas tariamą „diversantą“, Savo paslaugas kolūkiui siūlo per žmones keliaujantis šundaktaris, peršąs visiems „garantuotą“ gydymo prie­monę – badmiriavimą. Pagrindinis herojus traktorininkas Jurgis Draika – auksinių rankų meistras, aštrialiežuvis, merginų numylėtinis, o į didvyrius jis nekeliamas. Auto­rius jį traktuoja net kaip trečią pasakos brolį, rodo jį visaip stumdomą ir kvailinamą, be drabužių iš Palangos parkeliaujantį. Jam atitenka gražioji kolūkio agronomė, bet tai „princesė“ su vaiku...

K. Sajos meninei pasaulėjautai artimas čapliniškas komizmas. Dramaturgas jaučia simpatiją „stipriųjų“ nurungtoms, „protingųjų“ pašiepiamoms ir niekinamoms būtybėms. Jų komiškume jis bando ieškoti žmogiško vertingumo, širdies gerumo, netikėto riteriškumo. Komedijoje „Jo ekscelencija Vabalas“ į centrinę vietą iškeltas būtent toks personažas. Tai nevykėlis, žmonos apgaudinėjamas, nieko nesugebąs sukombinuoti žmogelis, išsta­tytas juokų parodai, bet galįs ir taurų žygdarbį atlikti. Tiesa, iš margo, gana mechaniškai sudurstyto šios ko­medijos audinio spausdintu pavidalu liko tik vienaveiks­mis „Palangos liūtas“, vėliau pavadintas „Savaitgalio ro­manu“, bet komizmo principas ir ten išliko toks pats.

Visa ankstyvoji K. Sajos dramaturgija gana aktyvi tikrovės atžvilgiu, bet nekonfrontuojanti, savų idėjų neiškelianti. Ji eina su nauja visuomeninio pakilimo banga, žvaliai nusiteikusi ir dar nepažįsta skausmo. Kaip teisin­gai pastebėjo V. Kubilius, dramaturgo kūrinius gaubė šviesos atmosfera. Juose „nerasi karčios ironijos, tulžin­go sarkazmo, pikto ir aštraus grotesko. K. Sajos humore vyrauja minkštos, smagios ir linksmos gaidos, jame visad yra kažkokio lengvo ir lakaus žaismingumo. Jo komedi­jose pilna išdaigų ir pokštų, nesusipratimų ir netikėtumų, girtuoklių dainų ir nuotykių, visokių persirengimų ir griu­vimų, kurie atrodytų balaganiški, jei ne ta pašėlusiai linksma nuotaika, kuria dramaturgas nudažo kartais ga­na primityvias ir prasčiokiškas komiškas situacijas. K. Sa­jos humoras perdėm liaudiškas savo charakteriu, priemo­nėmis, skoniu, o taip pat perdėm spontaniškas, iš širdies trykštantis, jaunatviškas, džiūgaujantis“. (4)

 

2

 

„Kol teatras iš scenos mokė kolūkių pirmininkus, kaip reikia sėti, o įmonių direktorius – kaip vadovauti gamy­bai, – originalių pjesių spektakliai nekeldavo didesnės po­lemikos. Bet dabar mes norime nukreipti prožektorius į patį žmogų, jo vidų. Todėl mūsų uždavinys neišpasaky­tai pasunkėja, ypač jei pati dramaturgija jau kokybiškai kitokia“. )5) Šitaip kalbėjo viename interviu rež. K. Kymantaitė K. Sajos triptiko „Oratorius – Maniakas – Prana­šas Jona“ (1967) premjeros išvakarėse.

Iš tiesų, minėtas vienaveiksmių pjesių triptikas – tai kokybinis dramaturgo šuolis, pirmoji jo pastanga pakilti virš empiriško tikrovės mėgdžiojimo. K. Saja čia kuria platesnę meninę idėją sintetizuojančius vaizdus, mėgina giliau analizuoti žmogaus socialinio elgesio dėsningumus, nuo iliustratyvaus komizmo eina prie ironijos ir paradoksalumo. Triptike apie gyvenimą kalbama perkeltine prasme, idėja išreiškiama grotesko principu.

