TEKSTAI.LT
<< Atgal

TREČIAS FRONTAS N 3 KAUNAS, 1930 M. SPALIŲ MĖN.

RAŠYTOJŲ AKTYVISTŲ KOLEKTYVO LITERATŪROS GAZIETA


TURINYS

Aktingos literatūros gazietą - remkit!
Lietuva šaukia mus
Jono Šimkaus eilėraščiai:
       Medžiaga literatūros metraščiui
       Kai žiogai ir varlės eina
       Kai jokia filosofija nieko nepadeda
       Menas pievoj
Antanas Tulys. Bankas užsidarė. Apysaka
Antanas Venclova. Jei versmė išdžiūsta. Apysaka
Kosto Korsako eilėraščiai:
       Pilka afiša
       Varpos pro rūką
Jonas Šimkus. Prie krintančio vandens. Apysaka
Petras Cvirka. Kai laukų nieks nearia
Kazys Boruta. Prieš saulėtekį su beržais
Carlo Sandburgo poezijos
       Cibulių dienos
       Šių dienų tauzytojai
Kazys Boruta. Nykos valsčių saulėlydžiai
Petras Cvirka. Iš romano „Nemunas žydi“
Jonas Radžvilas. Bernas literatūroj. Platesnės studijos škicas
J. R. Inteligentijos klausimu
Bronys Raila. Aristokratai, „meisteriai“, gizeliai, salonai ir misticizmo smarvė
       (atsak. J. A. Herbačiauskui)
P a s t a b o s: 1) Amen ties „Piūviu“, 2) Graboriam yra darbo, 3) Snobai slapstosi už
       pompastikos, 4) Rafinuota tešla, 5) Stilizacija aukštyn kojom, 6) Kaip poetai praleidžia
       atostogas, 7) Primityvai
U ž   L i e t u v o s   s i e n ų: 1) Iš Vokiečių žemės – Remarque – nebylys!, 2) Iš Rusų žemės –
       Majakovskio nekrologas, Kova už metodą, 3) Iš Prancūzų žemės – Surrealizmas,
       Populizmas, 4) Iš Latvių žemės – Iš trauksmininkų kolekt. gyvenimo, 5) Iš Lenkų žemės –
       Mečislovas Ščuka
K ą   d i r b a m e („Trečio Fronto“ kronika)
M ū s ų   p a d ė k a
M e s   g a v o m e
„Beržai vėtroje“ (Nauja Antano Venclovos apysakų knyga)
Knygos

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt