keturi_vejai       2. Dinaminis pradmuo: vėjas

       Lyginant Binkio „Eilėraščių“ ir „100 pavasarių“ poetinius pasaulius, pastarasis bene labiausiai skiriasi energijos ir dinamiškumo pertekliumi. Štai viena esminių jo išraiškų:

       Vėjas atprunkščia nuo Baltijos,
       Siusdamas, siausdamas,
       Šiaušdamas, lauždamas, raudamas, nešdamas,
       Vejamas, gaudomas…

       Ei, tai valia, tai valia, tai valia!
       Milijonas valių.
       Nesušvilps – negaliu.
       Nei krypties, nei kelių, –
       Kur pasuks – te valia.


       („Vėjavaikiškas vėjas“, 1923, R 1, 78 (30)

       Eilėraštyje „Pavasariška“ vėjas (teisingiau, „kvapas gaivinantis priešpiečių vėjo“) dar tik „sruvena į gryčią pro atdarus langus“. Panašiai ir visoje XIX–XX a. sandūros lietuvių lyrikoje:

       Išaušo! Išaušo! Vėjelis laukų
       Bučiuoja, gaivina krūtinę;
       Pabiro, pasklido žiedai ant lankų –
       Vainikų eilė pirmutinė.

       (Maironis, „Pavasaris“, 1895 (31)

       Tylybės dainą dainuoja vėjas,
       In tolią šalį pavilgą neša…


       Balys Sruoga, „Tylybės dainą dainuoja vėjas…“, 1917 (32)

       Vėjų, audros, „dūkstančių marių“ įvaizdžiai tuometinėje ir ankstesnėje lietuvių poetinėje tradicijoje sieti tik su nenuspėjamo likimo smūgiais, su grėsme tėvynei, kartais – dar su romantiškais širdies „verpetais“ (33). Šios reikšmės atitinka jos statišką, hierarchišką ir transcendentišką pasaulėvaizdį. Jos išlieka net revoliucinėse Julius Janonio eilėse (34). Binkio kūryboje vėtra, viesulas ima reikšti pozityvų ir aktyvų subjekto santykį su pasaulio kaita, susitapatinimą su ja. „Vėjavaikiškas vėjas“ nebe tik ekspresyvaus vaizdo, bet ir tematizuoja jėgą, veržlumą ir kaitą.

       Vėjas kaip dinamikos, energijos ir aktyvumo įvaizdis keturvėjininkų tekstuose neatskiriamas nuo pavasario:

       Pasikinkęs jauną vėją,
       Vėtrą šaunią apkabinęs,
       Leidžiuos per padangių plynes
       Su pavasariu lenktyniais.


       („Vėjavaikis“, R 1 80)

       Zodiako mergai
       Krūtys atlapotos.
       Vėjas.
       Vėjas.
       Vėjas.
       O plaukai pavėjui.
       Ten toliau jau išrikiuoti
       Šieną pjaut pjovėjai.

       – Verši, nelaižytas verši,
       Kai pasaulis kūliu versis,
       Ar subliausi, verši?


       (Juozas Žlabys–Žengė, „Danguj – pavasaris“, 1926 (35)

       Pavasaris aukštielninkas nugriuvo žemėn.
       Diegų prilindo ir vabalų visokių pribyrėjo.
       O kur toliau, kur pamiškėje,
       Tai laukai atrodo lyg aptemę,
       Lyg rūkas draikosi, liūliuojamas vasario vėjo.

       […]

       O saulė vis skaistėja ir didėja.
       Ji savo šilma viską įgali.
       Sugrįžus iš pietų, ji užgulė dabar šiaurės ašigalį, –
       Ir matome: galvotrūkčiais mūs puskamuolis mainos.


