Mene yra dvi galimybės: meną bei meno kūrinius galima kurti ir galima padaryti. Vieną nuo kito reikia skirti.

     Už mūsų paliko ilgokas, poros dešimtmečių periodas, kuriame svyravo ir vyravo dirbtinojo meno srovė, įvairiais izmais linksniuodama savo pavadinimus. Už mūsų sakau — nors jis dar yra, dar gali norėti būti modernu ir tūlą laiką turėti pasekėjų, tačiau jis jau nebegyvas meno programoje ir vieną gražią dieną bus tai visiems aišku. Net mums, kurių tarpe atsirado, senai miręs Europoje kūdikis.

      Kuriamasai menas, t. y. tas menas, kuriame žmogaus bei žmonijos pergyvenimai pasiekia tikrosios, o ne įkal­bėtos formos — toks menas yra nemarus. Dėlto per klasinį, per antikinį meną persirito visi impresionizmai, expresionizmai, dekadentizmai, futurizmai ir daug kitų izmų, o jis pasiliko kaip buvęs tyriausiu meno kristalu. Jei dargi neimsime žodžio „nemarus“ klausiniu mastu, nes dauguma menininkų kūrėjų esti apriboti savo gabu­mais, pergyvenimais bei išgalėmis — tokių, individualių menininkų daugiausia — per tai ir jų kūriniai ne kokie nors šedevrai meno istorijoje, o tik gėlė meno darželyje. Ir vistik, tokia gyva gėlė vertesnė už tuos meno pro­duktus, kurie išeina iš besamoninės meno beprotystės, pavydale dirbtinos, popierinės gėlės.

     Svarbu, kad menininkai vėl pradėtų meną kurti, kad išeitų iš dirbimo manijos į kūrybą. Po pasaulinį meną pasižvalgius, galima pasakyti, kad dirbtinojo meno laikas jau praėjo — menininkai jau grįžta iš išorinės novacijos į save — į vidinį turinio ir formos ieškojimą.

     Man teko matyti pavasarinę Berlyno dailės akademijos parodą su Oskaru Kokoška, K. Hoferu, M. Bekmanu, Šmidtu, Pechšteinu, Partikeliu ir daugeliu kitų vokiečių meno modernistais, kurie dar nesenai vaizdavo savo vaizduose įvairiausius linijų ir varsų salto-mortalius, be turinio, be formos. To visko nebebuvo, nes ryškus buvo menininkų grįžimas į save, į vidų ir geras galas kelio atgal jau padarytas. Iš chaotinių besąmoninių bruožų išeita į formą, iš suveltų varsų tamsos išeita į šviesą, iš fiksuojamo akies pagaunamo momento — į turinį. Turinyje vyrauja daugiausia pasaka, panaši į sapną — fantazija bei vizija. Tai pabrėžtina, nes pa­saka ir fantazija vyrauja ir literatūroje — sumanymo sąvoka, pirmapradis apysakos branduolys, virsta kūrybos objektu.

     Ką tai reiškia?.. Gyvenamasis laikotarpis — pasaulinis karas, revoliucijos ir visi kiti socialiai ekonominiai įvykiai prislėgė ir nuvargino žmonijos dvasią, nuvargino psi­chiką. Žmonija pavargo nuo realizmo, ji trokšta natūra­listinio gyvenimo chaose, per tai skrieja į fantaziją, į pasaką, į erdvę, kur bujoja būtybės siela. Reikalinga nors sumanyta legenda, duodanti galimybės pailsėti ir užmiršti netolimos praeities baisybes ir dvasinio mer­dėjimo chaosą, kuriame žuvo visa, kas buvo kilnu ir gražu. Per tai menas griebiasi vėl sumanymo, pasakų, legendų, kuriose atsivaizduoja svajojimai apie grožį.

   Taip yra Europos mene. Na, kas gi pas mus?..

     Mes esame toli atsilikę nuo Europos visose gyvenimo srityse — taigi ir mene. O atsilikėliais būti nenorime — pertai kūliais verčiamės pirmyn, persiversdami impetu per patėmytinus dalykus ir užkliūdami už to, už ko visai užkliūti nereikėtų. Be to, mes esame linkę tiktai prie šedevrų ir genijų, o kadangi nei vienų, nei kitų neturime — iš nieko darome šedevrus, patys save vadiname genijais — pranašais.

    

     Težino, kad pranašo Tysliavos kraštas —

     Ne Azija ir ne emyro rubrika!    

                       (Tysliavos „Nemuno rankose“, pusl. 71)

    

     Mums trūksta šedevrų — mes griebiamės prasimanymų (ne sumanymų) ir pasidarome sau šedevrą Nr 1. — „Granata krūtinėj“ — Salys Šemerys.

