„Pradalgė“ – literatūros metraštis, ėjęs 1964–1980 m. Londone. Jį leido Nidos knygų klubas, redagavo Kazimieras Barėnas. Metraštyje spausdinti prozos ir poezijos kūriniai, atsiminimai, laiškai ir apžvalginiai straipsniai. Išėjo 10 netraščio numerių. 1972 m. pasirodžiusiame aštuntajame „Pradalgės“ numeryje publikuoti Fausto Kiršos, Petronėlės Orintaitės, Vytauto Alanto, Julijos Švabaitės, Gražinos Tulauskaitės, Marijos Jurgitos Saulaitytės, Vlado Šlaisto, Eduardo Cinzo, Prano Milašiaus, Prano Visvydo, Zentos Tenisonaitės, Algio L. Lapšio, Antano Giedriaus, Alfonso Giedraičio, Jurgio Gliaudos, Algirdo Tito Antanaičio, Kazio Almeno kūriniai.

 

 

 

     Faustas Kirša

     PLUOŠTAS EILĖRAŠČIŲ IŠ PALIKIMO

    

     SKULPTORIUS

    

     Kalu plaku granitą

     Ir grauduliu drebu —

     Negyvas veidas švito

     Pagonišku stabu.

    

     Kiekvienas bruožas akmeny —

     Širdies virpėjimas many:

     Tai du pasauliai paslaptingi

     Vienoj lemty sustingo.

    

     Nešventintos skeveldros

     Į laiko dulkes krito,

     Kad atsidengtų veidas

     Ugningas iš granito.

    

     Kai įkvėpimo smūgiai

     Žaizdras aplinkui sėja.

    

     Daugiau nei žemės ūgiui

     Prasmė ištrykšta ir idėja.

    

    

     BE TEMOS

    

     Nepašėręs, broli, žirgo.

     Nekratysi brizgilų.

     Paukščių giesmės girioj girdis.

     Kai žaliuoja ir tylu.

    

     Upės džiūsta ir patvinsta.

     Marios supas amžinai.

     Auksas žemėj rastas tviska.

     Krūmus puošia putinai.

    

     Kai tiesa nušviečia mintį.

     Dangų širdyje matai.

     Žodžiai vainiku nupinti —

     Sielai gelmių apmatai.

    

     Tu, įkirtęs kirtį drąsų

     Seno ąžuolo šerdin.

     Nesvajok, kol rūko rasos

     Plieną suvynios rūdin.

    

     Laužk, kol sveikos rankos siekia!

     Šauk, kol žodis, kaip ugnis!

     Tas tik dovanas palieka.

     Kas idėjų kalinys!

    

    

     DAINOS GIMIMAS

    

     Pamariais bangų skaisčių

     Krenta šydai ant smilčių

     Vėtrų verkiančių paguodai.

     Juodos marškos debesų

     Slenka kerštui iš dausų,

     Marios mėlynos pajuodo.

    

     Griausmas, pažarai, žaibai,

     Vėtrų vėtomi stabai

     Pėdas suka, tolius skaldo.

     Atrakintas žiburys

     Meile gal širdin įkris.

     Kad pavirstumei į maldą.

    

     Apvaldytuos sūkuriuos

     Neraliuotas suraliuos

     Dovanomis sostų menėj;

     Ir iš suplakto vandens

     Deivė bures iškedens

     Ir atplauks šviesi Vandenė.

    

     Tai tik skraidanti banga.

     Tai tik sielos atvanga,

     Tai kentėjimo šaukimas...

     Su bangų plaktu sriautu

     Eina pasaka krantu.

     Blaškosi dainos gimimas.

    

    

     ŽAVUS ABSTRAKTAS

    

     Kai kam liks atmintis — žavus abstraktas:

     Tik dvi aki ir lūpos — sfinksui raktas.

    

     Kai laikas nusineš spalvas ir mostus.

     Bus prie širdies — tik vakarykštis tostas.

    

     Tik man vienam paliks girdėtas žodis,

     Aštriais garsais į širdį įsiskrodęs.

    

     Tik man paliks daina dainuotas žvilgsnis.

     Lyg gyvas dar dienų ir metų žingsniuos.

    

     Dažnai sustos ant kryžkelės šešėlis,

     Ant juodo kryžiaus nuodėmes iškėlęs.

    

     Dažnai sustos ant kryžkelės šešėlis

     Su praeities, kaip gėlės, angelėliais.

    

     Dažnai sustos ant kryžkelės ir veidas.

     Kaip naktį šydą ant akių užleidęs.

    

     O aš einu dar saule pasigėręs,

     Lyg amžinybė būtų čia, ir gėris.

    

     Lyg būtų čia tiktai žiedų klajonės

     Ir dieviška tvarka, ir šviesūs žmonės.

