Rengiant parodą Berlyne (1999 m.), Giedrės ir Frico Bartelt galerijoje, paprašiau Algio užrašyti darbų pavadinimus, sukūrimo datas, atsiųsti nors trumpą autobiografiją.

Iš anksto žinojau, kad šis mano prašymas Algiui nepatiks. Netrukus gavau du laiškus, kuriuose spalvotais flomasteriais buvo surašyta begalės keisčiausių pavadinimų, jautėsi ironija. "Moksl-meniai, Daug norėsi - mažai turėsi". Čia iš Algio laiško.

Ankstesni Algio laiškai rašyti gražia taisyklinga lietuvių kalba, o šiuose - daug neįskaitomų žodžių, sakinių. Vieniems žodžiams ar ištisiems sakiniams spalvotais flomasteriais prasmes kūrė, kiti žodžiai ornamentais pavirto, įterpė daug rusiškų, vokiškų, prancūziškų keistai sudarytų žodžių, o ir lietuviškus žodžius savaip perdarė. Pav.: netvarginginai, эtiudai, kuždėvalis, VORĮEL, MARKSIM-LENINIZM, RASZTUOTA SKOTERTĖ, PROCEUNIKE ir t.t.


Šie du Algio laiškai panašūs į jo žaliąjį sąsiuvinį - vizualinį dienoraštį, kuris įkvėpė Antaną Ramoną parašyti "Epochos dienoraščius":

"Staiga supratau - tai ne tik vizualinis dienoraštis, tai epochos vizualinis dienoraštis. Ir ji buvo kaip ant delno. Buka, lėkšta, kvaila, pasipūtusi, baili. Nuostabioji mano gyvenimo epocha. (…) Autorius buvo akivaizdus liaudies priešas, kurį reikėjo tučtuojau areštuoti, suimti, tą kontrre - štai iš kur rrrepčatyj - voliucinį dienoraštį skubiai uždaryti į seifą, suimti visus tuos, kurie jį matė, ištardyti, išsiaiškinti jų bendrininkus ir tučtuojau izoliuoti, kad nenuodytų savo šlykščiais priešiškais nuodais skaistaus, tauraus liaudies kūno. (…) Tas dienoraštis buvo visokiausių, netikėčiausių asociacijų kamuolys. Galėjai keliauti visomis įmanomomis kryptimis…"

Ir žaliasis sąsiuvinis, ir visi Algio laiškai yra retas, labai įdomus, vertingas mūsų dailės - kultūros - paveldas.

Ričardas Vaitiekūnas, 2003 m.


Pirmas laiškas

Saulėtos vaikystės etiudai…

1. Po talkos

2. Vaikai. Marios. Maudosi

3. Vilkija

4. Jūratė ir Kąstytis

5. Papartinas senas Polongos

6. KILIMO projektas. Žvejynas… (DAIL. TEKSTIL. KATEDRA)

7. NEMUNO SALYNAS 1953-1948.VII.2

8. Vaikai gamtoje

9. Senojo Piterio kaminai, Veneros šuolis, naujo meno rožytės

[…]

11. Rūpestingi šeimininkai.

12. VORБEL

13. Lietuvos švietėjai

14. Paukšteliai ant nežinomo ežerėlio kranto

15. Papuoškime savo SODYBAS MEDELIAIS

16. Į mokyklą… egzaminų laikyt

17. Madonce Constantibilė Среднюке (mašinerka) arba gėlės kentėtojos […]

18. "SENO IR NAUJA KOVA"

19. Vienožinskij ir Izabэlla

20. Čepukai leidžia aitvarus […]

21. Nemunas ties Vilkija

22. […] БОЦМАНЫ-ЧАСОВЫЕ БАЛТИСКИ

23. NEATIDUOSIU MERGAITĖS MIRČIAI (Viename ritinyje) […]

(Dar pripiešiau 2 sąsiuvinius po 10 lapų + 20 lapų braiž. pop. piešinių, kur sesuo Genė atvežė…) […]

Dar mat tų eilėraščių klausimas… Nu žodžiu pavadinimus-tituliarinius lapus ruošiu darau: "MŪZA", "MENO KALNAGUBRIAI", "ЗЛОТА ROZA) (РОЗА)", "ROŽIENIAUS NAGAI", "SPARNUOTI ŽIRGELIAI", VORБEL, TEKSTILININKAI, MILICININKAI, ŪPOKŠNIAI, MENO KRŪMOKŠNIAI, MENO PABŪKLĖLIAI, MENO KAREIVĖLIAI, STIXI TEODORICЭ, ŽALTVYKSLĖS, NUEINANTYS Į PREITĮ, SFINKSUI PASISUKUS, SFINKSO JUDESYJ, SENOJO PITERIO KAMINAI, VENEROS ŠUOLIS, NAUJO MENO ROŽYTĖS, MENO STOTELĖS, KUNST PLAC, СТАНЦИЙ-СТАЦИЙ исскуство художество, MENO ELNIUKAI šakota-ragiai […] piemenaičiai ПАСТУШОНКИ, SAULĖS MONAI, KĄ KUŽDĖJOSI PAGIRIŲ VĖJAI.. Wo kuždėvalis vietrugane, PAGIRIAI, PAGIRIŲ TAKELIS, лесная тропинка, марячки- JŪREIVĖLIAI, KARTONO KVAPAS, ЗАПАХ KARTONO, RASZTUOTA SKOTERTĖ, PROCEUNIKE […] Viesulo DUKTĖS, Vietruški žizni, красный круцификс, Gyvenimo Vėjai, Gyvenimo TAURĖ, Raudona taurė, pykčio lėlė (pseudonim Algis Julijus Stankevičius PIKTŽOLIŲ SARGAS) […]