       („Donelaitiškas“, R 1 82)

       Susiformuoja dinamiško pavasario vaizdinys, jungiantis du klasikiniam lietuvių poetiniam avangardizmui esmingus, iš pažiūros tarpusavyje gana tolimus dalykus: vitališką, erotišką atbundančios gamtos jauseną ir avangardistinį visuotinio perversmo išgyvenimą. Vėjas ir ir kiti dinaminiai jo atitikmenys („pasiutęs taksi“, „bataljonas poetų“, „pavasarių šimtas“, „gyvenimo potvynis“) tampa savotišku retoriniu tiltu tarp ciklinio, uždaro kaimiškos gamtos erdvėlaikio ir globalinės progresyvistinės avangardistų pasaulėžiūros. Šių dviejų pradmenų balansas – vienas savičiausių lietuvių poetinio avangardizmo bruožų. Šia prasme vėjas galėtų būti laikomas antruoju prototipiniu lietuvių poetinio avangardizmo vaizdiniu (36).

       Matyt, neatsitiktinai Binkis vėjo įvaizdį taip atkakliai gynė renkant grupės pavadinimą (37), protegavo ne tik savo poetiniuose kūriniuose, bet ir straipsniuose (38).

       Vėlesnėje lietuvių poetinėje tradicijoje vėjo įvaizdžiai ima telktis ten, kur esama ūmaus ir valingo pasaulio pertvarkymo programų (plg. Kazio Borutos „Baltijos vėjų dainą“ (39); Salomėjos Nėries „Mes“ (40)). Tačiau keturvėjininkų viesulas tokios konkrečios revoliucinės potekstės neturi, jis atstovauja bendrai pasaulio dinamikos ir gyvybingumo pajautai. Įvaizdžio istorijos požiūriu Binkio vėjas įsitenka tarp Maironio pavasario ir Borutos anarchistinės vėtros.


       3. Ekspresionistinis epizodas

       Lietuvių literatūros sąsajos su vokiečių ekspresionizmu užsimezgė pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, kai, dėl infliacijos labai atpigus pragyvenimui, Vokietijoje studijavo šimtai lietuvių studentų (41). Binkio rinkinyje „100 pavasarių“ (pirmas leidimas Berlyne 1923 m.) yra visas pluoštas Vokietijoje parašytų eilėraščių, po kai kuriais iš jų netgi nurodyta parašymo vieta – Leipcigas ir Berlynas. Chronologiškai šie eilėraščiai, pirmą kartą publikuoti dar 1921 m. „Sekmojoje dienoje“ (42), Binkio ir apskritai lietuvių poetiniame avangardizme priklauso prie ankstyviausių. Tačiau „100 pavasarių“ rinkinio visumoje „vokiškasis“ avangardizmas pateikiamas kaip „lietuviškojo“ inversija:

       VOKIŠKAS PAVASARIS

       Berlynas aukštyn kojom drybso,
       O mėnuo, senas idiotas,
       Elektros viela pažabotas,
       Šypso.
       Gatvėse medžiai apkarpyti
       Nežino, ar jiems sprogt, ar ne…
       Tiktai už lanko vazone
       Svaigių, skanių kvapų pilni
       Narcizai pradeda šaipytis
       Lyg vaikas alkanas sapne.
       Žvėryne miega krokodilai,
       Liūtai, beždžionės ir gyvatės.
       Šalia Žvėryno savo viloj
       Jau rengias gult aristokratės:
       Juk metas jau – nakties antra.
       Tramvajai ir automobiliai,
       Pabaigę gatvėse kadrilį,
       Seniai po urvus išsislapstė,
       Pralenkdami kuris katrą.
       Jau vietoms merkias elektra.
       Pakilo mėnuo dar aukščiau.
       Įkliuvęs tarp bažnyčios bokštų,
       Pakreipęs savo snukį plokštų,
       Jis išsižiojo dar plačiau
       Ir atsiduso. Pūstelėjo.
       Ir šiltos srovės minkšto vėjo
       Užliejo knarkiantį Berlyną.
       Mėgino mėnuo į Žvėryną,
       Bet staiga, pro stiklus pamatęs,
       Kaip rėdosi aristokratės,
       Paraudo senis ir už bokštų
       Užrito savo snukį plokštų.


