Petras Cvirka, šiais metais išleidęs didelę novelių knygą „Saulėlydis Nykos valsčiuje“, kuri turi nepaprastą pasisekimą, nes jau baigiama parduoti, dabar rašo romaną, pavadintą „Nemunas žydi“. Romano veiksmas eina Lietuvos kaimo gyvenimo fone ir vaizduoja į mokslą einančios jaunuomenės kovą su skurdžiu gyvenimu, jaunosios kartos entuziazmą ir karjerizmą. Romanas bus baigtas šiais metais ir išeis iš spaudos ateinantį pavasarį.

       Antanas Venclova jau atidavė spausdinti apie 250 pusl. apysakų knygą. Knyga pavadinta „Beržai vėtroje“. Seniau numatytas vardas „Žmogus tarp piūklų“ teko pakeisti, nes, kaip „Tr. Fr.“ skaitytojai žino, šiuo vardu pavadinto pavadintos apysakos karo cenzūra leido išspausdinti tik pradžią. Apysaka yra rankrašty ir netrukus bus išspausdinta latviškai. Knygą „Beržai vėtroje“ leidžia didžiausia mūsų knygų leidimo b-vė „Spaudos Fondas“.

       Knygoje bus daug pirmą kartą spausdinamų daiktų. Knyga išeis neturkus.

       Jonas Šimkus, kurio eilėraščių knyga „Pasakos iš cemento“ ir kritikos, ir skaitančios visuomenės buvo priimta su dideliu įdomumu, šį rudenį projektuoja išleisti naujas eilėraščių ir novelių knygas.

       J. Radžvilas daugybę rimtų išsemiamų straipsnių įvairiais literatūros klausimais nuolat spausdina „Kultūroje“.

       Antanas Tulys, jaunas pažangusis Amerikos lietuvių rašytojas, kurio novelė „Bankas užsidarė“ spausdinama šiame „Tr. Fr.“ n-ry, šiais metais Lietuvoje išleidžia rinktinių savo beletristikos darbų knygą.

       Kazys Boruta projektuoja knygą mūsų kultūros klausimais ir rašo naujų apysakų. Nežmoniškai sunkios gyvenimo sąlygos neleidžia rašytojui baigti kai kurių didesnių pradėtų literatūros darbų.

       Bronys Raila pereitą vasarą parašė didelę apysaką „Rudosios meškos viešbučio kronika“, kurioj gyvai atvaizduotas Kauno gyvenimas, gatvės, žmonės, emigrantai ect. Apysaka netrukus bus spausdinama viename stambesniųjų mūsų žurnalų. Be to, parašė dar porą mažesnių apysakų ir pavasariop išleidžia storą apysakų knygą „Paukščiai viršum miesto“.

       Br. Raila eilėraščių rinkinys „Barbaras rėkia“ kritikos buvo gerai įvertintas ir plačiai perkamas.

       _________________
       Kalba autentiška
       Trečias frontas Nr. 3. Rašytojų aktyvistų kolektyvo literatūros gazieta. – Kaunas, 1930 m. spalis