Видите ли - Вы... Matote gi… mano biografijos - tai mano menas […] aš taip atvaizduoju savo ir ne - šalia esantį, ar buvusį ar net būsimą gyvenimą… gyvenimus ir pan.

Tai mat ir yra meine ХАРАКТЕР […] Nu parašysim ir daugiau ką… vėliau… kada nors. Kur buvęs ką matęs ar kaip gyvenęs ir pan., bet nėra jau taip lengva Missteriai dailininkai, художники, künstlera ir ne… Tai ką mes vaizduojam savo kad ir saulėtos VAIKYSTĖS żtiuduose… VISAIP GI IŠSIREIŠKIAMA MENU.

Darai… ką? ką?? ką???

Taigi ve… sakau "tylenius"… A! O???! PAVEIKSLININKAI siūloma, kaipo pakaitalą… (Mikėnų например KULTŪROS likmenų sąlygininkas, liūdininkas) Netvargingai-vėjiškai pavadinti, vadintis TYLENIŲ DARYTOJUS ne худ. dail., o paveikslininkais. Galima ir taip ar ne?!

Taip mes, kaip kurie ir darome, ar ne?! Kaip ten rašome, ar išsireiškiame… TYLUSIS MODERNIZMAS LIETUVOJE.

Kartojame: SAULĖTOS VAIKYSTĖS ЭTIUDAI - CIKL

Pradingo, pražuvo, praskambėjo, praėjo… NUEINANTYS Į PRAEITĮ. Kas tai… taigi gyvenimo žaismas…

Darome ką mes?!

Gi… auto-bio-grafijas […]

Ką tuo siekiame?

Wo sagte Об этом HIPOKRATAS!!?

- Ve mes kuriame darome raudoną+LINIJĄ! gyvenimą tokį, ar kitokį, o ne smerčių.

Tai ir yra, nu kad ir dalelė, dalis, mūs dejetelьnosti - veiklos…

VAIZDU - TYLA - KALBU

Su pagarba senjorы: Graf Молчалин…

Tad "Saulėtos vaikystės etiudai" ir kiti mano darbeliai, ant Tamstų atvežtų didž. lapų išpildyti gal tik truputį meniškai, ką mokame… - tą dirbame… kiek mokame… - tiek dirbame ir kit.

Vargai (įdomiai ir ne ) apie did. mėnesį… Nu ten dar sesuo Genė Stankutė atvežė su Rita Sasnauskaite 2 (II) zwei, два, du blonknotus: 10 lapų … pripiešiau ir pridažiau. Dar ten BRAIŽ. PAPIR (20 list, lapų) - pripiešiau ir pridabinau…- prikrasinau… Kvarbom SPALVOMS papuošime... gyvenimo ЭTIUDAI…

O kaip ko… gal ir negalima rašyt?! Ant to mes menininka!! Nu gal nepadoru ant toliau bus… būti… Mokinomės gi kartu ir… "MARKSIM-LENINIZM" kafedra buvo, tikriausiai pas kai kuriuos ir yra! Kur? Kopkėj!? A?

Moksl-meniai ir pan. DAUG NORĖSI - MAŽAI TURĖSI.

Dzūkauna, ar ne наша, ваша, jūsų, mūsų paslovica - priežodis… patarlė, o ne varlė! CHe! Ar ne… - meniškai. Taigi: Parlöhn ir a la FRANСAIS (tik ne persistengent! Ar ne?) Tegyvuoja vis dėlto irgi slaptoji RAUDONOJI VĖLIAVA gyvenimą stumianti į priekį.

Dar va sugalvojau (ką tik… nesenai) naują negirdėtą plakatą sveikatos ministerijos labui:

ОГУРЕЦ - ЗДОРОВЬЕ ТВОРЕЦ!

ОГУРЕЦ - SVEIKATOS ТВОРЕЦ!

[…] Nu tai dar prieš daug, daug metų kelevome pėsčiomis aplink Taryb. Social. Lietuvos Respubliką (Apie 1959 metų liepos mėn. 17 dieną ir 1959 rugpiūčio 23 dienomis.) Padarėme kaip minavojome (kaip kam) ne riozą… - ne kartą apie 230 piešinių… Nukeliavome apie 1420 killömэtэr. Nu šeip tai visko buvo mūsų gyvenime…ir gero ir blogo…

Nu ką darysi kaip išmanai žmogus… - taip gyveni!?