       1921.III (R 1 82)

       Su kontekstiniu keturvėjininkų „pavasarių potvyniu“ pirmiausia kontrastuoja eilėraščio urbanizmas ir pasikartojantis gamtos suvaržymo, įkalinimo motyvas: tarp vielų įsipainiojęs mėnuo, apkarpyti, sprogti neapsisprendžiantys medžiai, „už lango, vazone“ uždaryti narcizai, „liūtai, beždžionės ir gyvatės“ – žvėryne. Eilėraštis savotiškai „dehumanizuotas“: jame veikia mėnuo, medžiai, gyvūnai, tramvajai ir automobiliai, o žmonės – tik kaip epizodinis sarkastiško žvilgsnio objektas („aristokratės“ surimuotos su „gyvatėmis“). Miestui suteikiama laukinės, žmogui svetimos erdvės žymių: „aukštyn kojom“ tarsi didelis žvėris drybso Berlynas; paprastai gyvūnams taikomu žodžiu įvardintas mėnesio „snukis plokštus“, tramvajai ir automobiliai išsislapsto „urvuose“. Lunarinį peizažą stebinčio kalbėtojo susvetimėjimą pabrėžia šiurkštus tonas, romantinę pavasario nakties nuotaiką išsklaidanti ironija („mėnuo, senas idiotas“). Kalbančiojo žvilgsnį taip pat pasitinka miesto erdvės pašaipa („…narcizai pradeda šaipytis…“). Tekste nusidriekia siurrealistiškas nugrimzdimo į miegą, sapną, haliucinaciją takas („vaikas alkanas sapne“, „…merkias elektra…“, „…Ir atsiduso. Pūstelėjo. / ir šiltos srovės minkšto vėjo / Užliejo knarkiantį Berlyną“). Yra ir socialinio kontrasto užuomina (alkanas vaikas vs. aristokratės). Visa tai – būdingi ekspresionistinio stiliaus  bruožai, kuriuose galima justi tolimą Georgo Heymo poezijos apokaliptinio, demoniško miesto vizijos atšvaitą.

       „Vokiškam pavasariui“ giminiški dar keli ankstyvi rinkinio eilėraščiai, eksploatuojantys vienatvės ir susvetimėjimo temą: „Botanika“, „Nusižudėlio idilė“, „Nusibodo taip po svietą…“ (beje, du pastarieji publikuoti tik pirmame, 1923 metų „100 pavasarių“ leidime). Įdomu, kad būtent šie kūriniai dėl neatitikimo rinkinio visumai ir kolektyvistinėms keturvėjininkų nuostatoms kliuvo „Keturių vėjų“ recenzentui (43). Ypač pažymėtinas „C 40°“ – vienas pirmųjų haliucinacijos, kliedesio poetikos pavyzdžių lietuvių literatūroje. Pirminėje publikacijoje šis eilėraštis vadinosi „Agonija“, toks pavadinimas jam grąžintas ir paskutiniame autoriaus taisyme (44). Šį pavadinimą Binkis ketino duoti Berlyne rengtam savo avangardistinių eilėraščių rinkiniui (45). Individualistinės jausenos požymių vėl daugėja „poketurvėjiško“ laikotarpio Binkio eilėraščiuose („Kai gimdė eiles smailiagalvis Verlenas…“, 1930, „Kol jaunas, o broli“, 1930, „Moderniškas pavasaris“, 1937, ir kt. (46)

       Giminingais ekspresionizmui bruožais dar pasižymi „100 pavasarių“ eilėraštis „Pranašas“ ir rinkinyje nespausdintas „Tragedijos antraktas“ (žr. R 1 89–90, 116–117). Tačiau nuo „Vokiško pavasario“ ir minėtų egotistinių kūrinių juos skiria manifestinis, tribūniškas tonas, groteskiniai elementai ir antimiesčioniškas patosas. Šie bruožai labiau primena ekspresionizmui artimą rusų futuristą Vladimirą Majakovskį (47).