Filosofiškumo ir satyrinio aštrumo siekiančiam komediografui groteskas labai parankus. Grotesko poetika – hiperboliško spalvų sutirštinimo, fantastiškos išmonės, laisvai deformuotų tikrovės vaizdų, paradoksalių kontrastų, ambivalentiškų sugretinimų, sąmojingos žaismės ir intelektualių poteksčių poetika. Ji išveda į meninio sąlygiškumo erdves, leidžia vaizduoti savotišką tik­rovės modelį ar eksperimentą ir šitaip gilintis į komiškas ir tragiškas reiškinių metamorfozes. Grotesko pradų, kaip nurodo M. Bachtinas, esama seniausiuose meno paminkluose, archaiškose vaizdavimo formose, mitologijoje, Vi­duramžių ir Renesanso literatūroje, bet nemažiau gajus jis pasirodo ir XX a. dramaturgijoje, krypstančioje į mi­tologizuotą tikrovės vaizdavimą, absurdo logiką, ironišką intelektualumą ar revoliucinį ekspresyvumą. Jo gali­mybes socialistinio realizmo mene plačiai atskleidė B. Brechtas ir V. Majakovskis.           

K. Saja savo groteskinį triptiką rašė smelkdamasis prie universalios problematikos. Antai „Oratoriuje“ vaizduojama anekdotiška situacija – prieš visagalį komendantą drebantis „teisybės kovotojas“ tampa didvyriu, nes per klaidą pasako šiurkštoką frazę, kurią despotas priima savo adresu. Ši paradoksali baimės ir drąsos samplaika traktuojama kaip globalinis socialinio elgesio ir žmogaus prigimties reiškinys. Namas, kuriame vyksta veiksmas, tai – šiuolaikinis pasaulis, namo gyventojai – tai dau­gialypė visuomenė su savo pranašais ir skundėjais, kovotojais ir išdavikais. Į personažų lūpas siekiama įsprausti ironiškų replikų apie taikstymąsi su blogiu, asmenybės konformizmą, pilietinės sąmonės atrofiją, vedančią prie reakcinių žmonijos išsigimimo reiškinių:

 

Išmokim apgaudinėti save! Aš siūlau mūsų namuose įsteigti speckursus. Pirmas kursas – apgauk savo pilvą. Antras kursas – ausis ir akis. Ir pagaliau trečias – apgauk savo širdj ir protą! Gau­si diplomą ir būsi kvalifikuotas optimistas, viskuo patenkintas visuo­menės narys. (6)

 

Antroje triptiko dalyje žmonių polinkis į konformizmą siejamas su išdavystės, skundimo, totalinių režimų įsi­galėjimo psichologija. Įvairiems visuomenės sluoksniams atstovaujantys traukinio keleiviai uoliai ieško pavojingo maniako, įtarinėja vienas kitą, o kai šis agresorius ima diktuoti savo valią, minia užtraukia fašistinio pareigūno diriguojamą giesmę. Groteskinės išraiškos ir paraboliškumo autorius čia siekė brėždamas paradoksalų situaci­jos pasikeitimą. Pradžioje veiksmas vyksta lyg ir buitiš­koje, vienareikšmėje realybėje, o kai įvyksta metamor­fozė, forsuotai akcentuojamas vaizdų alegoriškumas, jų perkeltinė reikšmė, išgaunamas deformacijos efektas. „Ma­niake“ visa tai padaryta žymiai sklandžiau ir žaismingiau negu „Oratoriuje“, nes ten pati situacija gerokai statiška ir dirbtinai deklaratyvi.

Pati brandžiausia yra trečioji triptiko dalis „Pranašas Jona“, kur autorius panaudojo mitologinį siužetą ir todėl žymiai laisviau galėjo fantazuoti. Čia ir labiau iš­sišakojusi problema, ir vaizdų sistema daugialypė. Pik­tadarių laivu plaukiantys Jeruzalės pirkliai, pasileidėlės, rašto žinovas ir nevykėlis pranašas – tai turiningesnis visuomenės ar net žmonijos modelis negu nūdieniški miesčionys – „Maniako“ traukinio keleiviai. Tiesa, ir čia auto­rius akcentuoja smurto temą, kalba apie baimės ir nuo­lankumo instinktus, bet, šalia to, po visą kūrinį pasklinda ir biblinio moralo padiktuotos prieštaringesnės būties universalijos.