Braižome ve… paišome dar kaip kada ir dabar… nuo to laiko daug metų praslinkus… dažome…

Dožai - gi esame gal buve kada nors žiloj, žiloj senobėj, senovėj. Nu pavadinimai… MURILLO (daugiausiai nė… nema… nėra)… nu vėl… gal paprašysim dar vėliau… bus pusryčiai gal… […]

1998.VIII.13

Julius, Algis StankevičiusAntras laiškas

Gerb. Ričardai,

laiškas nuo Jūsų-Tavęs

1998.VII.24. Vilnius


III (trečią) tenka parašyt…

Gimę mes-aš apie 1933.VII.1. … krikštyti apie 1933.VII.15. Vilkijos švento Jurgio vardo Bažnyčios Parapijoj… Krikšto Tėvai…, ar tai Matas Makauskas, ar Juozas Aniulis, ar jo (Juozo) gyvenimo draugė - Jekelaitytė…

Точно… - nežinome… Saulėta ir ne… - vaikystę menu… - sunkiai.

Ėjome į pamokas I (pirmas). Apie 1940 metų pavasarį… Sesuo Genovaitė Stankytė ir kaimo draugė-sosiedka Mikasė Ambražiūnaitė nuvedė mus-mane į "SAULĖTEKIO" (arba Gaižuvos) pradžios mokyklą… Nu kur ten viską ir parašysi… - tiek daug!? Tai bent truputį… Mokiausi šeip sau (vidutiniškai). Mokytojams ten viską gi kaip reik žinot reik… 5 metus… (Tai buvo labai labai senai…)

Paskui Vilkijos gimnaziją lankiau nuo 1945 iki 1953 pavasario.

Po to 1953-1955 Vilniaus Dailės Institutas - Dail. TEKSTILĖS fakultetas. Po to 1955-1958 Sov. Taryb. Raudonoji ARMIJA - būtina tarnyba.

Vėl Institute… nuo 1958/1959 metų. Vėl senąjame Dail. Tekstilės fakultete. II kursai - 3 metai… - dar nebaigta…

Ne! Negalima Jam (mums) apie save viską… smulkiai ir daug rašyt… Paskui darbas juodas neis… ir kit. daiktai, reikalai neis į gerą pusę. Mes gi ne skruzdėlės, o žmonės, žmogus - HUMAN-PRIAMO - grek. ne viet. tarme… - nėr su kuom ir dėl ko, nei kam kalbėt bendradarbiaut tuo klausimu reikalu.

Po taryb. (ką tik restauruotą. Dabar jau seniau…) Lietuvą socialistinę… Turistinė kelionė. Vienas. Jau daug kam rašiau, pasakojau… Gal priklu… Gal nerašyt, nepasakot tiek daug… ir smulkiai… pav. skuzdėliškai… Keliavome apie 1 mėnesį ir 6-7 dienas. Nuo 1959.VII.17 iki 1959.VIII.23. "Laika" "Bielka" "Strielka" buvo kossmos danguje, apie lyg 1960-1961 metus. Gagarin - žmogus ir kt. kosmonautai. Ligoninė - lyg apie 1961 rudenį… Laisvas buvau kaip tik man priguli (SOC. VALSTIEČIAI) nuo Saul. ir ne vaikystės apie 1959-1960-1961 (tik apie 1,5 pusantrų didelių metų)…

Nu kas daugiau… Daug gi yr visko… - svieteliuose… Bet kur čia taip į krūvą viską sudėsi… LOGIKA!

Gal dar vėliau kaip ką… Pavargsti kaip mat nuo to… Kiek paveikslėlių, piešinių esam padarę… nu daug… nemažai. Apie 3700 - ar 2800 - ar 3500 ar panašiai.

Eilėraščių tai, buvo įkvėpims ar ne, apie 86 (84) (83) ir kt… […]

Atvaizduota pas N menininką […] VAIZDAIS daug BIOGRFINIŲ kavalkų… Taip jie sakė… menininkai kiti… "VAIZDUOJAMOJO MENO RATELIS" (būrelis) arba: "TYLUSIS MODERNIZMAS LIETUVOJE". Kur gyventa pastoviai (ilgiau) atvaizduota šis tas ir iš gamtos-MAMOS (taip vaizdžiai sakant) TOPOGRAFIŠKAI truputį. Pagal išgales žinoma… Geri visi man buvo papuolė ir pan. komandir, Mokytojai… Ačiū visiem vienodokai.

Tuos popierius kur atvežėte, pripiešiau ir pridažiau ir dar kit. kart. gal parašysiu daugiau išsyk… neišeina. Kliūna. Žinai liga ir pan.

Viso gero! Sudiev! Lauksiu ir iš Jūs ko nors… Pats točno nežinau ko!.. Gal dar atvyksite rudenį vėl… būt nieko. Labai malonu iš Jūsų pusės.

Algimantas Julijonas Stankevičius(1933.VII.1 - 1998.X.9)