    

    

     MAŽOJI KARALIJA

    

     Su vabalais, su peteliškėm,

     Su bitėm, skruzdėm, žirginais, —

     Nutolo dirvose jaunystė

     Ir moja ūkanų sparnais.

    

     Užmerktos akys mato saules,

     Riedėjusias rupia žeme,

     Kur jaunos dienos sutrupėjo

     Vis naujo ryto laukime.

    

     Su vabalais, su peteliškėm,

     Su bitėm, skruzdėm, žirginais, —

     Nutolo dirvose jaunystė.

     Ir moją ūkanų sparnais.

    

    

     Iš SAULĖTŲ DAUSŲ

    

     Ak, atskriski, daina nukankintos šalies.

     Ir neklausk, kur gimiau, kur einu, kas esu,

     Man gyventi nubodo ir mirt nebaisu, —

     Tu nuleiski sparnus ant sugeltos širdies

                    Iš saulėtų dausų.

    

     Apkeliauju žemes, kaip klajūnų minia

     Pasigėrus vaizdais iš slaptingų šviesų!

     Rodos, jūros bangoj būtų plaukti drąsu,

     Kada leistus širdin, kaip žuvėdra,

                    Žinia Iš saulėtų dausų.

    

     Girdžiu, skamba varpai iš gimtos padangės:

     Ant vitražų liepsna, ant altorių šviesu,

     Rodos, chorai sustūgaus gyvybės garsu,

     Rodos, laimės šypsnys nevilty praregės

                    Iš saulėtų dausų.

    

     Nors kapuos praeitis, bet koks oras kvapus,

     Tartum rožių banga vaidilučių kasų.

     Tartum aukuro dūmuos užburtas esu,

     Ir tik ženklo pritrūko, kurs audrą nupūs

                    Iš saulėtų dausų.

    

     Kelias saulė rytuos, tuoj liepsnos vakarai;

     Kurie miega ramiai, aš jų sapno klausau,

     Kurie širdis prarado, kenčiu dėl visų, —

     Ir ramina gimtosios šalies pažarai

                    Iš saulėtų dausų.

    

     Ak, stebuklų daina, tu nutildai audras,

     Tavo geismo garsuos žemę keiti drąsu.

     Tavo žodžio liepsnoj aš smaragdas esu,

     Kai skrendi per pasaulį dievų aukuruos

                   Iš saulėtų dausų.

    

    

     LIETUVA SU MANIM

    

     Lietuva su manim, nors tamsi uždanga

     Ją atskyrė ir užraktą pančiais apkorė,

     Nors per tėviškės žemę satrapų banga

     Leido pelenu žmones, sodybas ir žolę, —

                                          Lietuva su manim.

    

     Lietuva su manim, ją nešioju širdy

     Nenusakomą žodžiais, kovingą ir šviesią.

     Prakeikimų kančioj amžinybėj didi,

     Jinai kruviną ranką klajūnui ištiesia, —

                                          Lietuva su manim.

    

     Lietuva su manim, jos kapų pelenai

     Mane šaukia sugrįžti, kur jūra putoja.

     Kur vagoti laukai, kur upokšnių kalnai.

     Kur rudenio vėjai našlaičiais vaitoja, —

                                          Lietuva su manim.

    

    

     PAVASARINIS VĖJAS

    

     Jis iš pietų šypsodamas pažaist atėjo —

     Ramus, švelnus, puošnus pavasarinis vėjas.

    

     Mažus ar didelius, kur tik žiedus pamatė —

     Jis pylė į taures spalvų ir aromato.

    

     Vienuolėj varpinėj varpų garsus prikėlė —

     Ir nulėkė bangom per upę plaštakėliais.

    

     Kai parkan atžengė, susisukę prie klevo —

     „Pasveikinu visus“, — sušuko ir keliavo.

    

     Bangavo per miškus ir sliuokė per dirvonus —

     Ir seniams, ir jauniems — ir lauktas, ir malonus.

    

     Ir buvo liūdna jam tik žaisti ir šypsotis —

     Jis apvertė su mirra padangių ąsotį.

    

     Ir varsos ėmė plakt, ir pumpurai susprogo —

     Net pažaliavo samanos ant seno stogo.

    

     Visokius gyvulius už keterų pakratė.

     Lakštutė — paupy, erelis — erdvėj matė.

    

     Išlandžiojo urvus, pašiurpino pakriūtes

     Ir lakstė pamariais, ir smiltis jūron pūtė...

    

     Jis palietė mane, jis palietė krūtinę —

     Ir atgimė pirmoji meilė ir gimtinė...

    

    

     TREMTINIO PSALMĖS

    

     I

    

     1. O Dieve, Tu mus ištrėmei, kad mes budriau

        budėtume Tavyje.

     2. Sukūrei laužus iš rąstų, kuriuos tėvai į

        šventovių sienas sukrovė.

     3. Liepsnoje mes šildėme rankas ir veidus, o

        aplink mus tėvų vėlės stovėjo.

