Žengiame žingsnį tolyn. Pirmasis mūsų gazietos numeris išėjo prieš porą mėnesių. Daugybė laiškų iš tolimiausių Lietuvos kampų, iš miestelių, kaimų, miestų, kalėjimų įrodo, kad didelė Lietuvos visuomenės dalis gyvena tais pačiais siekimais, tais pačiais jausmais, kaip ir mes, yra be galo reikalinga ir pasiilgusi gyvo, aktingo žodžio, kurį kurti pasiryžom.

       Tą nepaprastą susidomėjimą, kurį visuomenėje ir spaudoje sukėlė pirmas mūsų organizuotas pasirodymas, čia pabrėžiame ne pasigyrimo tikslu. Džiugina mus faktas, kad mum bent iš dalies pavyksta rasti kontaktas su ta Lietuvos visuomenės dalimi, kuriai iš tikrųjų priklauso ateitis, su progresyviškąja Lietuvos visuomene.

       Mūsų kūrybos žodis veržiasi išreikšti tų progresyviškųjų visuomenės masių norus, reikalus bei geresnio gyvenimo ilgesį, meniškom priemonėm organizuoti mūsų atstovaujamų masių sąmonę kovai už jų pirmavimą gyvenime. Mūsų didžiausias troškimas, kad mūsų kūryba būtų tom masėm reikalinga, kad ji išreikštų jų siekimus ir kovos pastangas visu platumu ir pilnumu ir visom galimom literatūros priemonėm.
Mūsų gazietos pasirodymą sveikino visa progresyviškoji Lietuvos spauda.

       Prieš mus sukilo, ko tik mes ir laukėme, seni literatūros stabeliai, sukilo visokios reikšmės nustoję ir susikompromitavę „futuristai“, sukilo šovinistiškai nacionalinė spauda, kuriai noriai pritaria kleras.
Smagu kovoti su daugybe priešininkų, nes kovojame už tai, ką žinome tikrai laimėsią, o kovoje auga pajėgos. Negązdina reakcionieriškos spaudos keliamas triukšmas, ginąs interesus, kurie stovi diametrališkai priešingoj pozicijoj su mūsų atstovaujamų visuomenės klasių bei grupių interesais.
Žengiame žingsnį tolyn. Prieš mūsų akis dar dagu žingsnių, sunkių, įtemptų, lenkiančių žemyn jaunus pečius. Tų žingsnių sunkumas ne pakerta mūsų pajėgas, bet cementuoja valią visuotiniam laimėjimui.

       RAŠYTOJŲ AKTYVISTŲ KOLEKTYVAS      

       _________________
       Kalba autentiška
       Trečias frontas Nr. 2. Rašytojų aktyvistų kolektyvo literatūros gazieta. – Kaunas, 1930 m. balandis