     O taip, tai jau šedevras!.. Nr 1 pornografinės litera­tūros šedevras, kokiuo lig šiol negalėjo pasipuošti nei viena Lietuvos knygyno vitrina, o dabar puošiasi. Še­devras Nr 1, kurį laisvai gali skaityti mūsų jaunuo­menė ir vaikai, nuodydami savo sielas naujojo meno naujais žodžiais.

     „Granata krūtinėj“ tai naujas meno šedevras — fak­tas — nes lig šiol nieko panašu mūsų literatūroje nebuvo, niekas neteršė jos pornografiniais šedevrais, niekas savųjų nenuodijo mūsų skaitytojų tos rūšies kūriniais. Saliui Šemeriui — pirmoji garbė už pirmąjį žodį.

     Tiesa, prieš kokius metus, tą garbę bandė įsigyti Jakavičius, atspausdindamas savo „Juokų kalendoryje“ vieną kitą nepadorų tauškalą, tačiau mūsų tvarkos, ergo, ir visuomenės doros dabotojai pasiskubino konfiskuoti tą Jakavičiaus „garbę“ ir dar pabaudą uždėti už genialų šedevrą. Ką čia Jakavičius prieš Salį Šemerį!.. Ten biz­nierius — čia genijus, kurs:

    

     ...dėl visa ko laikysiu savo pirmą benefisą...

    

     o jei šis pasiseks, eis tolimesnės gastrolės — Nr 2, 3, 4 ir taip toliau.

    

     Aš gastroliuosiu trimitingąjj stuburkaulių koncertą visą,

     Bugnuosiu savo makaulės bosuojamu būgnu...    

                    („Gran. Krut.“, pusl. 4)

    

     Būgnas yra apskritas daigtas, vyduryje tuščias, plėve aptemptas — dėlto ir būgnuoja, kad tuščias.

     Visas Salio Šemerio nuopelnas — tai jo atvirumas. Jau pat pradžioje jis pasišaukia talkon savo žanro skaitytojų būrį

    

     Aikšiakite klausyti visos,

     kurioms tik raumenų liepsna užeis.

     Aš erzinsiu, kaip vilkas šunį

     Visų išklampiotus širdies kampus...

    

     Jis mėgia purvų klampynę ir išklampiotas širdis ir ten savo pradalgę varyti rengias:

    

     Ir barstysiu savo sielos šiaudus

     Ten, kur norai pūsta....

     ...įklimpus sąnariams į raumenis tirštus...    

                       (Šiaudadūšis, pusl. 8).

    

     Makaulė būgnuoja, siela barsto šiaudus, norai pūsta sąnarių ir raumenų klampynėj, o nuvargęs autorius krinta į:

    

     proto krytį,

     Perpiltą nuvalkiotų jausmų,

    

     (ten pat)

    

     Tokių kūrybinių jėgų kupinas, poeta išeina „naktibaldon“: (pusl. 10)

    

     Sutraukus nakčiai rukus

     Ir kaimui juodu sijonu apsiavus,

     Aš savo širdį saujoje nešu.

     Ties gatvių ir gatvelių — šuntakių kampu...

    

     ten, kur:

    

     Iš vakaro nasrų ištrūkus

     Ir kūno kupina

     Vingiavos ant žarijų mergina.

    

     Ryškus, pilnas vaizdas prostitutės, „bučkių graužtu­kais“ apybarstytos. Ir jai, tai iš „šuntakių kampų“ išėjusiai mergelei, autoris gieda himną:

    

     O magnetingoji,

     Tu lelijingoji,

     Vienintelė mergelė!

     Tu nežinai,

     Kad mano kraujo aušros dirksnius kelia,

     Tau apipinti pintinąi,

     Aš tavo meilę aržią ir gumbuotą,

     Įsmigusią į mane karšto kalno trikampiu,

     Kaip kaminkretis aprukusiąją šluotą,

     Į savo širdį — būdą šuniškai tempiu.    

                       (pusl. 11).

    

     Tame himne nuoga pornografija, ištisai nepakartotina, iš kurios išplaukia „Vėlė be vietos“, kaip „griaučiai iš po žemių atsikloją“, kurie gąsdina „mergų skaras“.

    

     Ir valkatos į mane svaido akmenim,

     Ir pamazgom ant manęs lieja...

    

     bet nieko nebodamas „aš niekam nepavydžiu“, nes:

    

     Vadina mane smuklės į išžiotas savo goseres

     Ir savo skraitėj kekšės džiaugiasi manim...    

                       (pusl. 13)

    

     Laimingas „kekšių“ princas staiga nusimena „po kapines belandžiodamas“, kur jo net numirėliai išsi­gąsta, ir:

    

     Jau pasiruošęs aš esu visai

     Prasmegti nors kiaurai pro žemes šonus,

     Bet žeme atstumia mane...