       Ekspresionistinė stilistika, globalinio sukrėtimo pajauta, antimilitaristiniai motyvai būdingi kai kuriems Salio Šemerio, Petro Tarulio (48) kūriniams (plg. Šemerio eil. „Baladė“, „Žaižaruojantieji žibintai“, „Žiburiuotasis siaubas“, „Litanija“(49), dramą „Mirties mirtis“ (50)). Juose taip pat nėra džiaugsmingos pavasarinės nuotaikos, pozityvaus santykio su pasaulio kaita, vitališkumo.

       Taigi ekspresionizmą galima identifikuoti kaip atskirą keturvėjininkų poetinės programos atšaką, priešingą džiaugsmingo vitalistinio pavasario tendencijai. Šių tendencijų poliarizacija ryškesnė Binkio lyrikoje, o Šemerio, Tarulio kūriniuose ekspresionistinė poetika sunkiai atskiriama nuo futuristinės pasaulėžiūros ir vitalistinių motyvų.


       4. Futuristinė tradicijos interpretacija

       Tyrinėtojų ne kartą pažymėta, kad lietuviškasis avangardizmas pasižymi palyginti nuosaikesniu santykiu su nacionaline literatūros ir kultūros tradicija (51). Įžanginis „100 pavasarių“ rinkinio „Agitacinio pobūdžio eilėraštis su priemaiša piršlybų“ (pirminis pavadinimas „Pavasarėjimas“ (52)) prasideda klasikos citata:

       „Pavasario saulė* nušvito meiliai“
        Ir žiūri.
       Ei žeme,
       Žemėn kepurę!
       Žiūrėk – spinduliai.
       Ne saulė, – senovės lietuviškas dievas
       Šypsos, dangun pasilipęs.
       […]
       –––––––––––––––
       * Saulė – maždaug kaip pas Maironį (Binkio past. – G. V.; R 1 77)

       Citatoje galima atpažinti ne tik Maironio eilėraštį „Pavasaris“, bet ir Kristijono Donelaičio poemos „Metai“ pirmąsias eilutes(53). Maironio pavasaris (eilėraštis iš rinkinio „Pavasario balsai“) turi ne tik gamtos, žmogaus jausmų bei svajonių, bet ir tautos atgimimo konotacijų (54). Donelaitis apie pavasarį kalba todėl, kad jis „garbina Dievą“: poemos pasakotojas gėrisi darniu „surėdymu svieto“ ir ragina iš jo mokytis savo klausytoją. Panaši pavasario topo reikšmė ir tolesnėje ikiromantinėje tradicijoje (55), beje, perimta ir ankstyvojo Binkio (56). Avangardistas Binkis šių reikšmių nesugriauna, o, priešingai, savotiškai suintensyvina ir projektuoja į visos Žemės, viso pasaulio atsinaujinimą. Tai netgi ne parodijos, o travestijos atvejis (57).

       Toks elgesys su klasika prieštarautų garsiam italų futurizmo manifestui, raginančiam padegti bibliotekas ir užtvindyti muziejus (58). Rusų futuristai dar 1913 m. pastatė operą „Pergalė prieš saulę“, kurios pagrindinės temos buvo „technikos, ypatingai aviacijos, gynimas ir technikos pergalė prieš kosmines jėgas, ypač prieš biologizmą“ (59). Kita vertus, oponuodami italams rusų futuristai pabrėžė savo nacionalinį savitumą, apeliavo į „rytietišką–pravoslavišką“ archaiką 60). Čia futurizmo sąvoką vartosime siaura terminologine reikšme, nusakančia progreso ideologija pagrįstą avangardistinę retoriką.

       Tradicijos provokavimo įspūdį „Agitaciniame eilėraštyje su priemaiša piršlybų“ kelia burleskinė technika: idealizuotų romantinių gamtovaizdžių ir simbolizmo „himnų saulei“ topika perrašoma šnekamuoju stiliumi su šiurkštokomis fiziologinėmis ir erotinėmis užuominomis. Poetiški gamtinio atgimimo vaizdiniai, susiję su nacionalinėmis reikšmėmis, Binkio pavasaryje persipina su groteskiškai patetiška globalinės katastrofos ir atsinaujinimo vizija:

       Ne girą, ne upę,  ne lauką, ne pievas, –
       Bet visą tavo ištisą plikę,
       Tavo gyvaplaukius, kurs suvytę,
       Atėjo milijardais degančių pirštų
       Naujam gyvenimui atkasyti,
       Atėjo tau pavasario pirštų.

       […]

       Ne našlę, bet tikrą jaunuolę tave aptaisysim,
       Tavo rūpesčių juodą arimą
       Vasarojų auksinga pudra nubarstysim.
       Liepk – kad vainikų vainikai, –
       Ne rūtos, bet ištisos girios
       Puoštų tau galvą duobėtą ir pliką.

       (R 1 77; išryškinta cituojant)

       Pavasarinio gamtos atgimimo topą Binkis perskaito fundamentaliu Pavasario (Dangaus) ir Žemės santuokos kodu, randamu daugelyje pasaulio mitologijų (61). Žemės–Motinos, Pavasario ir Žemės vedybų archetipai sutinkami ir kitų XX amžiaus lietuvių poetų kūryboje (62). Tačiau avangardistinė interpretacija numato gamtinės–mitologinės kartotės ciklo pertraukimą ir jo transformaciją į permanentinį pavasarį:

       Nebe pirmas jau sykis
       Pavasaris tavo jaunikis, –
       Bet taip ištekėki,
       Kad rudenį nebesiskirti.
       […]
       Ir muzika ne tik kad vestuvėms tau padainavo


       Bet:

       Kad dainos skambėtų,
       Kad vainikai mirgėtų,
       Kad lydėtų tave
       Visą gyvenimą tavo.


       (R 1 78)

       „Žemės“ ir „pavasario“ (arba pasaulio ir progreso) mitologinio ryšio atnaujinimas ir įtvirtinimas – tokia lietuviška avangardistinės re–voliucijos versija (63). Kartu ir romantinės nacionalinės idilės moderni realizacija.

       Gamtos jausenos ir nacionalinės simbolikos futuristinė projekcija duota ir Binkio eilėraščiuose „Donelaitiškas“, „Vasaris vėjas“, „Augnelijų arija“, „Poetų maršas“.

       Lietuvių literatūros klasikos motyvus panašiai traktuoja ir kiti keturvėjininkai. Labiausiai pažymėtinas Juozas Žlabys Žengė, kuris savo pavasariškuose eilėraščiuose intensyviau už kitus perteikė mitologinę ir erotinę pasaulio jauseną, vartodamas gyvybės atnaujinimo apeigų, ritualinio plūdimosi motyvus (64). „Nervuotoje poemoje“ „Anykščių šilelis“ (1930) Žengė kubistine maniera skelbia Šilelio atgimimą, pažangą ir nepriklausomybę, mobilizuoja jį aktualiems politiniams uždaviniams (žygiui į Vilnių):

       O aš kalbu,
       Liepsnoju,
       Lieju
       Ir šaukiu: –
       Visi!
       Visi išlįskite!
       Anykščių aš šilelis!
       Cilindrais liemenys pušų!
       Kvadratais skujų šakos!
       Ir kubais kankorėžiai!
       Ir konusais reljefo špygos!..


       […]

       Liemuo į liemenį,
       Šaka į šaką.
       Tralduojantys skiemenys
       Po pasaulę šnekas… […]
       Sėmenis į sėmenį,
       Vaga į vagą.
       Raliuokite, piemenys
       Pasileidimo ragą…


       (149, 166)

       Taip dabartis, futuristiškai suvokiamas progresas įgauna Tradicijos sankciją, o Tradicija dar kartą prikeliama, patvirtinamas jos aktualumas.

