Nuoširdžios, giliai lyriškos knygos, pilnos maištingos jaunatvės dvasios, sukurtos geliant sielvartui dėl paliktos tėviškės

       Kazio Borutos
       DRUMSTAS ARIMŲ VĖJAS 13 apysakų, ir
       KRYŽIŲ LIETUVA Lyrika ir poemos
       Abi knygos kaštuoja 2.50 c. „Kryžių Lietuva“ jau beveik visa išparduota, bet „Drumsto arimų vėjo“ dar daug galima gauti.


       Dailiosios prozos knyga, kuri šiais metais sukėlė plačiausio susidomėjimo, kritikos atidžiai iškomentuota ir skaitytojų tarpe turėjusi tikro pasisekimo

       Petro Cvirkos
       SAULĖLYDIS NYKOS VALSČIUJE 20 novelių

       Apie ją taip rašė mūsų spauda: „Tokia knyga būtinai turi pasiekti tolimiausius visuomenės ir šalies užkampius. Per 10 mūsų nepriklausomo gyvenimo metų tokių knygų pažangioji visuomenė visai maža tesulaukė...“ („Kultūra“) „Tai knyga, kuri jaudina, kuri sukelia daugybę emocijų, kuri žėri vešlios vasaros spalvom, ūžia senom Lietuvos giriom, kvepia pievų ir laukų kvapais.“ („Diena“). Kaina 3 lt.


       Plačiai skaitoma, literatūros kritikos teigiamai įvertinta moderninės poezijos knyga

       Bronio Railos
       BARBARAS RĖKIA Lyrika ir poemos
       Apie šią knygą rašė visa Lietuvos spauda. Kai kurie dalykai net buvo išversti į svetimas kalbas ir išspausdinti žymiuose užsienio literatūros žurnaluose. Bronio Railos poezijos temų aktualumas, tvirta ir lanksti poetinė technika, naujojo žmogaus pergyvenimų ir jų meniško vaizdavimo tikrumas šiai knygai užkariavo visuotinį pasisekimą.
       Kaina 1.50 c.


       Nauja kylanti, moderniška Lietuva su visom jos tūkstantis ir viena jėgom, su ūžiančiais traktoriais, vėjais ir vandenim, su naujo žmogaus pastangom aprėpti ir naujaip konstruoti misą mūsų ateities gyvenimą, stipriai meniškai apdainuota šiais metasi išleistoje eilėraščių knygoje
       Jono Šimkaus
       PASAKOS IŠ CEMENTO
       Literatūros kritikos šis eilių rinkinys visuotinai pripažintas viena geriausių paskutinio laiko poezijos knygų. Kaštuoja 2 lt. Dar galima gauti visuose knygynuose ir kioskuose.
       _________________
       Kalba autentiška
       Trečias frontas Nr. 3. Rašytojų aktyvistų kolektyvo literatūros gazieta. – Kaunas, 1930 m. spalis