Per audringą jūrą plaukiantis laivas – tai gyvenimo laivas, banguojančios vandenų platybės – tai neaprėpia­mi žmonijos amžiai, jos praeitis, dabartis ir ateitis. „Kaip jau yrą buvę, taip ir bus. Ką jau esame darę, tą ir dary­sime. Ir nėra ničnieko naujo po saule“, – tris kartus pirklys Smerdizas kartoja šią seno papiruso išmintį, ir ji pavirsta svarbiu viso kūrinio leitmotyvu.

Alegoriški ir pagrindiniai veikėjai. Pranašas Jona – pažadėtosios žemės neradęs, kilniais idealais nusivylęs pasaulio klajūnas, kurio išbadėjusi dvasia klaidžioja žmo­nijos kryžkelėse ir ieško tiesos. Gal „visi žmogaus ke­liai – tai paklydusio klaidžiojimas. Kur teisybė? Kur laimė? Kur visų kelių prasmė?“ —mąsto pranašas. Šiam personažui lemta susidurti su bibline jūrų pabaisa – Leviatanu. Bet nemažesnė pabaisa jam yra ir žmo­giškasis ribotumas, vidutinybės viešpatavimas pasaulyje. „O! vidutinybė!.. Tai pats gajausias ir sveikiausias pada­ras. Jis ne toks kvailas, kad prakaituotų su vargdieniais, ir ne toks protingas, kad savo išmintim papiktintų valdo­vus. Visada sotus, visada patenkintas... Staliai dirba sta­lus ir lovas vidutiniam ūgiui. Puodžiai žiedžia puodus vi­dutiniam pilvui. Visi didesnieji ir mažesnieji tarnauja būtent jam, vidutiniam Adomo palikuoniui“ (164). Savo išgyvenimais Jona komiškas ir tragiškas. Jis norėtų būti galingas pranašas, „vedžioti už rankos karalius ir kara­lystes“, bet, kai audra ima mėtyti laivą, jis saldžiai miega, į vilnas įlindęs. Jo pasiaukojimo pastangos panašio į pamišėlio kliedėjimą, žmonių susidorojimas su pranašu parodomas kaip linksmas pokštas. Didžioji žuvis praryja donkichotišką tiesos ieškotoją, kovos su blogiu didvyrį, kurio veide turėjo atsispindėti ironiška žmonijos skausmo grimasa.

Pranašo paveikslą savaip dubliuoja rašto žinovas Paschoras. Šis personažas įkūnija blaivesnę pasaulio išmintį. Jis realiau pažįsta tikrovę, ieško realesnės tiesos, atliekai realų žygdarbį, gelbėdamas pražūčiai pasmerktą vergę. Paschoras taip pat atsiduria jūrų pabaisos nasruose, bet grįžta iš ten, kad galėtų papasakoti ir apie šią „realy­bę“. Tikrų grotesko aukštumų dramaturgas pasiekė, vaiz­duodamas kraupią personažo metamorfozę banginio pilve:

 

Liūdna. Nyku. Tirpsti po truputį... Virškina gyvą, o tu – nieko... Spardžiaus, bet kas iš to? Žuvis didelė, o aš... Kuo labiau spardais, tuo labiau dusina. Apsiraminau, susimąsčiau. Gal menkam sutvėrimui – vabalui – didelė garbė susilieti su didele žuvim? Žiūrėk – spūst ir atleidžia, spūst ir atleidžia – kai ramus...

 

Pabaisa Leviatanas – tai groteskinė metafora kaip ir Dinozauras Just. Marcinkevičiaus poemoje „Siena“. Tai blogis, kuris persekioja žmonijos laivą, plaukiantį visų amžių mariomis. Tai monstras, kurio rankose dažnai at­siduria ir laivo vairas (kapitonas Nuji-Mardukas ir jo gau­ja). Tik jo nasruose pabuvoję, tampame išmintingesni realistai, per skausmą ugdome herojišką pasipriešinimo galią, kad galėtume, įsikibę į Paschoro tampomą sunkią grandinę, kartu su juo šaukti į istorijos erdvę: „Ei, paduokit ranką! Žmonės! Ar yra čia kas nors? Paduokit ranką. Ko jūs tylit? Ko jūs tylit?“.