       Kiek kitokias avangardistų nuostatas išreiškė Tarulis, kurio programinės apysakos „Nuovakarių skiauterys“ finale „šypsenos agitatorius“ nuverčia Tradiciją simbolizuojantį Rotušės bokštą (65). Prie šio agresyvesnio lietuvių poetinio avangardizmo poliaus dar grįšime.

       Pozityvi literatūros ir kultūros ženklų interpretacija geriausiai rodo organišką keturvėjininkų ryšį su nacionaline tradicija ir savitą vietą joje. Šis avangardistų programos aspektas gana menkai reflektuotas kritikos ir pačių keturvėjininkų, tuo tarpu poezijos praktikoje jo tąsą nesunku įžvelgti (Albino Žukausko, Sigito Gedos kūryba)(66).

__________________

       (30) Pirmame „100 pavasarių“ rinkinio leidime (1923) eilėraštis vadinosi „Visai pasiutęs“, o 1926 m. pervardintas „Vėjas iš Baltijos“ (žr. R 1 512). Šis pavadinimas atstatytas ir vėliau Binkio taisytame „100 pavasarių“ egzemplioriuje (Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto rankraštynas, F 45–210).
       (31) Maironis, Lyrika, Vilnius: Vaga, 1988, 65.
       (32) Balys Sruoga, Raštai 1, Vilnius: Alma littera, 1996, 82.
       (33) Plg. Maironio „Sunku gyventi“,  „Miškas ūžia“, „Ko siekiu ir alkstu“, „Trakų pilis“, „Lietuvis ir giria“ Lyrika, Vilnius: Vaga, 1988, 96,  100, 129, 174, 238); Sruogos „Vėtra“ (Raštai 1, 59–61); Putino „Tėvynei“, „Titanų kova“, „Karo genijus“, „Plaukėjai verpetuose“ (Raštai 1, Vilnius: Vaga, 1989, 76, 96–100, 170–172); Juozo Kėkšto „Audra“ (Lietuvių poezija 1, Vilnius: Vaga, 1967, 228); Prano Vaičaičio „Pūskit, vėjai…“, „Oi, ūžia, švilpia, blogas oras…“ (ten pat, 235, 238–239). Šiek tiek kitaip šiuos motyvus naudoja Baranauskas, kurio staugiantys vėjai primena istorijos, visagalio laiko stichiją: žr. „Dainu dainelę“, „Kelionę Petaburkan“ (Rinktinė. Poezija, giesmės, dienoraštis, laiškai, Vilnius: Baltos lankos, 1994, 40, 43, 52–53). Baranauskas dar mini „vėją pageidų“ („Giesmė dėl išprašymo padėjimo Dievo pagundų mete ir visokių priepuolių“, ten pat, 154).
       (34) Plg. eil. „Švyturys“ (1916), pagrįstą statiška audringos jūros ir „kieto plieno“ švyturio opozicija (Raštai, parengė Juozas Misevičius, Vilnius: Vaga, 1981, 124). Poemoje „Tarp siaučiančių marių“ (1915–1916) tokią pat poziciją užima Napoleonas (ten pat, 136–141).
       (35) Juozas Žlabys–Žengė, Pavasarių gramatikos. Poezijos rinktinė, Vilnius: Vaga, 1992, 79 (toliau cituojant iš šio leidinio nurodomas tik puslapis). Dar plg. eilėraščius „Pavasario aleliuja“ (73), „Pavasario kalvis“ (74), „Dabar – pavasaris“ (80) ir kt.
