„Pelenuose“ paliesta daugybė tuometinio gyvenimo realijų (partijų rietenos, ministrų spekuliacijos, valdžios priklausomybė nuo užsienio ir daugelis kitų). Bet šis kūrinys nėra padrika įvykių kronika, kuo dažnai virsta satyrinės poemos, o turi savo probleminius ir filosofinius aspektus. Praraja tarp valdžios ir liaudies, tarp šviesuomenės ir sodžiaus – pagrindinė poemos kolizija. Aštriu satyros brūkšniu F. Kirša padalijo Lietuvą į nesutaikomas dalis: valdančią poniją ir sodžių. Kūrybinė „Pelenų“ patirtis turėjo didelę reikšmę visai tolesnei F. Kiršos poezijos raidai. Jo poetinis vaizdas vis labiau konkretėjo, be to tam didelę įtaką turėjo ir tuometinė poetinė kultūros padėtis.

   

 

     PELENAI
     Keturios giesmės

    

     .............................Vilkai gaujoms susibėgo

     Ir, kaip pratę yr', tamsoj tralalaudami staugė.

     Ak, jūs neprieteliai, ar jau mėsos pasigendat!

     Ar jau vėl skilvy jums pasninkai pasidarė?

    

     Kristijonas Duonelaitis

    

     .........Kadais lietuvis kapoj’ skitui sprandą...

     .................................................................

     Pilie sena, neminėk išgamų, nebradų!

     Neminėk to, kad tave viltviliai prarado.

     Nes jei pagal nuopelnus, visus lygiai peiktum.

     Bijausi, kad visą mūs’ tautą neprakeiktum!

    

     Dionyzas Poška

    

    

     PIRMOJI GIESMĖ

    

     Ant jambo supykau. Ir vėl jis? Bet ilgesnis.

     Mat, juo toliau einu, juo darbas protingesnis.

     Ir vis tik norisi rašyti ir tylėti...

     Ne taip. kaip tinginys, paėmęs baltą skėtį.

     Nuo saulės spindulių pridengia savo sprandą.

     Oi ne, ne taip, nes jį vabzdžiai ir ten sukanda.

     Aš noriu elgeta, sugraužęs duonos kąsnį,

     Minėti už save kur kas nelaimingesnį.

    

     Bet tik filosofams statyti laimės bokštai.

     O aš galiu rašyt, ko mano mintys trokšta.

    

     Deja, apie save neverta daug šnekėti.

     Jau daug geriau pakrimst paėmus pupų rėtį.

     Kiti sakys — smalsus, didvyrio vardo nori.

     Bet kas? štai tipų daug. Jų šimtas užsikorė.

     Pegasui ant pečių — tik imk ir drožk per kailį

     Ar poną Protį, na, ar kitą poną Kvailį,

     Ar dar kitus tipus, kurių smakrai tašyti

     Ir savo marškiniuos gan žvalūs... išprašyti.

    

     Mat, nūn važiuojame savais žirgais ir ratais,

     O juk naujakeliuos visur pasėdžios kratos.

    

     O Mūza! duok sparnus. Skrendu, kur skristi gali

     Troškimų sugauta širdis per margą šalį.

     Kur man nepasislėps ingys, nei darbo jautis!

     Gerai žinau taip pat — tenai reikės man kautis.

     O Mūza! prie sparnų suteik aštrių vylyčių

     Ir stiprų kardą, kad, užpuolus iš netyčių.

     Visur man ant takų liktų vieni lavonai.

     Vistiek, kas jie — vergai, klajūnai, būrai, ponai.

    

     Tiesa, gal perdrąsus kovos pasiryžimas,

     Bet kas pavasarį: pašūkaut — įpratimas.

    

     Kas kartais pradeda šiek tiek naujau rašyti.

     Dėl rifmų jis, žiūrėk, tuoj ims atsiprašyti.

     O Mūza! nedrebėk, imsiu vistiek, kas būtų.

     Nors ir veiksmažodžiai, kad tik mintis nežūtų.

     Žinau, smarki ranka, bet ima abejonė,

     Kad kartais nepražūt kur užkampiuos svajonė.

     Tad suteik, prašau, drąsos, pasišventimo

     Ir sulaikyk mane prie tyro įkvėpimo!

    

     Deja, kur rodos man tyriausias įkvėpimas,

     Ten, pažiūrėk, kitiems, kaip Jakštui, tuščias rimas.

    

     Kai taip pasižvalgai. — ir kuogi aš ne Jakštas

     Ir aš eilėkalis, ir mano eilės ankštos.

