Bandymas įminti, kodėl mano kartos atmintin Stasys Santvaras atėjo su pačiu atviriausiu ir kartu paslaptingiausiu savo eilėraščiu „Vabalėlis“, mane vis dar persekioja.

    

     Kokias tu pareigas eini,

     mažasis vabalėli?

    

     Tokiu perregimu atvirumu yra apdovanojama tik vaikystė – sielos šviesa apgaubtas pasaulis. Ir poetas. Be jokių pastangų, vedama tik alsavimo ir dvasios visagalybės, išmintis tampa šviesi, dosni ir tikra.

     Ir nėra, regis, lengvesnio uždavinio, kaip bandyt įminti, kodėl Stasys Santvaras savo saulėlydžio, savo paskutinėje ir atsisveikinimo su žemiškuoju pasauliu knygoje „Saulėleidžio sonetai“ vėl sugrįžo prie šio perregimo atvirumo eilėraščiu “Antras vabalėlis“:

    

     Aš nežinau, kur tu buvai, kada buvai…

     Nutilo amžių amžiai kaip laukų žiogai,

     Regiu tave aš gintaro lašely –

     Kada, kada, o vabalėli, užmigai?

    

     Galima būtų pasitelkti tik šituos du Stasio Santvaro kūrinius ir kalbėti ne tik apie poeto gyvenimą ir kūrybą, bet ir apie žmogiškojo gyvenimo turinį, paskirtį, šviesą ir tamsą.

    

     ***

    

     Kokią ištvermę turėjo Stasys Santvaras? Aš su juo prasilenkiau, mus atskyrė nežymi laiko atkarpa, kuri ypač lemtinga buvo kylančiai iš bolševikinės vergijos Lietuvai. Vadinasi, ir kiekvieno mūsų likimui. Negaliu jums papasakoti, pasitelkdamas vien poeto artimųjų atsiminimus, vaizdinę medžiagą, kūrybą, laiškus – visą tą buvusio didelio ir turiningo gyvenimo juostą, negaliu jums papasakoti nei apie jo kūrybinius sumanymus, nei apie sumanymų įgyvendinimą, nei apie kūrybines ambicijas.

    

     ***

    

     Yra tokia sena legenda apie žmogų, kuris vieną gražią dieną pilkas nuo kelio dulkių, apsuptas mėlynų debesų šešėlių ir žaibuojančių pavymui kregždučių, įžengė į šurmuliuojančio miesto puošnių vitrinų apstotą gatvę ir, pūsdamas iš karklo išsuktą švilpynę, išsivedė iš miesto visus vaikus su visais jų žaislais ir pasakomis, su jų sapnais ir tikėjimu, kad galėtų skraidyti kartu su angelais, bitėmis ir kregždėmis.

     Vaikai susispietė apie tą pilką nuo kelio dulkių, lydimą švilpynės giesmės žmogų, pasuko pro miesto vartus, patraukė per vėjyje švyluojančias pievas. Ir išnyko.
Miestas greitai sugriuvo.

     Stasys Santvaras jau „Saulėtekio maldose“ teigė šitą stebuklo ir paslapties jutimą, o vėliau, jau lemtingųjų istorinių įvykių išvakarėse, 1939 metais pasirodžiusiame eilėraščių rinkinyje „Giesmės apie saulę ir sielą“ tą nepaprastumo jutimą papildė įspėjimu: “Baisu, kad viesulai pakirs tave kaip lapą rudenio geltoną“, nes “už tavo gyvastį galvos padėt nieks nesutiko“.

     Iš kur visa tai?

     Simbolistų, kaip ir romantikų, estetinėse ir egzistencinėse nuostatose ryškėjo vienas momentas – svetimėjimo rupiai realybei, kasdienybės banalumui ir lėkštumui poetizacija. Filosofinis simbolizmo pamatas – subjektyvusis idealizmas, savotiškas universalus išsilaisvinimo principas: pasaulis (o ir aš pats) yra toks, kokį aš noriu matyti, suprasti ir priimti.

     Stasys Santvaras savo gyvenimo ir kūrybinio kelio pradžioje buvo apsuptas ne tik šitų estetinių ir egzistencinių nuostatų, bet ir sekė Maironio poetine tradicija. Jinai, išlaikiusi romantizmo ir simbolizmo gebėjimą regėti pasaulyje ir žmoguje Amžinybės nutviekstą dvasią, paliko nuošalėje nuobodžiaujantį subjektyvųjį idealizmą ir kaip svarbiausią poetinę vertybę įtvirtino žmogaus atsakomybę už jam patikėtas amžinąsias vertenybes bei tikėjimą.