    

     Liūdna dalia be vietos... Kur bedingti, kas beveikti?.. Jei bent:

    

     ...kalnus sau iš kelio nusispardęs,

     Miškus išrovęs iš po kojų,

     Per jūres ir žemes

     Ir per žvaigždynų kartis

    

     Išlėkti papluduriuoti po orą, ką autorius ir padaro 16 savo kūrinio puslapyje. Čia laisvė, čia erdvė, čia švarus oras ir autoris atsipalaidoja žemės klampynių. Pakaušiu kietą orą prasigriaužęs, blauzda atmušęs Sietyną, alkū­nėm vėją, „meteoru gali žybtelt į kokį nors Marsą“, o žemei:

    

     Ei žvaigždžių šiberi,

     Užgriežk paskutinį maršą...    

                       (pusl. 11)

    

     Iš „už akių Sietyną nuvaręs“, jau kitokiu žvilgiu žiūri į „Pasaulio prieblandą“. Atsiranda kriterijus savęs ir žemės, atsiranda poetingų išsiilgimų, karčių, ciningų, bet sąmoningų.

    

     Nejaugi mieste smegenų ir kraujo šmotas

     Užkaltas gyvas akmenų ir geležies narvuos

     Nejusiu aš ir vasaras rugiais liepsnotas

     Ir rudenį išsirpus mano šnervės nesuuos?

     Aš miesto paimtas nelaisvėn, kaip Verharnas...

     Aš jausmo trotuaruos plaukioju kaip Dante pragare.

     Aš gatvių ir gatvelių nuobodulio nukamuotas.

     Nuo saulės atsiskyrėlis aš pastovus.    

                       (Miestiškai, pusl. 20)

    

     Čia jau nebe tas Salys Šemerys, kurs himne merge­lei žadėjo pasitenkinti kaip girtas ir patrakęs vaikas:

    

     Prašau tik tavo raumenų gaisrų.

     Kurie gaivinamai mane apsems

     Čia jau poetingoji skunda, nepasitenkinimas savimi ir pasauliu, kur jis jaučiasi „persekiotu pranašu“ (Reliatybė) ir pasiteisinimas:

    

     Nieks pasaulyje nesipriešinant nedirbo...

     Nieks negimsta žemėj be vargų...

     Daug dar, daug dar darbo Dievo dirvoj.

     Nevarytų ir šviežių vagų...   

                       (ten pat, pusl. 25)

    

     Ir štai rašo „Litaniją“:

    

     Žeme, skaistėk!

     Pasauli, tapk grynas!

     Žeme,       

     Remontuokis.

     Pasauli, godumo nukryžiuotas,

     Palaidotas pavydo keršte,

     Prisikelk iš numirėlių sveikas ir pagijęs!

    

     Eilėse „Miestiškai“, „Reliatybė“, „Litanija“ poetas tampa nuoširdesniu ir čia pasireiškia jo gabumas, ta­čiau tuoj vėl, lyg prisiminęs savo paskelbtąjį devizą:

    

     Aš aistringesnis nei Bodleris, į alkoholj įspaustas.

     Barstau aš žodžius į visus kraštus

     Ir įžuliau nei Goethes Faustas

     Visatą perkąsti siuntu...    

                       (pusl. 3)

    

     priduria savo „Amen“ — vėl ciningai aitrų, vėl pomografingą.

    

     Dar trokštu pasakyti įžulų savo žodį

     Giesmės, kurią girdėjau mergose.

     ...............................................................

     Statyčiau žodžiais savo sielai pyramydę

     ...............................................................

     Ir kad, mane ant jos viršugalvio bežėrintį išvydę,

     Žmonijos padermės nutrenktų savo saulių ramentus.

     Kad mergos lieknaklubės, standžiakrūtės, skaisčiaveidės, —

     Prieš gulant nepamirštų paskaityt mane;

     Įjaudintais glėbiais mane pašėliškai suskleidę

     Su manim degtų svaigiame, žėruojančiame sapne...

     Paskui... gal koks tikslus tyrėjas tolimaisiais amžiais

     Šią mano knygą, kaip Tut-Anch-Amono kapą, atdarys,

     Ir, nuodugniai kiekvieno posakio visas raides išaižęs,

     Nusišypsos: — „parašė Salys Šemerys“.

    

     Ir „amžiną atilsį“, galva palingavęs, pridurs... tai „vėlei be vietos“, kuri sudegė liepsningų raumenų „pusrutulių“ gaisruose.

     Ar Salys Šemerys genijus? Ar jis koks „Ūbermensch“ arba bent „naujaautoris“, kaip doc. Tumas jį ir jam panašius pavadino? Ir tai ne, nes poetas pats pasisako eilėse „Laisvėjantiems“!