     4. Į liepsną krito šviesios peteliškės ir tie,

        kurie iš skausmo pamišo.

     5. O svetimos vėliavos su plakatais ir piautuvais

        žengė per šventąją mūsų žemę.

     6. Ir ašaros be prasmės tapo, tik temdė likimo

        kelionę.

     7. O tremtie, kuri tautai uždėjai erškėčių

        vainiką, įprasmink mūsų žygius!

     8. O tremtie, kuri veržiesi per kacetus, per

        pinkles, svetimų panieką ir kerštą, įprasmink mūsų žygius!

     9. O tremtie, kuri klajūnų pelenais svečias

        kapines papildai, įprasmink mūsų žygius!

     10. O tremtie, klaidoje gimusi, įprasmink mūsų

          žygius!

    

     II

    

     1. Ir atsivėrė prieš mus svetimų žemių plotai,

        ir tapome svečiai nekviestiniai.

     2. Pakrūmės, apleistos pašiūrės ir kareivinės

        tapo mūsų nakvynės ir guoliai.

     3. Ir motinos su kūdikiais ant rankų, raguolį

        kąsdamos, garbina Dievą.

     4. Kam saulė taip šviečia, kam gėlės prie kelio,

        jei meilės nerandam?

     5. O koks laimingas elgeta, kurs turi pastogę,

        palaimintą globą ir žemę tėvynės!

     6. O jūs, svetimi pareigūnai, išdidžiai svetimus

        trupinius mums berdanu, nelemta jums mus praryti.

     7. O jūs, kurie savo apakime iš mūsų dubenio

        sau kraunate turtus, būkite nuteistieji.

     8. Perkūnas netrenkia ir žemė neatveria gelmių

        nuo neteisybės rūstumo.

     9. Mes esame likimo žiburiai, kuriems šviečia

        aukščiausia malonė.

     10. Mes esame nužmoginto bandymo grobis,

          bet teisybė tarp mūsų.

    

     III

    

     1. Nuo Sibiro taigų, nuo sugriautų Europos

        miestų mes liudijam gyvąją tėvų žemę.

     2. Ir kas tave gali išnešti amžiam, jei ne mūsų

        maldos, kančios ir kraujas.

     3. Praradom jaučius ir žirgus, bet užgrūdinom

        meilę tėvynei.

     4. Pavirto pelenais rūmai, pilys ir šventovės,

        bet mūsų širdys patapo meilės tvirtovėm.

     5. Užžėlę vaikščioti takai, ir vartytas vagas us­nys

        aptraukė, bet mes nevilty neparpuolėm.

     6. O žemės rutuly, pavirtęs Sodoma ir Homora,

        per kančias atgauni savo veidą.

     7. Ir mano tėvynė iš dumblino duburio versmės

        feniksu kelsis.

     8. Praradusiem dvasią ir artimo meilę

        pasigailėjimas iš mūsų lūpų.

     9. Kovotojų, savanorių, partizanų širdys nusagstė

        amžiam puošmenom laisvės statulą.

     10. Bus saulės rytas, ir skambins laisvės varpas:

          Laisva Lietuva!

    

    

     MEDŽIŲ GARBEI

    

     Aš sveikinu tremty, jūs ąžuolai ir liepos,

     Amerikoj išaugę sultim ir žiedais.

     Už marių, Lietuvoj, man jūsų broliai liepė

     Kitokią laimę šaukti tais pačiais vardais.

    

     Ten medžiai iš šaknų karams pašėlus virto.

     Išvirto kryžiai, skyrės rūmų pamatai...

     Nūn šermenų giesmė — kas buvo amžiais tvirta, —

     Ar girdit aimanas, ar žinote jūs tai?

    

     Skarotas gedulas ant ąžuolų užkrito...

     Gyvenimo keliai — skrajojanti kančia.

     Naktinė glūduma užgniaužia aušrai rytą.

     Ir vėjas alkanas, — ar žinote jūs čia?

    

     Ir liepos apmirė nuo debesų ūžimo,

     Pašvaistės perskrodė žaliuojančias šakas,

     Ir žemė stūgauja pati sau prakeikimą

     Nudiegiančiais balsais, — ar žinote jūs, kas?

    

     Kai buvome maži, baubojo jaučiai šėmiai.

     Kalbėjo voverės, zuikeliai ir šlaitai...

     Laukuos skambėjo dainos, medis medį rėmė...

     Dabar šauksmai rūkuos — ar žinote jūs tai?

    

     Aš sveikinu, bet skausmas ant krūtinės gula.

     Staiga nutyla žodis prie svečių stuobrių   

     Bet laisvę vis jaučiu kaip gaivalingą sulą,

     Banguojančią tarpe artojų ir karių...

    

     Aštuntoji pradalgė: literatūros metraštis. Redagavo K. Barėnas. Londonas, Nidos knygų klubo leidinys nr. 87, 1972.

    

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1