Tokiam šauksmui subordinuotas „Pranašo Jonos“ alegoriškumas didžiai praturtina visą triptiką.

Pranašai, vedliai ir keleiviai, klajoją pasaulio kryžke­lėse, – motyvas, dar kartą groteskiškai išplėtotas „Ma­mutų medžioklėje“ (1968). Tik čia daugiau sarkazmo, satyrinio kandumo, nukreipto prieš kitą pabaisą – paties žmogaus primityvumą, „mamutišką“ bandos jausmą, nu­vedantį visuomenę į socialinio blogio aklavietes.

„Mamutų medžioklę“ galima laikyti grynu grotesku. Viskas čia grindžiama hiperboliškais perkeltinės prasmės vaizdais, sudaromos pabrėžtinai sąlyginės situacijos, ko­miškas veiksmas paverčiamas alegoriniu pokštu su ab­surdo efektais. Anksčiau minėtame K. Sajos triptike pa­raboliški siužetai vos vienur kitur nutolsta nuo realaus, buitiškai suprantamo tikroviškumo, o „Mamutų medžiok­lėje“ viskas sumodeliuota pagal specifines karikatūriško ir sufantazuoto žaidimo taisykles. Komizmo teoretikas B. Dzemidokas teigia: „Groteskas tampa žanru tada, kai au­torius konstruoja kūrinį nuosekliai remdamasis grotesko technika“. Šiuo atveju K. Saja ir mėgino tokią techniką kuo efektingiau pademonstruoti.

Kūrinyje vaizduojama karnavališka šventės ieškančių piligrimų kelionė. Scenoje vyrauja balaganiškas šurmu­lys, kuriame dalyvauja maskaradiškai perrengta klaidžio­jančių lengvatikių minia ir visokie netikri vadai, prana­šai, apsišaukėliai, įtartinų idėjų bei idealų reklamuotojai (Rylininkas, Balionų pardavėjas, Skėčių pardavėjas, Mis-Pamatęs Mirk ir kt.). Reginysjudrus, spalvingasirkartupanašus į košmarišką sapną: kaieini, eini, ieškai, ieškai, okojos, kaip švininės, vistebetrypiatojpačiojvietoj. Antrojegroteskodalyje, kai šventėsieškotojaimurdosidervojearbatūno įlindę statinėse, veiksmaspriartėjaprieabsurdoteatruibūdingų situacijų.

„Mamutų medžioklėje“ daug kas artima B. Brechto dramaturginei poetikai. Žodis personažų lūpose čia yra ne tiek tarpusavio santykiavimo, kiek autoironijos, sarkas­tiško sceninės padėties vertinimo priemonė. Čia daug sąmojo, šmaikščių poteksčių ir šiurkštaus aštrumo. Esmi­niuose veiksmo posūkio momentuose gana vykusiai įveda­mi brechtiški kupletai, kurių sarkazmas, susipindamas su tiesioginėmis personažų replikomis, sudaro satyrinę grotesko atmosferą:

 

RYLININKAS. Balionai ir žodžiai, žodžiai ir balionai... (pokšteli savo balioną į delną ir, sukdamas rylą, eina į priešingą pusę)

Semiam iš tuščio,

Pilam į kiaurą;

Imam iš plono,

Dedam į siaurą...

Bam bam barlam

Bam bam barlam –

Imam iš tuščio,

Dedam į kiaurą...

ČIGONĖ. Na, kur tu dabar? Kur tu vienas nueisi, žmogau?

RYLININKAS.

Beriam akysna

Tiesą ir melą –

Siela badauja,

Liežuvis mala!

Bam bam barlam... ir t. t.

KAMINKRĖTYS. Ei! Ar tu girdi? Tu išsižadi mūsų? Palieki mus, taip? Pats atvedei, pats...

RYLININKAS,

Žodžių Sacharoj

Ieškom žolyno

Už vandens gurkšnj

Visą žodyną!

Bam bam barlam... ir t. t.

VIENUOLĖ. Išpuikėlis! Išgama!