     Jausmas ir protas Maironio poetinėje mokykloje buvo artimi kaip du broliai dvyniai.
Stasys Santvaras buvo vienas pirmųjų šios poetinės mokyklos auklėtinių. Svarbiausia – talentingas. Nuoseklus ir atviras naujovėms, kurios tik papildydavo jo poetinę raišką, praturtindavo meninių vaizdavimo priemonių atsargas, tačiau nepakeisdavo pagrindinių poetinių nuostatų: harmonija, grožis, taurumas, prasmingumas.

     Stasys Santvaras – ir paskutinis nuosekliausias Maironio poetinės mokyklos poetas. Be jokių nevisavertiškumo kompleksų, lydimas avangardinių eksperimentatorių pašaipėlių ir lėkštų apibendrinimų, ištikimas savo didžiojo mokytojo estetikai.

    

     ***

    

     Jau minėjau Stasio Santvaro likiminį eilėraščių rinkinį „Giesmės apie saulę ir sielą“, pasirodžiusį 1939 metais. Reikėtų stabtelėti prie šios knygos eilėraščių ciklo „Vaizdai nuo kalno“.

     Šis eilėraščių ciklas visų pirma atveria poeto gilų suvokimą: poezija yra numatanti galia, todėl negalima žodžiu žaisti, negalima žodžio patikėti lengvabūdiškam atsitiktinumui, žodyje glūdi sakralumas. Ciklas pradedamas strofa:

    

     Prabėgo metų metai,

     Ir tūkstančiai žaizdų užgijo –

     Bet mes nenukalėm tau kalavijo

     Ir nepasiūdinom apsiausto iš lelijų…

    

     Tai buvo ištarta Lietuvai. Tai buvo ištarta dar prieš skaudžias pranašiškas Jono Aisčio ir Bernardo Brazdžionio įžvalgas – apie tautos likimą lemiantį kiekvieno mūsų apsisprendimą.

    

     Užmirškim šiaurės vėją. Ir mirties

     šešėliai teišnyksta amžinai.

     Aušra palauš nakties sparnus, atgis

     akiračiai aptemę,

    

     Ir kils iš rytmečio rūkų ugnies ir saulės milžinai

     Besparniai paukščiai ir bedvasiai

     žmonės nebegrįš į žemę…

    

     Iš XXI amžiaus perspektyvos matome: besparniams ir bedvasiams nė nereikia grįžti, nes jie niekur nebuvo prašapę. Bet palikime nuošalėje ironiją ar šio eilėraščio interpretaciją. Man norėjosi jus sustabdyti prie labai svarbios Stasio Santvaro poezijos savybės. Ne eilėraščio struktūra, ne klasikine drausme ir ne išoriniais raiškos efektais atveriamas kūrinio turinys, o giluminiu jausmo ir minties švytėjimu. Anksčiau papasakotoje legendoje apie tai jau buvo užsiminta: „Stebuklo tikrumą jaučia ir su tuo stebuklu sutampa bei jį papildo savo dvasia vien tie, kuriuos dar pasiekia giluminis jausmo ir minties švytėjimas. Visi kiti žavisi spalvingom imitacijom ir nors laikinai nuobodulį atstumiančiais karnavalais“.

    

     ***

    

     Stasio Santvaro poetinis pasaulis yra vientisas giluminėm tiesom. Galima jame matyti simbolizmo laikotarpį – „Saulėtekio maldų“ dvasią, kada viskas vienu mostu padaloma į kasdienybę ir dvasios erdvę. Galima išskirti neoromantizmo stilistikos eilėraščius, atidą subtiliausiems psichologiniams išgyvenimams, elegiškai intonacijai, jausmo persmelktam empiriniam konkretumui. Galima aptikti dar vieną poeto kūrybos momentą, ryškiausią jo paskutiniųjų metų kūryboje, kurį įmanoma pavadinti donelaitiškuoju poezijos atvirumu kasdienybei. Tačiau per visus Stasio Santvaro kūrybos laikotarpius nenutyla balsas apie nesuardomą pasaulių vienovę, kur vienodas teises turi atviras žiedas ir atvira siela.
Visoje poeto kūryboje veriasi didelis tikslas – išsakyti žmogaus buvimo prasmę. Visa kita – amžina kelionė į tikslą.

     Išskirtinis Stasio Santvaro eilėraščių bruožas – natūralus, atidus balsas, sudėtingas išvadas išreiškiantis nesudėtingomis poetinėmis formomis. Amžinieji būties klausimai švyti greta kasdieniškų reikšmių, buitiško regėjimo.

    

     ***

    

     Laiške profesoriui Vytautui Kubiliui 1988 metų pabaigoje Stasys Santvaras rašė: „Kažkada berods Vydūnas yra pasakęs, kad lietuviai dar niekad neturėjo laiko, kad niekieno netrukdomi ir neapgrobiami galėtų savo dvasios lobius sukrauti savame krašte į vieną saugią vietą“.

     Tam tikru atžvilgiu viena saugių dvasios lobių vietų yra ir Stasio Santvaro kūryba.
Natūralu, kad ir į kitas kūrybos sritis S.Santvaras įžengė kaip poetas, labiau pasitikėdamas intuicija ir jausmu, o ne intelekto suveržtom teorinėm nuostatom, labiau remdamasis nuoširdumu ir atviru išsakymu, o ne konceptualiais teiginiais.
Visa jo publicistika, kritikos darbai, kūrybos apžvalgos, kruopščiai atrinktais faktais pagrįsti reportažai, esė, kelionių įspūdžiai, susitikimų su įdomiais žmonėmis apybraižos, istorinės studijos byloja apie tą patį – galimybę rinktis. Rinktis tarp kūrybiškumo ir kasdieninės egzistencijos, tarp gėrio ir blogio, tarp nuodugnaus prisitaikymo prie kitos socialinės ir kultūrinės aplinkos, klastingos mimikrijos, palengva atsisakant tautinės tapatybės ir už tai gaunant tam tikras patogumo ir saugumo garantijas, – ir įsipareigojimų savo Tėvynei, vadinasi, ir žmogiškumui.

     Publicistikoje Stasys Santvaras iškyla ir kaip kuriančios, dinamiškos, neprarandančios savigarbos lietuvybės apologetas. Tokios lietuvybės idėjos buvo atkeltos iš prieškarinės Lietuvos intelektualų erdvės. Jose girdėjosi S.Šalkauskio, J.Brazaičio, A.Maceinos mintys bei perspėjimai. Kaip svarbiausių idėjų priminimas nuskamba poeto skaudi išvada dėl jėgų išblaškymo, kultūrinės ir tautinės mažakraujystės. Kada poetas apgailestauja, jog per daugelį dešimtmečių lietuvio vardu nepajėgėm Amerikos kultūroje įrėžti ryškesnių pėdsakų (išimtis – M.Gimbutienė), ta išvada rodosi dar pagrįstesnė.

     Štai toji išvada: vargas, kada stinga galios, tikros kultūros, pajėgiančios ryškinti ne tik skirtumus ir norą atsiriboti nuo praeities, bet ir surasti ryšių, kurie viską sujungia, kuria tautos istorijos jautimą ir asmenybės vientisumą, drąsiai pasitelkia šviesiausią žmonijos patirtį.

    

     ***

    

     Norėtųsi paliesti dar vieną S.Santvaro veiklos sritį, kuri laukia tyrinėtojų. Tai poeto laiškai, savotiškas jo dienoraštis, kasdieninių reikalų ir būties apmąstymų metraštis, ženkluose sustingęs laikas, kurio skliaute švyti mūsų kultūros, egzistencijos, vilčių ir siekių pėdsakai. Ten galima užtikti naujų, nepaprastai įdomių ir turiningų liudijimų, galinčių keisti kai kuriuos chrestomatinius literatūrologų teiginius apie mūsų literatūros sąjūdžius, tų sąjūdžių ideologus ir vedlius, tautines aspiracijas, parodančių liguistą blaškymąsi nuo „išrinktųjų tautų“ mitologijos iki „pasaulinės brolybės“ utopijos, paremtos prievarta, žvėriškumu, stalinizmo ir hitlerizmo pragaru. S.Santvaro laiškuose yra vietų, kurios šiek tiek paaiškina vadinamąjį kultūrbolševizmą, jo skverbimąsi ne tik į dalies Lietuvos inteligentijos sąmonę, bet ir į visos Europos mąstyseną, kada buvo bandoma rasti išeitį iš ekonominės ir dvasinės krizės, apleidžiant krikščioniškąją etiką ir pasaulėjautą, kurios pagrindų pagrindas visados buvo dvasingo žmogaus būtis.

    

     ***

    

     Stasys Santvaras rugsėjo viduryje grįžo į Lietuvos žemę kartu su sūnumi. Šis poetas yra tylus. Jei norėsite įeiti į šią tylą, turėsite nugalėti savyje triukšmą – savimylą, vienpusiškumą, buitinį lėkštumą ir net savigarbą. Ir tada pajusite, koks žmogus gyveno tarp mūsų. Tegu Stasio Santvaro gyvenimas ir darbai išlieka kaip tylus visų mūsų patikrinimas: niekados nevenkite džiaugtis ir didžiuotis tuo, kas yra ne tik mūsų, bet ir šviesesnioji Lietuvos savastis.

    

     Literatūra ir menas, 2004 m. spalis

 

    

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1