       (36) Dar neišsivadavusį iš gamtos ciklinės kartotės pančių, tačiau jau sukaupusį kaitos, dinamikos potencialą vėją galima rasti Juozo Tysliavos poezijoje. Plg.: „Ūžia vėjas, krinta lapai, / Ūžkim mes taip pat, kaip vėjas, / Kriskim mes taip pat, kaip lapai, / O jei ne, / Tai lėkim vėjais. // […] Šiandien gulsim, / Ryt sukilsim. / Šiandien vysim, / Ryt žydėsim, / Nes, išvydę ugnį degant, / Mes pajusim plieną tirpstan, / Mes išgirsim vėją ūžiant“ („Rudens gandas“, Juozas Tysliava, Nemuno rankose. Poezijos rinktinė, Vilnius: Vaga, 1967, 88. Toliau cituojant nurodomi tik šio leidinio puslapiai). Jau binkiškas vėjo reikšmes žr. eil. „Vėjas“, „Vėjų sparnais“ (ten pat, 71, 91–92).
       (37) Gudaitis, Permainų vėjai, 12.
       (38) Straipsnis „Vasaris vėjas“, Binkio išspausdintas „Keturių vėjų pranaše“ (1922); plg. vėjo įvaizdį „Laiške apie gegnes, spalius, vėjus, poeziją, poetus ir kitokius daiktus“, išspausdintame „Keturių vėjų“ pirmame numeryje (R 2 323–327, 327–330). Reprezentacinę šio vaizdinio reikšmę keturvėjininkams yra taikliai nurodęs Zürcheris (Zürcher, 32).
       (39) XX amžiaus lietuvių poezija 1, sudarė Vytautas Kubilius, Vilnius: Vaga, 1991, 130–131.
       (40) Salomėja Nėris, Raštai 1, Vilnius: Vaga, 1984, 96.
       (41) Vytautas Kubilius, „Lietuvių literatūros kontaktai ir paralelės su vokiečių ekspresionizmu“, Vytautas Kubilius, Lietuvių literatūra ir pasaulinės literatūros procesas, Vilnius: Vaga, 1983, 112–120.
       (42) Gudaitis, Laiko balsai, 157.
       (43) P. Janeliūnas, „Kazio Binkio pavasaris“, Keturi vėjai 1, 1924, 47–50.
       (44) R 1 513; Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto rankraštynas, F 45–210.
       (45) Gudaitis, Laiko balsai, 157.
       (46) R 1 124–130. Beje, kaip tik „Kai gimdė eiles smailiagalvis Verlenas…“ sudarytojams pasirodė reprezentatyvus pradėti Rytų Europos avangardizmo antololgiją: žr. Auf der Karte Europas ein Fleck Gedichte der osteuropäischen Avantgarde, herausgegeben von Manfred Peter Hein, Zürich: Ammann Verlag, 1991, 6.
       (47) Plg. Hans Günther, „Befreite Worte und Sternensprache. Der italienische und der russische Futurismus“, Literarische Moderne. Europäische Literatur im 19. und 20, Jahrhundert, Rolf Grimminger, Jurij Murašov, Jörn Stückrath (Hg.), Reinbek bei Hamburg: Rohwolt Taschenbuch Verlag, 1995, 301–303.
       (48) Plg. Janina Žėkaitė, „Impresionizmas ir ekspresionizmas lietuvių prozoje“, Literatūra ir kalba 14, Vilnius: Vaga, 1977, 78–97.
       (49) Salys Šemerys, Granata krūtinėj. Rinktinė, Vilnius: Vaga, 1969, 7–11, 23–24, 37–39, 59–64 (toliau nurodomi tik šio leidinio puslapiai).
       (50) Keturi vėjai 1, 1924, 34–39.
       (51) Galinis, 196–197; Kubilius, XX amžiaus lietuvių lyrika, 226.
       (52) R 1 512.
       (53) „Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą / Ir žiemos šaltos trūsus pagriaudama juokės“ (Kristijonas Donelaitis, Raštai, Vilnius: Vaga, 1977, 91; išskirta cituojant).
       (54) Plg. Audronė Žentelytė, „Lietuvių tautinio atgimimo mitologija“, Literatūra 36(1), 1998, 55–73.
       (55)( Plg.: „Kur tiktai nukanku, / Reiškiu aukščiausio ranką, / Kurs lapeliais medžius aprėdė“ (Antanas Strazdas, eil. „Strazdas“, Lietuvių poezija 1, 111).
       (56) „Ir vabalėliai, Ir plaštakėlės, / Ir būriai paukščių, / Ilgai ilsėję, / Iš miego kėlės / Ir garbint ėmė / Tą, kurs aprėdė / Miškus ir laukus, / Ir slėnias pievas, / Tą, kurs pražydė / Ant kalno tulpes, / Pakalnėj ievas“, eil. „Žalumo banga“, R 1 55.
       (57) Travestija (it. travestire 'perrengti') – komiškosios parafrazės rūšis, kurioje išlaikomi pagrindiniai literatūrinio pirmavaizdžio turinio bruožai, pakeičiant stilistinę manierą.
       (58) [Filippo Tommaso] Marinetti, Futurizm, [Sankt–Peterburg:] Kn–vo „Prometej“ N. N. Michailova, 1914, 107–109.
       (59) Aleksejaus Kručionycho apibūdininmas, cit. pagal Hans Günther, „Befreite Worte und Sternensprache. Der italienische und der russische Futurismus“, Literarische Moderne, 296.
       (60) Kratkaja literaturnaja enciklopedija 8, Moskva: Sovietskaja enciklopedija, 1975, 167. Binkio artumą iki 1920 m. rašytoms Vasilijaus Kamenskio „dainoms saulei ir pavasariui “ yra nurodžiusi Birutė Ciplijauskaitė (žr. B. Ciplijauskaitė, „Kazys Binkis ir 1920–ųjų metų poetinės tradicijos“, 5).
       (61) Plg. Mircea Eliade, Amžinojo sugrįžimo mitas. Archetipai ir kartotė, Vilnius: Mintis, 1996, 26–30.
       (62) Plg. Mykolaičio–Putino eilėraščius „Pavasario žemė“, 1923, „Žemei“, 1922 (Raštai 1, Vilnius: Vaga, 1989, 198–199); Salomėjos Nėries „Pavasaris žemę jau veda – / (O mane kas ves?) / Aš bėgu per lūžtantį ledą / Į jo vestuves“ (eil. „Per lūžtantį ledą“, 1935, Raštai 1, Vilnius: Vaga, 1984, 99).
       (63) Matei Calinescu yra nurodęs įdomią etimologinę revoliucijos sąvokos reikšmę – re–volutio kaip 'dangaus kūnų periodiškas grįžimas į pirminę padėtį sukantis savo orbitoje' – ir ją susiejęs su revoliucinėms ideologijoms, taip pat ir meniniam avangardizmui, būdingu „aukso amžiaus“ mitu (žr. Matei Calinescu, Five Faces of Modernity: Modernism, Avant–garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism, Durham: Duke University Press, 1987, 21–22).
       (54) Plg. cituotą eilėraštį „Danguj – pavasaris“, taip pat „Lietuvišką pavasarį“, „Motyvuotą pavasarį“ ir kt., kn. Pavasarių gramatikos, 70–96.
       (65) Keturi vėjai 1, 1924, 25–27.
       (66) Iki pat XX a. pabaigos savo poetinės programos principams liko ištikimas ir ilgaamžis Žlabys–Žengė: 1991 m. rašytoje autobiografinėje esė „My Lady“ jis išsako orientaciją į mitologinę, archetipinę pasaulėvoką, moderniai transformuotą foklorizmą (Pavasarių gramatikos, 6–21).

       Giedrius Viliūnas
       Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros docentas

       Kitos straipsnio dalys:
      
Giedrius Viliūnas. Keturvėjininkų poetinės programos sandara (1)
      
Giedrius Viliūnas. Keturvėjininkų poetinės programos sandara (3)

 
Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1