Šios vasaros kelionė po Lietuvą, davusi mum tiek be galo brangios gyvenimo pažinimo ir literatūrinės medžiagos, mum palikusi tiek niekad nenykstančių atsiminimų, nebūtų galėjusi įvykti be daugybės žmonių paramos. Daugybė nežinomų žmonių mum parodė begalinio širdingumo ir vaišingumo. Jie valgydino mus geriausiu, ką tik turėjo, migdė mus kvepiančiame šiene, lydėjo laukais. Mes klausėme naktim jų dainavimo, jie rodė mum kelią, mes su jais liūdėjome ir džiaugėmės.

       Niekad mes nestengsime užmiršti tų puikių valandų, kurias praleidome jų tarpe.

       Ypatingos padėkos mes turime pareikšti ypačiai tiem žmonėm, su kuriais buvome ilgiau, kurie mus priglaudė pavargusius kelionėje, laikė savo svečiais ir mum parodė tiek nuoširdumo ir tikrai lietuviško vaišingumo, kiek mes visai negalėjome tikėtis. Mes visada liksime skolingi ypačiai gimn. mok. Gaveliui ir Klimavičiui Alytuje, Bulakų šeimai Leipalingyje, mok. Vl. Aravičiui Perlojoje, d-rui Grigaičiui Varėnoje, mok. Lelešiui ir stud. Širvinskui Onuškyje, Abramavičiam ir d-rui Mongirdui Aukštadvaryje, D-ro A. Domaševičiaus šeimai, dailininkui B. Bučui ir Puzinui Panevėžyje, progimnazijos direk. M. Grigonio šeimai, rašytojui A. Vienuoliui ir Karazijai Anykščiuose, ūkinink Strazdui ties Rubikių ežeru, J. Mikėnui, J.Bružui, V. Paprockui ir Juozapavičių šeimai Zarasuose.

       Laiko stoka neleido mum aplankyti dar daug Lietuvos vietų, kuriose mes tikimės būti vėliau, ir daugybės tų žmonių, kurie ir žodžiu, ir laiškais mus kvietė pas save atsilankyti. ir jiem visiem širdingai dėkojame, ypačiai prof. M. Römeriui, kurio širdingas kvietimas mum padarė daug malonumo.

       Antanas Venclova, Bronys Raila, Petras Cvirka ir „Trečio Fronto“ redakcija.
       _________________
       Kalba autentiška
       Trečias frontas Nr. 3. Rašytojų aktyvistų kolektyvo literatūros gazieta. – Kaunas, 1930 m. spalis