     Jei norite daugiau — ir kritikas nesotus

     Galiu aš tuoj patapt, kaip naujas idiotas.

     Ir kuo aš ne Gira? Maironiui gal nelygus?

     Kaip matot. Dievaži, mūs marškinėliai pigūs.

     Ir tomai ritmuose pasauliui neprilimpa,

     O Lietuviams, saviems, neįperši už timpą.

    

     Kas gyvas — pačiūža, numirusieji vyrai!

     Skubėkit mirt visi, kas turit garbę tyrą!

    

     Gal daug mes valgome lietuviškojo kumpio,

     O žinome plačiau tiktai žemaičių klumpę.

     Tad nieko įstabaus, jei mus kiti akėja.

     Ir mūsų pareigos — kaip amžino vežėjo.

     Politika?! Sakyk! Toliau riestos alkūnės

     Blaivai nematome, kur kaukia kiemo šunes.

     Ot šmugelis! Na, ja! Tai kitas aiškus daiktas

     Peisotajam tarei — ir tuoj dalykas baigtas.

    

     O mes? Na, kągi mes? Mes miname ratelį

     Ir drobes audžiame, kad nieks prikibt negali.

    

     Rods būtų negražu, kai patys leistrai irsta.

     Bet ką čia kaltinsi, kad taip pasaulis virsta.

     Nes laimė darbą mums jau lopšyje paskyrė —

     Vienus palepino — kitus kulnu paspyrė.

     Ir stumdomės ne taip, kaip norim, kaip norėtum,

     Bet skubame varguos, kad tik numirt suspėtum.

     Gerai, kur Dievas viens: ten kryžių dės — ir guli.

     Bet kur čia vargšams mums — mes turim daug die­vulių.

    

     Anot žemaitiško, tiesa — be veino galo —

     Kurpalių daug daugiau, bet ir daugiau yr melo.

    

     Devynios partijos — devyni Dievo kūnai.

     Kiekviena vėliava — devyndraskiai perkūnai.

     Kiekvienas jų narys — aprėžtas individas.

     Kiekvieno parama — gudrus klajūnas žydas,

     Kiekviens politikas ir savas aparatas.

     Nors poliai keturi, bet žėdnas demokratas.

     Ir glaudžiai juos visus tylios tėvynės kerčios —

     O ten marmeladu, arba iš pudros verčias.

    

     Tai še jums pavyzdys — daugybė idealų:

     Jie žengia iš dangaus, o kartais ir iš balų...

    

     Kodėl? Aš nežinau. Tiktai Neries verpetai,

     Kaip mums, menu, visiems prabėgo metų metai,

     Dar taip nesisukė, nevarė kalnų putų.

     Gal tūkstantis narų nūn mandytis sukruto!

     Kodėl? Aš nežinau. Ir Nemunas nerimsta —

     Bene ir jo vaga į Jūrą plautis grimsta.

     Vienur, kaip slibinas, giliai išgraužė kalnus.

     Kitur, kaip didžponis, žolėse plauna delnus.

    

     Tikrai, aš nežinau, bet taip sau vienas spėju:

     Yra čia iš svetur atklydusiųjų vėjų.

    

     Kad būčiau, kaip kiti, be prietarų, be burtų,

     Visi nerimasčiai mane paliktų kurtų;

     Bet vargas, kai širdis, lyg peteliškė skraido:

     Ir bijo skruzdėlės ir kartais mešką baido.

     Aš pats nesuprantu, ko lysti, kur nereikia,

     Kur vien tik spiaudosi, ir vienas kitą keikia.

     Prie tos nesąmonės tik priežodį pridėsiu:

     Jei margiu tu gimei, tokiuo tikrai ir dvėsi.

    

     Juoba, vaje, destis, kaip Tumas nuolat sako,

     Čia noriu papešiot ir Aitvarą ir Smaką.

    

     Jūs nemanykite, kad mūsų mažą kraštą

     Vieni svetimšaliai su geležimis krapšto.

     Mūs archeologai daug žino tik nesako.

     Neris ir Nemunas, kai laužia jūron taką.

     Gyvena su mumis ir meldžias, ir supranta.

     Ir neša milžinais iš kartos kartai mantą.

     Tiktai budėkite, palenkit žemei ausį —

     Ir girdit? Nemunas ir požemius išprausia.

    

     Kad mes dar neprausti, tai paprastas likimas.

     Bet — immer vorwärts, ja! — tai mūsų pašaukimas.