    

     Sukuos jūs rato stipinu...

     .................................

     Aš — jūsų balsas...

    

     vadinasi, jis tik stipinas, kietai įspraustas į svetimų vėjų ratlankį, balsas atklydęs į mus iš svetur sugaudytų garsų. Ir naujo nieko nėra, — pornografija buvo sveti­moje literatūroje nuo senų senai, ir žodžių kalikai buvo ir dar tebėra — Majakovskiai, Eseninai ir kiti, mūsų naujaautorių mokytojai.

     Ar bent Salys Šemerys turi gabumų? Turi beabejo žiupsnelį tos Dievo dovanos, kuri pas mus brangintina, nes jos nedaug. Ir kadangi brangintina, per tai papras­tai mes patys išpučiame tą dovaną ligi „Ūbermensch’ų“ manijos. Imkime docentas ir kanauninkas Tumas (Lie­tuvis N. 1) operuoja ir dabar Salio Šemerio gabumais, pateisindamas „Granata krūtinėj“ kaipo naujaautorinį kūrinį. Cituoja parinktas vietas, kurios išties rodo gabią poeto plunksną. Tik ar dėl to reikia ginčytis, ar tuo mastu matuoti leidinio N. 1 kūrinį? Ar gi negabi buvo Verbickaja, nuodijusi rusų jaunuomenės sielas savo erotiniais romanais? Ar negabus Šnicleris, davęs savo „Reigen“? O Vikt. Margerite, autoris .La Garconne“? O „Batualos“ autoris, gavęs Gonkuro premiją? Juk tai neabejotini gabumai, neretai genialūs savo žanre.

     Bet ar reikia mums iš šitos pusės prieiti į Salio Še­merio kūrinį Nr 1 ir kitus „naujaautorius“, kurie jau „Keturių vėjų“ skiltyse reiškė pornografijos, vietomis atvirai, vietomis paslėptos dviprasmėje mintyje. Berods, pirmučiausia turime pastatyti aiškų klausimą, — ar mums tai priimtina ir reikalinga, ar ne? Ir jei kanauninkas Tumas pasakys priimtina, aš — jam žinoma ateistė, — pasakysiu, nepriimtina, nes pornografijos toleruoti ne­privalome, pornografinių šedevrų mums nereikia.

     Priminsiu tik vieną faktą. — Kadaise, gal prieš me­tus su viršum, tūlas vertėjas buvo pasiskelbęs verčiąs Arcibaševo „Saniną“ ir ieškąs leidėjo. Kokį trukšmą pakėlė tuomet doc. Tumas, šiurkščiai išbardamas ver­tėją už šlamštą, kurs suterš mūsų švarią lig šiol lite­ratūrą ir, iš svetur pasemtais nuodais nuodys mūsų jaunimo sielas „Sanino“ erotizmu. Ir gerai padarė tuomet pasibardamas ir jo balsas buvo, matomai, nugirs­tas, nes „Saninas“ lig šiol nepasirodė. O vis tik Arcibaševas talentingas rašytojas. Jo „Sanine“ yra nemaža tikrai gražių vietų ir visas jo kūrinys bent per pus ma­žiau pomografingas, nei „Granata krūtinėj“ — mat ne tiek kondensuota, kaip Šemerio eilėraščiai. Kokia gi kun. Tumo taktika? — Ar dėlto vertinama, kad savo, iš įprasto patriotizmo? Ar neturi ganėtinai drąsos tiesiai ir atvirai pasakyti — niekus dirbate, ponuliai, vėjus vai­kydami ir visi tie vėjai ir granatos sankcijos negaus. — Taip kadaise doc. Herbačauskas, atvirai ir viešai, paskaitoje pasakė.

     Dar vieną keistą faktą tenka prie tos progos pri­minti, — būtent, pavasary Švietimo ministerija uždraudė laikyti mokyklų knygynuose Rubakino „Iš tamsios praeities į šviesią ateitį“. Tuo ji izoliavo tą rimtai para­šytą knygą nuo jaunimo, bet gi Rubakino knyga perlas, palyginus su „Granata krūtinėj“, nes ji neterš jau­nimo sielų, skiepydama progresyvę tiesos mintį. Proto pažanga bei laisva mintis neneš mūsų kraštui pavojaus, tik kūno ir sielos nuodai pavojingi.

     Nūdienis jaunimas, išaugęs karo laikotarpio skurde ir nūdieniame dvasios suskurdimo ir spekuliacijos am­žiuje, neturi po savo kojų to etinio pamato, ant kurio prieškarinė karta. Slidus jų gyvenimo kelias į ateitį, o „Granatos krūtinėje“ daro jį dar slidesniu doros žvilg­sniu.

    

     Krivulė. – 1924, Nr. 11, p. 26-28.

 

    

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1