ČIGONĖ. Žinok, aš tau niekad šito neatleisiu, niekad!

RYLININKAS.

Ausys pavargo,

Liežuvis gelia –

Tyliai be žodžių

Rodykit kelią!

Bam bam barlam... ir t. t. (Nueina)

 

Šioje ir daugelyje kitų scenų K. Saja sublizga kaip šmaikščios replikos meistras, satyrinių grimasų virtuo­zas.

Tačiau groteskas reikalauja nevaržomos teatrinių ab­strakcijų laisvės. Šitokio užmojo kūriniuose (pvz., E. Jonesko, M. Frišo, F. Diurenmato, A. Adamovo ir kt.) ven­giama iliustratyvaus alegoriškumo, o deformuoti vaizdai atspindi labai plačios prasmės gyvenimiškus stereotipus. Pagrindinį vaidmenį vaidina netikėčiausios, aštriu sąmo­ju grindžiamos asociacijos, kontrastingi žmonių sąmo­nėje glūdinčių vaizdinių ir sąvokų sugretinimai, idėjų, is­torinių reiškinių, būties dėsningumų ir etinių normų pa­radoksai.

 

„Mamutų medžioklėje“ taip pat šito siekiama. Tačiau autoriaus fantazija čia dar gerokai varžoma įprastinio mūsų dramaturgijoje socialinių aktualijų komentavimo. Dalį tų realijų K. Saja pats nurodė pjesės įžangoje. Tai satyra prieš kapitalistinėje visuomenėje vykstančias „rie­tenas tarp partijų, iš esmės nesiskiriančių viena nuo ki­tos, moralinių ir etinių idėjų pajungimą bizniui, išoriniu spalvingumu prisidengtą dvasios ubagystę ir t. t.“

 

„Mamutų medžioklę“ lydi didaktinės schemos šešėlis. Jis šmėkšo pačioje fabuloje – ėjo, ėjo kaip avinai ir įklim­po į dervą. Tai primena sanitarinį plakatą. Didaktika ge­rokai slegia daugelį dialogų bei replikų, ir ypač ilgas Sargo tiradas – šituos jo „pamokslus nuo kalno“, mora­lus apie mamutizmą. Čia sąmojis visai gęsta, pereinama netgi prie patetikos ir deklaratyvių sentimentų:

 

SARGAS. Jeigu pasaulis toks, kaip jis sako, tada aš – mizantro­pas. Bet jis ne toks! Negali būti toks! Aš dar paieškosiu jūsų tarpe žmogaus. O tada – galit mane surišti ir sudeginti kaip žvakę – kad tik tam žmogui būtų šviesiau.

 

K. Sajos meninis žodis gyvybingai plasnoja tada, kai labiau atsiremia į charakterį, konkrečias realijas, buitį. Todėl nenuostabu, kad tokia samojiška „Mamutų medžioklėje“ yra karnavaliniais Vienuolės rūbais aprengta bo­belė, kuriai rūpi ne tiek ieškoma Fiesta, kiek namuose li­kęs katinėlis, riebūs karpiai ir vištelė su gaidžiu. Kurio­ziškas jos dalyvavimas karnavale („Užsimanėm tos Šven­tės, kaip ciuckis dešros, o patys nežinom, nei kur, nei kaip“), jos sąmojis (tiesa, vietomis gal ir persū­dytas) teikia šiai komedijai liaudiško kolorito, natūralaus satyrinio kandumo. Galbūt šiose spalvose ir buvo aptik­tos perspektyvinės lietuviškojo grotesko galimybės?..

 

(1) Interviu su rašytojais. – V., 1980, p. 370.

(2) Saja K. Nerimas. – V., 1963, p. 26–27.

(3) Ten pat, p. 19–20.

(4) Kubilius V. Gyvenimo tiesos dramaturgija. – Pergalė, 1964, Nr. 11, p. 153.

(5) Šilys V. Triptikas išeina į sceną. – Literatura ir menas, 1967, balandžio 15.

(6) Saja K. Melų diena. – V., 1981, p. 115.

 

Jonas Lankutis. Lietuvių tarybinė dramaturgija. V.: Vaga, 1983.

 

K. Sajos Ubagų sala LTSR akad. dramos teatre, 1980 m.

 

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1