    

     Pas Kauno pilkalnio vaikų daužytus langus

     Neries į Nemuną subėga visos bangos.

     Ten tylūs švogeriai šaunias kalbas kalbėjo.

     Kur klupo vienas jų, ten kitas tempt padėjo.

     Mat, tų aušros laikų visi darbai migloti

     Ir težinodavo du vyru — Kvailį, Protį.

     Ir nepriklausomos tėvynės patriotai

     Kalbėjos, kaip gabent — koniakas. pudra, šprotai.

    

     Ir juodbruvis Kvailys prieš juodaplaukį Protį

     Išdėjo vekselius apie tėvynės klotį.

    

     „Nauja šalies tvarka naujybių reikalinga.

     Kultūros ir darbų — jos atgimimui stinga.

     Tik aiškiai pamanyk — kino be filmų būtų.

     Jei mes idėjosna nė kiek nclietum srutų.

     Aferos, žudymai. — tai faktoriai de jure

     Pasaulinėj tvarkoj tautos stiprybę kuria.

     Čia griozdulio ranka neras į dangų rakto.

     Greičiau kitiems ir sau kvailai suskaldys kaktų".

    

     Čia Protis neramiai, patempęs šventą lūpą,

     Pakratė garbanas, bet rodė lengvą ūpą.

    

     Jis tęsė: „Excellence! Čia reikia etikietos.

     Jei reikia, ją dėk nors prie žekės nudėvėtos.

     Svarbu jos išdava. Gyvenimas — tai birža.

     Po kursu gyvas būk! Tik mūs tauta apdiržo.

     Su žemiška aistra, su kosmine gaivybe

     Išneškim jos palas į biržos nemarybę.

     Visi keliai geri, kurių kiti nemato,

     Tiktai tvirčiau paspausk naujos valstybės spatą".

    

     Atsikvėpė Kvailys. Jį Protis pavadavo

     Ir paliestas mintis su kulnais sintezavo.

    

     „Juk aš esu žmogus ir man naudinga būtų —

     Homo sum et humini nihil alienum a me puto.

     Aš ex officio darau ir spausiu pressą.

     Bet tu galus suvesk, kaip vyras ex professo.

     Pagauti reikia progą — inter arma silent leges —

     Su mūsų force majeure teauga naujas diegas.

     Tiktai lietuviškai, įsrįžus, bet crescendo —

     Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo."

    

     Sujaudintas Kvailys geningos dvasios pilnas

     Įvertino čia pat pirmų kirpimų vilnas.

    

     „Pabrėžiu, Excellence, jau kartą paminėtą

     Slaptingą visados gyvybės etikietą.

     Jei aš rašaus Kvailys, o jūsų krikštas Protis —

     Kvailų raidžių garsai nė vieno nepasotins.

     Kaip ant pilies langų supuvusis karnizas.

     Tik etikietka, tik. Kas kita paso vizos.

     Nors lygios jos visiems, bet raštas kraują jaučia.

     Kur birža persunktos ir kepenos ir plaučiai".

    

     Magingų pajėgų darbais paraudo žiotys

     Ir, kaip politikas, saugingai tarė Protis: —

    

     „Duobėta mūs šalis, bet status, mat, in statu.

     Kur šimtas dvylika kas žingsnį tavo mato.

     Gerai, kai mes, savi, kaip pranašai, sub divo

     Dievų svarstykles spaust kiek galim espressivo.

     Bet reikia ir atmint — visur šunybių randas.

     Ir jei fiasco bus — tada tik tertius gaudens.

     Mums minus dvigubas, pavojus visai šaliai;

     Spauda su cerberiais — suklupsim trivialiai".

    

     Ir stiprūs švogeriai prie kazuso užšalo.

     Ir aš savos giesmės teduodu pirmą galą.

    

     Murmėjo Nemunas, Neries siūbavo bangos.

     Nežinomi vaikai pilaitės daužė langus.

     Atskeltas dar naujai, senobinis karnizas

     Į Prūsus plūkavo be diplomatų vizos.

     Tarp sienų aidinos atuolakis ūžimas,

     Jau nesuprantamas, kaip krašto atgimimas.

     Ir varnos rymančios į vakarus lingavo

     Ir kylančias audras gyvybei pranašavo.

    

     Vos vėjo paliestos nuo sienų krito plytos.

     Aplinkui atmatos gulėjo išdraikytos.

    

     Faustas Kirša. Pelenai: keturios giesmės. Kaunas, Tulpė, 1930.

 

    

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1