TEKSTAI.LT
<< Atgal
 
 
Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis
Literatūra, kritika, eseistika

„METAI“
2007 m. Nr. 6. (birželis)

TURINYS

REGIMANTAS TAMOŠAITIS. Aberacijos
VIDMANTĖ JASUKAITYTĖ. Baltų dukterys
RIMANTAS JUODVALKIS. Gyvenimas kaip kine
ARVYDAS GENYS. Eilėraščiai
VILDA TAMOŠAITYTĖ. Jai. Mirta. Aš čia. Ragana. Novelės
JUOZAS MEČKAUSKAS-MEŠKELA. Eilėraščiai
JULES RENARD. Ručkis. Vertė S. Banionytė
FERNANDO PESSOA. Ezoteriniai eilėraščiai. Vertė A. Makštutis

             L I T E R A T Ū R O S   M O K S L A S   I R     K R I T I K A
VIKTORIJA DAUJOTYTĖ. „Giesmių giesmė“ ir lietuvių poetinė kalba

             S V A R S T Y M A I
Knyga ir mokykla. Pokalbyje dalyvavo Kęstutis URBA, Regimantas TAMOŠAITIS, Dainora EIGMINIENĖ, Irma JASULEVIČIENĖ, Asta KARALIŪTĖ-BREDELIENĖ, Marta RUDYTĖ, Audronė RAZMANTIENĖ, Živilė BANDORIENĖ, Gintarė ADOMAITYTĖ

             „ M E T Ų “   A N K E T A
Požiūriai. Icchokas MERAS, Grigorijus KANOVIČIUS

             I Š   P R A E I T I E S
RAMUNĖ BLEIZGIENĖ. Rašanti moteris istoriniame maskarade

             A K I R A T I S
VIKTOR E. FRANKL. Knyga kaip terapijos priemonė. Vertė A. Merkevičiūtė

             A T S I M I N I M A I .  D I E N O R A Š Č I A I .    L A I Š K A I
DOMAS KAUNAS. Paskutinis Mažosios Lietuvos baltistikos profesorius
VIKTORAS FALKENHAHNAS. Panorau arčiau pažinti tuos lietuvius

             R E C E N Z I J O S,   A N O T A C I J O S
IMELDA VEDRICKAITĖ. „Būk savo vietoj, šėlstantis šiaurieti“ (R. Kasparavičiaus „Visų gražiausia“)
MINDAUGAS GRIGAITIS. Diskutuoti kviečiančios įžvalgos (R. Pociūtės „Modernizmas lietaus šaly“)
VAIVA KUODYTĖ. Pelkėjantys maisto paviršiai (K. Navako „Iš gyvenimo garstyčių bei krienų“)
RIMANTAS KMITA. Baltų dėmių poezija (A. Stasiuko „Pakeliui į Babadagą“)

             T Ė V Y N Ė S   V A R P A I
TOMAS REKYS. Maži dalykai, arba Sudeginta praeitis

             GAUTA PAMINĖTI
 

M i e l i   s k a i t y t o j a i ,

Lietuvos rašytojų sąjungos žurnalą „Metai“ galima
užsisakyti visuose Lietuvos pašto skyriuose.

Mūsų indeksas 5049.

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt